سوره يوسف (12) آیه 41

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 41

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 42
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 40

عربی

يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَ أَمَّا الآْخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الأَْمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ

بدون حرکات عربی

يا صاحبي السّجن أمّا أحدكما فيسقي ربّه خمرا و أمّا الآخر فيصلب فتأكل الطّير من رأسه قضي الأمر الّذي فيه تستفتيان

خوانش

Ya sahibayi alssijni amma ahadukuma fayasqee rabbahu khamran waamma al-akharu fayuslabu fata/kulu alttayru min ra/sihi qudiya al-amru allathee feehi tastaftiyani

آیتی

اي دو زنداني ، اما يکي از شما براي مولاي خويش شراب ريزد ، اما ديگري را بر دار کنند و پرندگان سر او بخورند کاري که در باره آن نظر مي خواستيد به پايان آمده است

خرمشاهی

اى دو همزندان من، اما يكى از شما دو تن به سرور خويش [دو باره] شراب مى نوشاند; و اما ديگرى بر دار مى شود و پرندگان از سر او مى خورند; چيزى كه در باب آن از من نظر خواستيد، سرانجام يافته است.

کاویانپور

(يوسف بعد از آنكه آن دو جوان را به دين يكتا پرستى دعوت نمود، گفت:) اما اى دوستان زندانى من، يكى از شما (از زندان آزاد شده و) ارباب خود را شراب ميدهد و اما ديگرى بدار مجازات آويخته ميشود و پرندگان از مغز سر او مى‏خورند. (جوان دومى گفت: اين درست نيست. يوسف گفت: بهر حال) در مورد كارى كه از من سؤال كرديد، تقدير چنين است.

انصاریان

ای دو یار زندان! اما یکی از شما [از زندان رهایی می یابد و] سرور خود را شراب می نوشاند، اما دیگری به دار آویخته می شود و پرندگان از سر او خواهند خورد. تعبیر خوابی که از من جویا شدید، تحققّش قطعی و انجامش حتمی شده است.

سراج

اى دو يار زندانى من اما يكى از شما دو تن (كه انگور را مى‏فشرد) پس مى‏نوشانيد بخواجه خود باده را و اما آن ديگر (كه بر سر خودمان برمى‏داشت) بردار آويخته شود و بخورند مرغان از كله سر او گذشته است بقلم تقدير كار آن خواب كه در باره آن تاويل خواستيد از من

فولادوند

اى دو رفيق زندانيم، اما يكى از شما به آقاى خود باده مى‏نوشاند، و اما ديگرى به دار آويخته مى‏شود و پرندگان از [مغز] سرش مى‏خورند. امرى كه شما دو تن از من جويا شديد تحقق يافت.

پورجوادی

اى رفقاى زندان! يكى از شما سرورش را شراب خواهد نوشانيد و ديگرى به دار آويخته مى‏شود و پرندگان از سر او خواهند خورد، ماجرايى كه درباره آن از من نظر خواستيد چنين مقدر شده است.»

حلبی

اى دو يار زندانى من! اما، يكى از شما مولاى خود را شرابى بنوشاند، و اما ديگرى [به دار] آويخته شود، و پرندگان از سر او بخورند. گزارده آمد كارى [خوابى‏] كه شما دو تن از آن مى‏پرسيديد.

اشرفی

اى دو يار زندانى من اما يكى از شما بياشاماند خواجه خود را شراب و اما آنديگرى پس بردار كرده شود پس ميخورد مرغ از سر او حكم كرده شد كار خوابى كه در باب آن تعبير ميخواستيد

خوشابر مسعود انصاري

اى دو همزندان من، امّا يكى از شما به سرور خويش شراب خواهد نوشاند و امّا آن ديگر به دار آويخته خواهد شد. آن گاه مرغان از سرش خواهند خورد. امرى كه در [باره‏] آن پرسش مى‏كرديد، [چنين‏] سرانجام يافته است

مکارم

ای دوستان زندانی من! امّا یکی از شما (دو نفر، آزاد می‌شود؛ و) ساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد؛ و امّا دیگری به دار آویخته می‌شود؛ و پرندگان از سر او می‌خورند! و مطلبی که درباره آن (از من) نظر خواستید، قطعی و حتمی است!»

مجتبوی

اى دو يار زندانى من، يكى از شما خواجه خود را شراب دهد و آن ديگرى بر دار آويخته گردد و پرندگان از سر او بخورند [فرمان‏] كارى كه در باره آن نظر مى خواستيد گزارده شده است.

مصباح زاده

اى دو يار زندانى من اما يكى از شما بياشاماند خواجه خود را شراب و اما آنديگرى پس بر دار كرده شود پس ميخورد مرغ از سر او حكم كرده شد كار خوابيكه در باب آن تعبير ميخواستيد

معزی

اى ياران زندان اما يكى از شما بنوشاند خداوند خويش را باده و اما ديگرى به دار آويزان شود پس بخورند پرندگان از سرش بگذشت كارى كه در آن فتوى مى خواستيد

قمشه ای

ای دو رفیق زندان من، اما یکی از شما ساقی شراب شاه خواهد شد و اما آن دیگری به دار آویخته شود و مرغان مغز سر او را بخورند. در قضای الهی راجع به امری که سؤال کردید چنین حکم شده است.

رشاد خليفه

اي هم سلولي هاي من، يكي از شما ساقي اربابش خواهد شد، در حالي كه ديگري به صليب كشيده خواهد شد- پرندگان از سر او خواهند خورد. اين سرانجام مطلبي است كه در مورد آن سئوال کرديد.

Literal

You my two companions/friends (of) the prison/jail, but, one of you (B) so he gives drink an intoxicant (to) his lord, and but the other, so he be crucified/placed on a cross , so the birds eat from his head, the matter/affair which in it you (B) ask for an opinion/clarification was passed judgmen t/ordered158(resolved) .

Al-Hilali Khan

«O two companions of the prison! As for one of you, he (as a servant) will pour out wine for his lord (king or master) to drink; and as for the other, he will be crucified and birds will eat from his head. Thus is the case judged concerning which you both did inquire.»

Arthur John Arberry

Fellow-prisoners, as for one of you, he shall pour wine for his lord; as for the other, he shall be crucified, and birds will eat of his head. The matter is decided whereon you enquire.›

Asad

«[And now,] O my companions in imprisonment, [I shall tell you the meaning of your dreams:] as for one of you two, he will [again] give his lord [the King] wine to drink; but as for the other, he will be crucified, and birds will eat off his head. [But whatever be your future,] the matter on which you have asked me to enlighten you has been decided [by God].»

Dr. Salomo Keyzer

O mijne medegevangenen! waarlijk, een uwer zal zijn heer wijn toedienen, evenals vroeger, maar de andere zal gekruisigd worden en de vogels zullen van zijn hoofd komen eten. De zaak, waaromtrent gij mij ondervraagt, is onherroepelijk vastgesteld.

Free Minds

"My fellow inmates, one of you will be serving wine for his lord, while the other will be crucified so that the birds will eat from his head. The matter which you have sought is now concluded."

Hamza Roberto Piccardo

O miei compagni di prigione, uno di voi due verserà il vino al suo signore, l’altro sarà crocifisso e gli uccelli beccheranno la sua testa. Le questioni sul- le quali mi avete interpellato sono così stabilite».

Hilali Khan

"O two companions of the prison! As for one of you, he (as a servant) will pour out wine for his lord (king or master) to drink; and as for the other, he will be crucified and birds will eat from his head. Thus is the case judged concerning which you both did inquire."

Kuliev E.

О мои товарищи по темнице! Один из вас будет разливать вино для своего господина, а другой будет распят, и птицы будут клевать с его головы. Дело, о котором вы спрашивали, уже предрешено».

M.-N.O. Osmanov

мои друзья по темнице! Один из вас будет поить вином своего господина, а другой будет распят, и птицы будут склевывать [пищу] у него с головы. Вот и решение дела, о котором вы спрашивали».

Mohammad Habib Shakir

O my two mates of the prison! as for one of you, he shall give his lord to drink wine; and as for the other, he shall be crucified, so that the birds shall eat from his head, the matter is decreed concerning which you inquired.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O my two fellow-prisoners! As for one of you, he will pour out wine for his lord to drink; and as for the other, he will be crucified so that the birds will eat from his head. Thus is the case judged concerning which ye did inquire.

Palmer

O ye twain fellow-prisoners! as for one of you, he shall pour out wine for his lord: and as for the other, he shall be crucified, and the birds shall eat of his head. The matter is decreed whereon ye asked me for a decision!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Ey benim zından arkadaşlarım! Rüyanıza gelince: Bir taneniz rab edindiği kişiye şarap sunacak. Ötekiniz ise asılacak da kuşlar başından yiyecek. Hakkında fetva sorduğunuz iş, böyle hükme bağlanmıştır.»

Qaribullah

My fellowprisoners, one of you will pour wine for his lord whereas the other will be crucified, and birds will peck at his head. The matter you inquired about has been decided.

QXP

«O My prison mates! The first of you will be (restored as) the chief wine butler for the King. The other one (the chief baker of the King) will be crucified and birds will eat off his head. Thus is the case decided about what you ask.»

Reshad Khalifa

«O my prison mates, one of you will be the wine butler for his lord, while the other will be crucified – the birds will eat from his head. This settles the matter about which you have inquired.»

Rodwell

O my two fellow prisoners! as to one of you, he will serve wine unto his Lord: but as to the other, he will be crucified and the birds shall eat from off his head. The matter is decreed concerning which ye enquire.»

Sale

O my fellow-prisoners, verily the one of you shall serve wine unto his lord, as formerly; but the other shall be crucified, and the birds shall eat from off his head. The matter is decreed concerning which ye seek to be informed.

Sher Ali

`O my two companions of the prison, as for one of you he will pour out wine for his lord to drink; and as for the other, he will be crucified so that the birds will eat from his head. The matter about which you inquired has been decreed.›

Unknown German

O meine beiden Kerkergenossen, was den einen von euch anlangt, so wird er seinem Herrn Wein kredenzen; und was den andern anlangt, so wird er gekreuzigt werden, so daß die Vögel von seinem Kopfe fressen. Beschlossen ist die Sache, über die ihr um Auskunft fragtet.»

V. Porokhova

О мои други по темнице! ■ Один из вас будет поить правителя вином, ■ Другому же – распятым быть, ■ И птицам – с головы его клевать. ■ Уже решилось то, о чем вы спрос ведете».

Yakub Ibn Nugman

Ий зиндандагы ике иптәшем, инде күргән төшегезгә тәгъбир кылам: әмма берегез зинданнан чыгып әүвәлге урынында хәмер ясаучы булыр, әмма икенчегезне асарлар вә башын кошлар ашар. Егетләр: «Без төш күрмәдек, уйнап кына әйткән идек», – диделәр. Йусуф әйтте: «Сез сорадыгыз -мин җавап бирдем, әлбәттә, эш мин тәгъбир кылганча булыр».

جالندہری

میرے جیل خانے کے رفیقو! تم میں سے ایک (جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ) تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصلہ ہوچکا ہے

طاہرالقادری

اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیو! تم میں سے ایک (کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ) اپنے مربّی (یعنی بادشاہ) کو شراب پلایا کرے گا، اور رہا دوسرا (جس نے سر پر روٹیاں دیکھی ہیں) تو وہ پھانسی دیا جائے گا پھر پرندے اس کے سر سے (گوشت نوچ کر) کھائیں گے، (قطعی) فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.