سوره التوبة (9) آیه 7

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 7

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 8
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 6

عربی

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

بدون حرکات عربی

كيف يكون للمشركين عهد عند اللّه و عند رسوله إلاّ الّذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إنّ اللّه يحبّ المتّقين

خوانش

Kayfa yakoonu lilmushrikeena AAahdun AAinda Allahi waAAinda rasoolihi illa allatheena AAahadtum AAinda almasjidi alharami fama istaqamoo lakum faistaqeemoo lahum inna Allaha yuhibbu almuttaqeena

آیتی

چگونه مشرکان را با خدا و پيامبر او پيماني باشد ؟ مگر آنهايي که نزد، مسجدالحرام با ايشان پيمان بستيد اگر بر سر پيمانشان ايستادند ، بر سر پيمانتان بايستيد خدا پرهيزگاران را دوست دارد

خرمشاهی

چگونه پيمان با مشركان نزد خداوند و نزد پيامبرش محترم داشته شود؟ مگر [در مورد] كسانى كه با آنان نزديك مسجد الحرام [در حديبيه] پيمان بسته ايد; پس مادام كه بر عهد خود با شما استوار باشند، شما نيز با آنان استوار باشيد; كه خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.

کاویانپور

چگونه براى مشركين عهد و پيمانى نزد خدا و رسول او خواهد بود؟ (در حالى كه مشركين پيوسته پيمان خود را مى‏شكنند) غير از كسانى كه با آنها در نزديكى مسجد الحرام پيمان بستيد. تا زمانى كه در برابر شما وفادار باشند، شما نيز (در برابر پيمان) وفادارى كنيد كه خدا پرهيزكاران و مردم پارسا را بسيار دوست ميدارد.

انصاریان

چگونه مشرکان را نزد خدا و پیامبرش پیمانی [استوار] تواند بود [در صورتی که همواره پیمان شکنی می کنند] مگر کسانی که با آنان در کنار مسجد الحرام پیمان بسته اید، پس تا زمانی که [به پیمانشان] با شما پایداری کنند، شما هم به پیمانتان با آنان پایداری کنید؛ زیرا خدا پرهیزکاران را دوست دارد.

سراج

چگونه مى‏باشد براى مشركان پيمانى نزد خدا و رسول او (با آنكه شكستن پيمان را در دل خود جاى دادند) مگر آنانكه با ايشان پيمان بسته‏ايد نزد مسجد الحرام پس ماداميكه ايشان (بر عهد خود) براى شما پايدارند شما نيز پايدارى كنيد براى ايشان زيرا خدا دوست دارد پرهيزكاران را

فولادوند

چگونه مشركان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدى تواند بود؟ مگر با كسانى كه كنار مسجد الحرام پيمان بسته‏ايد. پس تا با شما [بر سر عهد] پايدارند، با آنان پايدار باشيد، زيرا خدا پرهيزگاران را دوست مى‏دارد.

پورجوادی

چگونه مشركان را با خدا و رسولش پيمانى خواهد بود جز آنان كه در مسجد الحرام با آنها پيمان بستيد تا زمانى كه بر پيمانشان وفادار ماندند شما نيز پايدار باشيد- خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.

حلبی

چگونه براى مشركان نزد خداوند و نزد رسولش پيمانى باشد؟ مگر كسانى كه با آنها نزديك مسجد الحرام پيمان بستيد، پس تا زمانى كه [به پيمان شما] پاى بند باشند شما نيز بر [پيمان آنها] پاى بند بمانيد، بى‏گمان خدا پرهيزگاران را دوست دارد.

اشرفی

چگونه باشد مر مشركان را عهدى نزد خدا و نزد رسولش مگر آنان كه عهد بستيد نزد مسجد الحرام پس ماداميكه استقامت ورزند براى شما پس استقامت ورزيد براى ايشان بدرستيكه خدا دوست دارد پرهيزگاران را

خوشابر مسعود انصاري

چگونه مشركان را عهدى نزد خداوند و نزد رسول او باشد! مگر كسانى كه با آنان در [نزديك‏] مسجد الحرام پيمان بسته بوديد. پس تا زمانى كه براى شما [بر پيمان‏] پايبند مانند، شما [نيز] براى آنان [بر آن پيمان‏] پايبند بمانيد. بى گمان خداوند پرهيزگاران را دوست مى‏دارد

مکارم

چگونه برای مشرکان پیمانی نزد خدا و رسول او خواهد بود (در حالی که آنها همواره آماده شکستن پیمانشان هستند)؟! مگر کسانی که نزد مسجد الحرام با آنان پیمان بستید؛ (و پیمان خود را محترم شمردند؛) تا زمانی که در برابر شما وفادار باشند، شما نیز وفاداری کنید، که خداوند پرهیزگاران را دوست دارد!

مجتبوی

چگونه مشركان را نزد خداى و نزد پيامبر او پيمانى تواند بود؟ مگر آنان كه نزديك نمازگاه شكوهمند- مسجد الحرام- با آنان پيمان بستيد پس تا هنگامى كه شما را [بر پيمان‏] استوار و پايدار ماندند شما نيز آنها را [بر پيمان‏] استوار و پايدار بمانيد، كه خدا پرهيزگاران را دوست دارد.

مصباح زاده

چگونه باشد مر مشركان را عهدى نزد خدا و نزد رسولش مگر آنان كه عهد بستيد نزد مسجد الحرام پس ماداميكه استقامت ورزند براى شما پس استقامت ورزيد براى ايشان بدرستى كه خدا دوست دارد پرهيزگاران را

معزی

چگونه باشد براى مشركان پيمانى نزد خدا و نزد پيمبرش جز آنان كه پيمان بستيد نزد مسجد حرام پس مادام كه پايدارند براى شما پايدار باشيد براى آنان همانا خدا دوست دارد پرهيزكاران را

قمشه ای

چگونه با مشرکانی که عهد خدا و رسول شکستند خدا و رسولش عهد آنان نگه دارند؟لیکن با آن مشرکان که در مسجد الحرام عهد بسته‌اید تا زمانی که آنها بر عهد خود پایدارند شما هم عهد آنها را بپایید، که خدا متقیان را دوست می‌دارد.

رشاد خليفه

مشرکان چگونه مي توانند از خدا و رسولش درخواست پيمان کنند؟ به استثناي کساني که در مسجدالحرام با شما قرارداد صلح امضاء کرده اند. اگر آنان اين قرارداد را محترم شمرند و به آن پايبند باشند، شما نيز بايد به آن وفادار بمانيد. خدا پرهيزكاران را دوست دارد.

Literal

How (can there) be for the sharers/takers of partners (with God) a promise/contract at God and at His messenger, except those who you promised/made a contract (with) at the Mosque the Forbidden/Sacred ,so what they became straight/direct for you, so be straight/direct for them, that God loves/likes the fearing and obeying.

Al-Hilali Khan

How can there be a covenant with Allah and with His Messenger for the Mushrikoon (polytheists, idolaters, pagans, disbelievers in the Oneness of Allah) except those with whom you made a covenant near Al-Masjid-al-Haram (at Makkah)? So long, as they are true to you, stand you true to them. Verily, Allah loves Al-Muttaqoon (the pious – see V.:).

Arthur John Arberry

How should the idolaters have a covenant with God and His Messenger? — excepting those with whom you made covenant at the Holy Mosque; so long as they go straight with you, do you go straight with them; surely God loves the godfearing.

Asad

HOW COULD they who ascribe divinity to aught beside God be granted a covenant by God and His Apostle,’Z unless it be those [of them] with whom you [O believers] have made a covenant in the vicinity of the Inviolable House of Worship ?13 [As for the latter,] so long as they remain true to you, be true to them: for, verily, God loves those who are conscious of Him.

Dr. Salomo Keyzer

Hoe zouden de afgodendienaars tot een verbond met God en zijn gezant worden toegelaten, uitgenomen zij met welke gij een verbond in den heiligen tempel sluit. Zoo lang zij getrouw omtrent u handelen, handel ook gij getrouw omtrent hen; want God bemint hen, die hem vreezen.

Free Minds

How can those who have set up partners have a pledge with God and with His messenger? Except for those with whom you made a pledge near the Restricted Temple, as long as they are upright with you, then you are upright with them. God loves the righteous.

Hamza Roberto Piccardo

Come potrebbe esserci un patto tra Allah e il Suo Messaggero e i politeisti, ad eccezione di coloro con i quali stipulaste un accordo presso la Santa Moschea? Finché si comportano rettamente con voi, comportatevi rettamente verso di loro. Allah ama i timorati.

Hilali Khan

How can there be a covenant with Allah and with His Messenger for the Mushrikoon (polytheists, idolaters, pagans, disbelievers in the Oneness of Allah) except those with whom you made a covenant near Al-Masjid-al-Haram (at Makkah)? So long, as they are true to you, stand you true to them. Verily, Allah loves Al-Muttaqoon (the pious – see V.2:2).

Kuliev E.

Может ли быть у многобожников договор с Аллахом и Его Посланником, не считая тех, с которыми вы заключили договор у Заповедной мечети? Пока они верны вам, вы также будьте верны им. Воистину, Аллах любит богобоязненных.

M.-N.O. Osmanov

Не может быть у многобожников договор с Аллахом и Его Посланником, не считая тех, с которыми вы [, верующие,] заключили договор у Запретной мечети. Пока неверные строго соблюдают договор, вы также соблюдайте его неукоснительно. Воистину, Аллах любит богобоязненных.

Mohammad Habib Shakir

How can there be an agreement for the idolaters with Allah and with His Messenger; except those with whom you made an agreement at the Sacred Mosque? So as long as they are true to you, be true to them; surely Allah loves those who are careful (of their duty).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

How can there be a treaty with Allah and with His messenger for the idolaters save those with whom ye made a treaty at the Inviolable Place of Worship? So long as they are true to you, be true to them. Lo! Allah loveth those who keep their duty.

Palmer

How can there be for the idolaters a treaty with God and with His Apostle, save those with whom ye have made a league at the Sacred Mosque! Then while they stand by you, stand ye by them; verily, God loves those who fear.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Müşriklerin Allah katında, onun resulü katında ahitleri nasıl olabilir! Mescid-i Haram yanında antlaşma yaptıklarınız müstesna. Bu şekilde antlaşması olanlara, onlar size doğru-dürüst davrandıkça, siz de doğru-dürüst davranın. Allah, sakınanları sever.

Qaribullah

How can the idolaters have any treaty with Allah and His Messenger, except those with whom you have made treaties by the Sacred Mosque? So long as they are straight with you, so be straight with them. Allah loves the righteous.

QXP

How can there be a treaty with Allah and His Messenger for the idolaters (when they have repeatedly violated it)? Exempted are those with whom you make a treaty at the Sacred Masjid. If they honor and uphold such a treaty, so shall you. Allah loves those who walk aright.

Reshad Khalifa

How can the idol worshipers demand any pledge from GOD and from His messenger? Exempted are those who have signed a peace treaty with you at the Sacred Masjid. If they honor and uphold such a treaty, you shall uphold it as well. GOD loves the righteous.

Rodwell

How shall they who add gods to God be in league with God and with His Apostle, save those with whom ye made a league at the sacred temple? So long as they are true to you, be ye true to them; for God loveth those who fear Him.

Sale

How shall the idolaters be admitted into a league with God and with his Apostle; except those with whom ye entered into a league at the holy temple? So long as they behave with fidelity towards you, do ye also behave with fidelity towards them; for God loveth those who fear him.

Sher Ali

How can there be a treaty for these idolaters with ALLAH and HIS Messenger, Except those with whom you entered into a treaty at the Sacred Mosque ? So, as long as they are true to them. Surely ALLAH loves those who fulfill their obligations.

Unknown German

Wie kann es einen Vertrag geben zwischen den Götzendienern und Allah und Seinem Gesandten, die allein ausgenommen, mit denen ihr bei der Heiligen Moschee ein Bündnis einginget? Solange diese euch treu bleiben, haltet ihnen die Treue. Wahrlich, Allah liebt die Redlichen.

V. Porokhova

Как может состояться договор неверных ■ С Аллахом и посланником Его? ■ За исключеньем тех из них, ■ С которыми скрепили вы союз ■ У стен Запретной (для греха) Мечети. ■ Пока они верны вам (в соблюдении союза), ■ Вы будьте тоже им верны, – ■ Аллах, поистине, благочестивых любит.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ һәм Аның расүле хозурында мөшрикләрнең ничек ґәһеде булсын, чөнки үзләрендә ґәһед юк вәгъдәләрендә тормыйлар, мәгәр мәсҗид-Хәрам хозурында сезгә ґәһед кылган мөшрикләргә генә Аллаһуның ґәһеде бар. Алар сезгә кайсы урында сүзләрендә торсалар, сез дә шул урыннарында сүзегездә торыгыз! Аллаһу тәгалә, әлбәттә, Аның хөкемнәренә хыйлаф эш кылудан сакланучы тәкъва кешеләрне сөя.

جالندہری

بھلا مشرکوں کے لیے (جنہوں نے عہد توڑ ڈالا) خدا اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیونکر (قائم) رہ سکتا ہے ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم (یعنی خانہ کعبہ) کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ (اپنے عہد پر) قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول وقرار (پر) قائم رہو۔ بےشک خدا پرہیز گاروں کو دوست رکھتا ہے

طاہرالقادری

(بھلا) مشرکوں کے لئے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجدِ حرام کے پاس (حدیبیہ میں) معاہدہ کیا ہے سو جب تک وہ تمہارے ساتھ (عہد پر) قائم رہیں تم ان کے ساتھ قائم رہو۔ بیشک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.