سوره يوسف (12) آیه 37

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 37

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 38
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 36

عربی

قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالآْخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ

بدون حرکات عربی

قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلاّ نبّأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما ممّا علّمني ربّي إنّي تركت ملّة قوم لا يؤمنون باللّه و هم بالآخرة هم كافرون

خوانش

Qala la ya/teekuma taAAamun turzaqanihi illa nabba/tukuma bita/weelihi qabla an ya/tiyakuma thalikuma mimma AAallamanee rabbee innee taraktu millata qawmin la yu/minoona biAllahi wahum bial-akhirati hum kafiroona

آیتی

گفت : طعام روزانه شما را هنوز نياورده باشند که پيش از آن شما را ازتعبير آن خوابها چنان که پروردگارم به من آموخته است خبر مي دهم من کيش مردمي را که به خداي يکتا ايمان ندارند و به روز قيامت کافرند ، ترک کرده ام

خرمشاهی

[يوسف] گفت خوراكى برايتان نمى آيد كه بخوريدش مگر آنكه پيش از آمدن آن، شما را از تعبير آن [خواب] آگاه مى كنم; اين از چيزهايى است كه پروردگارم به من آموخته است; كه من آيين مردمى را كه به خداوند ايمان ندارند، و هم ايشان آخرت را منكرند، رها كرده ام.

کاویانپور

يوسف گفت: پيش از آنكه غذايتان را بياورند و آن را بخوريد، شما را از تعبير خوابتان آگاه مى‏كنم. اين عملى است كه پروردگار من براى من آموخته است. بخاطر اينكه من آئين جماعتى را كه بر خدا ايمان ندارند و به آخرتشان كافرند، ترك كرده‏ام.

انصاریان

گفت: هیچ جیره غذایی برای شما نمی آید مگر آنکه من شما را پیش از آمدنش از تعبیر آن خواب آگاه می کنم، این از حقایقی است که خدا به من آموخته است؛ زیرا من آیین مردمی را که به خدا ایمان ندارند و به سرای آخرت کافرند، رها کرده ام.

سراج

يوسف گفت نيايد بسوى شما هيچ طعامى كه روزيمند مى‏شويد بدان مگر آنكه خبر دهم شما را به سر انجام (به رنگ و مزه) آن پيش از آنكه بيايد به شما مى‏گويم از آن چيزى است كه بياموخت مرا پروردگارم البته من رها كرده‏ام كيش گروهى را كه ايمان نمى‏آورند بخداى و تنها ايشان بسراى آخرت ناگرويدگانند

فولادوند

گفت: «غذايى را كه روزى شماست براى شما نمى‏آورند مگر آنكه من از تعبير آن به شما خبر مى‏دهم پيش از آنكه [تعبير آن‏] به شما برسد. اين از چيزهايى است كه پروردگارم به من آموخته است. من آيين قومى را كه به خدا اعتقاد ندارند و منكر آخرتند رها كرده‏ام،

پورجوادی

گفت: «من پيش از آمدن غذا و تناول آن شما را از تعبير خوابتان آگاه مى‏سازم، اينها از دانشى است كه پروردگارم به من آموخته است زيرا من كيش مردمى را كه به خداى يكتا ايمان ندارند و به آخرت كافرند رها كرده‏ام.

حلبی

گفت: شما را طعامى نيايد كه با آن ارتزاق كنيد، مگر اينكه شما دو تن را پيش از آنكه [آن طعام‏] براى شما بياورند به تأويل آن با خبر كنم اين از آن [جمله‏] است كه پروردگارم به من آموخت. بى‏گمان من ترك كردم دين گروهى را كه به خدا ايمان نمى‏آورند و آنها به آخرت ناباوراند.

اشرفی

گفت نيايد شما را طعامى كه روزى داده شويد آنرا مگر كه آگاه گردانم شما را بتعبير اين خواب پيش از آنكه بيايد آن طعام شما را اين از چيزهائيست كه آموخته مرا پروردگارم بدرستيكه من واگذاشتم كيش گروهى را كه نميگروند بخدا و ايشان بآخرت ايشانند كافران

خوشابر مسعود انصاري

[يوسف‏] گفت: هيچ غذايى را كه روزى شماست برايتان نمى‏آورند مگر آنكه شما را به تعبير آن پيش از آنكه [مصداقش‏] برايتان اتّفاق افتد، با خبر مى‏سازم. اين [توانايى بر تعبير خواب‏] از [آن قبيل‏] چيز [ها] است كه پروردگارم به من آموخته است. به راستى كه من آيين قومى را كه به خداوند ايمان نمى‏آورند و همانان به آخرت [نيز] بى‏باورند، ترك گفته‏ام

مکارم

(یوسف) گفت: «پیش از آنکه جیره غذایی شما فرا رسد، شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت. این، از دانشی است که پروردگارم به من آموخته است. من آیین قومی را که به خدا ایمان ندارند، و به سرای دیگر کافرند، ترک گفتم (و شایسته چنین موهبتی شدم)!

مجتبوی

گفت: هيچ خوردنى كه روزى شما سازند شما را نرسد مگر به تأويل آن- تعبير و سرانجام خواب يا آن خوردنى- پيش از آنكه به شما رسد آگاهتان كنم. اين [خبر غيبى‏] از آنهاست كه پروردگارم مرا آموخته است، زيرا كه من كيش گروهى را كه به خدا ايمان نمى‏آورند و جهان واپسين را باور ندارند رها كرده‏ام

مصباح زاده

گفت نيايد شما را طعامى كه روزى داده شويد آنرا مگر كه آگاه گردانم شما را بتعبير اين خواب پيش از آنكه بيايد آن طعام شما را اين از چيزهائيست كه آموخته مرا پروردگارم بدرستى كه من وا گذاشتم كيش گروهى را كه نمى‏گروند بخدا و ايشان باخرت ايشانند كافران

معزی

گفت نيايد شما را خوراكى كه روزيمند شويدش جز آنكه آگهيتان دهم به سرانجامش پيش از آنكه بيايد شما را اين از آن است كه بياموخت مرا پروردگارم همانا من رها كردم آئين گروهى را كه ايمان نياورند به خدا و ايشانند به آخرت كافران

قمشه ای

یوسف در پاسخ آنها گفت: من شما را پیش از آنکه طعام آید و تناول کنید به تعبیر خوابتان آگاه می‌سازم، که این علم از چیزهایی است که خدای به من آموخته است، زیرا که من آیین گروهی را که به خدا بی‌ایمان و به آخرت کافرند ترک گفتم.

رشاد خليفه

او گفت: اگر هر غذايي براي شما فراهم شود، من مي توانم شما را پيش از دريافتش از آن مطلع کنم. اين بخشي از دانشي است که پروردگارم به من عنايت کرده است. من دين مردمي را که به خدا ايمان ندارند و نسبت به آخرت واقعاً کافرند، ترک کرده ام.

Literal

He said: «Feeding/food does not come to you (B) (which) you will be provided with it except I informed you with its interpretation/explanation, before (it) comes to you, that is what from what my Lord taught/instructed me , that I left a nation’s religion/faith (that) do not believe with/by God, and they are, with the end (other life), they are disbelieving.»

Al-Hilali Khan

He said: «No food will come to you (in wakefulness or in dream) as your provision, but I will inform (in wakefulness) its interpretation before it (the food) comes. This is of that which my Lord has taught me. Verily, I have abandoned the religion of a people that believe not in Allah and are disbelievers in the Hereafter (i.e. the Kananioon of Egypt who were polytheists and used to worship sun and other false deities).

Arthur John Arberry

He said, ‹No food shall come to you for your sustenance, but ere it comes to you I shall tell you its interpretation. That I shall tell you is of what God has taught me. I have forsaken the creed of a people who believe not in God and who moreover are unbelievers in the world to come.

Asad

[Joseph] answered: «Ere there comes unto you the meal which you are [daily] fed, I shall have informed you of the real meaning of your dreams,;› [so that you might know what is to come] before it comes unto you: for this is [part] of the knowledge which my Sustainer has imparted to me. «Behold, I have left behind me the ways of people who do not believe in God,’s and who persistently refuse to acknowledge the truth of the life to come;

Dr. Salomo Keyzer

Jozef antwoordde: Er zal nog geen voedsel, om u te onderhouden, tot u komen; maar ik zal u de uitlegging daarvan geven, alvorens dit tot u kome. Deze kennis is een deel van hetgeen mij door God is geleerd; want ik heb den godsdienst van hen verlaten, die niet in God gelooven en die het volgende leven loochenen.

Free Minds

He said: "There is not any provision of food that will come to you except that I will tell you of its interpretation before it comes. That is from what my Lord has taught me. I have just left the creed of a people who do not believe in God, and they are rejecting the Hereafter."

Hamza Roberto Piccardo

[Rispose Giuseppe]: «Non vi sarà distribuito cibo prima che vi abbia reso edotti sulla loro interpretazione. Ciò è parte di quel che il mio Signore mi ha insegnato. In verità ho abbandonato la religione di un popolo che non crede in Allah e disconosce l’altra vita

Hilali Khan

He said: "No food will come to you (in wakefulness or in dream) as your provision, but I will inform (in wakefulness) its interpretation before it (the food) comes. This is of that which my Lord has taught me. Verily, I have abandoned the religion of a people that believe not in Allah and are disbelievers in the Hereafter (i.e. the Kananioon of Egypt who were polytheists and used to worship sun and other false deities).

Kuliev E.

Он сказал: «Не успеют принести еду, которой вас кормят, как еще раньше я растолкую ваши сновидения. Это – часть того, чему научил меня мой Господь. Воистину, я отрекся от религии людей, которые не веруют в Аллаха и не признают Последнюю жизнь.

M.-N.O. Osmanov

[Йусуф] ответил: «Не успеют принести еду, которой вас кормят здесь, как я растолкую ваши сновидения. [И вы узнаете об этом]до того, как вам подадут ее, благодаря тому, чему научил меня мой Господь. Воистину, я отрекся от людей, которые не веруют в Аллаха и не приемлют веры в будущую жизнь.

Mohammad Habib Shakir

He said: There shall not come to you the food with which you are fed, but I will inform you both of its interpretation before it comes to you; this is of what my Lord has taught me; surely I have forsaken the religion of a people who do not believe in Allah, and they are deniers of the hereafter:

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He said: The food which ye are given (daily) shall not come unto you but I shall tell you the interpretation ere it cometh unto you. This is of that which my Lord hath taught me. Lo! I have forsaken the religion of folk who believe not in Allah and are disbelievers in the Hereafter.

Palmer

He said, ‹There shall not come to you any food with which ye are provided, but I will inform you both of its interpretation before it comes to you. That is (some) of what my Lord has taught me; verily, I have left the faith of a people who do not believe in God, while in the future too they disbelieve.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yûsuf dedi ki: «Rızıklanacağınız herhangi bir yemek size gelmeden önce onun yorumunu ikinize mutlaka bildiririm.» Bu, Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir. Ben, Allah’a inanmayan ve âhireti de tamamen inkâr eden bir toplumun milletini terk ettim.»

Qaribullah

He said: ‹Before any food comes to feed either of you, I will give you its interpretation. That which I will tell you has been taught to me by Allah. I reject the belief of a nation who do not believe in Allah and disbelieve in the Everlasting Life.

QXP

He said, «I will tell you the meaning before today’s meal is served. But, remember, that it is my Lord Who teaches me through Revelation. I am not one of those who reject Allah’s Laws and disbelieve in the accountability of the life to come.»

Reshad Khalifa

He said, «If any food is provided to you, I can inform you about it before you receive it. This is some of the knowledge bestowed upon me by my Lord. I have forsaken the religion of people who do not believe in GOD, and with regard to the Hereafter, they are really disbelievers.

Rodwell

He said, «There shall not come to you in a dream any food wherewith ye shall be fed, but I will acquaint you with its interpretation ere it come to pass to you. This is a part of that which my Lord hath taught me: for I have abandoned the religion of those who believe not in God and who deny the life to come;

Sale

Joseph answered, no food, wherewith ye may be nourished, shall come unto you, but I will declare unto you the interpretation thereof, before it come unto you. This knowledge is a part of that which my Lord hath taught me: For I have left the religion of people who believe not in God, and who deny the life to come;

Sher Ali

He replied, `The food which you are given shall not come to you but I shall inform you of the interpretation thereof before it comes to you. This is on account of what my Lord has taught me. I have renounced the religion of the people who do not believe in ALLAH and who are disbelievers in the Hereafter;

Unknown German

Er antwortete: «Ich werde euch die Deutung hiervon verkünden, noch ehe das Essen, mit dem ihr versorgt werdet, zu euch kommt, noch bevor es zu euch kommt. Dies auf Grund dessen, was mich mein Herr gelehrt hat. Verlassen habe ich die Religion jener Leute, die nicht an Allah glauben und Leugner des Jenseits sind.

V. Porokhova

Он (им) сказал: ■ «К вам не успеет подойти (та пища), ■ Что вам дается здесь (на пропитанье), ■ Как я уже вам растолкую эти (сны), ■ Прежде чем то, (о чем вас сны предупреждают), ■ (На ваши головы) падет. ■ И это – то, чему меня Господь мой научил. ■ И я, поистине, оставил веру и обычаи народа, ■ Что не уверовал в Аллаха ■ И отвергает будущую жизнь.

Yakub Ibn Nugman

Йусуф әйтте: «Мин сезгә башта, ашый торган ризыкларыгыз алдыгызга килмәс борын, ул ризыкларның нинди ризык икәнлеге белән хәбәр бирермен, бу эшем вә төшкә тәгъбир ясавым Раббымның өйрәтүе беләндер, тәхкыйк мин Аллаһуга һәм дә ахирәткә ышанмаган кешеләрне ташладым, алардан киселдем.

جالندہری

یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتادوں گا۔ یہ ان (باتوں) میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں

طاہرالقادری

یوسف (علیہ السلام) نے کہا: جو کھانا (روز) تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے قبل بتا دوں گا، یہ (تعبیر) ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ بیشک میں نے اس قوم کا مذہب (شروع ہی سے) چھوڑ رکھا ہے جو اﷲ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.