سوره يوسف (12) آیه 42

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 42

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 43
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 41

عربی

وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

بدون حرکات عربی

و قال للّذي ظنّ أنّه ناج منهما اذكرني عند ربّك فأنساه الشّيطان ذكر ربّه فلبث في السّجن بضع سنين

خوانش

Waqala lillathee thanna annahu najin minhuma othkurnee AAinda rabbika faansahu alshshaytanu thikra rabbihi falabitha fee alssijni bidAAa sineena

آیتی

به يکي از آن دو که مي دانست رها مي شود ، گفت : مرا نزد مولاي خود، يادکن اما شيطان از خاطرش زدود که پيش مولايش از او ياد کند ، و چند سال در زندان بماند

خرمشاهی

و به يكى از آن دو كه گمان مى كرد رهايى يافتنى است، گفت مرا نزد سرورت ياد كن; آنگاه شيطان ياد سرورش را از خاطر او برد، لذا [يوسف] چند سال در زندان ماند.

کاویانپور

يوسف به آن جوانى كه فكر مى‏كرد آزاد خواهد شد، گفت: پيش اربابت از من شفاعت كن و شيطان ذكر پروردگارش را از ياد او برد و او چند سالى در زندان بماند.

انصاریان

و به یکی از آن دو نفر که دانست آزاد می شود، گفت: مرا نزد سرور خود یاد کن. ولی شیطان یاد کردنِ از یوسف را نزد سرورش از یاد او برد؛ در نتیجه چند سالی در زندان ماند.

سراج

و يوسف گفت به آن كس كه مى‏دانست كه او از زندان نجات خواهد يافت از آن دو نفر كه ياد كن مرا نزد خواجه خود پس از ياد ساقى ببرد شيطان ياد كردن يوسف را نزد خواجه خود و يوسف درنگ كرد در زندان چند سال

فولادوند

و [يوسف‏] به آن كس از آن دو كه گمان مى‏كرد خلاص مى‏شود، گفت: «مرا نزد آقاى خود به ياد آور.» و[لى‏] شيطان، يادآورى به آقايش را از ياد او برد؛ در نتيجه، چند سالى در زندان ماند.

پورجوادی

(يوسف) به آن كس كه گمان رهايى داشت گفت: «مرا نزد سرورت ياد كن.» ولى شيطان يادآورى را از خاطر او برد و پس از آن چند سال در زندان باقى ماند

حلبی

و گفت: [يوسف‏] به آن كس كه گمان مى‏برد رهايى يافته است از آن دو: مرا پيش مولاى خودت ياد كن! پس شيطان ذكر پروردگارش را از ياد او ببرد، و چند سالى در زندان بماند.

اشرفی

و گفت يوسف آنرا كه ميدانست او رستگار ميشود از آندو نفر كه ياد آورى كن مرا نزد خواجه خود پس از ياد آنمرد برد شيطان ياد كردن او را بخواجه اش پس ماند يوسف در زندان هفت سال

خوشابر مسعود انصاري

و به كسى از آن دو كه دانست رهايى مى‏يابد، گفت: مرا به نزد سرورت ياد كن. ولى شيطان ياد كردن [يوسف را به نزد] سرورش از ياد او برد، لذا چند سالى در زندان ماند

مکارم

و به آن یکی از آن دو نفر، که می‌دانست رهایی می‌یابد، گفت: «مرا نزد صاحبت [= سلطان مصر] یادآوری کن!» ولی شیطان یادآوری او را نزد صاحبش از خاطر وی برد؛ و بدنبال آن، (یوسف) چند سال در زندان باقی ماند.

مجتبوی

و به يكى از آن دو، كه دانست رها مى‏شود، گفت: مرا نزد خواجه خويش ياد كن ولى شيطان يادآورى خواجه‏اش را فراموشش ساخت پس [يوسف‏] سالى چند در زندان بماند.

مصباح زاده

و گفت يوسف آنرا كه ميدانست او رستگار ميشود از آن دو نفر كه يادآورى كن مرا نزد خواجه خود پس از ياد آنمرد برد شيطان ياد كردن او را بخواجه‏اش پس ماند يوسف در زندان هفت سال

معزی

و گفت بدان كه مى پنداشتش نجات يابنده از آن دو ياد كن مرا نزد خداوند خويش پس فراموشش ساخت شيطان يادآورى خداوندش را پس ماند در زندان چند سال

قمشه ای

آن گاه از رفیقی که اهل نجاتش یافت درخواست کرد که مرا نزد خواجه خود یاد کن (باشد که چون بی‌تقصیرم بیند از زندانم برهاند) اما شیطان از خاطر آن یار زندانی برد که یوسف را نزد خواجه‌اش یاد کند، بدین سبب در زندان چندین سال محبوس بماند.

رشاد خليفه

سپس او به كسي كه قرار بود نجات پيدا كند، گفت: مرا نزد اربابت به ياد آور. اين چنين، شيطان باعث شد كه او پروردگارش را فراموش كند و درنتيجه، چند سالي بيشتر در زندان بماند.

Literal

And he said to whom he thought/assumed that he is saved from them (B): «Mention me at your lord.» So the devil made him forget, his lords› reminder , so he stayed/waited in the prison/jail (a) few/some (between 3-9) years.

Al-Hilali Khan

And he said to the one whom he knew to be saved: «Mention me to your lord (i.e. your king, so as to get me out of the prison).» But Shaitan (Satan) made him forget to mention it to his Lord (or Satan made ((Yoosuf (Joseph)) to forget the remembrance of his Lord (Allah) as to ask for His Help, instead of others). So (Yoosuf (Joseph)) stayed in prison a few (more) years.

Arthur John Arberry

Then he said to the one he deemed should be saved of the two, ‹Mention me in thy lord’s presence.› But Satan caused him to forget to mention him to his master, so that he continued in the prison for certain years.

Asad

And [thereupon Joseph] said unto the one of the two whom he considered saved: «Mention me unto thy lord [when thou art free]!» But Satan caused him to forget to mention [Joseph] to his lord, and so he remained in prison a few [more] years.

Dr. Salomo Keyzer

En Jozef zeide tot hem, die, naar zijn oordeel, de persoon was, welke bevrijd zou worden: Gedenk mij in tegenwoordigheid van uwen heer. Maar de duivel veroorzaakte, dat hij vergat, bij zijn heer melding van Jozef te maken, waardoor deze eenige jaren in de gevangenis bleef.

Free Minds

And he said to the one whom he thought would be saved of them: "Mention me to your lord." But the devil made him forget to mention to his lord, so He remained in prison for a few years.

Hamza Roberto Piccardo

E disse a quello dei due che a suo avviso si sarebbe salvato: «Ricordami presso il tuo signore». Satana fece sí che dimenticasse di ricordarlo al suo signore. Giuseppe restò quindi in prigione per altri anni.

Hilali Khan

And he said to the one whom he knew to be saved: "Mention me to your lord (i.e. your king, so as to get me out of the prison)." But Shaitan (Satan) made him forget to mention it to his Lord (or Satan made ((Yoosuf (Joseph)) to forget the remembrance of his Lord (Allah) as to ask for His Help, instead of others). So (Yoosuf (Joseph)) stayed in prison a few (more) years.

Kuliev E.

Он попросил того, который, по его предположению, должен был спастись: «Напомни обо мне твоему господину». Но сатана побудил его позабыть напомнить это его господину (или сатана побудил Йусуфа забыть помянуть своего Господа), и он пробыл в темнице несколько лет.

M.-N.O. Osmanov

Того, который, по его предположению, должен был спастись, [Йусуф] попросил: «Напомни обо мне твоему господину». Но по наущению шайтана он забыл это сделать, и [Йусуф] пробыл в темнице [еще]несколько лет.

Mohammad Habib Shakir

And he said to him whom he knew would be delivered of the two: Remember me with your lord; but the Shaitan caused him to forget mentioning (it) to his lord, so he remained in the prison a few years.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And he said unto him of the twain who he knew would be released: Mention me in the presence of thy lord. But Satan caused him to forget to mention it to his lord, so he (Joseph) stayed in prison for some years.

Palmer

And he said to him whom he thought would escape of those two, ‹Remember me with thy lord!› But Satan made him forget the remembrance of his lord, so he tarried in prison a few years.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yûsuf o iki kişiden, kurtulacağını düşündüğüne şöyle dedi: «Rab edindiğin kişi yanında beni an.» Ama şeytan o adama, rab edindiği kişiye hatırlatmayı unutturdu. Böylece Yûsuf yıllarca zındanda kaldı.

Qaribullah

And he said to the one of the two who he knew would be saved: ‹Mention me in the presence of your lord. ‹ But satan made him forget to mention him to his master, so that he remained in prison for a certain number years.

QXP

Joseph asked the one whom he thought would be released, «Mention me in the presence of your King.» But, his selfish ways made him ignore to mention it to the King, so Joseph stayed in prison for a few years.

Reshad Khalifa

He then said to the one to be saved «Remember me at your lord.» Thus, the devil caused him to forget his Lord, and, consequently, he remained in prison a few more years.

Rodwell

And he said unto him who he judged would be set at large, «Remember me with thy lord.» But Satan caused him to forget the remembrance of his Lord, so he remained some years in prison.

Sale

And Joseph said unto him whom he judged to be the person who should escape of the two, remember me in the presence of thy lord. But the devil caused him to forget to make mention of Joseph unto his lord; wherefore he remained in the prison some years.

Sher Ali

And of the two he said to him whom he thought to be the one who would be released, `Mention me to thy lord.› But Satan caused him to forget mentioning it to his lord, so he remained in prison for some years.

Unknown German

Er sagte zu dem von den beiden, von dem er glaubte, er würde entkommen: «Erwähne meiner bei deinem Herrn.» Doch Satan ließ ihn vergessen, es bei seinem Herrn zu erwähnen. so blieb er einige Jahre im Gefängnis

V. Porokhova

И он сказал тому из них, ■ Которого считал спасенным: ■ «Ты обо мне правителю напомни». ■ Но Сатана заставил (узника) забыть ■ Правителю напомнить о Йусуфе, ■ И несколько (тяжелых) лет ■ Ему пришлось пробыть в темнице.

Yakub Ibn Nugman

Егетләрдән берсе котыла дип зан кылганына, ягъни хәмерчегә Йусуф әйтте: «Зинданнан чыккач, патшага минем хаксыз зинданда ятканымны сөйлә, мине чыгарсын». Йусуфны патшасына әйтергә шайтан егеткә оныттырды, янә Йусуф ничә еллар зинданда калды.

جالندہری

اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت (یوسف نے) خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے میں رہے

طاہرالقادری

اور یوسف (علیہ السلام) نے اس شخص سے کہا جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا (شاید اسے یاد آجائے کہ ایک اور بے گناہ بھی قید میں ہے) مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے پاس (وہ) ذکر کرنا بھلا دیا نتیجۃً یوسف (علیہ السلام) کئی سال تک قید خانہ میں ٹھہرے رہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.