سوره يوسف (12) آیه 19

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 19

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 20
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 18

عربی

وَ جاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ وَ أَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ

بدون حرکات عربی

و جاءت سيّارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام و أسرّوه بضاعة و اللّه عليم بما يعملون

خوانش

Wajaat sayyaratun faarsaloo waridahum faadla dalwahu qala ya bushra hatha ghulamun waasarroohu bidaAAatan waAllahu AAaleemun bima yaAAmaloona

آیتی

کارواني آمد آب آورشان را فرستادند دلو فرو کرد گفت : مژدگاني ،اين پسري است او را چون متاعي پنهان ساختند و خدا به کاري که مي کردند آگاه بود

خرمشاهی

و كاروانى [پيش] آمد، و آب آورشان را فرستادند، و او دلوش را [در چاه ] انداخت، [چون يوسف را بالا كشيد] گفت مژده باد، چه جوانى! و او را پنهانى براى خود برداشتند كه دستمايه كنند; و خداوند به آنچه مى كردند، آگاه بود.

کاویانپور

كاروانى به آنجا رسيد و مسئول آب آشاميدنى خود را (كه مالك نام داشت به اطراف) فرستاد و او سطل خود را در چاه افكند (وقتى سطل را بالا كشيد يوسف را ديد) گفت: مژده، اين يك پسر است و او را همچون متاعى، پنهان كردند و خدا داناست به آنچه انجام ميدادند.

انصاریان

و کاروانی آمد، پس آب آورشان را فرستادند، او دلوش را به چاه انداخت، گفت: مژده! این پسری نورس است! و او را به عنوان کالا [ی تجارت] پنهان کردند؛ و خدا به آنچه می خواستند انجام دهند، دانا بود.

سراج

و آمدند كاروانى و فرستادند آب آورشان را (بسوى چاه) و فرستاد او در چاه دلوش را گفت اى مژدگانى اين كودكى است و نهان داشتند او را در حالى كه او را كالاى سوداگرى خود شمردند و خدا داناست به آنچه مى‏كنند

فولادوند

و كاروانى آمد. پس آب‏آور خود را فرستادند. و دلوش را انداخت. گفت: «مژده! اين يك پسر است!» و او را چون كالايى پنهان داشتند. و خدا به آنچه مى‏كردند دانا بود.

پورجوادی

كاروانى فرا رسيد و آب آورشان را فرستادند. او دلوش را در چاه انداخت و گفت: «مژده باد، اين پسركى است.» او را چون كالايى پنهان داشتند- خداوند به كردارشان آگاه است،

حلبی

و كاروانى بيامد پس آب آور خود را فرستادند. [او] دلو خويش را فرو گذاشت [تا آب بركشد، يوسف دست در رسن زد و از چاه بر آمد. آبكش نگاه كرد كودكى زيبا ديد و] گفت: مژدگانى! اين پسرى است. و او را [چون‏] بضاعتى، پنهان كردند و خدا به آنچه [خلق‏] مى‏كنند داناست.

اشرفی

و آمدند كاروانيان پس فرستادند آب آورشانرا پس فرو آويخت دلوش را بچاه گفت اى مژده اين پسرى است و پنهان داشتندش جهت سرمايه خود و خدا دانا است بآنچه مى‏كنند

خوشابر مسعود انصاري

كاروانى [به سر چاه‏] رسيد و [كاروانيان‏] سقّاى خود را فرستادند و [او] دلوش را [در چاه‏] انداخت. [چون بركشيد و يوسف را در آن ديد] گفت، نويد كه اين نوجوانى است. و او را به عنوان سرمايه‏اى نهان ساختند. و خداوند به آنچه مى‏كردند، داناست

مکارم

و (در همین حال) کاروانی فرا رسید؛ و مأمور آب را (به سراغ آب) فرستادند؛ او دلو خود را در چاه افکند؛ (ناگهان) صدا زد: «مژده باد! این کودکی است (زیبا و دوست داشتنی!)» و این امر را بعنوان یک سرمایه از دیگران مخفی داشتند. و خداوند به آنچه آنها انجام می‌دادند، آگاه بود.

مجتبوی

و كاروانى بيامد، پس آب‏آورشان را فرستادند، و او دلو خويش [در چاه‏] فروانداخت گفت: اى مژدگان! اين پسرى است. و او را همچون كالايى [براى فروش‏] پنهان ساختند، و خدا به آنچه مى‏كردند دانا بود.

مصباح زاده

و آمدند كاروانيان پس فرستادند آب آورشان را پس فرو آويخت دلوش را بچاه گفت اى مژده اين پسرى است و پنهان داشتندش جهت سرمايه خود و خدا دانا است بآنچه مى‏كنند

معزی

و بيامد كاروانى پس فروكردند آبگيرنده خويش را پس سرازير كرد دلو خود را و گفت مژده باد اينك تازه پسرى و نهانش داشتند كالائى براى سوداگرى و خدا داناست بدانچه مى كنند

قمشه ای

باری کاروانی آنجا رسید و سقّای قافله را برای آب فرستادند، دلو را به چاه فرستاد (همین که از آن چاه برآورد) گفت: به به از این بشارت و خوشبختی که رخ داده، این پسری است (که نصیب ما شده است) . و او را پنهان داشتند که سرمایه تجارت کنند و خدا به آنچه می‌کردند آگاه بود.

رشاد خليفه

كارواني از آنجا مي ‌گذشت و آنها فوراً سقاي خود را فرستادند. او دلو خود را پايين فرستاد، سپس گفت: چه شانسي! پسري اينجاست! آنها او را به عنوان كالا همراه خود بردند و خدا كاملاً از آنچه انجام دادند، آگاه بود.

Literal

And a caravan came, so they sent their brave/tall (scout/waterboy), so he lowered/dropped his bucket/pail, he said: «Oh good news, that (is) a boy/slave .» And they kept him secret (as) goods/merchandise, and God (is) knowledgeable with what they make/do .

Al-Hilali Khan

And there came a caravan of travellers; they sent their water-drawer, and he let down his bucket (into the well). He said: «What good news! Here is a boy.» So they hid him as merchandise (a slave). And Allah was the All-Knower of what they did.

Arthur John Arberry

Then came travellers, and they sent one of them, a water-drawer, who let down his bucket. ‹Good news!› he said. ‹Here is a young man.› So they hid him as merchandise; but God knew what they were doing.

Asad

AND THERE CAME a caravan;’9 and they sent forth their drawer of water, and he let down his bucket into the well – [and when he saw Joseph] he exclaimed: «Oh, what a lucky find, this boy!» And they hid him with a view to selling him: but God had full knowledge of all that they were doing.

Dr. Salomo Keyzer

En zekere reizigers kwamen en zonden een man om water voor hen te halen; en hij liet zijn› emmer neder en zeide: goed nieuws! dat is een jongeling. En zij verborgen hem, omdat zij hem als een stuk koopwaar willen verkoopen; maar God wist wat zij deden.

Free Minds

And a traveling caravan came and they sent their man to draw water, but when he drew he said: "Good news, there is a boy!" So they hid him as merchandise. And God is aware of what they do.

Hamza Roberto Piccardo

Giunse una carovana e mandarono uno di loro ad attingere acqua. Questi fece scendere il secchio e poi disse: «Buona nuova, c’è un ragazzo!» Lo nascosero come fosse merce. Allah era ben a conoscenza di quel che facevano.

Hilali Khan

And there came a caravan of travellers; they sent their water-drawer, and he let down his bucket (into the well). He said: "What good news! Here is a boy." So they hid him as merchandise (a slave). And Allah was the All-Knower of what they did.

Kuliev E.

Когда прибыл караван, они послали водоноса принести воды. Он опустил свое ведро и сказал: «Вот радость! Это же – мальчик!» Они спрятали его, чтобы продать. Но Аллах ведал о том, что они совершали.

M.-N.O. Osmanov

Меж тем [к колодцу] прибыл караван, и [караванщики] послали водоноса [по воду]. Он опустил свое ведро и [, увидев Йусуфа,] воскликнул: «Радостная весть! Это же мальчик!» [Караванщики] спрятали Йусуфа, чтобы продать. Но ведь Аллах ведал о том, что они делают.

Mohammad Habib Shakir

And there came travellers and they sent their water-drawer and he let down his bucket. He said: O good news! this is a youth; and they concealed him as an article of merchandise, and Allah knew what they did.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And there came a caravan, and they sent their waterdrawer. He let down his pail (into the pit). He said: Good luck! Here is a youth. And they hid him as a treasure, and Allah was Aware of what they did.

Palmer

And travellers came and sent their water-drawer; and he let down his bucket. Said he, ‹O glad tidings! this is a youth.› And they kept him secret, as a chattel; but God knew what they were doing.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bir yolcu kafilesi gelmişti. Sucularını gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. «Müjde! Bu bir oğlan!» diye haykırdı. Ticaret maksadıyla onu sakladılar. Allah ne yaptıklarını çok iyi biliyordu.

Qaribullah

Thereafter travelers came, and sent their waterman. And when he had let down his pail, (he cried:) ‹Rejoice, a boy! ‹ Then they concealed him among their merchandise, but Allah knew what they did.

QXP

And, there came a caravan, and they sent their water drawer. He let down his rope and pail into the well. He called in excitement, «Oh, what a lucky find! It is a teenage boy!» People of the caravan took him along as treasure. And Allah was Aware of what they did.

Reshad Khalifa

A caravan passed by, and soon sent their waterer. He let down his bucket, then said, «How lucky! There is a boy here!» They took him along as merchandise, and GOD was fully aware of what they did.

Rodwell

And wayfarers came and sent their drawer of water, and he let down his bucket. «Good news!» said he, «This is a youth!» And they kept his case secret, to make merchandise of him. But God knew what they did.

Sale

And certain travellers came, and sent one to draw water for them: And he let down his bucket, and said, good news! This is a youth. And they concealed him, that they might sell him as a piece of merchandize: But God knew that which they did.

Sher Ali

And there came a caravan of travelers and they sent their water-drawer. And he let down his bucket into the well. `Oh, good news !› said he, `Here is your youth !› And they hid him as a piece of merchandise, and ALLAH well knew what they did.

Unknown German

Es kam eine Karawane von Reisenden, und sie schickten ihren Wasserschöpfer aus. Er ließ seinen Eimer hinab. «O Glücksbotschaft!», sagte er. «Hier ist ein Jüngling!» Und sie verbargen ihn wie einen Ballen Ware, und Allah wußte wohl, was sie taten.

V. Porokhova

И караваном путники пришли ■ И соглядателя (воды) послали. ■ Он опустил ведро (свое в колодец) ■ И сказал: «Какая радостная весть! ■ Здесь – юноша (прекрасный)». ■ И спрятали его (как ценный дар) для торга. ■ Аллах же знал, что делают они.

Yakub Ibn Nugman

Йусуфны салган коега якын җиргә кәрван килде, су ташучыларын коега су алырга җибәрделәр, сучы чиләген коега төшерде вә Йусуф, чиләккә ябышып, коедан чыкты, су ташучы юлдашларына әйтте: гаҗәп бер матур угылдыр, нинди сөенеч безгә. Бу бала сатлык мал, үзебез сатарбыз дип сөйләштеләр, ягъни коедан табылганлыгын бөтен кәрванга әйтмичә: «Кое янындагы кешеләр Мысырга алып барып сатар өчен бирделәр», – диделәр, аларның кылган эшләрен Аллаһ белүче.

جالندہری

(اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب) ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے (پانی کے لیے) اپنا سقا بھیجا۔ اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا (تو یوسف اس سے لٹک گئے) وہ بولا زہے قسمت یہ تو (نہایت حسین) لڑکا ہے۔ اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا

طاہرالقادری

اور (ادھر) راہ گیروں کا ایک قافلہ آپہنچا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا سو اس نے اپنا ڈول (اس کنویں میں) لٹکایا، وہ بول اٹھا: خوشخبری ہو یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمتی سامانِ تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور اﷲ ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے خوب جاننے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.