سوره التوبة (9) آیه 80

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 80

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 81
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 79

عربی

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ

بدون حرکات عربی

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر اللّه لهم ذلك بأنّهم كفروا باللّه و رسوله و اللّه لا يهدي القوم الفاسقين

خوانش

Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sabAAeena marratan falan yaghfira Allahu lahum thalika bi-annahum kafaroo biAllahi warasoolihi waAllahu la yahdee alqawma alfasiqeena

آیتی

مي خواهي برايشان آمرزش بخواه مي خواهي آمرزش نخواه ، اگر هفتاد بار هم ، برايشان آمرزش بخواهي خدايشان نخواهد آمرزيد ، زيرا به خدا و پيامبرش ايمان ندارند و خدا مردم نافرمان را هدايت نمي کند

خرمشاهی

چه براى آنان آمرزش بخواهى، چه آمرزش نخواهى [يكسان است]، اگر هفتاد بار براى آنان آمرزش بخواهى خداوند هرگز آنان را نخواهد آمرزيد، اين از آن است كه به خداوند و پيامبرش كفر ورزيدند و خداوند نافرمانان را هدايت نمى كند.

کاویانپور

اگر براى آنان آمرزش بخواهى و يا نخواهى و اگر هفتاد مرتبه هم براى آنان آمرزش بخواهى خدا هرگز آنها را نخواهد بخشيد. اين (عدم آمرزش) بخاطر آنست كه آنها بخدا و پيامبرش كفر ورزيدند و خدا جماعت فساد كار را هرگز هدايت نميكند.

انصاریان

برای آنان [که عیب جویان مسخره کننده اند] چه آمرزش بخواهی چه نخواهی [یکسان است] اگر برای آنان هفتاد بار هم آمرزش بخواهی، خدا هرگز آنان را نخواهد آمرزید؛ زیرا آنان به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند.

سراج

(اى پيامبر) چه آمرزش بخواهى براى منافقان چه آمرزش نخواهى براى ايشان اگر آمرزش بخواهى براى ايشان هفتاد مرتبه هرگز نخواهد آمرزيد خدا ايشان را اين بواسطه آنست كه ايشان كافر شدند بخدا و فرستاده وى و خداى راهنمائى نمى‏كند گروه فاسقان را

فولادوند

چه براى آنان آمرزش بخواهى يا برايشان آمرزش نخواهى [يكسان است، حتى‏] اگر هفتاد بار برايشان آمرزش طلب كنى هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزيد، چرا كه آنان به خدا و فرستاده‏اش كفر ورزيدند، و خدا گروه فاسقان را هدايت نمى‏كند.

پورجوادی

مى‏خواهى براى‏شان استغفار كن يا مى‏خواهى استغفار مكن حتى اگر هفتاد بار هم براى‏شان استغفار كنى، خدا آنها را نخواهد آمرزيد، زيرا خدا و رسولش را انكار كردند، خداوند فاسقان را هدايت نمى‏كند.

حلبی

آمرزش بخواه برايشان، يا آمرزش مخواه برايشان، اگر آمرزش مخواه برايشان اگر آمرزش خواهى بر ايشان هفتاد بار، هرگز خدا ايشان را نيامرزد، اين براى آن است كه آنها به خدا و فرستاده او ناباور شدند و خدا قوم تباهكاران را هدايت نمى‏كند.

اشرفی

آمرزش خواهى ايشانرا يا آمرزش نخواهى ايشانرا اگر آمرزش خواهى ايشانرا هفتاد بار پس هرگز نيامرزد خدا ايشانرا آن به اين است كه ايشان كافر شدند بخدا و رسولش و خدا راه ننمايد گروه فاسقان را

خوشابر مسعود انصاري

براى آنان چه آمرزش بخواهى چه آمرزش نخواهى [تفاوتى نمى‏كند]، اگر هفتاد بار براى آنان آمرزش بخواهى، هرگز خداوند آنان را نمى‏آمرزد. اين از آن است كه به خداوند و رسول او كفر ورزيدند. و خداوند گروه فاسقان را هدايت نمى‏كند

مکارم

چه برای آنها استغفار کنی، و چه نکنی، (حتّی) اگر هفتاد بار برای آنها استغفار کنی، هرگز خدا آنها را نمی‌آمرزد! چرا که خدا و پیامبرش را انکار کردند؛ و خداوند جمعیّت فاسقان را هدایت نمی‌کند!

مجتبوی

خواهى برايشان آمرزش بخواه يا برايشان آمرزش مخواه، اگر برايشان هفتاد بار آمرزش بخواهى هرگز خدا آنها را نيامرزد. اين از آن روست كه به خدا و پيامبرش كافر شدند و خدا گروه بدكار نافرمان را راه ننمايد.

مصباح زاده

آمرزش خواهى ايشان را يا آمرزش نخواهى ايشان را اگر آمرزش خواهى ايشان را هفتاد بار پس هرگز نيامرزد خدا ايشان را آن باينست كه ايشان كافر شدند بخدا و رسولش و خدا راه ننمايد گروه فاسقان را

معزی

آمرزش بخواه براى آنان يا نخواه اگر هفتاد بار براى ايشان آمرزش خواهى نيامرزدشان خدا اين بدان است كه كفر ورزيدند به خدا و پيمبرش و خدا هدايت نكند گروه نافرمانان را

قمشه ای

(ای پیغمبر) تو بر آن مردم منافق خواهی طلب مغفرت بکن یا نکن، اگر هفتاد مرتبه هم بر آنها (از خدا) آمرزش طلبی خدا هرگز آنان را نخواهد بخشید، زیرا آنها (از راه فسق و سرکشی) به خدا و رسول او کافر شدند و خدا فاسقان را هرگز هدایت نخواهد کرد.

رشاد خليفه

خواه براي آنها طلب بخشش كني، يا طلب بخشش نكنى- حتي اگر هفتاد مرتبه برايشان طلب بخشش كنى- خدا آنها را نخواهد بخشيد. به دليل آنكه آنها به خدا و رسولش ايمان نمي آورند. خدا مردم پليد را هدايت نمي كند.

Literal

Ask for forgiveness for them or you do not ask for forgiveness for them, if you ask for forgiveness for them seventy time(s), so God will never/not forgive for them, that (is) because they (E) disbelieved by God and His messenger, and God does not guide the nation the debauchers .

Al-Hilali Khan

Whether you (O Muhammad SAW) ask forgiveness for them (hypocrites) or ask not forgiveness for them ? (and even) if you ask seventy times for their forgiveness ? Allah will not forgive them, because they have disbelieved in Allah and His Messenger (Muhammad SAW). And Allah guides not those people who are Fasiqoon (rebellious, disobedient to Allah).

Arthur John Arberry

Ask pardon for them, or ask not pardon for them; if thou askest pardon for them seventy times, God will not pardon them; that, because they disbelieved in God and His Messenger; God guides not the people of the ungodly.

Asad

[And] whether thou dost pray [unto God] that they be forgiven or dost not pray for them – [it will all be the same: for even] if thou wert to pray seventy times? that they be forgiven, God will not forgive them, seeing that they are bent on denying God and His Apostle. And God does not bestow His guidance upon such iniquitous folk.

Dr. Salomo Keyzer

Of gij al dan niet vergiffenis voor hen vraagt, het zal gelijk zijn. Indien gij zeventig maal vergiffenis voor hen vraagt, zal God hun op geenerlei wijze vergeven. Dit is omdat zij niet in God en zijn gezant gelooven; en God leidt de goddeloozen niet.

Free Minds

Whether you seek forgiveness for them, or do not seek forgiveness for them. If you seek forgiveness for them seventy times, God will not forgive them. That is because they have rejected God and His messenger; and God does not guide the wicked people.

Hamza Roberto Piccardo

Che tu chieda perdono per loro o che tu non lo chieda, [è la stessa cosa], anche se chiedessi settanta volte perdono per loro, Allah non li perdonerà, perché hanno negato Allah e il Suo Messaggero e Allah non guida il popolo degli empi.

Hilali Khan

Whether you (O Muhammad SAW) ask forgiveness for them (hypocrites) or ask not forgiveness for them (and even) if you ask seventy times for their forgiveness Allah will not forgive them, because they have disbelieved in Allah and His Messenger (Muhammad SAW). And Allah guides not those people who are Fasiqoon (rebellious, disobedient to Allah).

Kuliev E.

Будешь ли ты просить прощения для них или не будешь делать этого, Аллах все равно не простит их, даже если ты попросишь для них прощения семьдесят раз, ибо они не уверовали в Аллаха и Его Посланника. Аллах не ведет прямым путем нечестивых людей.

M.-N.O. Osmanov

Будешь ли просить [у Аллаха] прощения для них или не будешь, [все одно, ибо], если даже попросишь для них прощения семьдесят раз, ни за что не простит их Аллах, ибо они не веровали в Него и Его Посланника, а Аллах не ведет прямым путем грешников.

Mohammad Habib Shakir

Ask forgiveness for them or do not ask forgiveness for them; even if you ask forgiveness for them seventy times, Allah will not forgive them; this is because they disbelieve in Allah and His Messenger, and Allah does not guide the transgressing people.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Ask forgiveness for them (O Muhammad), or ask not forgiveness for them; though thou ask forgiveness for them seventy times Allah will not forgive them. That is because they disbelieved in Allah and His messenger, and Allah guideth not wrongdoing folk.

Palmer

Ask forgiveness for them or ask not forgiveness, for them! if they shouldst ask forgiveness for them seventy times, yet would not God forgive them; that is because they disbelieved in God and His Apostle, for God guides not a people who work abomination.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İster af dile onlar için, ister dileme. Yetmiş kez af dilesen de onlar için, Allah onları affetmeyecktir. Çünkü onlar Allah’ı da resulünü de inkâr ettiler. Allah, yoldan çıkmış böyle bir topluluğa kılavuzluk etmez.

Qaribullah

(It is the same) whether or not you beg forgiveness for them. If you beg forgiveness for them seventy times Allah will not forgive them, for they have disbelieved in Allah and His Messenger. Allah does not guide the evildoers.

QXP

(O Prophet! You very compassionately ask forgiveness for them.) It does not matter if you ask forgiveness for them, or not, Allah will not forgive them even if you ask seventy times for their forgiveness. They have rejected Allah and His Messenger. Allah does not intervene to guide people who intentionally drift away from the Right Path.

Reshad Khalifa

Whether you ask forgiveness for them, or do not ask forgiveness for them – even if you ask forgiveness for them seventy times – GOD will not forgive them. This is because they disbelieve in GOD and His messenger. GOD does not guide the wicked people.

Rodwell

Ask thou forgiveness for them, or ask it not, it will be the same. If thou ask forgiveness for them seventy times, God will by no means forgive them. This, for that they believe not in God and His Apostle! And God guideth not the ungodly people.

Sale

Ask forgiveness for them, or do not ask forgiveness for them; it will be equal. If thou ask forgiveness for them seventy times, God will by no means forgive them. This is the divine pleasure, for that they believe not in God, and his Apostle; and God directeth not the ungodly people.

Sher Ali

Ask thou forgiveness for them, or ask thou not forgiveness for them; even if thou ask forgiveness for them seventy times, ALLAH will never forgive them. That is because they disbelieved in ALLAH and HIS Messenger. And ALLAH guides not the perfidious people.

Unknown German

Bitte für sie um Verzeihung oder bitte nicht um Verzeihung für sie; ob du auch siebzigmal für sie um Verzeihung bittest, Allah wird ihnen niemals verzeihen. Dies, weil sie nicht an Allah und an Seinen Gesandten glaubten. Und Allah weist dem treulosen Volk nicht den Weg.

V. Porokhova

Попросишь ты прощения для них иль нет – ■ И если даже до семидесяти раз ■ Прощения для них попросишь, ■ Аллах им не простит, – ■ Ведь все ж в Аллаха и посланника Его не веруют они. ■ Поистине, Аллах не поведет народ распутный!

Yakub Ibn Nugman

Монафикълар расүл г-м алдына килеп: «Безнең өчен Аллаһудан гафу сора», – диделәр. Аллаһу тәгалә әйтте: «Ий Мухәммәд г-м! Монафикълар өчен Аллаһудан ярлыкауны кирәк сора, кирәк сорама – алар өчен җитмеш мәртәбә истигъфар кылсаң да Аллаһ аларны ярлыкамас. Ярлыканмаулары – Аллаһуга һәм Аның рәсүленә кәфер булганнары өчен, дөреслектә Аллаһ фәсыйкларны туры юлга салмас.

جالندہری

تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو۔ (بات ایک ہے)۔ اگر ان کے لیے ستّر دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا

طاہرالقادری

آپ خواہ ان (بدبخت، گستاخ اور آپ کی شان میں طعنہ زنی کرنے والے منافقوں) کے لئے بخشش طلب کریں یا ان کے لئے بخشش طلب نہ کریں، اگر آپ (اپنی طبعی شفقت اور عفو و درگزر کی عادتِ کریمانہ کے پیشِ نظر) ان کے لئے ستر مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.