سوره يوسف (12) آیه 66

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 66

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 67
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 65

عربی

قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ

بدون حرکات عربی

قال لن أرسله معكم حتّى تؤتون موثقا من اللّه لتأتنّني به إلاّ أن يحاط بكم فلمّا آتوه موثقهم قال اللّه على ما نقول وكيل

خوانش

Qala lan orsilahu maAAakum hatta tu/tooni mawthiqan mina Allahi lata/tunnanee bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu AAala ma naqoolu wakeelun

آیتی

گفت : هرگز او را با شما نمي فرستم ، تا با من به نام خدا پيماني ، ببنديد که نزد منش باز مي آوريد مگر آنکه همه گرفتار شويد چون با او عهدکردند ، گفت : خدا بر آنچه مي گوييم گواه است

خرمشاهی

گفت هرگز او را همراه شما نمى فرستم مگر آنكه عهدى به نام خدا به من بدهيد كه او را به نزد من باز آوريد، مگر آنكه از هر سو گرفتار آييد; و چون عهدشان را دادند، [يعقوب] گفت خداوند بر آنچه مى گوييم [و قول و قرار م] [ناظر و] كارساز است.

کاویانپور

يعقوب گفت: او را با شما نخواهم فرستاد تا شما براى من بنام خدا سوگند ياد كنيد و تعهد كنيد كه او را به من (سالم) برگردانيد مگر اينكه مرگ شما را دريابد. پس چون برادران، سوگند ياد كردند و عهد بستند، يعقوب گفت: خدا بر قول و قرار ما وكيل و گواه است.

انصاریان

گفت: برادرتان را همراه شما [به مصر] نمی فرستم تا اینکه پیمان محکمی از خدا به من بسپارید که او را حتماً به من بازگردانید، مگر اینکه [به سبب بسته شدن همه راه ها به روی شما] نتوانید. پس هنگامی که پیمان استوارشان را به پدر سپردند، گفت: خدا بر آنچه می گوییم، وکیل است.

سراج

يعقوب گفت هرگز نمى‏فرستم بنيامين را به همراه شما تا بدهيد به من پيمانى مؤكد بنام خدا (سوگند ياد كنيد) كه بياوريد بنزد من او را مگر آنكه حادثه‏اى فرا گيرد شما را و چون دادند به پدر خود پيمانشان را يعقوب گفت خدا بر آنچه مى‏گوئيم و كيل است

فولادوند

گفت: «هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا با من با نام خدا پيمان استوارى ببنديد كه حتماً او را نزد من باز آوريد، مگر آنكه گرفتار [حادثه‏اى‏] شويد.» پس چون پيمان خود را با او استوار كردند [يعقوب‏] گفت: «خدا بر آنچه مى‏گوييم وكيل است.»

پورجوادی

گفت: «هرگز او را با شما نمى‏فرستم تا به نام خدا پيمان دهيد كه او را به من بازگردانيد، مگر از قدرت شما خارج باشد.» هنگامى كه تعهد و پيمان موثق به او دادند، گفت: «خداوند ناظر گفتار ماست.»

حلبی

گفت: هرگز او را با شما نفرستم تا مرا پيمانى دهيد از خدا، كه او را به من باز آوريد، مگر اينكه شما را احاطه كنند [و هلاك شويد] پس چون پيمانشان را به او دادند، گفت: خدا بر آنچه مى‏گوييم وكيل است

اشرفی

گفت هرگز نخواهم فرستاد او را با شما تا آنكه بدهيد مرا پيمانى از خدا كه هر آينه بياريدش نزد من مگر آنكه احاطه كرده شود بشما پس چون دادندش پيمانشان را گفت خدا بر آنچه ميگوئيم و كيل است

خوشابر مسعود انصاري

[يعقوب‏] گفت: او را با شما نمى‏فرستم تا آنكه پيمانى الهى به من دهيد كه او را به نزد من باز خواهيد آورد. مگر آنكه شما گرفتار آييد، پس آنان با او پيمان بستند، گفت: خداوند بر آنچه مى‏گوييم نگهبان است

مکارم

گفت: «من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد، تا پیمان مؤکّد الهی بدهید که او را حتماً نزد من خواهید آورد! مگر اینکه (بر اثر مرگ یا علّت دیگر،) قدرت از شما سلب گردد. و هنگامی که آنها پیمان استوار خود را در اختیار او گذاردند، گفت: «خداوند، نسبت به آنچه می‌گوییم، ناظر و نگهبان است!»

مجتبوی

گفت: هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا مرا پيمانى استوار از خداى دهيد- يعنى به نام خدا سوگند خوريد، تا گروگانى باشد- كه هر آينه او را به من باز مى‏آريد مگر آنكه گرفتار شويد. پس چون او را پيمان استوار خويش بدادند، گفت: خداى بر آنچه گوييم [گواه و] نگاهبان است.

مصباح زاده

گفت هرگز نخواهم فرستاد او را با شما تا آنكه بدهيد مرا پيمانى از خدا كه هر آينه بياريدش نزد من مگر آنكه احاطه كرده شود بشما پس چون دادندش پيمانشان را گفت خدا بر آنچه ميگوئيم وكيل است

معزی

گفت نفرستمش با شما تا دهيدم گروگانى از خدا كه بياريدش بسوى من مگر آنكه فراگرفته شويد و هنگامى كه دادندش گروگان خود را گفت خدا است بر آنچه گوئيم وكيل

قمشه ای

یعقوب گفت: تا شما برای من به خدا عهد و قسم یاد مکنید که او را برگردانید مگر آنکه (به قهر خدا) گرفتار و هلاک شوید من هرگز او را همراه شما نخواهم فرستاد. پس چون برادران عهد و قسم به خدا یاد کردند یعقوب گفت: خدا بر قول ما وکیل و گواه است (و او را فرستاد).

رشاد خليفه

او گفت: من او را با شما نخواهم فرستاد تا آنكه در مقابل خدا با من پيماني محكم ببنديد كه او را بازگردانيد، مگر آنكه كاملاً بر شما غالب شوند. هنگامي كه قاطعانه به او قول دادند، او گفت: خدا بر آنچه مي گوييم، شاهد است.

Literal

He said: «I will never/not send him with you until you give me a promise/covenant from God to bring him to me (E) except that be (except if you are) surrounded/maneuvered to outsmart with you.» So when they gave him their promise/covenant, he said: «God (is) on what we say (a) guardian/trustee .»

Al-Hilali Khan

He (Yaqoob (Jacob)) said: «I will not send him with you until you swear a solemn oath to me in Allahs Name, that you will bring him back to me unless you are yourselves surrounded (by enemies, etc.),» And when they had sworn their solemn oath, he said: «Allah is the Witness over what we have said.»

Arthur John Arberry

He said, ‹Never will I send him with you until you bring me a solemn pledge by God that you will surely bring him back to me unless it be that you are encompassed.› When they had brought him their solemn pledge he said, ‹God shall be Guardian over what we say.›

Asad

Said [Jacob]: «I will not send him with you until you give me a solemn pledge, before God, that you will indeed bring him back unto me, unless you yourselves be encompassed [by death]!» And when they had given him their solemn pledge, [Jacob] said: «God is witness to all that we say!»

Dr. Salomo Keyzer

Jacob zeide: ik wil hem volstrekt niet met u zenden, tenzij gij mij eene plechtige belofte aflegt en bij God zweert, dat gij hem zekerlijk tot mij zult terugbrengen, behalve wanneer zich een onoverkomelijke hinderpaal daartegen opdoet. En toen zij hem hunne plechtige belofte hadden gegeven, zeide hij: God is getuige van hetgeen wij zeggen.

Free Minds

He said: "I will not send him with you until you come to me with a covenant to God that you will bring him back unless you are completely overtaken". So when they brought him the covenant, he said: "God is placed in trust over what we say."

Hamza Roberto Piccardo

Disse [Giacobbe]: «Non lo manderò con voi finché non giurerete su Allah che me lo riporterete, a meno che non siate del tutto sopraffatti». Poi, dopo che ebbero giurato, disse loro: «Allah è il garante di quello che abbiamo detto».

Hilali Khan

He (Yaqoob (Jacob)) said: "I will not send him with you until you swear a solemn oath to me in Allahs Name, that you will bring him back to me unless you are yourselves surrounded (by enemies, etc.)," And when they had sworn their solemn oath, he said: "Allah is the Witness over what we have said."

Kuliev E.

Он сказал: «Я не отпущу его с вами, пока вы не поклянетесь Аллахом, что непременно вернетесь с ним, если только вы не попадете в окружение». Когда же они поклялись ему, он сказал: «Аллах является Попечителем и Хранителем того, что мы сказали».

M.-N.O. Osmanov

[Отец] сказал: «Я ни за что не отпущу его с вами, пока вы не поклянетесь Аллахом, что непременно вернетесь с ним, если только вас не постигнет [беда]». Когда же они поклялись ему, [отец] сказал: «Аллах – поручитель в том, о чем мы договорились».

Mohammad Habib Shakir

He said: I will by no means send him with you until you give me a firm covenant in Allah’s name that you will most certainly bring him back to me, unless you are completely surrounded. And when they gave him their covenant, he said: Allah is the One in Whom trust is placed as regards what we say.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He said: I will not send him with you till ye give me an undertaking in the name of Allah that ye will bring him back to me, unless ye are surrounded. And when they gave him their undertaking he said: Allah is the Warden over what we say.

Palmer

He said, ‹I will by no means send him with you until you give me a compact from God that ye will surely bring him to me, unless ye be encompassed.› So when they had given him their compact he said, ‹God over what ye say has charge.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yakub dedi: «Hepinizin çepeçevre kuşatılması müstesna, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah’tan bir garanti vermedikçe, onu sizinle asla göndermem.» Kardeşler ona garanti verince şöyle dedi: «Şu söylediğinize Allah Vekîl’dir.»

Qaribullah

He replied: ‹I will never send him with you until you swear by Allah that you will bring him back to me, unless you are prevented. ‹ And when they had given him their oath, he said: ‹Allah is the Guardian of what we say. ‹

QXP

Jacob said, «I will not send him with you till you give me a solemn pledge in the name of Allah, that you will bring him back to me unless you get surrounded (by circumstances beyond control). And when they gave him their solemn pledge, he said, «Allah is the Warden over all we say.»

Reshad Khalifa

He said, «I will not send him with you, unless you give me a solemn pledge before GOD that you will bring him back, unless you are utterly overwhelmed.» When they gave him their solemn pledge, he said, «GOD is witnessing everything we say.»

Rodwell

He said, «I will not send him with you but on your oath before God that ye will, indeed, bring him back to me, unless hindrances encompass you.» And when they had given him their pledge, he said, «God is witness of what we say.»

Sale

Jacob said, I will by no means send him with you, until ye give me a solemn promise, and swear by God that ye will certainly bring him back unto me, unless ye be encompassed by some inevitable impediment. And when they had given him their solemn promise, he said, God is witness of what we say.

Sher Ali

He said, `I will not send him with you until you give me a solemn promise in the name of ALLAH that you will surely bring him to me, unless it be that you are encompassed.› And when they had given him their solemn promise, he said, `ALLAH watches over what we say.›

Unknown German

Er sprach: «Ich werde ihn nicht mit euch senden, ehe ihr mir nicht ein feierliches Versprechen im Namen Allahs gebt, daß ihr ihn mir sicher wiederbringt, es sei denn, ihr werdet alle umringt.» Als sie ihm ihr feierliches Versprechen gegeben hatten, sprach er: «Allah wacht über das, was wir sprechen.»

V. Porokhova

Он (им) сказал: ■ «Я с вами не пошлю его, ■ Пока Аллахом вы не поклянетесь, ■ Что вы ко мне его вернете (невредимым), ■ Если, конечно, не постигнет вас (беда)». ■ Когда же они клятву дали, он сказал: ■ «Аллах за то, что здесь мы говорили, – поручитель».

Yakub Ibn Nugman

Аталары әйтте: «Әлбәттә, Биняминне сезнең белән җибәрмәмен, сәламәт кайтарып үземә тапшырырга Аллаһ исеме белән ант итеп вәгъдә биргәнегезгә чаклы». Биняминне сәламәт алып кайтып тапшырырга вәгъдәләрен биргәч, аталары әйтте: «Безнең сөйләшкән сүзләребезне Аллаһ күзәтүчедер».

جالندہری

(یعقوب نے) کہا جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس (صحیح سالم) لے آؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا۔ مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ (یعنی بےبس ہوجاؤ تو مجبوری ہے) جب انہوں نے ان سے عہد کرلیا تو (یعقوب نے) کہا کہ جو قول وقرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے

طاہرالقادری

یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا: میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اﷲ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس (واپس) لے آؤ گے سوائے اس کے کہ تم (سب) کو (کہیں) گھیر لیا جائے (یا ہلاک کر دیا جائے)، پھر جب انہوں نے یعقوب (علیہ السلام) کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا: جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اﷲ نگہبان ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.