سوره التوبة (9) آیه 70

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 70

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 71
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 69

عربی

أَ لَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ قَوْمِ إِبْراهِيمَ وَ أَصْحابِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

بدون حرکات عربی

أ لم يأتهم نبأ الّذين من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم إبراهيم و أصحاب مدين و المؤتفكات أتتهم رسلهم بالبيّنات فما كان اللّه ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون

خوانش

Alam ya/tihim nabao allatheena min qablihim qawmi noohin waAAadin wathamooda waqawmi ibraheema waashabi madyana waalmu/tafikati atat-hum rusuluhum bialbayyinati fama kana Allahu liyathlimahum walakin kanoo anfusahum yathlimoona

آیتی

آيا خبر کساني که پيش از آنها بوده اند چون قوم نوح و عاد و ثمود و، قوم ابراهيم و اصحاب مدين و مؤتفکه را نشنيده اند که پيامبرانشان با نشانه هاي آشکار بر آنها مبعوث شدند ؟ خدا به آنها ستم نمي کرد ، آنان خود برخود ستم مي کردند

خرمشاهی

آيا خبر پيشينيانشان از قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اهل مدين و شهرهاى زير و زبر شده[ى قوم لوط] به آنان نرسيده است كه پيامبرانشان معجزات برايشان آوردند و خداوند نمى خواست بر آنان ستم كند بلكه [آنان] بر خود ستم مى كردند.

کاویانپور

آيا سرگذشت كسانى كه پيش از اينان بودند مانند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اهل مدين و مردم شهر ويران شده (لوط) بر اينان نرسيده كه پيامبرانشان دلايل روشن، براى آنها آوردند (ولى آنها قبول نكردند و سرانجام بكيفر كفرشان همگى هلاك شدند) خدا هيچگونه ظلمى بآنان نكرد ولى آنها بخودشان ظلم مى‏كردند.

انصاریان

آیا خبر کسانی که پیش از آنان بودند به اینان نرسیده؟ خبر قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهای زیر و رو شده [قوم لوط] که پیامبرانشان برای آنان دلایل روشن آوردند [ولی نپذیرفتند]؛ خدا بر آن نبود که به آنان ستم ورزد، ولی آنان بودند که همواره بر خود ستم می کردند.

سراج

آيا نيامد بديشان خبر آنانكه پيش از ايشان بودند (يعنى) قوم نوح و عاد و ثمود و گروه ابراهيم و اهل مدين و آن دهكده‏هاى سرنگون شده آمدند بسويشان پيمبرانشان با حجتهاى روشن و نبود (عادت) خدا كه ستم كند برايشان و ليكن ايشان پيوسته بخويشتن ستم مى‏كردند

فولادوند

آيا گزارش [حال‏] كسانى كه پيش از آنان بودند: قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مَدْيَن و شهرهاى زير و رو شده، به ايشان نرسيده است؟ پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان آوردند، خدا بر آن نبود كه به آنان ستم كند ولى آنان بر خود ستم روا مى‏داشتند.

پورجوادی

آيا خبر پيشينيانى چون قوم نوح، عاد، ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مدين (قوم شعيب) و شهرهاى زير و رو شده (قوم لوط) به آنها نرسيد كه پيامبرشان با دلايل روشن به سوى آنها آمدند، خداوند به آنان ستم نكرد، بلكه آنها به خويشتن ستم كردند.

حلبی

آيا نيامدشان خبر آن كسان كه پيش از آنها بودند: قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مدين و مردم شهرهاى ويران شده كه فرستادگانشان با حجتهاى روشن برايشان آمدند، و خدا بر آن سر نبود كه به ايشان ستم كند و ليكن [آنان‏] به خودشان ستم مى‏كردند.

اشرفی

آيا نيامد ايشانرا خبر آنان كه بودند پيش از ايشان قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مدين و آن شهرهاى زير و زبر شده آمد ايشانرا رسولانشان با معجزات پس نبود خدا كه ستم كند ايشانرا و ليكن بودند كه بخودشان ستم ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

آيا خبر پيشينيانشان، قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مدين و اهل شهرهاى زير و رو شده [قوم لوط] به آنان نرسيده است؟ رسولانشان با نشانه‏هاى روشن به نزد آنان آمدند، و هرگز نشد كه خداوند بر آنان ستم روا دارد ولى [خودشان‏] بر خويشتن ستم مى‏كردند

مکارم

آیا خبر کسانی که پیش از آنها بودند، به آنان نرسیده است؟! «قوم نوح» و «عاد» و «ثمود» و «قوم ابراهیم» و «اصحاب مدین» [= قوم شعیب‌] و «شهرهای زیر و رو شده» [= قوم لوط]؛ پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند، (ولی نپذیرفتند؛) خداوند به آنها ستم نکرد، امّا خودشان بر خویشتن ستم می‌کردند!

مجتبوی

آيا خبر كسانى كه پيش از آنان بودند بديشان نرسيده است؟ قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و مردم [شهر] مَدين و دهكده‏هاى زير و رو شده- آباديهاى قوم لوط- كه پيامبرانشان نشانه‏هاى روشن و هويدا بديشان آوردند و خداى بر آن نبود كه بر آنان ستم كند بلكه خود بر خويشتن ستم مى‏كردند.

مصباح زاده

آيا نيامد ايشان را خبر آنان كه بودند پيش از ايشان قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مدين و آن شهرهاى زير و زبر شده آمد ايشان را رسولانشان با معجزات پس نبود خدا كه ستم كند ايشان را و ليكن بودند كه بخودشان ستم ميكردند

معزی

آيا نرسيدشان داستان آنان كه پيش از ايشان بودند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و ياران مَديَن و واژگون شدگان آمدندشان پيمبرانشان به نشانيها پس ستم نكرد بر ايشان خدا ليكن بودند خويشتن را ستم مى كردند

قمشه ای

آیا اخبار پیشینیانشان مانند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اهل مَدْیَن و مُؤْتَفِکات (یعنی شهرهای ویران شده قوم لوط) به آنها نرسید که رسولان الهی آیات و معجزات آشکار بر آنها آوردند (ولی آنها نپذیرفتند و هلاک شدند؟آری) خدا هیچ ستمی بر آنها نکرد بلکه آنها خود در حق خویش ستم می‌کردند.

رشاد خليفه

آيا از نسل هاي پيشين چيزي نياموخته اند؛ از قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراهيم، ساکنان مَديَن و پليدکاران (سدوم و گومورا)؟ رسولانشان با مدرک هاي روشن نزد آنها رفتند. خدا هرگز به آنها ستم نکرد؛ آنها خود به نفس خويش ستم كردند.

Literal

Did not (the) information/news come to them (about) those from before them, Noah’s nation, and Aad , and Thamud and Abraham’s nation, and owners (of) Madya/Madyan, and the overturned cities ?Their messengers came to them with the evidences, so God was not to cause injustice to them/oppress them, and but they were themselves causing injustice/oppression.

Al-Hilali Khan

Has not the story reached them of those before them? – The people of Nooh (Noah), Ad, and Thamood, the people of Ibraheem (Abraham), the dwellers of Madyan (Midian) and the cities overthrown (i.e. the people to whom Lout (Lot) preached), to them came their Messengers with clear proofs. So it was not Allah Who wronged them, but they used to wrong themselves.

Arthur John Arberry

Has there not come to you the tidings of those who were before you — the people of Noah, Ad, Thamood, the people of Abraham, the men of Midian and the subverted cities? Their Messengers came to them with the clear signs God would not wrong them, but themselves they wronged.

Asad

Have, then, the stories of those who preceded them never come within the ken of these [hypocrites and deniers of the truth]?-[the stories] of Noah’s people, and of [the tribes of] `Ad and Thamud, and of Abraham’s people, and of the folk of Madyan, and of the cities that were overthrown?» To [all of] them their apostles had come with all evidence of the truth. [but they rejected them:] and so it was not God who wronged them [by His punishment], but it was they who wronged themselves.

Dr. Salomo Keyzer

Waart gij niet bekend met de geschiedenis van hen, die vr hen bestonden? Van het volk van Noach, van Ad en van Themoed, en van het volk van Abraham, en van de bewoners van Madian, en van de steden die verwoest werden? Hunne apostelen kwamen tot hen met duidelijke aanwijzingen, en God was niet geneigd hen onrechtvaardig te behandelen; maar zij handelden onrechtvaardig met hunne eigene zielen.

Free Minds

Did the news not come to them of those before them, the people of Noah and ‹Aad and Thamud, and the people of Abraham, and the dwellers of Median, and those overthrown. Their messengers came to them with clarity; it was not God who wronged them, but it was themselves that they wronged.

Hamza Roberto Piccardo

Non è giunta loro la storia di quelli che vissero precedentemente, del popolo di Noè, degli ‹Âd e dei Thamûd, del popolo di Abramo, degli abitanti di Madian e delle città devastate? Messaggeri della loro gente recarono prove evidenti. Non fu Allah ad essere ingiusto con loro, sono loro che lo furono nei loro stessi confronti.

Hilali Khan

Has not the story reached them of those before them? – The people of Nooh (Noah), Ad, and Thamood, the people of Ibraheem (Abraham), the dwellers of Madyan (Midian) and the cities overthrown (i.e. the people to whom Lout (Lot) preached), to them came their Messengers with clear proofs. So it was not Allah Who wronged them, but they used to wrong themselves.

Kuliev E.

Разве до них не дошли рассказы о тех, кто жил до них: народе Нуха (Ноя), адитах, самудянах, народе Ибрахима (Авраама), жителях Мадьяна и опрокинутых селений (селений народа Лута)? Посланники приходили к ним с ясными знамениями. Аллах не был несправедлив к ним – они сами поступали несправедливо по отношению к себе.

M.-N.O. Osmanov

Неужели до них не дошли рассказы о тех [народах], которые жили задолго до них, – о народе Нуха, [народах] ‹ад и самуд, народе Ибрахима, жителях Мадйана и разрушенных [городов] ? К ним приходили посланники с ясными знамениями. Аллах вовсе не собирался наказывать их, это они сами наказали себя.

Mohammad Habib Shakir

Has not the news of those before them come to them; of the people of Nuh and Ad and Samood, and the people of Ibrahim and the dwellers of Madyan and the overthrown cities; their messengers came to them with clear arguments; so it was not Allah Who should do them injustice, but they were unjust to themselves.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Hath not the fame of those before them reached them – the folk of Noah, A’ad, Thamud, the folk of Abraham, the dwellers of Midian and the disasters (which befell them)? Their messengers (from Allah) came unto them with proofs (of Allah’s Sovereignty). So Allah surely wronged them not, but they did wrong themselves.

Palmer

Did there not come to them the declaration of those who were before them? of the people of Noah and ‹Ad and Thamud, and of the people of Abraham, and the people of Midian? and of the overturned (cities)? Their apostles came to them with manifest signs; for God would not wrong them, but it was themselves they wronged.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Gelmedi mi onlara kendilerinden öncekilerin haberi: Nûh kavminin, Âd’ın, Semûd’un, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altı üstüne gelmiş kentlerin. Resulleri onlara açık-seçik ayetler getirmişti. Allah onlara zulmediyor değildi; aksine, öz benliklerine onlar zulmediyorlardı.

Qaribullah

Have they not heard the news of those who have gone before them? The news of the nations of Noah, Aad and Thamood, of Abraham’s nation, and the people of Midian and the ruined cities? Their Messengers showed them clear signs. Allah did not harm them, but they harmed themselves.

QXP

Has not the history reached them of those before them? Of the People of Noah, Aad, Thamud, Abraham’s folk, the dwellers of Midyan, and the disasters that befell them. Their Messengers had come to them with clear evidence of the Truth. Allah never did injustice to them. But they used to wrong their own people and thus wronged their own «Self».

Reshad Khalifa

Have they not learned anything from the previous generations; the people of Noah, `Aad, Thamood, the people of Abraham, the dwellers of Midyan, and the evildoers (of Sodom and Gomorrah)? Their messengers went to them with clear proofs. GOD never wronged them; they are the ones who wronged their own souls.

Rodwell

Hath not the history reached them of those who were before them? – of the people of Noah, and of Ad, and of Themoud, and of the people of Abraham, and of the inhabitants of Madian, and of the overthrown cities? Their apostles came to them with clear proofs of their mission: God would not deal wrongly by them, but they dealt wrongly by themselves.

Sale

Have they not been acquainted with the history of those who have been before them? Of the people of Noah, and of Ad, and of Thamud, and of the people of Abraham, and of the inhabitants of Madian, and of the cities which were overthrown? Their Apostles came unto them with evident demonstrations: And God was not disposed to treat them unjustly; but they dealt unjustly with their own souls.

Sher Ali

Has not the news reached them of those before them – the people of Noah, and Ad, and Thamud, and the people of Abraham, and the dwellers of Midian, and the cities which were overthrown ? Their Messengers came to them with clear Signs. So ALLAH wronged them not, but they wronged themselves.

Unknown German

Hat sie nicht die Kunde erreicht von denen, die vor ihnen waren – vom Volke Noahs, und Àds, und Thamüds, und vom Volke Abrahams, und den Bewohnern Midians und der umgestürzten Städte? Ihre Gesandten kamen zu ihnen mit deutlichen Zeichen. Allah also wollte ihnen kein Unrecht tun, doch sie taten sich selber Unrecht.

V. Porokhova

Неужто не пришла к ним весть о тех, ■ Которые до них (грешили), – ■ О людях Нуха, Ад, Самуд, ■ О людях Ибрахима и обитателях Мадйана, ■ О людях ниспроверженных селений? ■ К ним с ясными знаменьями (от Нас) ■ Посланники их приходили. ■ И не Аллах на них обрушил зло – ■ Зло своим душам причинили они сами.

Yakub Ibn Nugman

Ул – кәферләргә һәм монафикъларга әүвәлге кешеләрдән: Нух, Гад, Сәмуд кавемнәренең хәбәре килмәдеме? Явызлыклары өчен аларны ничек һәлак иттек! Янә аларга Ибраһим кавеменең вә Мәдйән шәһәрендәге Шөгаеб кавеменең һәм шәһәрләре өсте аска әйләнеп төшкән Лут кавеменең хәбәрләре килмәдеме? Аларның расүлләре көчле дәлилләр вә ачык аңлатмалар илә килделәр. Аллаһу тәгалә аларга золым кылыр булмады, ләкин алар үзләренә золым кылдылар.

جالندہری

کیا ان کو ان لوگوں (کے حالات) کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے (یعنی) نوح اور عاد اور ثمود کی قوم۔ اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے۔ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے۔ اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے

طاہرالقادری

کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، قومِ نوح اور عاد اور ثمود اور قومِ ابراہیم اور باشندگانِ مدین اور ان بستیوں کے مکین جو الٹ دی گئیں، ان کے پاس (بھی) ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے (مگر انہوں نے نافرمانی کی) پس اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ (انکارِ حق کے باعث) اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.