سوره البقرة (2) آیه 20

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 20

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 21
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 19

عربی

يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَ إِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ

بدون حرکات عربی

يكاد البرق يخطف أبصارهم كلّما أضاء لهم مشوا فيه و إذا أظلم عليهم قاموا و لو شاء اللّه لذهب بسمعهم و أبصارهم إنّ اللّه على كلّ شي‏ء قدير

خوانش

Yakadu albarqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw feehi wa-itha athlama AAalayhim qamoo walaw shaa Allahu lathahaba bisamAAihim waabsarihim inna Allaha AAala kulli shay-in qadeerun

آیتی

نزديک باشد که برق ديدگانشان را نابينا سازد هر گاه که بر دمد چند، گامي بر مي دارند ، و چون خاموش شود ، از رفتن باز ايستند اگر خدا مي خواست ، گوشهاشان را کر و چشمانشان را کور مي ساخت ، که او بر هر کاري تواناست

خرمشاهی

نزديك است كه برق [نور] چشمانشان را بربايد. هرگاه كه [برق راهشان ر] روشن كند، در پرتو آن پيش روند، و چون [راهشان ر] تاريك كند، بايستند و خداوند اگر مى خواست شنوايى و بينايى شان را از بين مى برد چرا كه خداوند بر هر كارى تواناست.

کاویانپور

روشنايى برق نزديكست بينايى آنان را بگيرد. هر وقت بر آنان بدرخشد در روشنايى آن راه ميروند و چون تاريك شود در جاى خود باز ايستند و اگر خدا مى‏خواست شنوايى و بينايى آنها را از بين ميبرد. در حقيقت خدا بر هر چيزى تواناست.

انصاریان

نزدیک است که آن برقِ [بسیار رخشنده، روشنیِ] چشم های آنان را برباید؛ زمانی که آنان را روشنی دهد، در آن روشنی راه می روند و چون محیط را بر آنان تاریک کند، می ایستند و اگر خدا می خواست [شنواییِ] گوش و [بیناییِ] چشم آنان را نابود می کرد؛ زیرا خدا بر هر کاری تواناست.

سراج

نزديك است كه روشنائى برق بربايد بينائيهاى ايشان را و هرگاه آن برق بدرخشد براى ايشان بروند در آن روشنى و چون تاريك گردد راه برايشان بر جاى بايستند و اگر خواستى خدا بيگمان ببرد شنوائيهايشان را (به آواز رئد) و بينائيهاى ايشان را (بدرخشيدن برق) براستى خدا بر همه چيزى تواناست

فولادوند

نزديك است كه برق چشمانشان را بربايد؛ هر گاه كه بر آنان روشنى بخشد، در آن گام زنند؛ و چون راهشان را تاريك كند، [بر جاى خود] بايستند؛ و اگر خدا مى‏خواست شنوايى و بينايى‏شان را برمى‏گرفت، كه خدا بر همه چيز تواناست.

پورجوادی

نزديك باشد روشنايى خيره كننده برق ديدگانشان را بربايد، در هر لحظه‏اى كه برق مى‏جهد و راه را براى آنان روشن مى‏سازد، پيش مى‏روند و هنگامى كه خاموش مى‏شود، باز مى‏ايستند و اگر خدا مى‏خواست گوش آنها را كر و ديدگانشان را كور مى‏كرد، كه خداوند بر هر چيز قادر است.

حلبی

نزديك باشد كه برق نور چشمانشان را بربايد و هر گاه روشنى بر آنان بتابد در آن گام بردارند و چون تاريكى آنها را فرا گيرد بايستند و اگر خدا مى‏خواست شنواييشان را و بينايى شان را مى‏برد براستى كه خدا بر همه چيز تواناست

اشرفی

نزديك باشد كه برق دريابد چشمهاى ايشان را هرگاه روشن كند براى ايشان راه روند در آن و چون تاريك سازد برايشان بايستند و اگر خواستى خدا هر آينه ميبرد گوششان و چشمهاشان را بدرستيكه خدا بر همه چيز توانا است

خوشابر مسعود انصاري

نزديك است كه برق ديدگانشان را بر بايد. هر گاه [راه را] بر آنان روشن سازد، در آن [روشنى‏] راه روند و چون بر آنان تاريك شود، بايستند. و اگر خداوند مى‏خواست شنوايى آنان و ديدگانشان را از بين مى‏برد. حقّا كه خداوند بر هر كارى تواناست

مکارم

(روشنائی خیره کننده) برق، نزدیک است چشمانشان را برباید. هر زمان که (برق جستن می‌کند، و صفحه بیابان را) برای آنها روشن می‌سازد، (چند گامی) در پرتو آن راه می‌روند؛ و چون خاموش می‌شود، توقف می‌کنند. و اگر خدا بخواهد، گوش و چشم آنها را از بین می‌برد؛ چرا که خداوند بر هر چیز تواناست.

مجتبوی

نزديك است كه [روشنايى خيره‏كننده‏] برق ديدگانشان را بربايد، هر گاه برق براى آنها بدرخشد در [پرتو] آن مى‏روند و چون بر آنان تاريك شود بايستند. و اگر خدا بخواهد هر آينه شنوايى و بيناييشان را مى‏برد، كه خدا بر همه چيز تواناست.

مصباح زاده

نزديك باشد كه برق در يابد چشمهاى ايشان را هر گاه روشن كند براى ايشان راه روند در آن و چون تاريك سازد بر ايشان بايستند و اگر خواستى خدا هر آينه ميبرد گوششان و چشمهاشان را بدرستى كه خدا بر همه چيز توانا است

معزی

نزديك است برق بربايد ديدگان ايشان را هرگاه روشنائيشان دهد روان شوند در آن و گاهى كه تاريكى افكند بر ايشان بايستند و اگر مى خواست خدا مى برد گوش و ديدگان ايشان را همانا خداوند است بر همه چيز توانا

قمشه ای

نزدیک است برق روشنی چشمهایشان را ببرد، هرگاه روشنی بینند می‌روند در آن، و چون تاریک شود بایستند، و اگر خدا می‌خواست گوش آنها را کر و چشم آنان را کور می‌ساخت، که خداوند بر هر چیز تواناست.

رشاد خليفه

نزديک است برق بينايي آنها را بربايد. هرگاه برايشان روشن شود، گامي به جلو برمي دارند و چون به تاريکي گرايد، از حرکت بازمي ايستند. اگر خدا بخواهد، مي تواند شنوايي شان و بينايي شان را برگيرد. خدا بر همه چيز تواناست.

Literal

The lightning almost snatches their eye sights , whenever (it) lit for them they walked in it, and if (it) darkened on them they stood and if God willed/wanted, He would have gone/taken away with their hearing/sense of hearing , and their sights/understanding , that God (is) on every thing capable/powerful .

Al-Hilali Khan

The lightning almost snatches away their sight, whenever it flashes for them, they walk therein, and when darkness covers them, they stand still. And if Allah willed, He could have taken away their hearing and their sight. Certainly, Allah has power over all things.

Arthur John Arberry

the lightning wellnigh snatches away their sight; whensoever it gives them light, they walk in it, and when the darkness is over them, they halt; had God willed, He would have taken away their hearing and their sight. Truly, God is powerful over everything.

Asad

The lightning well-nigh takes away their sight; whenever it gives them light, they advance therein, and whenever darkness falls around them, they stand still. And if God so willed, He could indeed take away their hearing and their sight: for, verily, God has the power to will anything.

Dr. Salomo Keyzer

Weinig is er slechts noodig, opdat de bliksem hun het gezicht ontroove; als de bliksem alles om hen heen verlicht, wandelen zij in zijn licht; wordt het weder duister om hen heen, dan staan zij onbewegelijk. Als God slechts wilde, zou Hij hen van het gezicht en gehoor berooven; want Hij is Almachtig.

Free Minds

The lightning nearly snatches away their sight, whenever it lights the path they walk in it, and when it becomes dark for them they stand. Had God willed, He would have taken away their hearing and their sight; God is capable of all things.

Hamza Roberto Piccardo

Il lampo quasi li acceca: ogni volta che rischiara, procedono; ma quando rimangono nell’oscurità si fermano. Se Allah avesse voluto, li avrebbe privati dell’udito e della vista. In verità Allah su tutte le cose è potente.

Hilali Khan

The lightning almost snatches away their sight, whenever it flashes for them, they walk therein, and when darkness covers them, they stand still. And if Allah willed, He could have taken away their hearing and their sight. Certainly, Allah has power over all things.

Kuliev E.

Молния готова отнять у них зрение. Когда она вспыхивает, они отправляются в путь, когда же опускается мрак, они останавливаются. Если бы Аллах пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения. Воистину, Аллах способен на всякую вещь.

M.-N.O. Osmanov

Они почти слепнут от молнии. Когда она вспыхнет, они пускаются в путь при ее свете, когда же покроет их мрак, они останавливаются. Если бы Аллах пожелал, он лишил бы их слуха и зрения: воистину, Аллах властен над всем сущим.

Mohammad Habib Shakir

The lightning almost takes away their sight; whenever it shines on them they walk in it, and when it becomes dark to them they stand still; and if Allah had pleased He would certainly have taken away their hearing and their sight; surely Allah has power over all things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The lightning almost snatcheth away their sight from them. As often as it flasheth forth for them they walk therein, and when it darkeneth against them they stand still. If Allah willed, He could destroy their hearing and their sight. Lo! Allah is able to do all things.

Palmer

The lightning well-nigh snatches off their sight, whenever it shines for them they walk therein; but when it is dark for them they halt; and if God willed He would go off with their hearing and their sight; verily, God is mighty over all.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şimşek, neredeyse gözlerini çarpıp götürüverecek. Kendilerine her aydınlık sunduğunda, orada yürürler. Üzerlerine karanlık binince çakılıp kalırlar. Eğer Allah dileseydi, işitme güçlerini de gözlerini de elbette alıp götürürdü. Çünkü Allah her şeye Kadîr’dir.

Qaribullah

The lightning almost snatches away their sight, whenever it flashes upon them they walk on, but as soon as it darkens they stand still. Indeed, if Allah willed, He could take away their sight and hearing. Allah has power over all things.

QXP

(People who reject the Divine Revelation and rely solely on their intellect, do not realize that Revelation is to the intellect what sunlight is to the human eye. It takes them out of darkness into Light (2:257)). They walk a few steps, as if in flashes of lightning, in a stop and go fashion. And when darkness prevails, they stand still. It is the Law of Allah that those who defy Reason eventually have the proper use of their perceptual senses, hearing and vision, taken away. Behold, Allah is the All-Powerful Designer of His Laws and He has Supreme Control over all things. ((2:201), (7:183), (11:15), (17:18-21), (29:54), (30:24), (42:20), (79:36), (82:16)).

Reshad Khalifa

The lightning almost snatches away their eyesight. When it lights for them, they move forward, and when it turns dark, they stand still. If GOD wills, He can take away their hearing and their eyesight. GOD is Omnipotent.

Rodwell

The lightning almost snatcheth away their eyes! So oft as it gleameth on them they walk on in it, but when darkness closeth upon them, they stop! And if God pleased, of their ears and of their eyes would he surely deprive them: verily God is Almighty!

Sale

the lightning wanteth but little of taking away their sight; so often as it enlighteneth them, they walk therein, but when darkness cometh on them, they stand still; and if God so pleased, he would certainly deprive them of their hearing and their sight, for God is almighty.

Sher Ali

The lightning might well nigh snatch away their sight; whenever it shines upon them, they walk therein; and when it becomes dark to them, they stand still. And if ALLAH had so willed HE could take away their hearing and their sight; surely ALLAH has the power to do all that HE wills.

Unknown German

Der Blitz benimmt ihnen fast das Augenlicht; wann immer er auf sie zündet, wandeln sie darin, und wenn esüber ihnen dunkel wird, stehen sie still. Und wäre es Allahs Wille, Er hätte ihr Gehör und ihr Gesichtfortgenommen. Allah hat die Macht, alles zu tun, was Er will.

V. Porokhova

Их молния почти слепит, ■ Но всякий раз, когда она им светит, ■ Они идут вперед при ней; ■ Когда же тьма спадет на них, ■ Они недвижно замирают. ■ И будь на то веление Аллаха, ■ Он отнял бы и слух, и зрение у них, – ■ Ведь всемогущ Аллах над всем!

Yakub Ibn Nugman

Яшен уты күз нурларын суырып алырга якынлашты. Яшен уты аларның алларын яктыртса, берничә адым атлыйлар, яшен уты китеп, караңгыда калсалар, бара алмыйча туктыйлар. Әгәр Аллаһ теләсә иде, әлбәттә, ишетүләрен һәм күрүләрен алып аларны колаксыз, күзсез кылыр иде. Әлбәттә, Аллаһ һәрнәрсәгә кадир.

جالندہری

قریب ہے کہ بجلی (کی چمک) ان کی آنکھوں (کی بصارت) کو اچک لے جائے۔ جب بجلی (چمکتی اور) ان پر روشنی ڈالی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر الله چاہتا تو ان کے کانوں (کی شنوائی) اور آنکھوں (کی بینائی دونوں) کو زائل کر دیتا ہے۔ بے شک الله ہر چیز پر قادر ہے

طاہرالقادری

یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اُچک لے جائے گی، جب بھی ان کے لئے (ماحول میں) کچھ چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.