سوره الأنعام (6) آیه 125

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 125

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 126
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 124

عربی

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ

بدون حرکات عربی

فمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للإسلام و من يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا كأنّما يصّعّد في السّماء كذلك يجعل اللّه الرّجس على الّذين لا يؤمنون

خوانش

Faman yuridi Allahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islami waman yurid an yudillahu yajAAal sadrahu dayyiqan harajan kaannama yassaAAAAadu fee alssama-i kathalika yajAAalu Allahu alrrijsa AAala allatheena la yu/minoona

آیتی

هر کس را که خدا خواهد که هدايت کند دلش را براي اسلام مي گشايد ، و هر، کس را که خواهد گمراه کند قلبش را چنان فرو مي بندد که گويي مي خواهدکه به آسمان فرا رود بدين سان خدا به آنهايي که ايمان نمي آورند پليدي مي نهد

خرمشاهی

بدينسان هر كس كه خداوند هدايتش را بخواهد دلش را به پذيرش اسلام مى گشايد، و هر كس را كه بخواهد بيراه وا گذارد، دلش را تنگ و تاريك مى گرداند، [چنانكه] گويى مى خواهد به آسمان بپرد [و نمى تواند]; خداوند اين چنين عذاب را بر كسانى كه ايمان نمى آورند، مى گمارد.

کاویانپور

هر كه را خدا بخواهد هدايت كند، سينه‏اش را براى (پذيرش دين) اسلام گشاده مى‏سازد و هر كه را بخواهد در گمراهى رها مى‏سازد، سينه‏اش را آن چنان تنگ مى‏سازد كه گويا ميخواهد بآسمان صعود كند. بدينسان خدا، پليدى را بر كسانى كه ايمان نميآورند قرار مى‏دهد.

انصاریان

پس کسی را که خدا بخواهد هدایت کند، سینه اش را برای [پذیرفتن] اسلام می گشاید؛ و کسی را که [به خاطر لجاجت و عنادش] بخواهد گمراه نماید، سینه اش را چنان تنگ می کند که گویی به زحمت در آسمان بالا می رود؛ خدا این گونه پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند، قرار می دهد.

سراج

پس هر كه را خواهد خداى آنكه هدايتش كند بگشايد دل او را براى پذيرفتن اسلام و هر كه را خواهد (بعنوان مجازات) گمراهش كند مى گرداند دلش را سخت تنگ (كه سخن حق در وى نگنجد) گويا بالا مى‏رود در آسمان (يعنى از قبول حق مى‏گريزد) بدينسان مى گمارد خدا پليدى (گمراهى) را براى آنانكه ايمان نمى‏آورند (و توحيد و آيات خدا را تصديق نمى‏كنند)

فولادوند

پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد، دلش را به پذيرش اسلام مى‏گشايد؛ و هر كه را بخواهد گمراه كند، دلش را سخت تنگ مى‏گرداند؛ چنانكه گويى به زحمت در آسمان بالا مى‏رود. اين گونه، خدا پليدى را بر كسانى كه ايمان نمى‏آورند قرار مى‏دهد.

پورجوادی

خداوند خواستار هدايت هر كس كه باشد دلش را بر اسلام مى‏گشايد و آن كس را كه گمراه بخواهد دلش را چنان مى‏فشارد كه گويى به آسمان پر مى‏كشد، خداوند اين چنين پليدى را بر افرادى كه ايمان نمى‏آورند قرار مى‏دهد.

حلبی

و هر كس كه خدا هدايت كردن او را بخواهد، سينه او را براى [پذيرفتن‏] اسلام بگشايد و هر كه را خواهد گمراه كند، سينه وى [دلش‏] را سخت تنگ كند، كه گويى به آسمان بر مى‏رود. اينچنين خدا قرار مى‏دهد عذاب را بر كسانى كه ايمان نمى‏آورند.

اشرفی

پس كسيكه بخواهد خدا راه نمايد او را ميگشايد سينه او را از براى اسلام و كسى را كه بخواهد وابگذارد او را ميگرداند سينه او را تنگ بسيار تنگ گويا بالا ميرود در آسمان همچنين ميگرداند خدا عذاب را بر آنان كه نميگروند

خوشابر مسعود انصاري

پس هر كس را كه خداوند بخواهد هدايتش كند دلش را براى [پذيرش‏] اسلام مى‏گشايد. و هر كس را كه بخواهد در بيراهى واگذارد، دلش را سخت تنگ كند كه گويى در آسمان بالا مى‏رود. و خداوند بدينسان ناپاكى را بر كسانى كه ايمان نمى‏آورند، قرار مى‏دهد.

مکارم

آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند، سینه‌اش را برای (پذیرش) اسلام، گشاده می سازد؛ و آن کس را که بخاطر اعمال خلافش بخواهد گمراه سازد، سینه‌اش را آنچنان تنگ می‌کند که گویا می‌خواهد به آسمان بالا برود؛ این گونه خداوند پلیدی را بر افرادی که ایمان نمی‌آورند قرار می‌دهد!

مجتبوی

پس هر كه را خدا بخواهد كه راه نمايد سينه او را براى [پذيرش‏] اسلام مى‏گشايد، و هر كه را بخواهد كه گمراه كند سينه او را تنگ و بسته مى‏گرداند [تا پذيراى حق نباشد] كه گويى به آسمان بر مى‏شود. بدين سان خدا پليدى- مرده‏دلى و انكار- را بر كسانى كه ايمان نمى‏آورند مى‏نهد.

مصباح زاده

پس كسى كه بخواهد خدا راه نمايد او را ميگشايد سينه او را از براى اسلام و كسى را كه بخواهد وا بگذارد او را ميگرداند سينه او را تنگ بسيار تنگ گويا بالا ميرود در آسمان همچنين ميگرداند خدا عذاب را بر آنان كه نمى‏گروند

معزی

آن را كه خواهد خدا هدايت كند بگشايد سينه او را براى اسلام و آن را كه خواهد گمراه سازد بگرداند سينه اش را تنگ فشرده چنانكه گوئى سخت مى رود به آسمان بدينسان نهد خدا پليد را بر آنان كه ايمان نمى آورند

قمشه ای

پس هر که را خدا هدایت او خواهد قلبش را برای پذیرش اسلام باز و روشن گرداند و هر که را خواهد گمراه نماید (به حال گمراهی واگذارد) دل او را از پذیرفتن ایمان تنگ و سخت گرداند که گویی می‌خواهد از زمین بر فراز آسمان رود. این چنین خدا آنان را که به حق نمی‌گروند مردود و پلید می‌گرداند.

رشاد خليفه

خدا هر كه را بخواهد هدايت كند، سينه‌اش را براي تسليم شدن مي ‌گشايد و كسي را كه بخواهد گمراه كند، سينه‌اش را در تنگنا و فشار قرار مي ‌دهد، مانند كسي كه به سوي آسمان بالا مي ‌رود. خدا، كساني را كه ايمان نميي آورند، اين چنين لعنت مي كند.

Literal

So who God wants/wills that He guides him, He expands his chest to the Islam/submission (to God), and who He wants/wills that He misguides him, He makes his chest narrow/tight , a tightness/strain/sin , as if (he) ascends in the sky/space, like that God makes/puts the obscenity/punishment and torture on those who do not believe.

Al-Hilali Khan

And whomsoever Allah wills to guide, He opens his breast to Islam, and whomsoever He wills to send astray, He makes his breast closed and constricted, as if he is climbing up to the sky. Thus Allah puts the wrath on those who believe not.

Arthur John Arberry

Whomsoever God desires to guide, He expands his breast to Islam; whomsoever He desires to lead astray, He makes his breast narrow, tight, as if he were climbing to heaven. So God lays abomination upon those who believe not.

Asad

And whomsoever God wills to guide, hiF bosom He opens wide with willingness towards selfsurrender [unto Him]; and whomsoever He wills to let go astray, his bosom He causes to be tight and constricted, as if he were climbing unto the skies: it is thus that God inflicts horror upon those who will not believe.

Dr. Salomo Keyzer

En hij, wien het Gode behaagt te leiden, zal zijne borst openen om het geloof van den Islam te ontvangen: doch wien het hem zal behagen in dwaling te brengen, diens borst zal hij sluiten en vernauwen als diegene, welke zich ten hemel wil verheffen. Zoo legt God eene vreeselijke straf aan hen op, die niet gelooven.

Free Minds

Whoever God wishes to guide, He will open his chest towards surrender; and whoever He wishes to misguide, He will make his chest tight and constricted, as one who is climbing towards the sky. It is such that God afflicts those who do not believe.

Hamza Roberto Piccardo

Allah apre il cuore all’Islàm a coloro che vuole guidare, colui che vuole sviare, lo stringe e opprime il suo petto, come a chi fa sforzo a salire verso il cielo. Così Allah impone l’infamità a coloro che non credono.

Hilali Khan

And whomsoever Allah wills to guide, He opens his breast to Islam, and whomsoever He wills to send astray, He makes his breast closed and constricted, as if he is climbing up to the sky. Thus Allah puts the wrath on those who believe not.

Kuliev E.

Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо. Так Аллах насылает скверну (или наказание) на тех, кто не верует.

M.-N.O. Osmanov

Кого Аллах пожелает вести прямым путем – облегчает Он душе его приятие ислама, а кого пожелает сбить с пути – сдавливает и сжимает тому грудь, как будто бы он поднимается на небо. Так Аллах подвергает наказанию тех, кто не верует.

Mohammad Habib Shakir

Therefore (for) whomsoever Allah intends that He would guide him aright, He expands his breast for Islam, and (for) whomsoever He intends that He should cause him to err, He makes his breast strait and narrow as though he were ascending upwards; thus does Allah lay uncleanness on those who do not believe.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And whomsoever it is Allah’s will to guide, He expandeth his bosom unto the Surrender, and whomsoever it is His Will to send astray, He maketh his bosom close and narrow as if he were engaged in sheer ascent. Thus Allah layeth ignominy upon those who believe not.

Palmer

Whomsoever God wishes to guide, He expands his breast to Islam; but whomsoever He wishes to lead astray, He makes his breast tight and straight, as though he would mount up into heaven; thus does God set His horror on those who do not believe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah, iyiye ve güzele götürmek istediğinin göğsünü İslam’a açar. Saptırmak dilediğinin de göğsünü öylesine daraltıp tıkar ki, o, göğe yükseliyormuş gibi olur. Allah, iman etmeyenler üzerine pisliği işte böyle atıverir.

Qaribullah

Whomsoever Allah desires to guide, He expands his chest to Islam (submission). Whomsoever He desires to lead astray, He makes his chest narrow, tight, as though he were climbing to heaven. As such Allah lays the scourge on the unbelievers.

QXP

Whoever follows Allah’s Law of Guidance, He expands his chest wide open to submission. And whoever violates Allah’s Law of Guidance, feels his chest tight and narrowed as if he were climbing to the sky. Thus Allah’s Law appoints disgrace for those who continue to reject the Truth.

Reshad Khalifa

Whomever GOD wills to guide, He renders his chest wide open to Submission. And whomever He wills to send astray, He renders his chest intolerant and straitened, like one who climbs towards the sky. GOD thus places a curse upon those who refuse to believe.

Rodwell

And whom God shall please to guide, that man’s breast will He open to Islam; but whom He shall please to mislead, strait and narrow will He make his breast, as though he were mounting up into the very Heavens! Thus doth God inflict dire punishment on those who believe not.

Sale

And whomsoever God shall please to direct, He will open his breast to receive the faith of Islam: But whomsoever He shall please to lead into error, He will render his breast strait and narrow, as though he were climbing up to heaven. Thus doth God inflict a terrible punishment on those who believe not.

Sher Ali

So, whomsoever ALLAH intends to guide, HE expands his bosom for the acceptance of Islam; and whomsoever HE intends that he should go astray, HE makes his bosom narrow and close, as though he was mounting up into the skies. Thus does ALLAH inflict punishment on those who do not believe.

Unknown German

Darum: wen Allah leiten will, dem weitet Er die Brust für den Islam; und wen Er in die Irre gehen lassen will, dem macht Er die Brust eng und bang, als sollte er zum Himmel emporklimmen. So verhängt Allah Strafe über jene, die nicht glauben.

V. Porokhova

И тем, кого Аллах направить пожелает, ■ Он раскрывает для ислама грудь. ■ Кого же уклонить с пути захочет, ■ Тому Он грудь сжимает и теснит, ■ Как будто силится тот к небесам подняться. ■ Такою посрамною карой ■ Аллах накажет тех, кто не уверует в Него.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһу тәгалә, бер кешене һидәяткә – диндә туры юлга салырга теләсә, ислам дине өчен аның күкрәген ачып куяр, янә Аллаһ, бер кешене хак диннән адаштырырга теләсә, ул кешенең күкрәген тар, күңелен хактан шикләнүче кылыр, шуннан соң бу кеше, күкрәге тар булу сәбәпле, хаклыктан тыгызланып – Аллаһ хөкемнәрен яратмыйча, гүя күккә чыгардай булыр. Әнә шулай Аллаһу тәгалә, Коръән аятьләренә ышанмаган яки ышанып та аның белән гамәл кылмаган кешеләрнең күңелләренә көферлек, мөшриклек яки монафикълык нәҗесен салыр.

جالندہری

تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے

طاہرالقادری

پس اﷲ جس کسی کو (فضلاً) ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کسی کو (عدلاً اس کی اپنی خرید کردہ) گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ (ایسی) شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے گویا وہ بمشکل آسمان (یعنی بلندی) پر چڑھ رہا ہو، اسی طرح اﷲ ان لوگوں پر عذابِ (ذّلت) واقع فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کنترل هرزنامه از Akismet استفاده می‌کند. در مورد نحوهٔ پردازش اطلاعات دیدگاه‌های خود بیشتر بدانید.