خدا احمق ها را دوست دارد

تاملاتی در چارچوب دین شناسی تحلیلی و انتقادی

مجید محمدی