سوره التوبة (9) آیه 35

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 35

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 36
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 34

عربی

يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

بدون حرکات عربی

يوم يحمى عليها في نار جهنّم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

خوانش

Yawma yuhma AAalayha fee nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wajunoobuhum wathuhooruhum hatha ma kanaztum li-anfusikum fathooqoo ma kuntum taknizoona

آیتی

روزي که در آتش جهنم گداخته شود و پيشاني و پهلو و پشتشان را با آن ، داغ کنند اين است آن چيزي که براي خود اندوخته بوديد حال طعم اندوخته خويش را بچشيد

خرمشاهی

آن روز كه آن[زر و سيم] را در آتش جهنم تافته كنند و پيشانى و پهلو و پشت آنان را با آن داغ بگذارند [به آنان گويند] اين همان است كه براى خودتان اندوخته بوديد، پس [طعم] اندوخته هايتان را بچشيد.

کاویانپور

روزى كه آنها را در آتش دوزخ گداخته و با آن صورت و پهلو و پشتشان را داغ كنند (به آنها مى‏گويند:) اينست آنچه براى خود گنجينه ترتيب مى‏داديد. پس بچشيد آنچه را كه جمع آورى و اندوخته بوديد.

انصاریان

روزی که آن اندوخته ها را در آتش دوزخ به شدّت گرما دهند و پیشانی و پهلو و پشتشان را به آن داغ کنند [و به آنان نهیب زنند] این است ثروتی که برای خود اندوختید، پس کیفر زراندوزی خود را بچشید.

سراج

روزى كه افروخته مى‏شود آتش بر آن گنجها در ميان آتش دوزخ پس داغ كرده شود بدان پيشانيهاى گنج نهادگان و پهلوهاشان و پشتهاشان (و بديشان گويند) اين است آنچه ذخيره نهاده بوديد براى خود پس بچشيد كيفر آن مالها را كه همواره ذخيره مى‏كرديد

فولادوند

روزى كه آن [گنجينه‏]ها را در آتش دوزخ بگدازند، و پيشانى و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ كنند [و گويند:] «اين است آنچه براى خود اندوختيد، پس [كيفر] آنچه را مى‏اندوختيد بچشيد.»

پورجوادی

روزى بيايد كه آن را در آتش دوزخ بگدازند و بدان پيشانى و پهلو و پشتشان را داغ نهند- اين همان گنجى است كه اندوختيد از اندوخته‏هايتان بچشيد.

حلبی

روزى كه آن [زر و سيم‏] در آتش جهنم تافته گردد و پيشانيهايشان و پهلوهايشان و پشتهايشان با آن داغ گذاشته شود، [و برايشان گفته شود]: اين است آنچه براى خودتان ذخيره كرديد، پس بچشيد آنچه را كه ذخيره مى‏كرديد.

اشرفی

روزى كه افروخته ميشود بر آنها در آتش جهنم پس داغ كرده ميشود بآنها پيشانيهاشان و پهلوهاشان و پشتهاشان اينست آنچه نهفته مى‏نهاديد براى خودهاتان پس بچشيد آنچه نهفته مى‏نهاديد

خوشابر مسعود انصاري

روزى كه در آتش جهنم آن [اندوخته‏ها] تافته شوند، آن گاه پيشانى آنها و پهلويشان و پشتهايشان را با آن داغ بگذارند [و بگويند:] اين است آنچه براى خود اندوختيد، پس [سزاى‏] آنچه را كه مى‏اندوختيد، بچشيد

مکارم

در آن روز که آن را در آتش جهنم، گرم و سوزان کرده، و با آن صورتها و پهلوها و پشتهایشان را داغ می‌کنند؛ (و به آنها می‌گویند): این همان چیزی است که برای خود اندوختید (و گنجینه ساختید)! پس بچشید چیزی را که برای خود می‌اندوختید!

مجتبوی

روزى كه آن [زر و سيم‏] را در آتش دوزخ بتابند و با آن پيشانيها و پهلوها و پشتهاى آنان را داغ نهند [و گويند:] اين است آنچه براى خويشتن مى‏اندوختيد، پس [طعم‏] آنچه مى‏اندوختيد بچشيد.

مصباح زاده

روزى كه افروخته ميشود بر آنها در آتش جهنم پس داغ كرده ميشود بانها پيشانيهاشان و پهلوهاشان و پشتهاشان اينست آنچه نهفته مينهاديد براى خودهاتان پس بچشيد آنچه نهفته مى‏نهاديد

معزی

روزى كه تفتيده شوند در آتش دوزخ پس داغ شود بدانها پيشانيهاشان و پهلوهاشان و پشتهاشان اين است آنچه اندوختيد براى خويشتن پس بچشيد آنچه را بوديد مى اندوختيد

قمشه ای

روزی که آن طلا و نقره ذخائرشان در آتش دوزخ گداخته شود و پیشانی و پشت و پهلوی آنها را به آن داغ کنند (و فرشتگان عذاب به آنها گویند) این است نتیجه آنچه بر خود ذخیره کردید، اکنون بچشید (آتش حسرت و عذاب) همان سیم و زری که اندوخته می‌کردید.

رشاد خليفه

آن روز خواهد آمد که طلاها و نقره هايشان در آتش دوزخ گداخته شود، سپس با همان، بر پيشاني ها، پهلوها و پشت هايشان داغ نهند: اين است آنچه براي خود اندوختيد، پس طعم اندوخته هاي خود را بچشيد.

Literal

A day (when) be heated on it in Hell’s fire, so their foreheads› skin will be burned by an iron with it (the gold and silver), and their sides, and their backs, «That (is) what you accumulated/hoarded to your selves, so taste/experience what you were accumulating/hoarding .»124

Al-Hilali Khan

On the Day when that (Al-Kanz: money, gold and silver, etc., the Zakat of which has not been paid) will be heated in the Fire of Hell and with it will be branded their foreheads, their flanks, and their backs, (and it will be said unto them):-«This is the treasure which you hoarded for yourselves. Now taste of what you used to hoard.»

Arthur John Arberry

the day they shall be heated in the fire of Gehenna and therewith their foreheads and their sides and their backs shall be branded: ‹This is the thing you have treasured up for yourselves; therefore taste you now what you were treasuring!›

Asad

on the Day when that [hoarded wealth] shall be heated in the fire of hell and their foreheads and their sides and their backs branded therewith, [those sinners shall be told:] «These are the treasures which you have laid up for yourselves! Taste, then, [the evil of] your hoarded treasures!»

Dr. Salomo Keyzer

Op den dag des oordeels zullen hunne schatten sterk verhit worden in het vuur der hel, en hunne voorhoofden en hunne zijden en hunne ruggen zullen daarmede gebrandmerkt worden, en hunne pijnigers zullen hun zeggen: Dit zijn de schatten, welke gij voor uwe ziel hebt vergaderd. Proef dus wat gij hebt verzameld.

Free Minds

On the Day when they will be seared in the fires of Hell, and their foreheads and sides and backs will be branded with it: "This is what you have hoarded for yourselves, so taste what you have hoarded!"

Hamza Roberto Piccardo

nel Giorno in cui queste ricchezze saranno rese incandescenti dal fuoco dell’Inferno e ne saranno marchiate le loro fronti, i loro fianchi e le loro spalle: «Questo è ciò che accumulavate? Gustate dunque quello che avete accumulato!».

Hilali Khan

On the Day when that (Al-Kanz: money, gold and silver, etc., the Zakat of which has not been paid) will be heated in the Fire of Hell and with it will be branded their foreheads, their flanks, and their backs, (and it will be said unto them):-"This is the treasure which you hoarded for yourselves. Now taste of what you used to hoard."

Kuliev E.

В тот день они (накопленные ими сокровища) будут раскалены в огне Геенны, и ими будут заклеймены их лбы, бока и спины. Им будет сказано: «Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили!»

M.-N.O. Osmanov

в тот день, когда в адском огне будет раскалено накопленное [золото и серебро] и ими заклеймены их лбы, бока и спины, [и им будет сказано]: «Вот то, что вы накопили для себя. Так вкусите же то, что вы копили!»

Mohammad Habib Shakir

On the day when it shall be heated in the fire of hell, then their foreheads and their sides and their backs shall be branded with it; this is what you hoarded up for yourselves, therefore taste what you hoarded.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

On the day when it will (all) be heated in the fire of hell, and their foreheads and their flanks and their backs will be branded therewith (and it will be said unto them): Here is that which ye hoarded for yourselves. Now taste of what ye used to hoard.

Palmer

On the day when it shall be heated in the fire of hell, and their brows shall be branded therewith, and their sides and their backs! – ‹This is what ye stored up for yourselves, taste then what ye stored up!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Gün olur, cehennem ateşinde onların üzerine lav dökülür de bununla onların alınları, böğürleri, sırtları dağlanır: «İşte egolarınız için yığdıklarınız. Hadi, tadın biriktirmiş olduklarınızı!»

Qaribullah

On that Day they (the treasures) will be heated in the fire of Gehenna (Hell), and their foreheads, sides, and backs will be branded with them, and told: ‹These are the things which you have treasured. Taste then that which you were treasuring! ‹

QXP

On the Day when it will all be heated in the fire of Hell and their foreheads, flanks and backs will be branded with it. «Here is what you hoarded for yourselves, now taste what you had hoarded.»

Reshad Khalifa

The day will come when their gold and silver will be heated in the fire of Hell, then used to burn their foreheads, their sides, and their backs: «This is what you hoarded for yourselves, so taste what you have hoarded.»

Rodwell

On that day their treasures shall be heated in hell fire, and their foreheads, and their sides, and their backs, shall be branded with them. . . . «This is what ye have treasured up for yourselves: taste, therefore, your treasures!»

Sale

On the day of judgment their treasures shall be intensely heated in the fire of hell, and their foreheads, and their sides, and their backs shall be stigmatized therewith; and their tormentors shall say, this is what ye have treasured up for your souls; taste therefore that which ye have treasured up.

Sher Ali

On the day it shall be made hot in the fire of Hell, and their foreheads and their sides and their backs shall be branded therewith and it shall be said to them:`This is what you hoarded for yourselves; so now taste what you hoard.›

Unknown German

An dem Tage, wo es erhitzt wird im Feuer der Hölle, und ihre Stirnen und ihre Seiten und ihre Rücken damit gebrandmarkt werden: «Dies ist, was ihr angehäuft habt für euch selber; kostet nun, was ihr anzuhäufen pflegtet.»

V. Porokhova

В тот День, ■ Когда в Огне раскалено (добро их) будет ■ И им будут клеймить их лбы, бока и спины: ■ «Вот – то, что для себя вы схоронили! ■ Вкусите ж то, что сберегли вы для себя!»

Yakub Ibn Nugman

Кыямәт көнендә җыйган ул алтын-көмешләре җәһәннәм утында кыздырылып маңгайларына, вә кабыргаларына, вә аркаларына басылыр һәм әйтелер: болар дөньяда вакытта үзегез өчен асыраган алтын вә көмешләрегез. Инде саранлык белән җыеп саклаган малыгызның ґәзабын татыгыз.

جالندہری

جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں (خوب) گرم کیا جائے گا۔ پھر اس سے ان (بخیلوں) کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی (اور کہا جائے گا) کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے (اب) اس کا مزہ چکھو

طاہرالقادری

جس دن اس (سونے، چاندی اور مال) پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی پھر اس (تپے ہوئے مال) سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، (اور ان سے کہا جائے گا) کہ یہ وہی (مال) ہے جو تم نے اپنی جانوں (کے مفاد) کے لئے جمع کیا تھا سو تم (اس مال کا) مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.