سوره الأنعام (6) آیه 114

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 114

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 115
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 113

عربی

أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

بدون حرکات عربی

أ فغير اللّه أبتغي حكما و هو الّذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلا و الّذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنّه منزّل من ربّك بالحقّ فلا تكوننّ من الممترين

خوانش

Afaghayra Allahi abtaghee hakaman wahuwa allathee anzala ilaykumu alkitaba mufassalan waallatheena ataynahumu alkitaba yaAAlamoona annahu munazzalun min rabbika bialhaqqi fala takoonanna mina almumtareena

آیتی

آيا داور ديگري جز خدا طلب کنم و حال آنکه اوست که اين کتاب روشن رابر شما نازل کرده است ؟ و اهل کتاب مي دانند که به حق از جانب پروردگارت نازل شده است پس ، از شک آورندگان مباش

خرمشاهی

آيا كسى جز خداوند را داور گيرم حال آنكه اوست كه كتاب [قرآن] را شيوا و روشن بر شما نازل كرده است، و اهل كتاب مى دانند كه آن به راستى و درستى فروفرستاده از سوى پروردگار توست، پس از دودلان مباش.

کاویانپور

بگو، آيا غير خدا را به داورى بخواهم، در حالى كه اوست كه اين كتاب آسمانى را كه در مورد همه چيز در آن آمده براى شما نازل كرده است و كسانى كه كتاب آسمانى بآنها داده‏ايم، مى‏دانند كه اين كتاب، بحق از جانب پروردگارت نازل شده است. بنا بر اين هرگز از ترديد كنندگان مباش.

انصاریان

آیا جز خدا حاکم و داوری بطلبم؟! در حالی که اوست که این کتاب آسمانی را که [همه معارف و احکام در آن] به تفصیل بیان شده به سوی شما نازل کرد؛ و اهل کتاب [به ویژه دانشمندان آنان] می دانند که این کتاب [قرآن] از سوی پروردگارت به درستی و راستی نازل شده؛ پس [در اینکه معجزه خواهی منکران و مخالفت های اهل کتاب از روی حقیقت جویی نیست] از تردیدکنندگان مباش.

سراج

آن گناهانى كه وسوسه كنندگان فراهم كرده‏اند و او آن خدائيست كه فرو فرستاد به سوى شما قرآن را در حالى كه بيان شده است (در آن آنچه بدان نيازمنديد) و آنانكه داديمشان كتاب مى‏دانند كه قرآن فرود آمده از نزد پروردگارت به بيان حق پس زنهار مباش از شك كنندگان

فولادوند

پس، آيا داورى جز خدا جويم؟ با اينكه اوست كه اين كتاب را به تفصيل به سوى شما نازل كرده است. و كسانى كه كتاب [آسمانى‏] بديشان داده‏ايم مى‏دانند كه آن از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است. پس تو از ترديدكنندگان مباش.

پورجوادی

آيا غير خدا را به داورى بطلبيم؟ و اوست كه به تفصيل كتاب را برايتان فرستاد و كسانى كه به آنها كتاب داده‏ايم مى‏دانند اين كتاب از طرف پروردگارشان به حق نازل شده است، بنا بر اين هرگز از دو دلان مباش.

حلبی

[بگو] آيا جز خدا داورى بجويم، در حالى كه او كسى است كه به سوى شما كتاب را- به تفصيل- فرو فرستاد. و كسانى كه كتاب را به آنها داديم مى‏دانند كه آن فرو فرستاده‏اى است از جانب پروردگار تو، بحق، و تو از شك كنندگان مباش.

اشرفی

آيا پس جز خدا را بجويم حكم كننده و او است كه فرو فرستاد بشما كتاب را تفضيل داده شده و آنان كه داديم ايشان را كتاب ميدانند كه آن فرو فرستاده شده است از پروردگارت بحق پس مباش البته از شرك آورندگان

خوشابر مسعود انصاري

آيا غير خدا را [به عنوان‏] داور بجويم حال آنكه او كسى است كه كتاب را [شيوا و] روشن بر شما نازل كرد. و كسانى كه به آنان كتاب داده‏ايم، مى‏دانند كه آن (قرآن) از [جانب‏] پروردگارت به راستى فرو فرستاده شده است، پس از دودلان مباش

مکارم

(با این حال،) آیا غیر خدا را به داوری طلبم؟! در حالی که اوست که این کتاب آسمانی را، که همه چیز در آن آمده، به سوی شما فرستاده است؛ و کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده‌ایم می‌دانند این کتاب، بحق از طرف پروردگارت نازل شده؛ بنابر این از تردیدکنندگان مباش!

مجتبوی

[بگو:] پس آيا جز خدا داورى بجويم و حال آنكه اوست كه اين كتاب را با شرح و بيان به سوى شما فروفرستاده است؟ و آنها كه كتاب بداديمشان مى‏دانند كه آن براستى و درستى از جانب پروردگار تو فروفرستاده شده است، پس از دودلان و شك‏داران مباش.

مصباح زاده

آيا پس جز خدا را بجويم حكم كننده و او است كه فرو فرستاد بشما كتاب را تفصيل داده شده و آنان كه داديم ايشان را كتاب ميدانند كه آن فرو فرستاده شده است از پروردگارت بحق پس مباش البته از شرك آورندگان

معزی

آيا جز خدا داورى جويم و اوست آنكه فرستاد بسوى شما كتاب را به تفصيل و آنان كه داديمشان كتاب را دانند كه آن است فرود آمده از پروردگار تو به حق پس نباش از شك كنندگان

قمشه ای

آیا من غیر خدا حاکم و داوری بجویم و حال آنکه او خدایی است که کتابی (چون قرآن) که همه چیز در آن بیان شده به شما فرستاد؟و آنان که به آنها کتاب فرستادیم (یهود و نصاری) می‌دانند که این قرآن از خدای تو به حق بر تو فرستاده شده، پس در آن البته هیچ شک و تردید راه مده.

رشاد خليفه

آيا غير از قانون خدا به منبع ديگري رجوع كنم، در حالي كه او اين كتاب را با تمام جزئيات براي شما نازل كرده است؟ كساني كه كتاب آسماني دريافت كردند، تشخيص مي ‌دهند كه اين از جانب پروردگارت با حقيقت نازل شده است. هيچ شكي به خود راه نده.

Literal

So is other than God I ask/desire (as) a judge/ruler, and He is who descended to you The Book detailed/explained ? And those who We brought (gave) to them The Book , they know that it (is) descended from your Lord with the truth , so do not be (E) from the doubting/arguing.

Al-Hilali Khan

(Say (O Muhammad SAW)) «Shall I seek a judge other than Allah while it is He Who has sent down unto you the Book (The Quran), explained in detail.» Those unto whom We gave the Scripture (the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)) know that it is revealed from your Lord in truth. So be not you of those who doubt.

Arthur John Arberry

What, shall I seek after any judge but God? For it is He who sent down to you the Book well-distinguished; and those whom We have given the Book know it is sent down from thy Lord with the truth; so be not thou of the doubters.

Asad

[say thou:] «Am I, then, to look unto anyone but God for judgment» [as to what is right and wrong], when it is He who has bestowed upon you from on high this divine writ, clearly spelling out the truth?

Dr. Salomo Keyzer

Zal ik een anderen rechter naast God zoeken, om tusschen ons te richten? Hij is het, die u het boek van den Koran heeft toegezonden, onderscheidende goed en kwaad; en zij, welke wij de schrift gaven, weten dat zij van den Heer werd nedergezonden met waarheid. Wees dus niet een van hen, die er aan twijfelen.

Free Minds

"Shall I seek other than God as a judge when He has sent down to you this Scripture fully detailed?" Those to whom We have given the Scripture know it is sent down from your Lord with truth; so do not be of those who have doubt.

Hamza Roberto Piccardo

Dovrei forse eleggere altro giudice che Allah, quando è Lui che ha fatto scendere per voi questo Libro spiegato esplicitamente? E coloro ai quali abbiamo dato la Scrittura, ben sanno che è stato rivelato, in tutta verità, da parte del tuo Signore. Non essere, dunque, tra coloro che dubitano.

Hilali Khan

(Say (O Muhammad SAW)) "Shall I seek a judge other than Allah while it is He Who has sent down unto you the Book (The Quran), explained in detail." Those unto whom We gave the Scripture (the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)) know that it is revealed from your Lord in truth. So be not you of those who doubt.

Kuliev E.

Скажи: «Неужели я пожелаю иного судью, помимо Аллаха, в то время как Он ниспослал вам Писание, подробно разъяснив его?» Те, кому Мы даровали Писание, знают, что оно ниспослано от твоего Господа во истине. Посему не будь в числе сомневающихся.

M.-N.O. Osmanov

[Спроси, Мухаммад]: «Неужели я пожелаю иного судию, кроме Аллаха? Именно Он ниспослал вам ясное Писание (т. е. Коран)». Те, кому даровано Писание, знают, что оно ниспослано от Господа твоего как истина. Так не будьте же в числе сомневающихся.

Mohammad Habib Shakir

Shall I then seek a judge other than Allah? And He it is Who has revealed to you the Book (which is) made plain; and those whom We have given the Book know that it is revealed by your Lord with truth, therefore you should not be of the disputers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Shall I seek other than Allah for judge, when He it is Who hath revealed unto you (this) Scripture, fully explained? Those unto whom We gave the Scripture (aforetime) know that it is revealed from thy Lord in truth. So be not thou (O Muhammad) of the waverers.

Palmer

Of other than God shall I crave a decree, when it is He who has sent down to you the Book in detail, and those to whom we gave the Book know that it is sent down from thy Lord, in truth? be thou not then of those who doubt.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah size Kitap’ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma.

Qaribullah

Should I seek a judge other than Allah when it is He who has sent down the well distinguished Book for you? Those to whom We have given the Book know that it is the truth sent down from your Lord, so do not be among the doubters.

QXP

Say, «Shall I seek for Judge and Ruler someone other than Allah? He it is Who has revealed this Book, well expounded in detail for you.» Those whom We have given the Book know that this is revealed in Truth from your Lord. Be not among those who argue for the sake of argument.

Reshad Khalifa

Shall I seek other than GOD as a source of law, when He has revealed to you this book fully detailed? Those who received the scripture recognize that it has been revealed from your Lord, truthfully. You shall not harbor any doubt.

Rodwell

What! shall I seek other judge than God, when it is He who hath sent down to you the distinguishing Book? They to whom we have given the Book know that it is sent down from thy Lord with truth. Be not thou then of those who doubt.

Sale

Shall I seek after any other judge besides God to judge between us? It is He who hath sent down unto you the book of the Koran distinguishing between good and evil; and they to whom We gave the scripture know that it is sent down from thy Lord, with truth. Be not therefore one of those who doubt thereof.

Sher Ali

Shall I seek for a judge other than ALLAH, when HE it is WHO has sent down to you the Book fully explained ? And those to whom WE gave the Book know that it has been sent down from thy Lord with truth; so be thou not of those who doubt.

Unknown German

Soll ich denn einen andern Richter suchen als Allah – und Er ist es, Der euch das Buch, deutlich gemacht, herabgesandt hat? Und jene, denen Wir das Buch gegeben haben, wissen, daß es von deinem Herrn mit der Wahrheit herabgesandt ward; deshalb solltest du nicht unter den Bestreitern sein.

V. Porokhova

(Скажи): «Ужель стану желать ■ Иного судию, кроме Аллаха?» ■ Ведь это – Он, Кто ниспослал для вас ■ Ясно изложенную Книгу. ■ И знают те, кому Писание дано, ■ Что в Истине от твоего Владыки ■ Она дарована тебе. ■ А потому не будь из тех, ■ Которые в сомнении об этом (пребывают).

Yakub Ibn Nugman

Коръән белән гамәл кылучы хак мөэмин, Коръән белән гамәл кылмаучы бидеґәтчеләргә әйтер: «Хак илә батыл арасын аеручы һәм сезнең белән безнең арада булган хәлне ачыклаучы Коръәнне читкә куеп, адашкан кешеләрнең ялган сүзләрен, батыл гамәлләрен диндә дәлил итеп алыйммы? Хәлбуки Аллаһу тәгалә, һәрнәрсәне яхшы төшендерүче һәм уң белән сулны ачык өйрәтүче Коръәнне сезгә иңдерде, ягъни Коръән миңа гына түгел ул сезгә дә, аның белән гамәл кылыгыз», – дип. Китап әһле яһүд вә насара, Коръәннең хаклык белән Раббыңнан иңдерелгәнлеген, әлбәттә, беләләр, ләкин белә торып инкяр итәләр, син Коръән сүзләреннән шикләнүчеләрдән булма.

جالندہری

(کہو) کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضع المطالب کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب (تورات) دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا

طاہرالقادری

(فرما دیجئے:) کیا میں اﷲ کے سوا کسی اور کو حاکم (و فیصل) تلاش کروں حالانکہ وہ (اﷲ) ہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصّل (یعنی واضح لائحہ عمل پر مشتمل) کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے (پہلے) کتاب دی تھی (دل سے) جانتے ہیں کہ یہ (قرآن) آپ کے رب کی طرف سے (مبنی) برحق اتارا ہوا ہے پس آپ (ان اہلِ کتاب کی نسبت) شک کرنے والوں میں نہ ہوں (کہ یہ لوگ قرآن کا وحی ہونا جانتے ہیں یا نہیں)،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.