سوره الأنعام (6) آیه 111

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 111

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 112
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 110

عربی

وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

بدون حرکات عربی

و لو أنّنا نزّلنا إليهم الملائكة و كلّمهم الموتى و حشرنا عليهم كلّ شي‏ء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلاّ أن يشاء اللّه و لكنّ أكثرهم يجهلون

خوانش

Walaw annana nazzalna ilayhimu almala-ikata wakallamahumu almawta wahasharna AAalayhim kulla shay-in qubulan ma kanoo liyu/minoo illa an yashaa Allahu walakinna aktharahum yajhaloona

آیتی

و اگر ما فرشتگان را بر آنها نازل کرده بوديم و مردگان با ايشان سخن ، مي گفتند و هر چيزي را دسته دسته نزد آنان گرد مي آورديم ، باز هم ايمان نمي آوردند ، مگر اينکه خدا بخواهد و ليک بيشترشان جاهلند

خرمشاهی

و اگر فرشتگان را بر آنان نازل مى كرديم و [اگر] مردگان با آنان سخن مى گفتند و همه چيز [از گذشته ه] را نزد آنان روياروى باز مى آورديم، بر آن نبودند كه ايمان آورند مگر آنكه خدا بخواهد; ولى بيشترشان [حقيقت ر] نمى دانند.

کاویانپور

و اگر ما فرشتگان را بر آنان نازل ميكرديم و مرده‏ها با آنان سخن ميگفتند و همه چيز را در مقابل آنها جمع ميكرديم، باز ايمان نميآوردند، مگر آنكه خدا بخواهد. ولى بيشتر آنان نادانى ميكنند.

انصاریان

و مسلماً اگر ما فرشتگان را به سوی آنان نازل می کردیم، و مردگان با آنان سخن می گفتند، و همه چیز را گروه گروه در برابرشان گرد می آوردیم، باز هم [از روی اراده و اختیار] ایمان نمی آوردند؛ مگر آنکه خدا [ایمان آوردنشان را به طور اجبار] بخواهد، ولی بیشترشان نادانی و جهالت می ورزند.

سراج

و اگر چنانچه ما فرو مى‏فرستاديم بسويشان فرشتگان را (كه تا گواهى برسالت تو دهند) و سخن مى‏گفتند با ايشان مردگان و جمع مى‏كرديم براى ايشان همه معجزات را در حالى كه رو بروى ايشان بودند نمى‏بودند كه (باختيار خود) ايمان آرند مگر آنكه بخواهد خدا (باراده تكوينى) و لكن بيشترشان نمى‏دانند (اگر معجزه بيايد باز ايمان نمى‏آرند)

فولادوند

و اگر ما فرشتگان را به سوى آنان مى‏فرستاديم و اگر مردگان با آنان به سخن مى‏آمدند، و هر چيزى را دسته دسته در برابر آنان گرد مى‏آورديم، باز هم ايمان نمى‏آوردند -جز اينكه خدا بخواهد- ولى بيشترشان نادانى مى‏كنند.

پورجوادی

اگر فرشتگان را بر آنها فرو فرستيم و مردگان با آنها سخن بگويند و همه چيز را در برابرشان گرد آوريم هرگز ايمان نخواهند آورد، مگر خدا بخواهد. ولى بيشتر آنها نادانند.

حلبی

و اگر فرشتگان را به سوى ايشان مى‏فرستاديم و مردگان با آنان سخن مى‏گفتند و همه چيز را روبروى ايشان بر مى‏انگيختيم، ايمان نمى‏آوردند، مگر اينكه خدا مى‏خواست، اما بيشتر آنان نادانى مى‏كنند.

اشرفی

و اگر آنكه ما فرو فرستاده بوديم بايشان فرشتگان را و سخن كرده بود با ايشان مردگان و جمع آورده بوديم برايشان همه چيز را رو برو نبودند كه ايمان آورند مگر آنكه خواسته باشد خدا و ليكن بيشترين ايشان نادانانى ميكنند

خوشابر مسعود انصاري

و اگر ما به سوى ايشان فرشتگان را مى‏فرستاديم و مردگان با آنان سخن مى‏گفتند و همه چيز را گروه گروه فرارويشان جمع مى‏كرديم، هرگز ايمان نمى‏آوردند، مگر آنكه خداوند مى‏خواست. ولى بيشترشان جهل مى‏ورزند

مکارم

(و حتّی) اگر فرشتگان را بر آنها نازل می‌کردیم، و مردگان با آنان سخن می‌گفتند، و همه چیز را در برابر آنها جمع می‌نمودیم، هرگز ایمان نمی‌آوردند؛ مگر آنکه خدا بخواهد! ولی بیشتر آنها نمی‌دانند!

مجتبوی

و اگر ما فرشتگان را به سوى ايشان مى‏فرستاديم و مردگان با آنان به سخن مى آمدند و هر چيزى را رويارويشان فراهم مى‏آورديم باز هم ايمان نمى‏آوردند مگر آنكه خداى خواهد، و ليكن بيشترشان نادانى مى‏كنند.

مصباح زاده

و اگر آنكه ما فرو فرستاده بوديم بايشان فرشتگان را و سخن كرده بود با ايشان مردگان و جمع آورده بوديم بر ايشان همه چيز را روبرو نبودند كه ايمان آورند مگر آنكه خواسته باشد خدا و ليكن بيشترين ايشان نادانانى ميكنند

معزی

و اگر فرستيم بسوى ايشان فرشتگان را و سخن گويند با ايشان مردگان و گرد آريم بر ايشان همه چيز را روبروى نيستند كه ايمان آرند جز آنكه بخواهد خدا و ليكن بيشتر ايشان نمى دانند

قمشه ای

و اگر فرشتگان را بر آنها می‌فرستادیم و مردگان با آنان سخن می‌گفتند و هر چیزی را رویارویشان فراهم می‌آوردیم باز ایمان نمی‌آوردند مگر به مشیّت خدا، لیکن اکثرشان (مشیّت نافذ حق را) نمی‌دانند.

رشاد خليفه

حتي اگر فرشتگان را نزدشان فرو مي فرستاديم؛ حتي اگر مردگان با آنان سخن مي گفتند؛ حتي اگر تمام معجزات را در برابرشان حاضر مي کرديم؛ نمي توانند ايمان بياورند، مگرآنکه خدا بخواهد. مسلماً، بيشترشان در ناداني به سر مي برند.

Literal

And if that We descended to them the angels, and the deads talked (to) them , and We gathered on them every thing in front, they were not to believe, except that God wants/wills, and but most of them are being ignorant .

Al-Hilali Khan

And even if We had sent down unto them angels, and the dead had spoken unto them, and We had gathered together all things before their very eyes, they would not have believed, unless Allah willed, but most of them behave ignorantly.

Arthur John Arberry

Though We had sent down the angels to them, and the dead had spoken with them, had We mustered against them every thing, face to face, yet they would not have been the ones to believe, unless God willed; but most of them are ignorant.

Asad

And even if We were to send down angels unto them, and if the dead were to speak unto them› 96 and [even if] We were to assemble before them, face to face, all the things [that can prove the truth], they would still not believe unless God so willed 9′ But [of this] most of them are entirely unaware.

Dr. Salomo Keyzer

En hoewel wij hun engelen hadden gezonden, en de dood tot hen had gesproken, en wij alle dingen voor hun oog voor hen hadden verzameld, wilden zij niet gelooven, tot het Gode behaagde; maar het grootste deel hunner weet het niet.

Free Minds

And if We had sent down to them the Angels, and the dead spoke to them, and We had gathered before them everything, they still would not believe except if God wills. But most of them are ignorant.

Hamza Roberto Piccardo

Quand’anche facessimo scendere gli angeli su di loro, i morti parlassero e radunassimo tutte le cose di fronte a loro, crederebbero solo se Allah vuole. Ma la maggior parte di loro ignora!

Hilali Khan

And even if We had sent down unto them angels, and the dead had spoken unto them, and We had gathered together all things before their very eyes, they would not have believed, unless Allah willed, but most of them behave ignorantly.

Kuliev E.

Даже если бы Мы ниспослали им ангелов, и мертвые заговорили бы с ними, и Мы собрали бы перед ними все сущее, они ни за что не уверовали бы, если бы только этого не пожелал Аллах. Однако большинство их не ведает об этом.

M.-N.O. Osmanov

Если бы даже Мы ниспослали им ангелов, если бы заговорили с ними мертвые и собрали бы Мы перед ними все [, что свидетельствует об истинности учения Мухаммада], они ни за что не уверовали бы, если только этого не пожелал бы Аллах. Однако большинство их не ведает об этом.

Mohammad Habib Shakir

And even if We had sent down to them the angels and the dead had spoken to them and We had brought together all things before them, they would not believe unless Allah pleases, but most of them are ignorant.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And though We should send down the angels unto them, and the dead should speak unto them, and We should gather against them all things in array, they would not believe unless Allah so willed. Howbeit, most of them are ignorant.

Palmer

And had we sent down unto them the angels, or the dead had spoken to them, or we had gathered everything unto them in hosts, they would not have believed unless that God pleased – but most of them are ignorant.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve herşeyi toplayıp karşılarına dikseydik, Allah’ın dilemesi dışında, yine de inanmazlardı. Ne var ki, çokları cehalet sergiliyorlar.

Qaribullah

Even if We sent down the angels to them and the dead spoke to them, and assembled all things in front of them, they would still not believe, unless Allah willed it. But most of them are ignorant.

QXP

Even if We caused the angels to descend to them, and the dead to speak to them, and We lined up all the miracles before them, they would not believe. People can be guided only according to Allah’s Laws, but most of them choose the way of ignorance.

Reshad Khalifa

Even if we sent down the angels to them; even if the dead spoke to them; even if we summoned every miracle before them; they cannot believe unless GOD wills it. Indeed, most of them are ignorant.

Rodwell

And though we had sent down the angels to them, and the dead had spoken to them, and we had gathered all things about them in tribes, they had not believed, unless God had willed it! but most of them do not know it.

Sale

And though We had sent down angels unto them, and the dead had spoken unto them, and We had gathered together before them all things in one view; they would not have believed, unless God had so pleased: But the greater part of them know it not.

Sher Ali

And even if WE send down unto them angels, and the dead speak to them, and WE gather to them all things face to face, they would not believe, unless God enforced HIS Will. But most of them are ignorant.

Unknown German

Und sendeten Wir auch Engel zu ihnen hinab, und die Toten sprächen zu ihnen, und Wir versammelten alle Dinge ihnen gegenüber, sie würden doch nicht glauben, es wäre denn Allahs Wille. Jedoch die meisten von ihnen sind unwissend.

V. Porokhova

И если б низвели Мы ангелов на них, ■ И если б с ними мертвые заговорили, ■ И если б Мы пред их глазами ■ Собрали все, (что суще в мире), ■ То и тогда бы не поверили они, ■ Не будь на то соизволения Аллаха. ■ Но большинство из них – в неведенье (об этом).

Yakub Ibn Nugman

Әгәр аларга күрсәтеп фәрештәләр иңдерсәк вә мәетләрне тергезеп алар белән сөйләштерсәк һәм һәрнәрсәне аларның алларына каршы куйсак, аннары ул нәрсәләр: «Коръән Аллаһ китабы», – дип сөйләп торсалар да имансызлар ышаначак түгелләр, мәгәр Аллаһ теләгән кешеләр иман китерәчәкләр, ләкин аларның күбрәге җаһиллек кылалар.

جالندہری

اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے اِلّا ماشائالله بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں

طاہرالقادری

اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مُردے باتیں کرنے لگتے اور ہم ان پر ہر چیز (آنکھوں کے سامنے) گروہ در گروہ جمع کر دیتے وہ تب بھی ایمان نہ لاتے سوائے اس کے جو اﷲ چاہتا اور ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.