سوره يوسف (12) آیه 25

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 25

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 26
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 24

عربی

وَ اسْتَبَقَا الْبابَ وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَ أَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

و استبقا الباب و قدّت قميصه من دبر و ألفيا سيّدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلاّ أن يسجن أو عذاب أليم

خوانش

Waistabaqa albaba waqaddat qameesahu min duburin waalfaya sayyidaha lada albabi qalat ma jazao man arada bi-ahlika soo-an illa an yusjana aw AAathabun aleemun

آیتی

هر دو به جانب در دويدند و زن جامه او را از پس بدريد و سرور آن زن را، نزديک در ديدند زن گفت : پاداش کسي که با زن تو قصد بدي داشته باشد چيست ، جز اينکه به زندان افتد يا به عذابي دردآور گرفتار آيد ؟

خرمشاهی

و [سپس] هر دو به سوى در شتافتند و آن زن پيراهن او را از پشت دريد، و [ناگهان] شوهر او را نزديك در يافتند [زليخا، مكارانه] گفت جزاى كسى كه به زن تو نظر بد داشته باشد چيست غير از اينكه زندانى شود، يا عذابى دردناك [بچشد ]؟

کاویانپور

و هر دو بسوى درب شتافتند. زن پيراهن يوسف را از ناحيه پشت پاره كرد. نزديك درب بشوهرش برخوردند. زن (با هيجان) گفت: مجازات كسى كه نظر سوء بخانواده تو داشته باشد، آيا غير از زندان يا عذابى دردناك است؟

انصاریان

و هر دو به سوی در کاخ پیشی گرفتند، و بانو پیراهن یوسف را از پشت پاره کرد و [در آن حال] در کنار [آستانه] در به شوهر وی برخوردند؛ بانو به شوهرش گفت: کسی که نسبت به خانواده ات قصد بدی داشته باشد، کیفرش جز زندان یا شکنجه دردناک [چه خواهد بود؟!]

سراج

و پيشى مى‏گرفتند يوسف و زليخا بسوى در خانه و آن آن دريد پيراهن يوسف را از قفا و هر دو يافتند خواجه زليخا (عزيز مصر) را نزد در خانه آن آن (بعزيز مصر) گفت نيست كيفر كسى كه خواهد بخاندانت بدى (خيانتى) را مگر آنكه زندانى شود يا شكنجه‏اى دردناك

فولادوند

و آن دو به سوى در بر يكديگر سبقت گرفتند، و [آن زن‏] پيراهن او را از پشت بدريد و در آستانه در آقاى آن زن را يافتند. آن گفت: «كيفر كسى كه قصد بد به خانواده تو كرده چيست؟ جز اينكه زندانى يا [دچار] عذابى دردناك شود.»

پورجوادی

هر دو به طرف در شتافتند و پيراهن يوسف از پشت پاره شد، در اين هنگام شوهر زن را نزديك دريافتند. زن گفت: «كيفر كسى كه به خانواده تو نظر سوء داشته باشد جز زندان يا شكنجه دردناك چيست؟»

حلبی

و آن دو [براى رسيدن‏] به در به هم پيشى گرفتند، و پيراهن يوسف را از پشت دريد، و آن دو شوهر او را، نزديك دريافتند. زن گفت: چيست كيفر آنكه براى خانواده تو بدى خواست؟ مگر اينكه زندانى شود يا عذاب دردناك [ببيند]

اشرفی

و پيشى گرفتند آنزن و يوسف در خانه را و پاره كرد آنزن پيرهن او را از پشت و يافتند شوهر زليخا را در در خانه گفت آنزن نيست سزاى كسيكه خواهد كه كند با آن تو كار بدى مگر آنكه محبوس شود يا عذابى دردناك

خوشابر مسعود انصاري

و [با همديگر] به سوى در شتافتند و [آن زن‏] پيراهنش را از پشت پاره كرد و شوهر او را نزديك دريافتند. [آن زن‏] گفت: سزاى كسى كه به خانواده‏ات نظر بد داشته باشد، جز آنكه زندانى شود يا عذابى دردناك [ببيند]، چيست؟

مکارم

و هر دو به سوی در، دویدند (در حالی که همسر عزیز، یوسف را تعقیب می‌کرد)؛ و پیراهن او را از پشت (کشید و) پاره کرد. و در این هنگام، آقای آن زن را دم در یافتند! آن زن گفت: «کیفر کسی که بخواهد نسبت به اهل تو خیانت کند، جز زندان و یا عذاب دردناک، چه خواهد بود؟!»

مجتبوی

و آن دو به سوى در از يكديگر پيشى گرفتند، و آن زن پيراهن او را از پشت دريد، و شوهر آن زن را نزديك در بيافتند. زن گفت: سزاى كسى كه به خانواده تو آهنگ بدى كرده باشد چيست، جز اينكه زندانى شود يا شكنجه‏اى دردناك بيند؟

مصباح زاده

و پيشى گرفتند آنزن و يوسف در خانه را و پاره كرد آنزن پيرهن او را از پشت و يافتند شوهر زليخا را در در خانه گفت آنزن نيست سزاى كسى كه خواهد كه كند با زن تو كار بدى مگر آنكه محبوس شود يا عذابى دردناك

معزی

و سبقت گرفتند بر همديگر بسوى در و بشكافت آن زن جامه او را از پشت و يافتند شوهرش را نزد در گفت آن زن چيست پاداش آنكه به خاندان تو بدى خواهد مگر آنكه زندانى شود يا شكنجه دردناك

قمشه ای

و هر دو (برای گریختن) به جانب در شتافتند و زن پیراهن یوسف را از پشت بدرید و در آن حال آقای آن زن (یعنی شوهرش) را بر در منزل یافتند، زن گفت: جزای آن که با اهل تو قصد بد کند جز آنکه یا به زندانش برند یا به عقوبت سخت کیفر کنند چه خواهد بود؟

رشاد خليفه

هر دو به سوي در شتافتند و در طي اين جريان، زن جامه او را از پشت پاره کرد. آنها شوهرش را در آستانه در يافتند. زن گفت: مجازات کسي که قصد تعرض به زنت را داشته است چه بايد باشد، جز زندان يا مجازاتي دردناک؟

Literal

And they (B) raced each other (to) the door/entrance, and she ripped/cut his shirt/dress from (the) back/end and they (B) found her master/ruler/leader at/by/near the door/entrance she said: «What (is the) reward/reimbursement (of) who willed/wanted bad/evil/harm with your family/people except that he be imprisoned or painful torture?»

Al-Hilali Khan

So they raced with one another to the door, and she tore his shirt from the back. They both found her lord (i.e. her husband) at the door. She said: «What is the recompense (punishment) for him who intended an evil design against your wife, except that he be put in prison or a painful torment?»

Arthur John Arberry

They raced to the door; and she tore his shirt from behind. They encountered her master by the door. She said, ‹What is the recompense of him who purposes evil against thy folk, but that he should be imprisoned, or a painful chastisement?›

Asad

And they both rushed to the door; and she [grasped and] rent his tunic from behind-and [lo!] they met her lord at the door! Said she: «What ought to be the punishment of one who had evil designs on [the virtue of] thy wife – [what] but imprisonment or a [yet more] grievous chastisement?»

Dr. Salomo Keyzer

En zij begaven zich beide naar de deur: de een om te ontvluchten, de andere om hem te weerhouden; en zij scheurde zijn kleed van achteren. En zij ontmoette haren heer bij de deur. Zij zeide: wat zal de vergelding zijn van hem, die kwaad in uw gezin tracht te bedrijven: gevangenis of eene pijnlijke straf?

Free Minds

And as they rushed towards the door, she tore his shirt from behind; and they found her master at the door. She said: "What is the punishment of he who wanted to molest your family? Is it not that he be jailed or punished painfully?"

Hamza Roberto Piccardo

Entrambi corsero verso la porta, [lei] gli strappò la camicia da dietro. Alla porta incontrarono il marito di lei. Disse [la donna]: «Cosa merita colui che ha voluto male a tua moglie? Nient’altro che la prigione o un doloroso castigo!».

Hilali Khan

So they raced with one another to the door, and she tore his shirt from the back. They both found her lord (i.e. her husband) at the door. She said: "What is the recompense (punishment) for him who intended an evil design against your wife, except that he be put in prison or a painful torment?"

Kuliev E.

Они бросились к двери, пытаясь опередить друг друга, и она порвала его рубаху со спины. У двери они встретили ее господина. Она сказала: «Как иначе можно покарать того, кто хотел причинить зло твоей жене, если не заточить его в темницу или не подвергнуть мучительным страданиям?!»

M.-N.O. Osmanov

Они бросились к двери, опережая друг друга, и она порвала со спины рубаху Йусуфа. У двери они наткнулись на ее мужа. Она вскричала: «Как иначе можно покарать того, кто покушался на честь твоей жены, если не заточить в темницу, не [подвергнуть] мучительному наказанию?!»

Mohammad Habib Shakir

And they both hastened to the door, and she rent his shirt from behind and they met her husband at the door. She said: What is the punishment of him who intends evil to your wife except imprisonment or a painful chastisement?

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And they raced with one another to the door, and she tore his shirt from behind, and they met her lord and master at the door. She said: What shall be his reward, who wisheth evil to thy folk, save prison or a painful doom?

Palmer

And they raced to the door and she rent his shirt from behind; and they met her master at the door. Said she, ‹What is the recompense of him who wishes evil for thy family, but that imprisonment or a grievous torment?›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İkisi birden kapıya koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında kadının beyi ile yüzyüze geldiler. Kadın seslendi: «Senin ailene kötülük düşünenin cezası nedir; hapsedilmek mi, acıklı bir işkence mi?»

Qaribullah

They raced to the door and she tore his shirt from behind. And by the door, they met her husband whereupon she said: ‹What is the recompense of one whose intent is evil against your people other than being imprisoned, or sternly punished! ‹

QXP

And they raced to the door and in the process, she tore his shirt from behind. They found her husband at the door. She said, «What should be the punishment for one who wanted to molest your wife, prison or some chastisement of pain?»

Reshad Khalifa

The two of them raced towards the door, and, in the process, she tore his garment from the back. They found her husband at the door. She said, «What should be the punishment for one who wanted to molest your wife, except imprisonment or a painful punishment?»

Rodwell

And they both made for the door, and she rent his shirt behind; and at the door they met her lord. «What,» said she, «shall be the recompense of him who would do evil to thy family, but a prison or a sore punishment?»

Sale

And they ran to get one before the other to the door; and she rent his inner garment behind. And they met her lord at the door. She said, what shall be the reward of him who seeketh to commit evil in thy family, but imprisonment, and a painful punishment?

Sher Ali

And they both raced to the door, and in the struggle she tore his shirt from behind, and they found her lord at the door. She said to him, `What shall be the punishment of one who intended evil to thy wife, save imprisonment or a grievous chastisement ?›

Unknown German

Sie liefen beide zur Tür, und sie zerriß sein Hemd von hinten, und sie trafen auf ihren Herrn an der Tür. Sie sprach: «Was soll eines Lohn sein, der gegen dein Weib Böses plante, wenn nicht Kerker oder eine schmerzliche Strafe?»

V. Porokhova

И оба бросились бегом к двери, ■ И порвала она ему рубаху со спины. ■ А у двери столкнулись оба с господином, ■ И молвила она: ■ «Каким должно быть воздаяние тому, ■ Кто очагу семейному недоброе задумал, ■ Как не темница иль мучительная кара?»

Yakub Ibn Nugman

Икесе дә ишекләргә таба йөгерделәр. Йусуф Зөләйхәдән котылыр өчен йөгерде, Зөләйхә Йусуфны чыгармас өчен артыннан йөгерде, Йусуфның күлмәгенең артыннан тотып үзенә тартты, күлмәк ертылды. Йусуф ишекләргә килгәндә бикле ишекләр Аллаһ кодрәте белән ачыла бардылар. Шулай куышып ишек алдына чыксалар, Зөләйхәнең ире Ґәзизгә очрадылар. Зөләйхә үзенең иренә әйтте: синең хатыныңа яман касд кылган кешегә җәзасы нәрсә булыр? Әлбәттә, төрмәгә бикләү яки рәнҗеткүче ґәзаб булыр».

جالندہری

اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے (آگے یوسف اور پیچھے زلیخا) اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے (پکڑ کر جو کھینچا تو) پھاڑ ڈالا اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے

طاہرالقادری

اور دونوں دروازے کی طرف (آگے پیچھے) دوڑے اور اس (زلیخا) نے ان کا قمیض پیچھے سے پھاڑ ڈالا اور دونوں نے اس کے خاوند (عزیزِ مصر) کو دروازے کے قریب پا لیا وہ (فورًا) بول اٹھی کہ اس شخص کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا (اسے) درد ناک عذاب (دیا جائے)،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.