سوره هود (11) آیه 44

قرآن، سوره هود (11) آیه 44

آیه پسین: سوره هود (11) آیه 45
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 43

عربی

وَ قِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي وَ غِيضَ الْماءُ وَ قُضِيَ الأَْمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَ قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

بدون حرکات عربی

و قيل يا أرض ابلعي ماءك و يا سماء أقلعي و غيض الماء و قضي الأمر و استوت على الجوديّ و قيل بعدا للقوم الظّالمين

خوانش

Waqeela ya ardu iblaAAee maaki waya samao aqliAAee wagheeda almao waqudiya al-amru waistawat AAala aljoodiyyi waqeela buAAdan lilqawmi alththalimeena

آیتی

و گفته شد : اي زمين آب خود فرو بر و اي آسمان باز ايست آب فرو شدو کار به پايان آمد و کشتي بر کوه جودي قرار گرفت و ندا آمد که اي لعنت باد بر مردم ستمکاره

خرمشاهی

و گفته شد كه اى زمين آبت را فرو بر، و اى آسمان [بارانت ر] فرو بند، و آب فروكش كرد و كار به سرانجام رسيد و [كشتى] بر [كوه] جودى قرار گرفت; و گفته شد كه لعنت بر ستم پيشگان [مشرك].

کاویانپور

خطاب شد: اى زمين، آب خود را فرو كش. و، اى آسمان، باران را قطع كن. در يك لحظه تمام آبها قطع شدند و حكم خدا انجام يافت و كشتى بر كوه جودى قرار گرفت و خطاب شد: گروه ستمكاران (از رحمت حق) دور باد.

انصاریان

و [پس از هلاک شدن کافران] گفته شد: ای زمین! آب خود را فرو بر، و ای آسمان! [از ریختن باران] باز ایست، و آب کاستی گرفت و کار پایان یافت و کشتی بر [کوهِ] جودی قرار گرفت و گفته شد: دوری [از رحمت خدا] بر گروه ستمکاران باد.

سراج

و گفته شد اى زمين فرو بر آب خود را و اى آسمان بازدار (آب را) و فرو نشست آب و گذشت كار (نابود شدند گناهكاران) و قرار گرفت كشتى بر كوه جودى و گفته شد دور كند خدا از رحمت خود ستمكاران را

فولادوند

و گفته شد: «اى زمين، آب خود را فرو بر، و اى آسمان، [از باران‏] خوددارى كن. و آب فرو كاست و فرمان گزارده شده و [كشتى‏] بر جودى قرار گرفت.» و گفته شد: «مرگ بر قوم ستمكار.»

پورجوادی

فرمان داده شد: اى زمين آب را فرو بر، و اى آسمان فرو بند. آب فرو نشست و فرمان به انجام رسيد و كشتى بر جودى نشست و ندا آمد لعنت باد بر ستمكاران.

حلبی

و گفته شد: اى زمين! آب خود را فرو بر، و اى آسمان! تو [باران‏] باز دار. و آب فرو شد و كار گزارده آمد و [كشتى‏] بر «جودى» قرار گرفت و گفته شد: دورى [و هلاك‏] باد بر گروه ستمكاران!

اشرفی

و گفته شد اى زمين فرو بر آب خود را و اى آسمان بازگير آبت را و كم شد آب و گذارده شد كار و قرار گرفت بر كوه جودى و گفته شد دورى از رحمت باد گروه ستمكاران را

خوشابر مسعود انصاري

و گفته شد: اى زمين، آبت را فروبر و اى آسمان [بارانت را] باز دار. و آب فرو نشانده شد و كار به انجام رسيد و [كشتى‏] بر [كوه‏] جودىّ پهلو گرفت و گفته شد: نفرين بر گروه ستمكاران.

مکارم

و گفته شد: «ای زمین، آبت را فرو بر! و ای آسمان، خودداری کن! و آب فرو نشست و کار پایان یافت و (کشتی) بر (دامنه کوه) جودی، پهلو گرفت؛ و (در این هنگام،) گفته شد:» دور باد قوم ستمگر (از سعادت و نجات و رحمت خدا!)»

مجتبوی

و گفته شد: اى زمين آب خود فروبر و اى آسمان [از باريدن‏] باز ايست و آب كاسته گشت- فرورفت- و كار گزارده شد و [كشتى‏] بر [كوه‏] جودى آرام گرفت، و گفته شد: گروه ستمكاران را لعنت باد.

مصباح زاده

و گفته شد اى زمين فرو بر آب خود را و اى آسمان باز گير آبت را و كم شد آب و گذارده شد كار و قرار گرفت بر كوه جودى و گفته شد دورى از رحمت باد گروه ستمكاران

معزی

و گفته شد اى زمين فروخور آب خويش را و اى آسمان بس كن و فرونشست آب و گذشت كار و استوار شد بر جودى و گفته شد دور باد براى گروه ستمگران

قمشه ای

و به زمین خطاب شد که ای زمین، فورا آب خود را فرو بر، و به آسمان امر شد که باران را قطع کن، و آب (به یک لحظه) خشک شد و حکم (قهر الهی) انجام یافت و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت، و فرمان هلاک ستمکاران در رسید.

رشاد خليفه

اعلام شد: اي زمين، آب خود را فرو بر و اي آسمان، باز ايست. آنگاه آب فروکش کرد؛ حکم اجرا شد. سفينه سرانجام بر تپه هاي جودي قرار گرفت. سپس اعلام شد: ستمکاران به هلاکت رسيده اند.

Literal

And (it) was said: «You earth/Planet Earth/land swallow your water, and you sky/space cease/stop/clear up .»And the water reduced/receded , and the matter/affair/order/command was accomplished/carried out, and it straightened/leveled on the Joody , and was said: «Curse to the nation the unjust/oppressive.»

Al-Hilali Khan

And it was said: «O earth! Swallow up your water, and O sky! Withhold (your rain).» And the water was diminished (made to subside) and the Decree (of Allah) was fulfilled (i.e. the destruction of the people of Nooh (Noah). And it (the ship) rested on Mount Judi, and it was said: «Away with the people who are Zalimoon (polytheists and wrong-doing)!»

Arthur John Arberry

And it was said, ‹Earth, swallow thy waters; and, heaven, abate!› And the waters subsided, the affair was accomplished, and the Ark settled on El-Judi, and it was said: ‹Away with the people of the evildoers!›

Asad

And the word was spoken: «O earth, swallow up thy waters! And, O sky, cease [thy rain]!» And the waters sank into the earth, and the will [of God] was done, and the ark came to rest on Mount Judl `6 And the word was spoken: «Away with these evildoing folk!»

Dr. Salomo Keyzer

En het werd gezegd: O aarde, zwelg uwe wateren op, en gij, o hemel, houd uw regen terug! En dadelijk zakte het water, en het besluit was vervuld, en de ark bleef op den berg Al Jdi en er werd gezegd: Weg met de goddeloozen!

Free Minds

And it was said: "O land, swallow your water, and O sky, cease." And the water was diminished, and the matter concluded. And it came to rest on the Judi, and it was said: "Away with the wicked people."

Hamza Roberto Piccardo

E fu detto: «O terra, inghiotti le tue acque; o cielo, cessa!». Fu risucchiata l’acqua, il decreto fu compiuto e quando [l’Arca] si posò sul

Hilali Khan

And it was said: "O earth! Swallow up your water, and O sky! Withhold (your rain)." And the water was diminished (made to subside) and the Decree (of Allah) was fulfilled (i.e. the destruction of the people of Nooh (Noah). And it (the ship) rested on Mount Judi, and it was said: "Away with the people who are Zalimoon (polytheists and wrong-doing)!"

Kuliev E.

И было сказано: «О земля, поглоти свою воду! О небо, перестань!» Вода спала, и свершилось веление. Ковчег пристал к аль-Джуди, и было сказано: «Да сгинут люди несправедливые!»

M.-N.O. Osmanov

И сказано было [Аллахом]: «О земля! Впитай твою воду. О небо! Перестань [проливать дождь]». И тогда вода спала, свершилось веление [Аллаха], а [ковчег] пристал к [горе] ал-Джуди, и было сказано: «Да лишатся неправедные люди [милости Аллаха]!»

Mohammad Habib Shakir

And it was said: O earth, swallow down your water, and O cloud, clear away; and the water was made to abate and the affair was decided, and the ark rested on the Judi, and it was said: Away with the unjust people.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And it was said: O earth! Swallow thy water and, O sky! be cleared of clouds! And the water was made to subside. And the commandment was fulfilled. And it (the ship) came to rest upon (the mount) Al-Judi and it was said: A far removal for wrongdoing folk!

Palmer

And it was said, ‹O earth! swallow down thy water!› and, ‹O heaven! hold!› and the water abated; and the affair was decided, and it I settled on Gudi, and it was said, ‹Away with the people who are evildoers,!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ve denildi: «Ey yer! Suyunu yut ve ey gök, sen de tut.» Ve su çekidi. İş bitirilmişti. Gemi, Cûdi üzerine oturdu ve haykırıldı: «O zalimler topluluğu geri gelmez olsun!»

Qaribullah

And it was said: ‹Earth, swallow up your waters. Heaven, cease! ‹ The water subsided and the matter was accomplished. And the Ark came to rest upon (the mountain of) AlJudi, and it was said: ‹Be gone, evildoing nation! ‹

QXP

And it was said, «O Earth! Swallow your water and, O Sky! Cease!» And the command was fulfilled. The water sank into the earth. And the ark came to rest upon the Mount Al-Judi. And it was said, «Away with these oppressors of the weak.» (The ship came to rest at Judea, in the hills of Ararat, east of the Tigris River).

Reshad Khalifa

It was proclaimed: «O earth, swallow your water,» and «O sky, cease.» The water then subsided; the judgment was fulfilled. The ark finally rested on the hills of Judea. It was then proclaimed: «The transgressors have perished.»

Rodwell

And it was said, «O Earth! swallow up thy water;» and «cease, O Heaven!» And the water abated, and the decree was fulfilled, and the Ark rested upon Al-Djoudi; and it was said, «Avaunt! ye tribe of the wicked!»

Sale

And it was said, O earth, swallow up thy waters, and thou, O heaven, withhold thy rain. And immediately the water abated, and the decree was fulfilled, and the ark rested on the mountain Al Judi; and it was said, away with the ungodly people!

Sher Ali

And it was said, `O earth, swallow thy water, and O sky, cease raining.› And the water was made to subside and the matter was decided. And the Ark came to rest on Al-Judi. And it was said, `Cursed be the wrongdoing people.›

Unknown German

Und es ward gesprochen: «O Erde, verschlinge dein Wasser, und o Himmel, höre auf (zu regnen)!» Und das Wasser begann zu versiegen, und die Angelegenheit war entschieden. Und (die Arche) kam auf dem Al- Dschudi zur Rast. Und es ward gesprochen: Fort mit dem Volk der Frevler!»

V. Porokhova

И было сказано: ■ «Земля! О, поглоти свои ты воды! ■ О небо! От потоков удержись!» ■ И спали воды, и свершилось повеленье – ■ И встал он на горе Аль Джуди. ■ И прозвучало (вновь): ■ «Пусть сгинет нечестивый люд!»

Yakub Ibn Nugman

Вә Аллаһ тарафыннан әйтелде: «Ий җир, суыңны киптер вә, ий күк, суыңны туктатгыл», – дип. Су кимеде, һәлак буласы кешеләр тәмам һәлак булып бетте вә көймә Җудий тавына барып туктады, вә әйтелде: «Залим кешеләргә Аллаһуның рәхмәтеннән ераклыктыр», – дип.

جالندہری

اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ تو پانی خشک ہوگیا اور کام تمام کردیا گیا اور کشی کوہ جودی پر جا ٹھہری۔ اور کہہ دیا گیا کہ بےانصاف لوگوں پر لعنت

طاہرالقادری

اور (جب سفینۂ نوح کے سوا سب ڈوب کر ہلاک ہو چکے تو) حکم دیا گیا: اے زمین! اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان! تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لئے (رحمت سے) دوری ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.