سوره الأعراف (7) آیه 203

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 203

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 204
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 202

عربی

وَ إِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ لا اجْتَبَيْتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

بدون حرکات عربی

و إذا لم تأتهم بآية قالوا لو لا اجتبيتها قل إنّما أتّبع ما يوحى إليّ من ربّي هذا بصائر من ربّكم و هدى و رحمة لقوم يؤمنون

خوانش

Wa-itha lam ta/tihim bi-ayatin qaloo lawla ijtabaytaha qul innama attabiAAu ma yooha ilayya min rabbee hatha basa-iru min rabbikum wahudan warahmatun liqawmin yu/minoona

آیتی

چون آيه اي برايشان نياوري ، گويند : چرا از خود چيزي نمي گويي ؟ بگو، : من پيرو چيزي هستم که از پروردگارم به من وحي مي شود و اين حجتهايي است از جانب پروردگارتان و رهنمود و رحمت است براي مردمي که ايمان مي آورند

خرمشاهی

و چون براى آنان آيه اى نياورى گويند چرا از خود برنمى سازى؟ بگو فقط از آنچه از سوى پروردگارم به من وحى مى شود پيروى مى كنم; اين روشنگريهايى از سوى پروردگارتان و رهنمود و رحمتى براى اهل ايمان است.

کاویانپور

و هنگامى كه (در نزول وحى تأخير رخ دهد و) آيه‏اى براى آنها نياورى، ميگويند: چرا آن را از خودت نيمسازى؟ به آنها بگو، من تنها از آنچه پروردگارم بمن وحى ميكند، پيروى مى‏كنم. اين قرآن از جانب پروردگارتان وسيله بينايى و روشنى چشم و سبب هدايت و ارشاد و رحمتى است، براى جماعتى كه ايمان مى‏آورند.

انصاریان

و هرگاه برای مخالفان [به سبب تأخیر وحی] آیه ای نیاوری [بر پایه گمان پوچ و باطلشان که قرآن را از پیش خود می آوری] می گویند: چرا آیه ای از نزد خود انتخاب نکردی [تا برای ما بیاوری] ؟ بگو: من فقط آنچه از سوی پروردگارم به من وحی می شود، پیروی می کنم. این قرآن دلایلی روشن از سوی پروردگار شماست و برای گروهی که ایمان می آورند، سراسر هدایت و رحمت است.

سراج

و هر گه كه نياورى براى كافران آيه‏اى گويند چرا اختراع آيه‏اى نكردى بگو فقط پيروى مى‏كنم آنچه را كه وحى مى‏شود به من از پروردگارم اين (قرآن) بصيرتهائيست از جانب پروردگارتان و راهنما و وسيله بخشايشى است براى گروهى كه ايمان مى‏آورند

فولادوند

و هر گاه براى آنان آياتى نياورى، مى‏گويند: «چرا آن را خود برنگزيدى؟ « بگو: «من فقط آنچه را كه از پروردگارم به من وحى مى‏شود پيروى مى‏كنم. اين [قرآن‏] رهنمودى است از جانب پروردگار شما و براى گروهى كه ايمان مى‏آورند هدايت و رحمتى است.

پورجوادی

چون آيه‏اى براى‏شان نياورى گويند: «چرا نياوردى؟» بگو: «من فقط از چيزى پيروى مى‏كنم كه از پروردگارم وحى مى‏شود.» اين گونه بينشها از طرف پروردگار مايه هدايت و رحمت مؤمنان است.

حلبی

و هنگامى كه آيتى [به دلخواه آنان‏] برايشان نياورى گويند: چرا آن را از پيش خود نمى‏سازى؟ بگو: من آنچه را كه پروردگارم به من وحى مى‏كند پيروى مى‏كنم. اين [آيات‏] بصيرتهايى است از جانب پروردگار شما و هدايت و رحمتى است براى گروهى كه ايمان مى‏آورند.

اشرفی

و چون نيارى بايشان آيتى گويند چرا اختيار نكردى آنرا بگو پيروى نمى‏كنم مگر آنچه وحى ميشود بمن از پروردگارم اين دليلهاى بينش بخش است از پروردگارتان و هدايت و رحمت از براى گروهى كه ميگروند

خوشابر مسعود انصاري

و چون معجزه‏اى براى آنان نياورى، مى‏گويند: چرا خود آن را بر نمى‏سازى؟ بگو: فقط از آنچه از سوى پروردگارم به من وحى مى‏شود، پيروى مى‏كنم. اين [قرآن‏] روشنگريهايى از [سوى‏] پروردگارتان و هدايت و رحمتى براى مؤمنان است

مکارم

هنگامی که (در نزول وحی تاخیر افتد، و) آیه‌ای برای آنان نیاوری، می‌گویند: «چرا خودت (از پیش خود) آن را برنگزیدی؟!» بگو: «من تنها از چیزی پیروی می‌کنم که بر من وحی می‌شود؛ این وسیله بینایی از طرف پروردگارتان، و مایه هدایت و رحمت است برای جمعیّتی که ایمان می‌آورند.

مجتبوی

و چون آيتى بديشان نياورى، گويند: چرا آيتى فراهم نساختى بگو: فقط چيزى را پيروى مى‏كنم كه از سوى پروردگارم به من وحى مى‏شود. اين [قرآن‏] بينش‏ها و حجتهاى روشن از پروردگار شماست و رهنمونى و بخشايشى است براى مردمى كه ايمان دارند.

مصباح زاده

و چون نيارى بايشان آيتى گويند چرا اختيار نكردى آنرا بگو پيروى نمى‏كنم مگر آنچه وحى ميشود بمن از پروردگارم اين دليلهاى بينش بخش است از پروردگارتان و هدايت و رحمت از براى گروهى كه ميگروند

معزی

و هرگاه نياوريشان آيتى گويند چرا آيتى نساختى بگو پيروى نكنم جز آنچه را وحى شود به من از پروردگار من اينك بينشهائى از پروردگارتان و هدايت و رحمتى براى گروهى كه ايمان آرند

قمشه ای

و هر زمان که تو آیتی بر آنها نیاوری بر تو اعتراض کنند که چرا آیتی فراهم نساختی؟بگو: من تنها پیروی از آنچه از خدایم به من وحی رسد خواهم کرد، این آیات قرآن است مایه بصیرت‌هایی از جانب پروردگار شما و هدایت و رحمتی برای گروهی که ایمان آورند.

رشاد خليفه

اگر معجزه اى را كه درخواست مى كنند، نياورى، مى گويند: چرا آن را درخواست نكنيم؟ بگو: من فقط از آنچه كه پروردگارم به من وحى كرده است، پيروى مى كنم. اينها پند روشنگرى است از جانب پروردگارتان و هدايت و رحمتى است براى مردمى كه ايمان دارند.

Literal

And if you did not bring them with a verse/evidence , they said: «If only you chose/purified it.» Say: «But I follow what (is) inspired/transmitted to me from my Lord, those (are) visions/evidences from your Lord, and guidance, and mercy to a nation believing.»

Al-Hilali Khan

And if you do not bring them a miracle (according to their (i.e. Quraish-pagans) proposal), they say: «Why have you not brought it?» Say: «I but follow what is revealed to me from my Lord. This (the Quran) is nothing but evidences from your Lord, and a guidance and a mercy for a people who believe.»

Arthur John Arberry

And when thou bringest them not a sign, they say, ‹Why hast thou not chosen one?› Say: ‹I follow only what is revealed to me from my Lord; this is clear testimony from your Lord, guidance, and mercy for a people of believers.›

Asad

And yet, when thou [O Prophet] dost not produce any miracle for them, some [people] say, «Why dost thou not seek to obtain it [from God]?'» Say: «I only follow whatever is being revealed to me by my Sustainer: this [revelation] is a means of insight from your Sustainer, and a guidance and grace unto people who will believe.

Dr. Salomo Keyzer

En indien gij hun geen vers van den Koran brengt, zeggen zij: Hebt gij het nog niet samengesteld? Antwoord: Ik volg alleen datgene wat mij van mijnen Heer werd geopenbaard. Dit boek bevat duidelijke bewijzen van uwen Heer, en is eene leiding van barmhartigheid voor hen die gelooven.

Free Minds

And because you do not bring them a sign, they Say: "If only you had brought one." Say: "I only follow what is inspired to me from my Lord. This is an evidence from your Lord, and a guide and mercy to a people who believe."

Hamza Roberto Piccardo

E quando non rechi loro qualche versetto, dicono: «Non l’hai ancora scelto?». Di›: «In verità non seguo altro che quello che mi ha rivelato il mio Signore». Ecco [venirvi] dal vostro Signore un invito alla visione chiara: una direzione, una misericordia per coloro che credono.

Hilali Khan

And if you do not bring them a miracle (according to their (i.e. Quraish-pagans) proposal), they say: "Why have you not brought it?" Say: "I but follow what is revealed to me from my Lord. This (the Quran) is nothing but evidences from your Lord, and a guidance and a mercy for a people who believe."

Kuliev E.

Если ты не явишь им знамения, они скажут: «Почему ты не выбрал (не показал) его?» Скажи: «Я следую только за тем, что внушается мне в откровении от моего Господа. Это – очевидное знамение от вашего Господа, верное руководство и милость для верующих».

M.-N.O. Osmanov

Если ты [, Мухаммад,] не сотворишь им знамения, они говорят: «Почему ты не испросил его [у Аллаха]?» Отвечай: «Я следую только Корану, который неспосылается мне откровением от моего Господа. Эти откровения – от Господа вашего, [они – ] руководство к прямому пути и милость для верующих».

Mohammad Habib Shakir

And when you bring them not a revelation they say: Why do you not forge it? Say: I only follow what is revealed to me from my Lord; these are clear proofs from your Lord and a guidance and a mercy for a people who believe.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when thou bringest not a verse for them they say: Why hast thou not chosen it? Say: I follow only that which is inspired in me from my Lord. This (Qur’an) is insight from your Lord, and a guidance and a mercy for a people that believe.

Palmer

Shouldst Thou not bring them a sign they say, ‹Hast Thou not yet made choice of one?› Say, ‹I only follow what is inspired to me by my Lord. These are perceptions from my Lord, and a guidance and a mercy to a people who believe.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlara bir ayet getirmediğinde, «Onu da şuradan buradan derleseydin ya!» diye konuşurlar. De ki: «Ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyuyorum. Bu, Rabbinizden gelen gönül gözleridir, doğruya kılavuzdur, iman eden bir toplum için rahmettir.»

Qaribullah

When you do not bring them a verse, they say, ‹Why have you not chosen one? ‹ Say: ‹I follow only what is revealed to me from my Lord. This (Koran) is a veritable proof from your Lord, guidance and mercy for people who believe. ‹

QXP

When you do not produce a miracle that they demand, they say, «Why not ask God for it?» Say, «I simply follow and convey what is revealed to me from my Lord.» These verses are the enlightening miracle from your Lord, the Guidance and Grace for those who accept them.

Reshad Khalifa

If you do not produce a miracle that they demand, they say, «Why not ask for it?» Say, «I simply follow what is revealed to me from my Lord.» These are enlightenments from your Lord, and guidance, and mercy for people who believe.

Rodwell

And when thou bringest not a verse (sign) of the Koran to them, they say, «Hast thou not yet patched it up? SAY: I only follow my Lord’s utterances to me. This is a clear proof on the part of your Lord, and a guidance and a mercy for those who believe.

Sale

And when thou bringest not a verse of the Koran unto them they say, hast thou not put it together? Answer, I follow that only which is revealed unto me from my Lord. This book containeth evident proofs from your Lord, and is a direction and mercy unto people who believe.

Sher Ali

And when thou bringest not to them a fresh Sign, they say, `Why hast thou not forged one ?› Say, `I follow only that which is revealed to me from my Lord. These are clear proofs from your Lord and guidance and mercy for a people who believe.›

Unknown German

Wenn du ihnen nicht ein Zeichen bringst, sagen sie: «Warum erfindest du es nicht?» Sprich: «Ich folge nur dem, was mir von meinem Herrn offenbart ward. Dies hier sind klare Beweise von eurem Herrn und eine Führung und Barmherzigkeit für ein gläubiges Volk.»

V. Porokhova

И если ты им откровение (Корана долго) не приносишь, ■ То говорят они: ■ «Что ж ты его так долго собираешь?» ■ Скажи: «Я только следую тому, ■ Что мой Господь мне открывает. ■ Сие – прозрение от вашего Владыки, ■ И руководство (к благочестью), ■ И милосердие (Господне) ■ Для тех, кто верует (и доброе творит)».

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м! Әгәр син аларга вәхий белән аять китермәсәң, мөшрикләр әйтәләр: «Үз күңелеңнән чыгарып бир, бит башка вакытларда шулай кыласың». Син аларга әйт: «Раббымнан миңа иңдерелгән Коръәнгә генә иярәмен. Бу Коръән Раббыбыздан килгән басыйрәт-гакылга күз вә ышанучы каумнәр өчен һидәят һәм рәхмәт».

جالندہری

اور جب تم ان کے پاس (کچھ دنوں تک) کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے (اپنی طرف سے) کیوں نہیں بنالی۔ کہہ دو کہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش وبصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے

طاہرالقادری

اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے (تو) وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے اپنی طرف سے وضع کر کے کیوں نہیں لائے؟ فرما دیں: میں تو محض اس (حکم) کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے یہ (قرآن) تمہارے رب کی طرف سے دلائل قطعیہ (کا مجموعہ) ہے اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں ،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.