سوره هود (11) آیه 43

قرآن، سوره هود (11) آیه 43

آیه پسین: سوره هود (11) آیه 44
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 42

عربی

قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَ حالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ

بدون حرکات عربی

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر اللّه إلاّ من رحم و حال بينهما الموج فكان من المغرقين

خوانش

Qala saawee ila jabalin yaAAsimunee mina alma-i qala la AAasima alyawma min amri Allahi illa man rahima wahala baynahuma almawju fakana mina almughraqeena

آیتی

گفت : من بر سر کوهي که مرا از آب نگه دارد ، جا خواهم گرفت گفت ، :امروز هيچ نگهدارنده اي از فرمان خدا نيست مگر کسي را که بر او رحم آورد ناگهان موج ميان آن دو حايل گشت و او از غرق شدگان بود

خرمشاهی

گفت به زودى در كوهى پناه مى گيرم كه مرا از سيلاب در امان مى دارد، [نوح] گفت امروز در برابر امر الهى، پشت و پناهى وجود ندارد، مگر كسى كه [خداوند ] بر او رحمت آورده باشد; و در ميان ايشان موج حايل شد، و او از غرق شدگان گرديد.

کاویانپور

پسر گفت: من بسرعت خود را بكوه ميرسانم، كوه مرا از خطر آب نگهميدارد. نوح گفت: امروز نگهدارنده‏اى از فرمان عذاب خدا نيست مگر كسى كه مورد رحم و شفقت او قرار گيرد و در اين هنگام موجى ميان آن دو، جدايى انداخت و او از غرق شدگان بود.

انصاریان

گفت: به زودی به کوهی که مرا از [این] آب نگه دارد، پناه می برم. نوح گفت: امروز در برابر عذاب خدا هیچ نگه دارنده ای نیست مگر کسی که [خدا بر او] رحم کند. و موج میان آن دو حایل شد و پسر از غرق شدگان گردید.

سراج

پسر نوح گفت بزودى پناه مى‏برم بسوى كوهى كه نگهدارد مرا از (آسيب) آب نوح گفت هيچ نگهدارنده‏اى نيست از (عذاب) خدا مگر كسى كه مى‏بخشد خدا و حائل شد ميان پدر و پسر موجها پس پسر گشت از غرق شدگان

فولادوند

گفت: «به زودى به كوهى پناه مى‏جويم كه مرا از آب در امان نگاه مى‏دارد.» گفت: «امروز در برابر فرمان خدا هيچ نگاهدارنده‏اى نيست، مگر كسى كه [خدا بر او] رحم كند.» و موج ميان آن دو حايل شد و [پسر] از غرق‏شدگان گرديد.

پورجوادی

گفت: «به كوهى پناه خواهم برد تا مرا از آب حفظ كند.» گفت: «امروز در برابر حكم خدا حفظ كننده‏اى نيست مگر كسى كه خدا به او رحمت آورد.»- ناگاه- موجى ميان آن دو حائل شد و او به غرق شدگان پيوست.

حلبی

گفت: بزودى به كوهى پناه مى‏برم، كه مرا از آب نگاه مى‏دارد [نوح‏] گفت: امروز [هيچ كس را] از فرمان [قهر] خدا، نگهدارنده‏اى نيست، مگر كسى كه [به او] رحم كند. و موج ميان آن دو، حايل شد پس از غرق شدگان بود.

اشرفی

زود باشد كه پناه ببرم به كوهى كه نگاه دارد مرا از آب گفت نيست نگاهدارنده امروز از فرمان خدا مگر آنرا كه ببخشد و حايل شد ميانشان موج پس شد از غرق شدگان

خوشابر مسعود انصاري

گفت: به كوهى پناه خواهم گرفت كه مرا از آب در امان دارد. گفت: امروز هيچ نگاه دارنده‏اى از عذاب خدا نيست، بلكه كسى [حفظ مى‏شود كه خداوند به او] رحمت آورده باشد و موج بين آنان حايل آمد، و [او] از غرق شدگان گرديد

مکارم

گفت: «بزودی به کوهی پناه میبرم تا مرا از آب حفظ کند!» (نوح) گفت: «امروز هیچ نگهداری در برابر فرمان خدا نیسست؛ مگر آن کس را که او رحم کند!» در این هنگام، موج در میان آن دو حایل شد؛ و او در زمره غرق‌شدگان قرار گرفت!

مجتبوی

گفت: بزودى به كوهى پناه مى‏برم كه مرا از آب نگاه دارد. [نوح‏] گفت: امروز از فرمان- عذاب- خداى هيچ نگهدارنده‏اى نيست مگر آن كه [خدا] بر او رحم آرد. و موج ميان آن دو جدايى افكند، پس از غرق‏شدگان گشت.

مصباح زاده

گفت زود باشد كه پناه ببرم به كوهى كه نگاه دارد مرا از آب گفت نيست نگاهدارنده امروز از فرمان خدا مگر آنرا كه ببخشد و حائل شد ميانشان موج پس شد از غرق شدگان

معزی

گفت زود است پناه برم به كوهى كه نگه داردم از آب گفت نيست نگهدارنده اى امروز از امر خدا مگر آن را كه رحم كرده است و حايل شد ميان ايشان موج پس شد از غرق شدگان

قمشه ای

آن پسر (نادان نااهل) پدر را پاسخ داد که من به زودی بر فراز کوهی روم که از خطر آبم نگه دارد، نوح گفت: امروز هیچ کس را از (قهر) خدا جز لطف او پناه نیست. و موج میان آنها جدایی افکند و پسر با کافران به دریا غرق شد.

رشاد خليفه

گفت: من بر فراز تپه اي پناه خواهم گرفت تا مرا از آب در امان دارد. او گفت: امروز چيزي نمي تواند کسي را از حکم خدا در امان دارد؛ فقط کساني که شايسته رحمت او باشند (نجات خواهند يافت). امواج آنان را از هم جدا كرد و او به غرق شدگان پيوست.

Literal

He said: «I will take shelter/refuge to a mountain (that) protects/shelters me from the water.» He said: «(There is) no protector/shelterer today, from God’s order/command except who He had mercy upon.» And148the waves/surges came in between/intervened between them (B), so he was from drowned/sunken.

Al-Hilali Khan

The son replied: «I will betake myself to a mountain, it will save me from the water.» Nooh (Noah) said: «This day there is no saviour from the Decree of Allah except him on whom He has mercy.» And a wave came in between them, so he (the son) was among the drowned.

Arthur John Arberry

He said, ‹I will take refuge in a mountain, that shall defend me from the water.› Said he, ‹Today there is no defender from God’s command but for him on whom He has mercy.› And the waves came between them, and he was among the drowned.

Asad

[But the son] answered: «I shall betake myself to a mountain that will protect me from the waters.» Said [Noah]: «Today there is no protection [for anyone] from God’s judgment, save [for] those who have earned [His] mercy!» And a wave rose up between them, and [the son] was among those who were drowned.

Dr. Salomo Keyzer

Hij antwoordde: Ik wil op een berg gaan, die mij voor het water zal behoeden. Noach antwooordde: Heden is er geene zekerheid voor Gods besluit, uitgenomen voor hem, voor wien hij genade zal hebben. En eene golf ging tusschen hen door, en hij was een van hen die verdronken.

Free Minds

He said: "I will take refuge to the mountain which will save me from the water." He said: "There is no saviour from God’s decree except to whom He grants mercy." And the wave came between them, so he was one of those who drowned.

Hamza Roberto Piccardo

Rispose: «Mi rifugerò su un monte che mi proteggerà dall’acqua» Disse

Hilali Khan

The son replied: "I will betake myself to a mountain, it will save me from the water." Nooh (Noah) said: "This day there is no saviour from the Decree of Allah except him on whom He has mercy." And a wave came in between them, so he (the son) was among the drowned.

Kuliev E.

Он сказал: «Я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды». Он сказал: «Сегодня никто не спасет от воли Аллаха, если только Он не смилостивится». Тут волна разлучила их, и он оказался в числе потопленных.

M.-N.O. Osmanov

[Сын] ответил: «Я поднимусь на какую-нибудь гору, которая спасет меня от воды». [Нух] сказал: «Сегодня никто не спасет [никого] от предопределения Аллаха, за исключением тех, над кем Он смилостивится». И при этих словах разъединила их волна, и сын утонул.

Mohammad Habib Shakir

He said: I will betake myself for refuge to a mountain that shall protect me from the water. Nuh said: There is no protector today from Allah’s punishment but He Who has mercy; and a wave intervened between them, so he was of the drowned.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He said: I shall betake me to some mountain that will save me from the water. (Noah) said: This day there is none that saveth from the commandment of Allah save him on whom He hath had mercy. And the wave came in between them, so he was among the drowned.

Palmer

Said he, ‹I will betake me to a mountain that shall save me from the water.› Said he, ‹There is none to save today from the command of God, except for him on whom He may have mercy.› And the wave came between them, and he was amongst the drowned.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Oğlu cevap verdi: «Bir dağa sığınacağım, beni sudan korur.» Nûh dedi: «Allah’ın merhamet ettiği dışında bugün hiç kimse için Allah’ın kararından kurtaracak yoktur.» Ve ikisi arasına dalga girdi de o, boğulanlar arasına katıldı.

Qaribullah

But he replied: ‹I shall seek refuge on a mountain, which will protect me from the water. ‹ He (Noah) said: ‹Today, there is no defender from the command of Allah, except those to whom He has mercy. ‹ And the waves came between them, and he was drowned.

QXP

He said. «I will cling to a hill-top to protect me from the water.» Noah said, «Nothing can protect anyone today from God’s Command except for those who have earned His Grace.» (The only security that day in the valley was for those who had believed in Noah, followed his advice and thus attained God’s Mercy). A towering wave came between them and his son was among those who drowned.

Reshad Khalifa

He said, «I will take refuge on top of a hill, to protect me from the water.» He said, «Nothing can protect anyone today from GOD’s judgment; only those worthy of His mercy (will be saved).» The waves separated them, and he was among those who drowned.

Rodwell

He said, «I will betake me to a mountain that shall secure me from the water.» He said, «None shall be secure this day from the decree of God, save him on whom He shall have mercy.» And a wave passed between them, and he was among the drowned.

Sale

He answered, I will get on a mountain, which will secure me from the water. Noah replied, there is no security this day from the decree of God, except for him on whom He shall have mercy. And a wave passes between them, and he became one of those who were drowned.

Sher Ali

He replied, `I shall soon betake myself for refuge to a mountain which will shelter me from the water.› Noah said, `There is no shelter for anyone this day from the decree of ALLAH, except for him to whom HE shows mercy.› And the waves came in between the two; so he was among the drowned.

Unknown German

Er antwortete: «Ich will mich sogleich auf einen Berg begeben, der mich vor dem Wasser schützen wird.» Er sprach: «Keinen Schutz heute vor Allahs Befehl, es sei denn (für) jene, deren Er Sich erbarmt.» Und die Woge brach herein zwischen die beiden, so war er unter denen, die ertranken.

V. Porokhova

Но сын ответил: ■ «Я взойду на гору, что станет мне защитой от воды». ■ Ответил Нух: ■ «От повеления Аллаха сегодня нет спасенья никому, ■ Помимо тех, кому Он милость даровал». ■ Меж ними поднялась волна, ■ И утонул он вместе с остальными.

Yakub Ibn Nugman

Угълы әйтте: «Бу судан тау башына чыгып котылырмын». Нух әйтте: «Бүген Аллаһ ґәзабыннан коткаручы юк, сине тау да коткара алмас, мәгәр Аллаһ рәхмәт кылган кешеләр генә көймәгә менеп котылырлар», – дип. Соңра араларына дулкын төшеп аларны аерды вә карышкан угълы суга батыл һәлак булды.

جالندہری

اس نے کہا کہ میں (ابھی) پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچالے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں (اور نہ کوئی بچ سکتا ہے) مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آحائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا

طاہرالقادری

وہ بولا: میں (کشتی میں سوار ہونے کے بجائے) ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح (علیہ السلام) نے کہا: آج اﷲ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر اس شخص کو جس پر وہی (اﷲ) رحم فرما دے، اسی اثنا میں دونوں (یعنی باپ بیٹے) کے درمیان (طوفانی) موج حائل ہوگئی سو وہ ڈوبنے والوں میں ہوگیا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.