سوره يوسف (12) آیه 111

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 111

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 1
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 110

عربی

لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُِولِي الأَْلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

بدون حرکات عربی

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى و لكن تصديق الّذي بين يديه و تفصيل كلّ شي‏ء و هدى و رحمة لقوم يؤمنون

خوانش

Laqad kana fee qasasihim AAibratun li-olee al-albabi ma kana hadeethan yuftara walakin tasdeeqa allathee bayna yadayhi watafseela kulli shay-in wahudan warahmatan liqawmin yu/minoona

آیتی

در داستانهايشان خردمندان را عبرتي است اين داستاني بر ساخته نيست ،بلکه تصديق سخن پيشينيان و تفصيل هر چيزي است و براي آنها که ايمان آورده اند هدايت است و رحمت

خرمشاهی

به راستى كه در بيان داستان ايشان مايه عبرتى براى خردمندان هست. [و اين قرآن] سخنى برساخته نيست، بلكه همخوان با كتابى است كه پيشاپيش آن است و روشنگر همه چيز و رهنمود و رحمتى براى اهل ايمان است.

کاویانپور

در بيان قصص انبياء براى اهل علم و دانش عبرتهاست. قرآن حديث ساختگى نيست و لكن مصدق كتابهاى آسمانى پيشين است و درباره همه چيز به تفصيل بيان ميدارد. قرآن هدايت و رحمت است براى جماعتى كه ايمان مى‏آورند.

انصاریان

به راستی در سرگذشت آنان عبرتی برای خردمندان است. [قرآن] سخنی نیست که به دروغ بافته شده باشد، بلکه تصدیق کننده کتاب های آسمانی پیش از خود است و بیان گر هر چیز است و برای مردمی که ایمان دارند، سراسر هدایت و رحمت است.

سراج

بعزتم سوگند حقا در داستان پيمبران (يا در قصه يوسف و برادرانش) پندى براى خردمندان است نيست قرآن سخنى كه بربافته باشند و ليكن تصديق كننده است آن چيزى را كه پيش از آن بوده و بيان كننده همه چيزهاست (كه بدان نيازمندند) (و راه نماينده و رحمتى (رحمت خاصه) است براى گروهى كه ايمان مى‏آورند)

فولادوند

به راستى در سرگذشت آنان، براى خردمندان عبرتى است. سخنى نيست كه به دروغ ساخته شده باشد، بلكه تصديق آنچه [از كتابهايى‏] است كه پيش از آن بوده و روشنگر هر چيز است و براى مردمى كه ايمان مى‏آورند رهنمود و رحمتى است.

پورجوادی

در سرگذشت آنها براى خردمندان عبرتى است، اينها داستان دروغين نبود بلكه تصديق كتابى است كه در برابر آنهاست و شرح هر چيز با هدايت و رحمت براى گروهى است كه ايمان مى‏آورند.

حلبی

به تحقيق در قصه‏هاى اينان [پيامبران‏] عبرتى است براى خردمندان. سخنى نيست كه بر ساخته باشد و ليكن تصديق آن [كتابهايى‏] است كه نزدشان بود، و بيان همه چيز و هدايت و رحمتى است براى گروهى كه ايمان مى‏آورند.

اشرفی

هر آينه باشد در قصه‏هاى ايشان پندى مر صاحبان خردها را نباشد حديثى كه بدروغ بسته شود و ليكن تصديق آن چيزيست كه پيش از او بوده و بيان همه چيز و هدايت و رحمت از براى گروهى كه ميگروند

خوشابر مسعود انصاري

به راستى كه در داستانشان عبرتى براى خردمندان است. [قرآن‏] سخنى نبود كه [به دروغ‏] بربافته شده باشد. بلكه تصديق كننده كتابى است كه پيش از آن است و بيانگر هر چيزى و براى گروهى كه ايمان مى‏آورند [مايه‏] هدايت و رحمت است.

مکارم

در سرگذشت آنها درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود! اینها داستان دروغین نبود؛ بلکه (وحی آسمانی است، و) هماهنگ است با آنچه پیش روی او (از کتب آسمانی پیشین) قرار دارد؛ و شرح هر چیزی (که پایه سعادت انسان است)؛ و هدایت و رحمتی است برای گروهی که ایمان می‌آورند!

مجتبوی

هر آينه در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى- مايه پندگرفتن- بوده است. اين- قرآن- سخنى نيست كه به دروغ بافته شده باشد، بلكه باورداشت آن [كتابى‏] است كه پيش آن است- پيش از آن آمده است-، و شرح و بيان هر چيزى و رهنمونى و بخشايشى است براى مردمى كه ايمان آورند.

مصباح زاده

هر آينه باشد در قصه‏هاى ايشان پندى مر صاحبان خردها را نباشد حديثى كه بدروغ بسته شود و ليكن تصديق آن چيزيست كه پيش از او بوده و بيان همه چيز و هدايت و رحمت از براى گروهى كه مى‏گروند

معزی

همانا بوده است در داستانهاى ايشان عبرتى براى خردمندان نيست داستانى دروغ پرداخته و ليكن گواهى آنچه پيش روى او است و تفصيل همه چيز و هدايت و رحمتى براى گروه ايمان آورندگان

قمشه ای

همانا در حکایت آنان برای صاحبان عقل عبرت کامل خواهد بود. این قرآن نه سخنی است که فرا توان بافت لیکن کتب آسمانی پیش از خود را هم تصدیق کرده و هر چیزی را (که راجع به سعادت دنیا و آخرت خلق است) مفصل بیان می‌کند و برای اهل ایمان هدایت و (سعادت و) رحمت خواهد بود.

رشاد خليفه

در تاريخچه آنها، براي خردمندان درس عبرتي است. اين حديث ساختگي نيست؛ اين (قرآن) تمام كتاب‌هاي آسماني پيشين را تصديق مي ‌كند و همه چيز را با جزئيات توضيح مي ‌دهد و رحمت و مشعلي روشنگر است براي آنان كه ايمان دارند.

Literal

In their narration/information (stories there) had been an example/warning to those of the pure minds/hearts (it) was not an information/speech to be fabricated and but confirmation (to) which (is) between his hands and detailing/explaining/clarifying every thing, and guidance, and mercy to (a) nation believing. 163

Al-Hilali Khan

Indeed in their stories, there is a lesson for men of understanding. It (the Quran) is not a forged statement but a confirmation of the Allahs existing Books (the Taurat (Torah), the Injeel (Gospel) and other Scriptures of Allah) and a detailed explanation of everything and a guide and a Mercy for the people who believe.

Arthur John Arberry

In their stories is surely a lesson to men possessed of minds; it is not a tale forged, but a confirmation of what is before it, and a distinguishing of every thing, and a guidance, and a mercy to a people who believe.

Asad

Indeed, in the stories of these men 108 there is a lesson for those who are endowed with insight. [As for this revelation,»] it could not possibly be a discourse invented [by man]: nay indeed,»

Dr. Salomo Keyzer

Waarlijk, in de geschiedenissen der profeten en hun volk is een leerzaam voorbeeld gelegen voor hen, die met verstand zijn begaafd. De Koran is geen nieuw uitgevonden sprookje, maar eene bevestiging der schriften die te voren zijn geopenbaard, en eene duidelijke uitlegging van iedere zaak, die zoowel met betrekking tot het geloof als tot beoefening noodig is en eene leiding en eene genade voor hen die gelooven.

Free Minds

In their stories is a lesson for the people of intelligence. It was not a narration that was invented, but an authentication of what is already present and a detailing of all things, and a guidance and mercy to a people who believe.

Hamza Roberto Piccardo

Nelle loro storie c’è una lezione per coloro che hanno intelletto. Questo [Corano] non è certo un discorso inventato, ma è la conferma di ciò che lo precede, una spiegazione dettagliata di ogni cosa, una guida e una misericordia per coloro che credono.

Hilali Khan

Indeed in their stories, there is a lesson for men of understanding. It (the Quran) is not a forged statement but a confirmation of the Allahs existing Books (the Taurat (Torah), the Injeel (Gospel) and other Scriptures of Allah) and a detailed explanation of everything and a guide and a Mercy for the people who believe.

Kuliev E.

В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом. Это – не вымышленный рассказ, а подтверждение тому, что было до него, разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость для верующих людей.

M.-N.O. Osmanov

В повествовании о [деяниях] посланников заключено назидание для разумных мужей. И [Наше повествование] я – не вымышленный рассказ, а подтверждение тому, что было до него, разъяснение всего сущего, руководство к прямому пути и милость для верующих людей.

Mohammad Habib Shakir

In their histories there is certainly a lesson for men of understanding. It is not a narrative which could be forged, but a verification of what is before it and a distinct explanation of all things and a guide and a mercy to a people who believe.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

In their history verily there is a lesson for men of understanding. It is no invented story but a confirmation of the existing (Scripture) and a detailed explanation of everything, and a guidance and a mercy for folk who believe.

Palmer

Their stories were a lesson to those endowed with minds. It was not a tale forged, but a verification of what was before it, and a detailing of everything, and a guide and a mercy to a people who believe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun ki, resullerin hikâyelerinde, aklını ve gönlünü çalıştıranlar için bir ibret vardır. Bu Kur’an, uydurulacak bir hadis/bir söz değildir; aksine o, önündekini tasdikleyici, her şeyi ayrıntılı kılıcıdır. İnanan bir topluluk için de bir kılavuz ve bir rahmettir.

Qaribullah

Indeed, in their stories is a lesson for those of understanding. This is no forged tale, rather, it is a confirmation of the previous, a distinguishing of all things, a guidance and a mercy to a nation who believe.

QXP

Indeed in the history of these men, there is a lesson for people of understanding. As for this Revelation, it could not possibly be a hadith, fabricated. It confirms the Divine Origin of the previous Scriptures, and gives a detailed explanation of everything. And it is a Beacon and Mercy for all those who accept it.

Reshad Khalifa

In their history, there is a lesson for those who possess intelligence. This is not fabricated Hadith; this (Quran) confirms all previous scriptures, provides the details of everything, and is a beacon and mercy for those who believe.

Rodwell

Certainly in their histories is an example for men of understanding. This is no new tale of fiction, but a confirmation of previous scriptures, and an explanation of all things, and guidance and mercy to those who believe.

Sale

Verily in the histories of the prophets and their people there is an instructive example unto those who are indued with understanding. The Koran is not a new invented fiction; but a confirmation of those scriptures which have been revealed before it, and a distinct explication of every thing necessary, in respect either to faith or practice, and a direction and mercy unto people who believe.

Sher Ali

Assuredly, in their narrative is a lesson for men of understanding. It is not a thing that has been forged, but a fulfillment of that which is before it and a detail exposition of all things, and a guidance and a mercy to people who believe.

Unknown German

Wahrlich, in ihren Geschichten ist eine Lehre für Menschen von Verstand. Es ist keine erdichtete Rede, sondern eine Erfüllung dessen, was ihm vorausging, und eine deutliche Darlegung aller Dinge und Führung und Barmherzigkeit für ein Volk, das da glaubt.

V. Porokhova

В повествовании о них ■ Есть назидание для тех, ■ Кто обладает разуменьем. ■ Сей сказ не вымышлен, ■ А (послан) в подтверждение того, ■ Что до него ниспослано (другим) ■ Как разъяснение всего, ■ Как Руководство и как милость ■ Для всех, кто Господу предался.

Yakub Ibn Nugman

Сөйләнгән ошбу Йусуф г-м кыйссасында, әлбәттә, гакыл ияләренә гыйбрәтләр бар. Коръән Аллаһ исеменнән сөйләнгән ялган сүз түгел, әлбәттә, Аллаһу тәгаләнең үзенең сүзе, үзеннән элек иңдерелгән китапларны дөресләп иңдерелгән хак китаптыр вә һәрнәрсәнең хөкемен бәян итеп иңдерелмештер вә иман китергән кешеләргә һидәят һәм рәхмәт булсын өчен иңдерелде.

جالندہری

ان کے قصے میں عقلمندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ (قرآن) ایسی بات نہیں ہے جو (اپنے دل سے) بنائی گئی ہو بلکہ جو (کتابیں) اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق (کرنے والا) ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے

طاہرالقادری

بیشک ان کے قصوں میں سمجھ داروں کے لئے عبرت ہے، یہ (قرآن) ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا جائے بلکہ (یہ تو) ان (آسمانی کتابوں) کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے (نازل ہوئی) ہیں اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لئے جو ایمان لے آئے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.