سوره المائدة (5) آیه 103

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 103

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 104
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 102

عربی

ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ وَ لكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ

بدون حرکات عربی

ما جعل اللّه من بحيرة و لا سائبة و لا وصيلة و لا حام و لكنّ الّذين كفروا يفترون على اللّه الكذب و أكثرهم لا يعقلون

خوانش

Ma jaAAala Allahu min baheeratin wala sa-ibatin wala waseelatin wala hamin walakinna allatheena kafaroo yaftaroona AAala Allahi alkathiba waaktharuhum la yaAAqiloona

آیتی

خداوند در باره بحيره و سائبه و وصيله و حامي حکمي نکرده است ، ولي کافران بر خدا دروغ مي بندند و بيشترينشان بي خردند

خرمشاهی

خداوند نه در مورد بحيره و نه سائبه و نه وصيله، و نه حامى حكمى مقرر نداشته است، ولى كافران بر خداوند دروغ مى بندند و بيشترشان تعقل نمى كنند.

کاویانپور

خدا هيچگونه بحيره، سائبه، وصيله، حام مقرر نكرده است ولى كسانى كه كافر شدند، بر خدا نسبت دروغ مى‏دهند و اكثر آنها عاقلانه نمى‏انديشند.

انصاریان

خدا هیچ حیوانی را به عنوان بحیره [ماده شتری که پنجمین حمل مادر خود باشد] و سائبه [شتری که ده ماده زاییده] و وصیله [گوسفند ماده ای که همزاد با بره نر است] و حام [شتر نری که ده شتر از او پدید آمده] ، مقدس و ممنوع از تصرّف قرار نداده است. ولی کسانی که کفر ورزیده اند [این امور را] بر خدا دروغ می بندند و بیشترشان اندیشه نمی کنند.

سراج

قرار نداده است خدا (حرمت خوردن هيچ چيز را) از بحيره و نه سائبه و نه وصيله و نه حام (براى ترجمه و معانى اين الفاظ بحاشيه رجوع شود) و ليكن آنانكه كافر شدند مى‏بندند بر خدا دروغ را (كه تحريم را بدو نسبت مى‏دهند) و بيشتر ايشان به خرد در نمى‏يابند

فولادوند

خدا [چيزهاى ممنوعى از قبيل:] بحيره و سائبه و وصيله و حام قرار نداده است. ولى كسانى كه كفر ورزيدند، بر خدا دروغ مى‏بندند و بيشترشان تعقل نمى‏كنند.

پورجوادی

خداوند براى بحيره، سائبه، وصيله و حام حكمى نكرده است ولى كافران بر خدا دروغ مى‏بندند و بيشترشان درنمى‏يابند.

حلبی

خداوند درباره «بحيره» و «سائبه» و «وصيله» و «حامى» [و حرام يا معاف بودن اين اشتران‏] امرى نكرده است، و ليكن آنان كه ناباور شدند بر خدا به افترا دروغ مى‏بندند و بيشتر آنها در نمى‏يابند.

اشرفی

نگردانيد خدا هيچ بحيره و نه سائبه و نه وصيله و نه حامى و ليكن آنان كه كافر شدند افتراء ميكنند بر خدا دروغ را و بيشترين ايشان در نمى‏يابند

خوشابر مسعود انصاري

خداوند نه بحيره و نه سائبه و نه وصيله و نه حامى را قرار نداده است. ولى كافران بر خداوند دروغ مى‏بندند. و بيشترشان خرد نمى‏ورزند

مکارم

خداوند هیچ‌گونه «بحیره» و «سائبه» و «وصیله» و «حام» قرار نداده است [اشاره به چهار نوع از حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت، استفاده از آنها را بعللی حرام می‌دانستند؛ و این بدعت، در اسلام ممنوع شد.] ولی کسانی که کافر شدند، بر خدا دروغ می‌بندند؛ و بیشتر آنها نمی‌فهمند!

مجتبوی

خدا در باره هيچ گوش شكافته‏اى و نه هيچ واگذاشته‏اى و نه هيچ بهم پيوسته‏اى و نه هيچ پشت نگاه داشته‏اى حكمى نكرده است، بلكه كسانى كه كافر شدند بر خدا دروغ مى‏بندند و بيشترشان خرد را به كار نمى‏برند.

مصباح زاده

نگردانيد خدا هيچ بحيره و نه سائبه و نه وصيله و نه حامى و ليكن آنان كه كافر شدند افتراء ميكنند بر خدا دروغ را و بيشترين ايشان در نمييابند

معزی

قرار نداده است خدا «بحيره» و نه «سائبه» و نه «وصيله» و نه «حامى» ليكن آنان كه كفر ورزيدند مى بندند بر خدا دروغ را و بيشتر ايشان بخرد درنمى يابند

قمشه ای

خدا برای بَحیره و سائبه و وصیله و حام (نام شتران و گوسفندانی که مشرکان با شرایط خاصی آزاد می‌کردند) حکمی مقرّر نفرموده، لیکن کافران بر خدا دروغ می‌بندند، چه آنکه بیشتر آنان عقل را به کار نمی‌بندند.

رشاد خليفه

خدا چارپاياني را كه تركيب هاي خاصي از نر و ماده مي زايند و چارپاياني كه با سوگندي آزاد شدند و آن حيواني را كه دو نر پشت سر هم مي زايد و آن گاو نري را كه پدر ده تا باشد، حرام نكرد. اين كافران هستند كه چنين دروغ هايي درباره خدا ساختند. اكثر آنها نمي فهمند.

Literal

God did not make/create from a female camel in Pre-Islamic paganism whose ears were split after five deliveries and left to roam alone for their idols and of no benefit to man , and nor a female camel in Pre-Islamic paganism which gave birth to ten female litters and left to roam and feed freely and forbidden from use , and nor a female camel who gave birth seven times and was left to roam and not be slaughtered , and nor a male camel who fathered ten deliveries and was left to roam without benefit to man , and but those who disbelieved they fabricate on God the lies/falsehood, and most of them do not reason/understand/comprehend. (DISCREPANCY EXISTS ABOUT THE PRECEDING BOLD TERM)

Al-Hilali Khan

Allah has not instituted things like Baheerah (a shecamel whose milk was spared for the idols and nobody was allowed to milk it) or a Saibah (a shecamel let loose for free pasture for their false gods, e.g. idols, etc., and nothing was allowed to be carried on it), or a Waseelah (a shecamel set free for idols because it has given birth to a shecamel at its first delivery and then again gives birth to a shecamel at its second delivery) or a Ham (a stallioncamel freed from work for their idols, af

Arthur John Arberry

God has not appointed cattle dedicated to idols, such as Bahira, Sa’iba, Wasila, Hami; but the unbelievers forge against God falsehood, and most of them have no understanding.

Asad

IT IS NOT of God’s ordaining that certain kinds of AL-MA› IDAH SCRAH cattle should be marked out by superstition and set aside from the use of man;»4 yet those who are bent on denying the truth attribute their own lying inventions to God. And most of them never use their reason:

Dr. Salomo Keyzer

God heeft niets voorgeschreven omtrent Bahra, noch omtrent Sba noch nopens Wasla, noch nopens Hmi, maar de ongeloovigen hebben een logen betreffende God uitgedacht, en het grootste gedeelte hunner verstaan niet.

Free Minds

God did not institute any combination of livestock, nor livestock liberated for oaths, nor ones that give twin births, nor a stallion freed from work; but the people who rejected invented lies to God, and most of them do not understand.

Hamza Roberto Piccardo

Allah non ha consacrato né «bahîra», né «sâiba», né «wasîla», né «hâmi». I miscredenti inventano menzogne contro Allah, e la maggior parte di loro non ragiona.

Hilali Khan

Allah has not instituted things like Baheerah (a shecamel whose milk was spared for the idols and nobody was allowed to milk it) or a Saibah (a shecamel let loose for free pasture for their false gods, e.g. idols, etc., and nothing was allowed to be carried on it), or a Waseelah (a shecamel set free for idols because it has given birth to a shecamel at its first delivery and then again gives birth to a shecamel at its second delivery) or a Ham (a stallioncamel freed from work for their idols, after it had finished a number of copulations assigned for it, all these animals were liberated in honour of idols as practised by pagan Arabs in the preIslamic period). But those who disbelieve invent lies against Allah, and most of them have no understanding.

Kuliev E.

Аллах не распоряжался относительно бахиры, саибы, василы и хами. Но неверующие возводят навет на Аллаха, и большая часть их не разумеет.

M.-N.O. Osmanov

Аллах не устанавливал [правил] ни насчет бахиры, ни са’ибы, ни василы, ни хамина. Однако те, которые не уверовали, приписывают Аллаху ложь, в то время как большинство их [ничего] не разумеет [в этом].

Mohammad Habib Shakir

Allah has not ordained (the making of) a bahirah or a saibah or a wasilah or a hami but those who disbelieve fabricate a lie against Allah, and most of them do not understand.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah hath not appointed anything in the nature of a Bahirah or a Sa’ibah or a Wasilah or a Hami, but those who disbelieve invent a lie against Allah. Most of them have no sense.

Palmer

And God has not ordained any Ba’hirah or Saibah, nor Wazilah nor ‹Hami, but those who misbelieve invent a lie against God, for most of them do not understand.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah ne bahîre yapmıştır ne sâibe ne vasîle ne de hâm. Ne var ki küfre sapanlar yalan uydurarak Allah’a iftira ediyorlar ve çokları da akıl erdiremiyorlar.

Qaribullah

Allah has not made cattle, a slit eared shecamel, nor a freely grazing shecamel, nor a shecamel that bore twins, nor an uncastrated camel (dedicated to idols), but those who disbelieve invent lies against Allah. Most of them do not understand.

QXP

Allah did not ordain that certain kinds of cattle and other livestock be marked out, assigned names, and set aside from human use or consumption. Disbelievers invented such superstitions and attributed them to Allah. Most of them do not use their intellect.

Reshad Khalifa

GOD did not prohibit livestock that begets certain combinations of males and females, nor livestock liberated by an oath, nor the one that begets two males in a row, nor the bull that fathers ten. It is the disbelievers who invented such lies about GOD. Most of them do not understand.

Rodwell

God hath not ordained anything on the subject. of Bahira, or Saï¢،, or Wasila, or Hami; but the unbelievers have invented this lie against God: and most of them had no understanding.

Sale

God hath not ordained any thing concerning Bahira, nor Saiba, nor Wasila, nor Hami; but the unbelievers have invented a lie against God: And the greater part of them do not understand.

Sher Ali

ALLAH has not ordained any `Bahira› or `Sل§©bah› or Wasilah› or `Hami› but those who disbelieve forge a lie against ALLAH, and most of them do not make use of their understanding.

Unknown German

Allah hat keinerlei «Bahíra» oder «Sáiba» oder «Wasíla» oder «Hám» geboten: vielmehr ersinnen die Ungläubigen eine Lüge wider Allah, und die meisten von ihnen begreifen nicht.

V. Porokhova

Не дал Аллах установлений ■ Ни о бахире, ни о са’ибе, ни о василе, ни о хаме; ■ Но те, кто не уверовал, ■ Возводят на Аллаха ложь, ■ (Приписывая все это Ему). ■ И лишены любого разуменья многие из них.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ, кешеләрнең кулындагы хайваннарга: Бәхирә, Саибә, Вәсыйлә, Хам дип исем бирмәде һәм аларны хәрам да кылмады, ләкин кәферләр Аллаһуга ялганны ифтира кылдылар «бу хайваннарны Аллаһ хәрам кылды», дип, аларның күпләре аңламыйлар.

جالندہری

خدا نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حام بلکہ کافر خدا پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے

طاہرالقادری

اللہ نے نہ تو بحیرہ کو (اَمرِ شرعی) مقرر کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وصیلہ کو اور نہ حام کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.