سوره هود (11) آیه 89

قرآن، سوره هود (11) آیه 89

آیه پسین: سوره هود (11) آیه 90
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 88

عربی

وَ يا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَ ما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ

بدون حرکات عربی

و يا قوم لا يجرمنّكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح و ما قوم لوط منكم ببعيد

خوانش

Waya qawmi la yajrimannakum shiqaqee an yuseebakum mithlu ma asaba qawma noohin aw qawma hoodin aw qawma salihin wama qawmu lootin minkum bibaAAeedin

آیتی

اي قوم من ، مخالفت با من شما را به کاري واندارد تا آنچه بر قوم نوح ، يا قوم هود يا قوم صالح يا در همين نزديکي به قوم لوط رسيد ، به شما نيز برسد

خرمشاهی

و اى قوم من، شما را ستيزه جويى با من به آنجا نكشاند كه همانند آنچه بر سر قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح آمد، بر سر شما هم بيايد، و قوم لوط از شما دور نيست.

کاویانپور

اى مردم، دشمنى و مخالفت شما با من، شما را وادار نكند (كه راه كفر و عصيان در پيش گيريد) تا همانند آنچه بر قوم نوح يا قوم هود و يا قوم صالح رسيد، به شما نيز برسد و (بخصوص زمان و مكان) قوم لوط خيلى دور نيست.

انصاریان

ای قوم من! دشمنی و مخالفت با من، شما را به جایی نرساند، که [عذابی] مانند آنچه به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید به شما هم برسد، و قوم لوط از شما [چه از جهت زمان و چه از جهت مکان] چندان دور نیست.

سراج

اى گروه من بر آن ندارد شما را ستيزه كارى با من كه برسد به شما مانند آن عذابى كه رسيد به قوم نوح (از طوفان) يا قوم هود (از تند باد سخت سرد) يا قوم صالح (از زلزله) و نيستند قوم لوط (از نظر مكان و زمان) از شما دور

فولادوند

«و اى قوم من، زنهار تا مخالفت شما با من، شما را بدانجا نكشاند كه [بلايى‏] مانند آنچه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد، به شما [نيز] برسد، و قوم لوط از شما چندان دور نيست.»

پورجوادی

اى قوم من! مخالفت با من سبب نشود كه شما به همان سرنوشتى كه قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح گرفتار شدند گرفتار شويد. قوم لوط از شما چندان دور نيست.

حلبی

و اى قوم من! اختلاف كردن [با] من، شما را بر آن ندارد كه به شما برسد همانند آنچه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد و قوم لوط [نيز به زمان و مكان‏] از شما دور نيست.

اشرفی

واى قوم بر آن ندارد شما را مخالفت با من كه برسد شما را مانند آنچه رسيد قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح را و نباشد قوم لوط از شما بدور

خوشابر مسعود انصاري

و اى قوم من، دشمنى من [اين وصف را] در شما ايجاد نكند كه به شما [نيز] برسد آنچه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد. و قوم لوط از شما دور نيستند

مکارم

و ای قوم من! دشمنی و مخالفت با من، سبب نشود که شما به همان سرنوشتی که قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شدند، گرفتار شوید! و قوم لوط از شما چندان دور نیست!

مجتبوی

و اى قوم من، مخالفت با من شما را بر آن ندارد [كه كارى كنيد] كه به شما آن رسد كه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد، و قوم لوط از شما دور نيستند.

مصباح زاده

و اى قوم بر آن ندارد شما را مخالفت با من كه برسد شما را مانند آنچه رسيد قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح را و نباشد قوم لوط از شما بدور

معزی

و اى قوم به گناه نيندازد شما را مخالفت من تا برسد شما را مانند آنچه رسيده است قوم نوح را يا قوم هود را يا قوم صالح را و نيست قوم لوط از شما دور

قمشه ای

شعیب باز گفت: ای قوم، ضدّیت با من شما را بر آن وادار نکند که بر شما هم بلایی مانند قوم نوح یا قوم هود یا صالح از جانب خدا نازل شود و (به خصوص که) قوم لوط دورانشان دور از شما نیست.

رشاد خليفه

و اي قوم من، نگذاريد مخالفت شما با من باعث شود که شما به همان مصيبت هايي گرفتار شويد که قوم نوح، يا قوم هود، يا قوم صالح دچار شدند؛ و قوم لوط از شما چندان دور نيست.

Literal

And you (my) nation (let) not my defiance/animosity (to you) make you commit a crime/sin that strikes you (with) similar (to) what stuck Noah’s nation, or Hood’s nation, or Saleh’s nation, and Lot’s nation is not with far/distant from you.

Al-Hilali Khan

«And O my people! Let not my Shiqaq cause you to suffer the fate similar to that of the people of Nooh (Noah) or of Hood or of Salih (Saleh), and the people of Lout (Lot) are not far off from you!

Arthur John Arberry

O my people, let not the breach with me move you, so that there smite you the like of what smote the people of Noah, or the people of Hood, or the people of Salih; and the people of Lot are not far away from you.

Asad

«And, O my people, let not [your] dissent from me drive you into sin, lest there befall you the like of what befell the people of Noah, or the people of Hud. or the people of Salih: and [remember that] the people of Lot lived not very far from you!»-

Dr. Salomo Keyzer

O mijn volk! laat niet de tegenstand dien gij mij biedt, eene wraak over u brengen, gelijk aan de wraak die over het volk van Noach, of het volk van Hoed, of het volk van Saleh kwam. Het einde van het volk van Lot is niet zeer ver van u verwijderd.

Free Minds

"And my people, let not your hatred towards me incriminate you that you suffer the fate of what afflicted the people of Noah, or the people of Hud, or the people of Saleh; and the people of Lot were not far off from you."

Hamza Roberto Piccardo

O popol mio, non vi spinga nell’abiezione il contrasto con me, [al punto che] vi colpisca ciò che colpì il popolo di Noè, la gente di Hûd e il popolo di Salih; il popolo di Lot non è lontano da voi.

Hilali Khan

"And O my people! Let not my Shiqaq cause you to suffer the fate similar to that of the people of Nooh (Noah) or of Hood or of Salih (Saleh), and the people of Lout (Lot) are not far off from you!

Kuliev E.

О мой народ! Пусть ваши разногласия со мной не обрекут вас на то, что постигло народ Нуха (Ноя), или народ Худа, или народ Салиха. Народ Лута (Лота) также недалек от вас.

M.-N.O. Osmanov

О мой народ! Пусть ваши разногласия со мной не влекут вас к грехопадению, иначе вас постигнет то, что постигло народ Нуха, или народ Худа, или народ Салиха. И народ Лута ведь не далек от вас [по времени и местопребыванию].

Mohammad Habib Shakir

And, O my people! let not opposition to me make you guilty so that there may befall you the like of what befell the people of Nuh, or the people of Hud, or the people of Salih, nor are the people of Lut far off from you;

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And, O my people! Let not the schism with me cause you to sin so that there befall you that which befell the folk of Noah and the folk of Hud, and the folk of Salih; and the folk of Lot are not far off from you.

Palmer

O my people! let not a breach with me make you so sin that there befall you the like of that which befell the people of Noah, or the people of Hud, or the people of Zalih – nor are the people of Lot so far from you!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Ey toplumum! Bana kafa tutmanız, sakın sizi Nûh kavminin yahut Hûd kavminin yahut Sâlih kavminin başlarına gelen musibetle yüz yüze getirmesin. Lût kavmi de sizden pek uzak değil.»

Qaribullah

And my nation, do not let your breaking with me bring upon you something similar to that which struck the nation of Noah, Hood, and Salih and it is not long since the people of Lot (were punished).

QXP

«O My people! Let not my disagreement with you be taken personally to cause you to persist in your guilt so that the same (retribution) befall you that befell the people of Noah, and the people of Hud, and the people of Saleh. And remember that the people of Lot did not live very far from you.»

Reshad Khalifa

«And, O my people, do not be provoked by your opposition to me into incurring the same disasters as the people of Noah, or the people of Hood, or the people of Saaleh; and the people of Lot are not too far from you.

Rodwell

O my people! let not your opposition to me draw down upon you the like of that which befel the people of Noah, or the people of Houd, or the people of Saleh: and the abodes of the people of Lot are not far distant from you!

Sale

O my people, let not your opposing of me, draw on you a vengeance like unto that which fell on the people of Noah, or the people of Hud, or the people of Saleh: Neither was the people of Lot far distant from you.

Sher Ali

`And O my people, let not your hostility towards me lead you to this that there should befall you the like of that which befell the people of Noah or the people of Hud or the people of Salih; and the people of Lot are not far from you;

Unknown German

O mein Volk, möge die Feindseligkeit gegen mich euch nicht dazu führen, daß euch das gleiche trifft, wie das, was das Volk Noahs oder das Volk Hüds oder das Volk Sálehs getroffen hat; und doch ist das Volk Lots von euch nicht fern.

V. Porokhova

О мой народ! Пусть разногласия со мной ■ Не навлекут на вас греха, ■ За что постигнет вас подобное тому, ■ Что испытали люди Нуха, Салиха иль Худа; ■ Недалеко от вас и люди Лута.

Yakub Ibn Nugman

Ий каумем, миңа карышмагыз, миңа карышуыгыз Нух кауменә, яки Һуд кауменә, яки Салих кауменә ирешкән ґәзаб кеби ґәзаб ирешүгә сәбәп булмасын! Бит Лут кауменең һәлакәте сездән ерак түгел, сакланыгыз!

جالندہری

اور اے قوم! میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرادے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط کی قوم (کا زمانہ تو) تم سے کچھ دور نہیں

طاہرالقادری

اور اے میری قوم! مجھ سے دشمنی و مخالفت تمہیں یہاں تک نہ ابھار دے کہ (جس کے باعث) تم پر وہ (عذاب) آپہنچے جیسا (عذاب) قومِ نوح یا قومِ ہود یا قومِ صالح کو پہنچا تھا، اور قومِ لوط (کا زمانہ تو) تم سے کچھ دور نہیں (گزرا)،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.