سوره التوبة (9) آیه 117

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 117

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 118
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 116

عربی

لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهاجِرِينَ وَ الأَْنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ

بدون حرکات عربی

لقد تاب اللّه على النّبيّ و المهاجرين و الأنصار الّذين اتّبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثمّ تاب عليهم إنّه بهم رؤف رحيم

خوانش

Laqad taba Allahu AAala alnnabiyyi waalmuhajireena waal-ansari allatheena ittabaAAoohu fee saAAati alAAusrati min baAAdi ma kada yazeeghu quloobu fareeqin minhum thumma taba AAalayhim innahu bihim raoofun raheemun

آیتی

خدا ، توبه پيامبر و مهاجرين و انصار را که در آن ساعت عسرت همراه اوبودند ، از آن پس که نزديک بود که گروهي را دل از جنگ بگردد ، پذيرفت توبه شان بپذيرفت ، زيرا به ايشان رئوف و مهربان است

خرمشاهی

به راستى كه خداوند بر پيامبر و مهاجران و انصار كه از او در هنگام سختى پيروى كردند، رحمت آورد، و آن پس از زمانى بود كه نزديك بود دلهاى گروهى از آنان [از طاعت و اطاعت] بگردد; آنگاه از آنان درگذشت چرا كه او به ايشان رئوف و مهربان است.

کاویانپور

خدا به پيامبر و مهاجرين و انصار كه هنگام عسرت و تنگدستى از او پيروى كردند، توفيق داد. پس از آنكه نزديك بود دلهاى گروهى از آنان منحرف گردد. باز هم از لغزش‏هاى آنان درگذشت. حقيقتا خدا براى آنان بسيار رئوف و مهربانست.

انصاریان

مسلماً خدا رحمت ویژه اش را بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن ساعت دشوار [جنگ تبوک] از او پیروی کردند، ارزانی داشت، پس از آنکه نزدیک بود دل های گروهی از آنان [به سبب سختی مسیر جنگ از حق] منحرف شود [و از ادامه مسیر بازایستند و به مدینه برگردند] سپس خدا توبه آنان را پذیرفت زیرا خدا نسبت به آنان بسیار رؤوف و مهربان است.

سراج

بعزتم سوگند كه بازگشت خدا (به بخشايش) بر پيامبر و مهاجران و انصار آنانكه پيروى كردند پيغمبر را در ساعت دشوارى از پس آنكه نزديك بود ميل كند دلهاى گروهى از مؤمنان (و باز گردند از جهاد) سپس خدا بازگشت برايشان (به بخشايش) زيرا او بايشان با رافت و مهربانست

فولادوند

به يقين، خدا بر پيامبر و مهاجران و انصار كه در آن ساعت دشوار از او پيروى كردند ببخشود، بعد از آنكه چيزى نمانده بود كه دلهاى دسته‏اى از آنان منحرف شود. باز برايشان ببخشود، چرا كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم است.

پورجوادی

رحمت خدا شامل حال پيامبر و مهاجران و انصار شد كه در زمان سختى از او پيروى كردند، پس از آن كه چيزى نمانده بود كه دلهاى گروهى از آنها از حق منحرف شود، سپس توبه آنها را پذيرفت، زيرا نسبت به آنها بخشاينده مهربان است.

حلبی

به يقين خدا توبه پيامبر و مهاجران و انصار را كه در ساعت عسرت، از او پيروى كردند، پذيرفت، پس از آنكه نزديك بود دلهاى گروهى از ايشان بگردد، سپس توبه ايشان را پذيرفت. بى‏گمان او به آنها بخشاينده مهربان است.

اشرفی

بتحقيق توبه پذيرفت خدا بر پيغمبر و مهاجران و انصار آنان كه پيروى كردند او را در زمان دشوارى بعد از آنكه نزديك بود برگردد دلهاى پاره از ايشان پس پذيرفت توبه از ايشان بدرستيكه او بايشان مهربان رحيم است

خوشابر مسعود انصاري

خداوند بر پيامبر و مهاجران و انصارى كه به هنگام تنگدستى بعد از آنكه نزديك بود دلهاى گروهى از آنان از كف برود، رحمت آورد. سپس از آنان در گذشت، بى گمان او [نسبت‏] به آنان رؤوف مهربان است

مکارم

مسلّماً خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران و انصار، که در زمان عسرت و شدّت (در جنگ تبوک) از او پیروی کردند، نمود؛ بعد از آنکه نزدیک بود دلهای گروهی از آنها، از حقّ منحرف شود (و از میدان جنگ بازگردند)؛ سپس خدا توبه آنها را پذیرفت، که او نسبت به آنان مهربان و رحیم است!

مجتبوی

هر آينه خدا [به بخشايش خويش و قبول توبه‏] بر پيامبر و مهاجران و انصار كه در هنگام سختى و دشوارى- رفتن به جنگ تبوك- از او پيروى كردند باز گشت پس از آنكه دلهاى گروهى از آنان در آستانه لغزش و كجروى بود- كه چرا بايد با كمبود وسايل و غذا در شدت گرما راه دراز تبوك را در پيش گيريم- و باز [به بخشايش خود] بديشان روى كرد و توبه‏شان را پذيرفت، كه او به آنان رؤوف- دلسوز- و مهربان است

مصباح زاده

بتحقيق توبه پذيرفت خدا بر پيغمبر و مهاجران و انصار آنان كه پيروى كردند او را در زمان دشوارى بعد از آنكه نزديك بود برگردد دلهاى پاره از ايشان پس پذيرفت توبه از ايشان بدرستى كه او بايشان مهربان رحيم است

معزی

همانا پذيرفت خدا توبه پيمبر و مهاجران و انصار را كه پيرويش نمودند به هنگام سختى پس از آنكه نزديك بود بلغزد دلهاى گروهى از ايشان پس توبه كرد بر ايشان همانا او است بديشان نوازنده مهربان

قمشه ای

همانا خدا بر پیغمبر و اصحابش از مهاجر و انصار که در ساعت سختی-که نزدیک بود دلهای فرقه‌ای از آنها (از رنج و تعب در سختیهای جنگ تبوک و غیره) بلغزد-پیروی از رسولش کردند باز لطف فرمود و از لغزشهاشان درگذشت، که او درباره رسول و مؤمنان به یقین مشفق و مهربان است.

رشاد خليفه

خدا، پيامبر و مهاجران و حمايت كنندگاني را كه از آنها پذيرايي كردند و به آنها پناه دادند (انصار)، آن كساني را كه در دوران سختي از او پيروي كردند، آمرزيده است. آن زماني بود كه قلب هاي بعضي از آنها تقريباً متزلزل شد. اما او آنها را بخشيده است، زيرا او نسبت به آنها دلسوز است، مهربان ترين.

Literal

God had forgiven on the prophet and the emigrants and the victoriors those who followed him in (the) hour (of) the difficulty/hardship from after what (the) hearts/minds (of) a group/party from them, was about to/almost deviate , then He forgave on them, that He truly is merciful/compassionate, merciful with them.

Al-Hilali Khan

Allah has forgiven the Prophet (SAW), the Muhajiroon (Muslim emigrants who left their homes and came to Al-Madinah) and the Ansar (Muslims of Al-Madinah) who followed him (Muhammad SAW) in the time of distress (Tabook expedition, etc.), after the hearts of a party of them had nearly deviated (from the Right Path), but He accepted their repentance. Certainly, He is unto them full of Kindness, Most Merciful.

Arthur John Arberry

God has turned towards the Prophet and the Emigrants and the Helpers who followed him in the hour of difficulty, after the hearts of a part of them well-nigh swerved aside; then He turned towards them; surely He is Gentle to them, and All-compassionate.

Asad

INDEED, God has turned in His mercy unto the Prophet, as well as unto those who have forsaken the domain of evil and those who have sheltered and succoured the Faiths› – [all] those who followed him in the hour of distress, when the hearts of some of the other believers had well-nigh swerved from faith. And once again: He has turned unto them in His mercy – for, behold, He is compassionate towardss them, a dispenser of grace.

Dr. Salomo Keyzer

God heeft den profeet vergeven en den Mohajerin en Ansars, die hem in de ure des gevaars volgden, toen de harten van een groot deel hunner zoo nabij het afdwalen waren; daarna wendde hij zich tot hen; want hij was medoogend en genadig omtrent hen.

Free Minds

God has pardoned the prophet and the emigrants and the supporters that followed him in the darkest hour, even though the hearts of some of them nearly deviated, but then He pardoned them. He is towards them Compassionate, Merciful.

Hamza Roberto Piccardo

Allah si è volto [con favore] al Profeta, agli Emigrati e agli Ausiliari che lo seguirono nel momento della difficoltà. Dopo che i cuori di una parte di loro erano sul punto di perdersi, Egli accolse il loro pentimento: in verità Egli è dolce e misericordioso nei loro confronti.

Hilali Khan

Allah has forgiven the Prophet (SAW), the Muhajiroon (Muslim emigrants who left their homes and came to Al-Madinah) and the Ansar (Muslims of Al-Madinah) who followed him (Muhammad SAW) in the time of distress (Tabook expedition, etc.), after the hearts of a party of them had nearly deviated (from the Right Path), but He accepted their repentance. Certainly, He is unto them full of Kindness, Most Merciful.

Kuliev E.

Аллах принял покаяния Пророка, мухаджиров и ансаров, которые последовали за ним в трудный час, после того, как сердца некоторых из них чуть было не уклонились в сторону. Он принял их покаяния, ибо Он – Сострадательный, Милосердный.

M.-N.O. Osmanov

Аллах простил Пророка, переселившихся [из Мекки в Медину] и ансаров, которые последовали за ним в трудный час, после того как сердца некоторых его спутников чуть было не отклонились [от следования за ним]. Потом Он все же простил их, ибо Он – сострадательный, милосердный.

Mohammad Habib Shakir

Certainly Allah has turned (mercifully) to the Prophet and those who fled (their homes) and the helpers who followed him in the hour of straitness after the hearts of a part of them were about to deviate, then He turned to them (mercifully); surely to them He is Compassionate, Merciful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah hath turned in mercy to the Prophet, and to the Muhajirin and the Ansar who followed him in the hour of hardship. After the hearts of a party of them had almost swerved aside, then turned He unto them in mercy. Lo! He is Full of Pity, Merciful for them.

Palmer

God has now turned towards the prophet and those who fled with him, and towards the helpers who followed him in the hour of difficulty, after that the hearts of a part of them had well-nigh gone amiss. Then He turned unto them; verily to them He is kind and merciful:-

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun ki, Allah, içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tuttuktan sonra, peygambere ve o güçlük saatinde ona uymuş olan Muhacirlerle Ensar’a tövbe nasip etmiş, sonra da onların tövbelerini kabul buyurmuştur. Çünkü onlara karşı Raûf ve Rahîm’dir.

Qaribullah

In the hour of adversity, Allah turned (in mercy) to the Prophet, the Emigrants (of Mecca) and the Supporters (of Madinah) who followed him when some of their hearts were about to swerve away. He turned to them, indeed, He is Gentle, the Most Merciful.

QXP

Allah is Kind to the Prophet, the emigrants and those who hosted them. The support came in difficult times. That is when the hearts of some of them slightly wavered. Allah turned to them in Mercy. He is Compassionate and Kind to them.

Reshad Khalifa

GOD has redeemed the prophet, and the immigrants (Muhajireen) and the supporters who hosted them and gave them refuge (Ansar), who followed him during the difficult times. That is when the hearts of some of them almost wavered. But He has redeemed them, for He is Compassionate towards them, Most Merciful.

Rodwell

Now hath God turned Him unto the Prophet and unto the refugees (Mohadjers), and unto the helpers (Ansars), who followed him in the hour of distress, after that the hearts of a part of them had well nigh failed them. Then turned He unto them, for He was Kind to them, Merciful.

Sale

God is reconciled unto the prophet, and unto the Mohajerin, and the Ansars, who followed Him in the hour of distress, after that it had wanted little but that the hearts of a part of them had swerved from their duty: Afterwards was He turned unto them; for He was compassionate and merciful towards them.

Sher Ali

ALLAH has certainly turned with mercy to the Prophet and to the Emigrants and the Helpers who followed him in the hour of distress after the hearts of a party of them had almost swerved from duty. HE again turned to them with mercy. Surely, HE is to them Compassionate, Merciful.

Unknown German

Allah hat Sich wahrlich gnadenvoll dem Propheten zugewandt und den Ausawanderern (aus Mekka) und Helfern (in Medina), die ihm in der Stunde der Not a gefolgt sind, nachdem die Herzen eines Teils von ihnen fast gewankt hätten. Er aber wandte Sich ihnen abermals mit Erbarmen zu. Wahrlich. Er ist gegen sie gütig, barmherzig.

V. Porokhova

И Свою милость обратил Аллах ■ К пророку, мухаджирам и ансарам, ■ Что (преданно) пошли за Ним ■ В тяжелый час нужды и горя, ■ Когда сердца иных из них ■ (С Его пути) едва не совратились. ■ Он обратился к ним с прощеньем, – ■ Ведь к ним, поистине, Он благ и милосерд!

Yakub Ibn Nugman

Тәхкыйк Аллаһ пәйгамбәрнең вә аңа ярдәм белән ияргән Мөһаҗирләрнең һәм ансарларның авыр сәгатьләрдә пәйгамбәргә ярдәм иткәннәре өчен һәр кимчелекләрен кичерде. Алардан бер таифәнең Тәбүк сугышына чыкмаска авышканнан соң, аларны да кичерде, чөнки алар күңелләрен яхшыртып, сугышка чыктылар, әлбәттә, Ул рәхимле вә шәфкатьле мөэмин бәндәләренә.

جالندہری

بےشک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے۔ مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی۔ بےشک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا (اور) مہربان ہے

طاہرالقادری

یقیناً اﷲ نے نبی (معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر رحمت سے توجہ فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار پر (بھی) جنہوں نے (غزوۂ تبوک کی) مشکل گھڑی میں (بھی) آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی پیروی کی اس (صورتِ حال) کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا، بیشک وہ ان پر نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.