سوره الأنعام (6) آیه 81

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 81

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 82
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 80

عربی

وَ كَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَ لا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَْمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

و كيف أخاف ما أشركتم و لا تخافون أنّكم أشركتم باللّه ما لم ينزّل به عليكم سلطانا فأيّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون

خوانش

Wakayfa akhafu ma ashraktum wala takhafoona annakum ashraktum biAllahi ma lam yunazzil bihi AAalaykum sultanan faayyu alfareeqayni ahaqqu bial-amni in kuntum taAAlamoona

آیتی

چرا از آن چيزي که شريک خدايش ساخته ايد بترسم در حالي که شما چيزهايي را که هيچ دليلي در باره آنها نازل نکرده است مي پرستيد و بيمي به دل راه نمي دهيد ؟ اگر مي دانيد بگوييد که کدام يک از اين دو گروه به ايمني سزاوارترند ؟

خرمشاهی

و چگونه از آنچه [براى خد] شريك مى آوريد، بترسم در حالى كه شما از اينكه براى خداوند چيزى شريك آورده ايد، كه هيچ گونه حجت و برهانى بر آن بر شما نفرستاده است، نمى ترسيد; پس اگر مى دانيد كداميك از دو گروه سزاوارتر به امن [و امان ] است؟

کاویانپور

چرا از بت‏هاى شما بترسم در حالى كه شما براى خدا شريك قرار مى‏دهيد و از خدا نمى‏ترسيد و هيچگونه دليل و برهانى درباره آن براى شما نيامده است. پس كدام يك از اين دو گروه استحقاق تأمين دارند؟ اگر شما مى‏دانيد.

انصاریان

چگونه از آنچه شما شریک او قرار داده اید بترسم؟! در حالی که خود شما از اینکه چیزی را شریک خدا گرفته اید که خدا هیچ دلیلی بر حقّانیّت آن بر شما نازل نکرده نمی ترسید، اگر حقایق را می دانید [بگویید] کدام یک از دو گروه [خداپرستان و مشرکان] به ایمنی [از عذاب خدا] سزاوارترند؟

سراج

و چگونه بترسم از چيزى كه شما آنرا شريك خداى كرده‏ايد و نمى‏ترسيد شما از آنكه شريك مى‏آوريد براى خدا چيزى كه فرو نفرستاده است خدا به شريك كردن او بر شما دليلى پس كدام يك از اين دو گروه سزاوارترند بايمن بودن (از عذاب خدا) اگر هستيد كه بدانيد (آنرا)

فولادوند

و چگونه از آنچه شريك [خدا] مى‏گردانيد بترسم، با آنكه شما خود از اينكه چيزى را شريك خدا ساخته‏ايد كه [خدا] دليلى در باره آن بر شما نازل نكرده است نمى‏هراسيد؟ پس اگر مى‏دانيد، كدام يك از [ما] دو دسته به ايمنى سزاوارتر است؟

پورجوادی

چرا از چيزى كه شريك او پنداشته‏ايد بترسم در صورتى كه شما چيزهايى را كه هيچ دليلى درباره آن برايتان نازل نكرده است شريك او قرار داده‏ايد و نمى‏ترسيد». اگر مى‏دانيد: كداميك از اين دو گروه به ايمنى سزاوارتر است؟

حلبی

و چگونه از آنچه شما انباز مى‏گيريد بترسم در حالى كه شما نمى‏ترسيد از اينكه چيزى را شريك خدا قرار داده‏ايد كه بدان بر شما دليلى فرو نفرستاده است. پس كداميك از دو گروه به ايمنى سزاوارترند اگر بدانيد؟

اشرفی

و چگونه ميترسم از آنچه شريك گرفتيد و نميترسيد كه شما شريك گرفتيد بخدا آنچه را كه فرو فرستاده نشد بآن بر شما حجتى پس كداميك از اين دو فرقه سزاوارترند بايمن بودن اگر هستيد كه ميدانيد

خوشابر مسعود انصاري

و چگونه از آنچه شريك قايل شديد بترسم، حال آنكه شما نمى‏ترسيد از آنكه با خداوند چيزى را كه دليلى [دالّ‏] آن بر شما نفرستاده است، شريك مقرر مى‏كنيد؟ پس اگر مى‏دانيد، كدام يك از [اين‏] دو گروه به امن [و امنيت‏] سزاوارتر است

مکارم

چگونه من از بتهای شما بترسم؟! در حالی که شما از این نمی‌ترسید که برای خدا، همتایی قرار داده‌اید که هیچ گونه دلیلی درباره آن، بر شما نازل نکرده است! (راست بگویید) کدام یک از این دو دسته (بت‌پرستان و خداپرستان)، شایسته‌تر به ایمنی (از مجازات) هستند اگر می‌دانید؟!

مجتبوی

و چگونه از آنچه شما آن را [با خدا] انباز گرفتيد بترسم و حال آنكه شما نمى ترسيد از اينكه چيزى را با خدا انباز گرفته‏ايد كه هيچ حجتى براى آن بر شما فرو نفرستاده است. پس، اگر مى‏دانيد، كدام يك از اين دو گروه- موحّدان و مشركان- به ايمنى سزاوارترند؟

مصباح زاده

و چگونه ميترسم از آنچه شريك گرفتيد و نمى‏ترسيد كه شما شريك گرفتيد بخدا آنچه را كه فرو فرستاده نشد بان بر شما حجتى پس كداميك از اين دو فرقه سزاوارترند بايمن بودن اگر هستيد كه ميدانيد

معزی

و چگونه ترسم آنچه را شرك ورزيديد و نترسيد از آنكه شرك ورزيديد به خدا آن را كه نفرستاده است بدان بر شما فرمانروائى اى پس كدام يك از دو گروه سزاوارترند به ايمن شدن اگر مى دانيد

قمشه ای

و من چگونه از آنچه شما شریک خدا قرار می‌دهید بترسم در حالی که شما از شرک آوردن به خدا نمی‌ترسید با آنکه هیچ برهان و حجتی را بر آن شرک بر شما نازل نکرده است؟! آیا کدام یک از ما دو گروه به ایمنی سزاوارتریم اگر شما فهم سخن می‌کنید؟!

رشاد خليفه

چرا بايد از معبودان شما بترسم؟ اين شما هستيد كه بايد بترسيد، زيرا به جاي خدا به پرستش معبوداني مشغول شده‌ايد كه هيچ قدرتي براي كمك به شما ندارند. كدام گروه بيشتر سزاوار امنيت است، اگر مى دانيد؟

Literal

And how (do) I fear what you shared/made partners (with God), and you (P) (do) not fear that you shared/made partners with God what He did not descend with it on you (from) a proof/evidence ? So which (of) the two groups/parties (is) more worthy with the safety/security if you were knowing?

Al-Hilali Khan

And how should I fear those whom you associate in worship with Allah (though they can neither benefit nor harm), while you fear not that you have joined in worship with Allah things for which He has not sent down to you any authority. (So) which of the two parties has more right to be in security? If you but know.»

Arthur John Arberry

How should I fear what you have associated, seeing you fear not that you have associated with God that whereon He has not sent down on you any authority?› Which of the two parties has better title to security, if you have any knowledge?

Asad

And why should I fear anything that you worship side by side with Him, seeing that you are not afraid of ascribing divinity to other powers beside God without His ever having bestowed upon you from on high any warrant therefor? [Tell me,] then, which of the two parties has a better right to feel secure -if you happen to know [the answer]?

Dr. Salomo Keyzer

En hoe zou ik vreezen, wat zij, naast God plaatsen, naardien gij niet vreest goden naast hem te plaatsen, zonder dat God u daartoe eenige macht heeft gegeven? Zeg: welke der beide partijen is de zekerste, indien gij het verstaat?

Free Minds

"And how can I possibly fear what you have set up; yet you do not fear that you have set up partners with God, for which He has not sent down to you any authority! So which of our two groups is more worthy of security if you know?"

Hamza Roberto Piccardo

Come potrei temere i soci che Gli attribuite, quando voi non temete di associare ad Allah coloro riguardo ai quali non vi ha fatto scendere nessuna autorità? Quale dei due partiti è più nel giusto,

Hilali Khan

And how should I fear those whom you associate in worship with Allah (though they can neither benefit nor harm), while you fear not that you have joined in worship with Allah things for which He has not sent down to you any authority. (So) which of the two parties has more right to be in security? If you but know."

Kuliev E.

Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, если вы не боитесь приобщать в сотоварищи к Аллаху тех, о ком Он не ниспослал вам никакого доказательства? Какая же из двух групп имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности, если вы только знаете?»

M.-N.O. Osmanov

Зачем мне бояться [идолов], которым вы поклоняетесь наряду с Аллахом? Ведь вы не боитесь поклоняться им наряду с Аллахом, хотя Он и не привел вам [насчет этого] никакого доказательства. Так кто же, [по-вашему], должен ощущать большую безопасность – те ли, кто поклоняется только Аллаху, или многобожники? [Ответьте же], если вы только знаете [ответ]».

Mohammad Habib Shakir

And how should I fear what you have set up (with Him), while you do not fear that you have set up with Allah that for which He has not sent down to you any authority; which then of the two parties is surer of security, if you know?

Mohammed Marmaduke William Pickthall

How should I fear that which ye set up beside Him, when ye fear not to set up beside Allah that for which He hath revealed unto you no warrant? Which of the two factions hath more right to safety? (Answer me that) if ye have knowledge.

Palmer

How should I fear what ye associate with Him, when ye yourselves fear not to associate with God what He has sent down to you no power to do? Which then of the two sects is worthier of belief, if indeed ye know?›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Hem siz, hakkında size hiçbir kanıt indirmediği şeyleri Allah’a ortak koştuğunuz halde korkmuyorsunuz da ben, ortak tuttuğunuz şeylerden nasıl korkarım!» Şimdi, eğer biliyorsanız, iki gruptan hangisi güvende olmaya/güvenilmeye daha layıktır?

Qaribullah

And how should I fear what you have associated when you yourselves are not afraid that you have associated with Allah that which He did not send down for it upon you an authority. Which of the two parties is more deserving of safety, if you know?

QXP

He said, «Why should I fear that which you set up beside Him, when you fear not to set up beside Allah, deities for which He has sent no authority and that are utterly powerless. Think which of the two sides among us deserves peace and security? (3:150-151), (29:41), (33:39) Answer me if you have the answer.»

Reshad Khalifa

«Why should I fear your idols? It is you who should be afraid, since you worship instead of GOD idols that are utterly powerless to help you. Which side is more deserving of security, if you know?»

Rodwell

And how should I fear what ye have joined with God, since ye fear not for having joined with Him that for which He hath sent you down no warranty? Which, therefore, of the two parties is more worthy of safety? Know ye that?

Sale

And how should I fear that which ye associate with God, since ye fear not to have associated with God that concerning which He hath sent down unto you no authority? Which therefore of the two parties is the more safe, if ye understand aright?

Sher Ali

And why should I fear that which you associate with ALLAH, when you fear not to associate with ALLAH that for which HE has sent down to you no authority ? Which, then, of the two parties has better title to security, If indeed you know ?

Unknown German

Und wie sollte ich das fürchten; was ihr anbetet, wenn ihr nicht fürchtet, Allah etwas zur Seite zu stellen, wozu Er euch keine Vollmacht niedersandte?» Welche der beiden Parteien hat also größeres Anrecht auf Frieden, wenn ihr es wisset?

V. Porokhova

И отчего же мне бояться тех, ■ Кого вы прочите Ему в партнеры, ■ Коль не боитесь вы приравнивать Ему ■ Таких, касательно которых ■ Он поручительства вам не давал? ■ Тогда какой из этих двух сторон ■ Быть правомерно безопасней? ■ (Ответьте же), коль вам известно это!»

Yakub Ibn Nugman

Ибраһим әйтте: «Аллаһуга тиңләштергән сынымнарыгыздан мин ничек куркыйм? Ә сез исә һичнәрсәгә ярамаган сынымнарыгызны Аллаһуга тиңдәш кыласыз да Аллаһудан һич курыкмыйсыз, бит Аллаһ сынымнарны Илаһә урнына тотарга ярый дип хәбәр иңдергәне юк. Ике фирканың кайсысы Аллаһ ґәзабыннан имин булырга хаклырак? Ягъни Коръән юлыннан баручы хак мөэминнәр Аллаһ ґәзабыннан имин булырлармы? Яки Коръән юлын күрмәүче мөшрикләрме имин булыр? Белсәгез әйтегез!

جالندہری

بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم (خدا کا) شریک بناتے ہو کیونکرڈروں جب کہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن (اور جمعیت خاطر) کا مستحق ہے۔ اگر سمجھ رکھتے ہو (تو بتاؤ)

طاہرالقادری

اور میں ان (معبودانِ باطلہ) سے کیونکر خوفزدہ ہوسکتا ہوں جنہیں تم (اﷲ کا) شریک ٹھہراتے ہو درآنحالیکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اﷲ کے ساتھ (بتوں کو) شریک بنا رکھا ہے (جبکہ) اس نے تم پر اس (شرک) کی کوئی دلیل نہیں اتاری (اب تم ہی جواب دو!) سو ہر دو فریق میں سے (عذاب سے) بے خوف رہنے کا زیادہ حق دار کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.