مناظره اسلام مسلمانی و جهان مدرن

مناظره ای بین سروش دباغ و ایمان سلیمانی

موضوعات مورد توجه:

معقولیت باور به ادیان و تفسیر متفاوت و امروزی تر از قرآن

هرمنوتیک و تفسیر قرآن

طبیعت گرایی