سوره التوبة (9) آیه 81

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 81

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 82
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 80

عربی

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَ كَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ

بدون حرکات عربی

فرح المخلّفون بمقعدهم خلاف رسول اللّه و كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل اللّه و قالوا لا تنفروا في الحرّ قل نار جهنّم أشدّ حرّا لو كانوا يفقهون

خوانش

Fariha almukhallafoona bimaqAAadihim khilafa rasooli Allahi wakarihoo an yujahidoo bi-amwalihim waanfusihim fee sabeeli Allahi waqaloo la tanfiroo fee alharri qul naru jahannama ashaddu harran law kanoo yafqahoona

آیتی

آنان که در خانه نشسته اند و از همراهي با رسول خدا تخلف ورزيده اند، خوشحالند جهاد با مال و جان خويش را ، در راه خدا ، ناخوش شمردند و گفتند : در هواي گرم به جنگ نرويد اگر مي فهمند بگو : گرماي آتش جهنم بيشتر است

خرمشاهی

واپس گذاشتگان، از خانه نشينى خود كه مخالفت با پيامبر خدا بود، شادمان بودند، و [در دل] ناخوش داشتند كه در راه خدا به مال و جانشان جهاد كنند; و مى گفتند در گرما رهسپار نشويد، بگو اگر دريابند آتش جهنم گرمتر است.

کاویانپور

آنهايى كه خوشحالند از جهاد در ركاب رسول خدا تخلف ورزيدند، جهاد با مال و جان در راه خدا براى آنان بسيار سخت و ناگوار بود (و مؤمنين را نيز از رفتن بجهاد دلسرد ميكردند) و ميگفتند: در اين هواى گرم و سوزان بيرون نرويد، به آنها بگو، آتش دوزخ بسيار گرمتر از اين هواست اگر بفهمند.

انصاریان

بر جای ماندگان [از جنگ تبوک] از خانه نشستن خود به سبب مخالفت با پیامبر خدا خوشحال شدند و خوش نداشتند که با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد کنند، و [به مؤمنان] گفتند: در این گرما [برای جهاد] بیرون نروید. بگو: آتش دوزخ در حرارت و گرمی ، بسیار سخت تر است، اگر می فهمیدید.

سراج

شاد گشتند تخلف كنندگان (از غزوه تبوك) بنشستن در خانه‏هاى خود پس از رفتن رسول خدا (بجهاد) و كراهت داشتند كه پيكار كنند با اموال خود و جانهاى خويش در راه خداى و (بمؤمنان) گفتند بيرون مرويد در اين گرما (بدين غزوه) بگو آتش دوزخ سختتر است از نظر گرمى اگر مى‏فهميدند

فولادوند

بر جاى‏ماندگان، به [خانه‏] نشستن خود، پس از رسول خدا، شادمان شدند، و از اينكه با مال و جان خود در راه خدا جهاد كنند، كراهت داشتند، و گفتند: «در اين گرما بيرون نرويد.» بگو: «-اگر دريابند- آتش جهنّم سوزان‏تر است.»

پورجوادی

واپس ماندگان از خانه‏نشينى خود و مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند و اكراه داشتند كه با مال و جان در راه خدا جهاد كنند و گفتند كه در اين گرما بيرون نرويد به آنها بگو اگر بدانند آتش دوزخ از اين هم گرمتر است.

حلبی

بازگذاشتگان به نشستنشان شاد شدند، بر خلاف رسول خدا، و ناخوش داشتند كه در راه خدا با خواسته‏ها و جانهاى خويش جهاد كنند. و گفتند: در گرما بيرون مرويد. بگو آتش دوزخ در گرمى، شديدتر است اگر مى‏فهميدند.

اشرفی

شاد شدند باز گذاشتگان به نشستنشان از بعد پيغمبر خدا و ناخوش داشتند كه جهاد كنند بمالهاشان و جانهاشان در راه خدا و گفتند مرويد در گرما بگو آتش دوزخ سخت تر است در گرمى اگر باشند بيابند

خوشابر مسعود انصاري

واپس‏گذاشتگان به نشستن خويش بر خلاف رسول خدا شادمان شدند و ناخوش داشتند كه با مالهايشان و جانهايشان در راه خدا جهاد كنند و گفتند: در گرما بيرون نرويد، بگو: آتش جهنّم سوزانتر است. اگر در مى‏يافتند [چنين نمى‏كردند].

مکارم

تخلّف‌جویان (از جنگ تبوک،) از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند؛ و کراهت داشتند که با اموال و جانهای خود، در راه خدا جهاد کنند؛ و (به یکدیگر و به مؤمنان) گفتند: «در این گرما، (بسوی میدان) حرکت نکنید!» (به آنان) بگو: «آتش دوزخ از این هم گرمتر است!» اگر می‌دانستند!

مجتبوی

واپس گذاشتگان، به نشستن خود [از كارزار] بر خلاف [فرمان‏] رسول خدا شاد گشتند و خوش نداشتند كه با مالها و جانهاى خويش در راه خدا جهاد كنند و گفتند: در گرما [براى جنگ‏] بيرون مرويد. بگو: آتش دوزخ گرمتر و سخت‏تر است، اگر درمى‏يافتند.

مصباح زاده

شاد شدند باز گذاشتگان به نشستنشان از بعد پيغمبر خدا و ناخوش داشتند كه جهاد كنند بمالهاشان و جانهاشان در راه خدا و گفتند مرويد در گرما بگو آتش دوزخ سخت‏تر است در گرمى اگر باشند بيابند

معزی

شاد شدند كنارگيرندگان به بازنشستن خود بر زيان پيمبر خدا و ناخوش داشتند جهادكردن را به مالها و جانهاى خود در راه خدا و گفتند نكوچيد در گرما بگو آتش دوزخ سخت تر است به سوزش اگر درمى يافتند

قمشه ای

آنهایی که از جهاد در رکاب رسول خدا باز نهاده شدند از این بازماندنشان خوشحالند و مجاهده به مال و جانشان در راه خدا را خوش نداشتند و (مؤمنان را هم از جهاد منع کرده و به آنها) گفتند: شما در این هوای سوزان از وطن خود بیرون نروید!آنان را بگو: آتش دوزخ بسیار سوزان‌تر است، اگر می‌فهمیدند.

رشاد خليفه

خانه نشينان از اينكه از رسول خدا عقب ماندند، خوشحال بودند و از جهادكردن با پول و جان خود در راه خدا نفرت داشتند. آنها گفتند: بگذار در اين گرما بسيج نشويم! بگو: آتش دوزخ بسي سوزان تر است، اگر آنها فقط مي توانستند درك كنند.

Literal

The remaining behind rejoiced/delighted with their seat/sitting place (position) opposite/behind God’s messenger, and they hated that they struggle/exert with their properties/wealths and themselves in Gods› sake , and they said: «Do not rush/hasten in the heat.» Say: «Hell’s fire (is) stronger heat, if they were understanding/learning .»

Al-Hilali Khan

Those who stayed away (from Tabuk expedition) rejoiced in their staying behind the Messenger of Allah; they hated to strive and fight with their properties and their lives in the Cause of Allah, and they said: «March not forth in the heat.» Say: «The Fire of Hell is more intense in heat», if only they could understand!

Arthur John Arberry

Those who were left behind rejoiced in tarrying behind the Messenger of God, and were averse to struggle with their possessions and their selves in the way of God. They said, ‹Go not forth in the heat.› Say: ‹Gehenna’s fire is hotter, did they but understand.›

Asad

THOSE [hypocrites] who were left behind rejoiced in their staying away [from war] after [the departure of] God’s Apostle, for they hated the thought of striving with their possessions and their lives in God’s cause; and they had [even] said [to the others], «Do not go forth to war in this heat!» Say: «The fire of hell is hotter by far!» Had they but grasped this truth!

Dr. Salomo Keyzer

Zij die bij de expeditie van Taboec te huis bleven, waren verblijd achter den profeet te blijven, en ongeneigd hunne bezittingen en hunne personen te wagen voor den vooruitgang van Gods waren godsdienst, en zij zeiden onderling: Trek niet in de hitte op. Zeg: het hellevuur zal heeter zijn; indien zij dit maar begrepen!

Free Minds

Those who have remained behind are content with their position behind God’s messenger, and they disliked to strive with their wealth and lives in the cause of God; and they Say: "Do not march out in the heat." Say: "The fire of Hell is far hotter," if they could only understand.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che sono rimasti indietro, felici di restare nelle loro case, [opponendosi così] al Messaggero di Allah e disdegnando la lotta per la causa di Allah con i loro beni e le loro vite dicono: «Non andate in missione con questo caldo!». Di›: «Il fuoco dell’Inferno è ancora più caldo». Se solo comprendessero!

Hilali Khan

Those who stayed away (from Tabuk expedition) rejoiced in their staying behind the Messenger of Allah; they hated to strive and fight with their properties and their lives in the Cause of Allah, and they said: "March not forth in the heat." Say: "The Fire of Hell is more intense in heat", if only they could understand!

Kuliev E.

Оставшиеся позади (не принявшиеся участие в походе на Табук) радовались тому, что они остались позади Посланника Аллаха. Им было ненавистно сражаться своим имуществом и своими душами на пути Аллаха, и они говорили: «Не отправляйтесь в поход в такую жару». Скажи: «Огонь Геенны еще жарче!» Если бы они только понимали!

M.-N.O. Osmanov

Оставленные на своих местах [в Медине мунафики] радовались тому, что сидят в тылу Посланника Аллаха, так как им было ненавистно бороться во имя Аллаха, жертвуя своим имуществом и [рискуя] жизнью, и они говорили [другим]: «Не выступайте в поход в такой зной». Ты, [Мухаммед,] возрази им: «Адский огонь намного жарче». О, если бы они знали истину!

Mohammad Habib Shakir

Those who were left behind were glad on account of their sitting behind Allah’s Messenger and they were averse from striving m Allah’s way with their property and their persons, and said: Do not go forth in the heat. Say: The fire of hell is much severe in heat. Would that they understood (it).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those who were left behind rejoiced at sitting still behind the messenger of Allah, and were averse to striving with their wealth and their lives in Allah’s way. And they said: Go not forth in the heat! Say: The fire of hell is more intense of heat, if they but understood.

Palmer

Those who were left behind rejoiced in staying behind the Apostle of God, and were averse from fighting strenuously with their wealth and their persons in God’s way, and said, ‹March not forth in the heat.› Say, ‹The fire of hell is hotter still, if ye could but discern!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’ın resulüne ters düşmek için arkada kalanlar, çöküp oturdukları için sevindiler; Allah yolunda, mallarıyla canlarıyla cihadı tiksindirici bulup şöyle dediler: «Bu sıcakta seferber olmayın!» De ki: «Hararet bakımından cehennem daha zorludur.» Bir anlayabilselerdi!

Qaribullah

Those who were left behind were glad that they were left behind by the Messenger of Allah, for they disliked to struggle in the Way of Allah with their wealth and their persons. They said: ‹Do not go forth in the heat. ‹ Say: ‹The Fire of Gehenna is more hot! ‹ Would that they understood!

QXP

Those (hypocrites) who were left behind rejoiced at sitting still behind the Messenger of Allah, and disliked to strive with their wealth and persons in Allah’s Cause. They said, «Let us not go forth in heat.» Say, «The fire of Hell is more intense», if they but understood. (And the aggressors could soon bring the heat of the conflict to their homes).

Reshad Khalifa

The sedentary rejoiced in their staying behind the messenger of GOD, and hated to strive with their money and their lives in the cause of GOD. They said, «Let us not mobilize in this heat!» Say, «The fire of Hell is much hotter,» if they could only comprehend.

Rodwell

They who were left at home were delighted to stay behind God’s Apostle, and were averse from contending with their riches and their persons for the cause of God, and said, «March not out in the heat.» SAY: A fiercer heat will be the fire of Hell.» Would that they understood this.

Sale

They who were left at home in he expedition of Tabuc, were glad of their staying behind the Apostle of God, and were unwilling to employ their substance and their persons for the advancement of God’s true religion; and they said, go not forth in the heat. Say, the fire of hell will be hotter; if they understood this.

Sher Ali

Those who contrived to be left behind rejoice in their sitting at home behind the Messenger of ALLAH, and were averse to striving with their wealth and their persons in the cause of ALLAH. And they said, `Go not forth in the heat.› Say, `The fire of Hell is more intense in heat.› If only they could understand.

Unknown German

Jene, die zurückgelassen worden waren, freuten sich ihres Daheimsitzens hinter dem (Rücken des) Gesandten Allahs und waren nicht geneigt, mit ihrem Gut und ihrem Blut für Allahs Sache zu streiten. Sie sprachen: «Zieht doch nicht aus in der Hitze.» Sprich: «Das Feuer der Hölle ist stärker an Hitze.» Wollten sie es doch verstehen!

V. Porokhova

И радовались за спиной посланника такие, ■ Которые (в своих домах) остались ■ (и не отправились в поход). ■ Им в тягость было на пути Господнем ■ Усердствовать добром своим и жизнью, ■ И говорили они (тем, кто выступал в поход): ■ «В жару такую не идите!» ■ Скажи: «Но еще жарче огнь Ада!» ■ О, если б только поняли они!

Yakub Ibn Nugman

Расүл г-мгә карышып сугышка чыкмаган монафикълар шатландылар, Аллаһ юлында җаннары һәм маллары белән сугышуны мәкрүһ күрделәр, бер-берсенә бу кызу көндә сугышка барып йөрмә, диделәр. Син аларга әйт: «Җәһәннәм уты тагын да эссерәк», әгәр аңласалар.

جالندہری

جو لوگ (غزوہٴ تبوک میں) پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا (کی مرضی) کے خلاف بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں۔ اور (اوروں سے بھی) کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا۔ (ان سے) کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ کاش یہ (اس بات) کو سمجھتے

طاہرالقادری

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مخالفت کے باعث (جہاد سے) پیچھے رہ جانے والے (یہ منافق) اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کہتے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو، فرما دیجئے: دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، اگر وہ سمجھتے ہوتے (تو کیا ہی اچھا ہوتا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.