سوره الرعد (13) آیه 2

قرآن، سوره الرعد (13) آیه 2

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 3
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 1

عربی

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَِجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الأَْمْرَ يُفَصِّلُ الآْياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

بدون حرکات عربی

اللّه الّذي رفع السّماوات بغير عمد ترونها ثمّ استوى على العرش و سخّر الشّمس و القمر كلّ يجري لأجل مسمّى يدبّر الأمر يفصّل الآيات لعلّكم بلقاء ربّكم توقنون

خوانش

Allahu allathee rafaAAa alssamawati bighayri AAamadin tarawnaha thumma istawa AAala alAAarshi wasakhkhara alshshamsa waalqamara kullun yajree li-ajalin musamman yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati laAAallakum biliqa-i rabbikum tooqinoona

آیتی

الله ، همان خداوندي است که آسمانها را بي هيچ ستوني که آن را ببينيد، برافراشت سپس به عرش پرداخت و آفتاب و ماه را که هر يک تا زماني معين در سيرند رام کرد کارها را مي گرداند و آيات را بيان مي کند ، باشد که به ديدار پروردگارتان يقين کنيد

خرمشاهی

خداوند كسى است كه آسمانها را بدون ستونهايى كه آنها را ببينيد برافراشت، سپس بر عرش استيلا يافت، و خورشيد و ماه را رام كرده است كه هر يك تا سرآمدى معين، روان است [همو] كار [و بار جهان] را تدبير مى كند و آيات [خويش] را روشن بيان مى دارد، باشد كه شما به لقاى

کاویانپور

از جانب خدايى است كه آسمانها را بدون ستون و بدون تكيه‏گاه بطورى كه مى‏بينيد، بر افراشت. سپس به تدبير امور عرش عظيم پرداخت. خورشيد و ماه را مجرى فرمان قرار داد. هر كدام تا مدتى معين (در مدار خود) در حركتند. امور آفرينش را او تدبير ميكند و آيات قدرت خود را به تفصيل بيان ميدارد، تا شايد شما مردم به لقاء پروردگارتان يقين حاصل كنيد.

انصاریان

خداست که آسمان ها را بدون پایه هایی که آنها را ببینید، برافراشت، آن گاه بر تخت فرمانروایی [و حکومت بر آفرینش] چیره و مسلط شد، و خورشید و ماه را رام و مسخّر ساخت، که هر کدام تا زمان معینی روانند، کار [جهان و جهانیان] را تدبیر می کند، نشانه ها [ی قدرت و حکمتش] را [در پهنه آفرینش] به روشنی بیان می کند تا شما به دیدار [قیامت و محاسبه شدن اعمال به وسیله] پروردگارتان یقین کنید.

سراج

خدا آن كس كه بيافراشت آسمانها را بدون ستونهائى كه به بينيد آنها را و مستولى شد بر عرش (بر ملك خود استيلاء و تسلط دارد) و رام كرد آفتاب و ماه را هر يك از خورشيد و ماه حركت مى‏كند تا مدتى نامبرده شده تدبير مى‏كند كار (جهان) را بيان مى‏كند نشانه‏ها را تا آنكه شما بديدار (جزاى) پروردگارتان يقين كنيد

فولادوند

خدا [همان‏] كسى است كه آسمانها را بدون ستونهايى كه آنها را ببينيد برافراشت، آنگاه بر عرش استيلا يافت و خورشيد و ماه را رام گردانيد؛ هر كدام براى مدّتى معيّن به سير خود ادامه مى‏دهند. [خداوند] در كار [آفرينش‏] تدبير مى‏كند، و آيات [خود] را به روشنى بيان مى‏نمايد، اميد كه شما به لقاى پروردگارتان يقين حاصل كنيد.

پورجوادی

همان خداوندى كه آسمانها را بدون ستونى كه ببينيد برافراشت و سپس به عرش پرداخت و خورشيد و ماه را به اختيار آورد كه حركت هر كدام را مدت معينى باشد. تدبير كارها را به عهده دارد و آيات را بيان مى‏كند تا به ديدار پروردگارتان يقين حاصل كنيد.

حلبی

خدا كسى است كه آسمانها را برافراشت بدون ستونى، آنها را مى‏بينيد، آن گاه قصد آفرينش عرش كرد، و خورشيد و ماه را مسخّر گردانيد، هر كدام تا مدت معينى روان مى‏شود. تدبير امر مى‏كند [و] آيات را بيان مى‏نمايد. باشد كه شما به لقاء پروردگارتان يقين بياوريد!

اشرفی

خدا است كه برافراشت آسمانها را بى‏ستون كه مى‏بينيد آنها را پس مستولى شد بر عرش و مسخر كرد آفتاب و ماه را هر يك ميروند تا مدتى نامبرده شده تدبير ميكند كاركاينات را بيان ميكند آيت‏ها را باشد كه شما برسيدن جزاى پروردگارتان يقين كنيد

خوشابر مسعود انصاري

خداوند كسى است كه آسمانها را بى [هيچ‏] ستونهايى كه آنها را ببينيد، برافراشت، آن گاه بر عرش استيلا يافت و خورشيد و ماه را رام كرد. هر يك تا زمانى معيّن روان است. كار [هستى‏] را تدبير مى‏كند، نشانه‏ها را [به روشنى‏] بيان مى‏كند تا شما به لقاى پروردگارتان يقين آوريد

مکارم

خدا همان کسی است که آسمانها را، بدون ستونهایی که برای شما دیدنی باشد، برافراشت، سپس بر عرش استیلا یافت (و زمام تدبیر جهان را در کف قدرت گرفت)؛ و خورشید و ماه را مسخّر ساخت، که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند! کارها را او تدبیر می‌کند؛ آیات را (برای شما) تشریح می‌نماید؛ شاید به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید!

مجتبوی

خداست آن كه آسمانها را بى‏ستونهايى كه آنها را ببينيد برافراشت، سپس بر عرش- مقام فرمانروايى بر جهان هستى- برآمد و خورشيد و ماه را رام كرد، كه هر يك تا سرآمدى نامبرده- معيّن- روانند. كار [جهان‏] را تدبير مى‏كند نشانه‏ها را به تفصيل بيان مى‏كند تا شايد ديدار پروردگارتان- روز رستاخيز- را بى‏گمان باور كنيد.

مصباح زاده

خدا است كه بر افراشت آسمانها را بى‏ستون كه مى‏بينيد آنها را پس مستولى شد بر عرش و مسخر كرد آفتاب و ماه را هر يك ميروند تا مدتى نامبرده شده تدبير ميكند كار كاينات را بيان ميكند آيت‏ها را باشد كه شما برسيدن جزاى پروردگارتان يقين كنيد

معزی

خدا است آنكه بيافراشت آسمانها را بى ستونى كه بينيدش سپس استوار شد بر عرش و رام كرد مهر و ماه را هر كدام روانند تا سرآمدى نامبرده مى پردازد كار را تفصيل دهد آيتها را شايد شما به ملاقات پروردگار خويش يقين آريد

قمشه ای

خداست آن ذات پاکی که آسمانها را چنان که می‌نگرید بی‌ستون برافراشت آن‌گاه بر عرش (قدرت بر وجود کل) قرار گرفت و خورشید و ماه را مسخّر اراده خود ساخت که هر کدام در وقت خاص به گردش آیند، امر عالم را منظم می‌سازد و آیات (قدرت) را با دلایلی مفصل بیان می‌دارد، باشد که شما به ملاقات پروردگار خود یقین کنید.

رشاد خليفه

خداست كه آسمان‌ها را بدون ستون‌هايي كه بتوانيد ببينيد، برافراشت، سپس اقتدار را در دست گرفت. او خورشيد و ماه را متعهد كرد؛ هر كدام تا سرآمدي معين (در مدار خود) در گردشند. او همه چيز را تحت كنترل دارد و آيات را توضيح مي ‌دهد، باشد كه درباره ملاقات با پروردگارتان به يقين برسيد.

Literal

God (is) who raised the skies/space without pillars/posts/columns (that) you see/understand it, then He aimed to/tended to/sat on on the throne , and He manipulated/subjugated the sun and the moon each passes/orbits to a named/identified (specified) term/time, He plans/regulates the order/command/matter/affair, He details/explains/clarifies the verses/evidences , maybe/perhaps you, with meeting your Lord, you be sure/certain.

Al-Hilali Khan

Allah is He Who raised the heavens without any pillars that you can see. Then, He Istawa (rose above) the Throne (really in a manner that suits His Majesty). He has subjected the sun and the moon (to continue going round)! Each running (its course) for a term appointed. He regulates all affairs, explaining the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) in detail, that you may believe with certainty in the meeting with your Lord.

Arthur John Arberry

God is He who raised up the heavens without pillars you can see, then He sat Himself upon the Throne. He subjected the sun and the moon, each one running to a term stated. He directs the affair; He distinguishes the signs; haply you will have faith in the encounter with your Lord.

Asad

It is God who has raised the heavens without any supports that you could see, and is established on the throne of His almightiness;

Dr. Salomo Keyzer

Het is God die den hemel zonder zichtbare pijlers heeft verheven, en toen zijn troon beklom, en de zon en de maan heeft onderworpen om hunne diensten te verrichten. Ieder der hemellichamen legt een bepaalden weg af. Hij beschikt alle dingen. Hij toont zijne teekenen duidelijk, zoodat gij verzekerd moogt zijn, dat gij uwen Heer op den jongsten dag zult zien.

Free Minds

God, Who raised the skies without any pillars that you can see, then He settled to the throne, and He commissioned the sun and the moon; each running to a fixed destiny. He manages all affairs, and He details the signs so that you will be aware of the meeting with your Lord.

Hamza Roberto Piccardo

Allah è Colui che ha innalzato i cieli senza pilastri visibili e quindi Si è innalzato sul Trono. Ha sottomesso il sole e la luna, ciascuno in corsa verso il suo termine stabilito. Ogni cosa dirige ed esplica i segni sì che possiate avere certezza dell’incontro con il vostro Signore.

Hilali Khan

Allah is He Who raised the heavens without any pillars that you can see. Then, He Istawa (rose above) the Throne (really in a manner that suits His Majesty). He has subjected the sun and the moon (to continue going round)! Each running (its course) for a term appointed. He regulates all affairs, explaining the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) in detail, that you may believe with certainty in the meeting with your Lord.

Kuliev E.

Аллах вознес небеса без опор, которые вы могли бы увидеть, а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку. Он управляет делами и разъясняет знамения, – быть может, вы будете убеждены во встрече со своим Господом.

M.-N.O. Osmanov

Аллах вознес небеса на невидимых вами опорах, потом воссел на трон и подчинил власти Своей солнце и луну, и они находятся в движении до положенного срока. В Его власти [все] дела [мира], Он разъясняет аяты [Корана], – быть может, вы уверуете в то, что предстанете перед вашим Господом.

Mohammad Habib Shakir

Allah is He Who raised the heavens without any pillars that you see, and He is firm in power and He made the sun and the moon subservient (to you); each one pursues its course to an appointed time; He regulates the affair, making clear the signs that you may be certain of meeting your Lord.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah it is Who raised up the heavens without visible supports, then mounted the Throne, and compelled the sun and the moon to be of service, each runneth unto an appointed term; He ordereth the course; He detaileth the revelations, that haply ye may be certain of the meeting with your Lord.

Palmer

God it is who has raised the heavens without columns that ye can see; then He made for the throne, and subjected the sun and the moon; each one runs on to a stated and appointed time; He governs the affair, details the signs;- haply of the meeting with your Lord ye will be sure.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah odur ki, gökleri direksiz yükseltmiştir; görüyorsunuz onları… Sonra arş üzerine egemen olmuştur. Güneş’i ve Ay’ı da boyun eğdirmiştir. Bunların tümü belirlenmiş bir vakte kadar akar dururlar. Oluşu yönlendirir, çekip çevirir O… Ayetleri birer birer gözler önüne serer ki, Rabbinize kavuşacağınıza açık-seçik inanasınız.

Qaribullah

It is Allah who raised the heavens without pillars that you see. Then He willed to the Throne and subjected the sun and the moon, each pursuing an appointed course. He directs the affair. He makes plain His verses so that you will firmly believe in meeting your Lord.

QXP

Allah it is Who raised the heavens without pillars visible to you. Then upon the Throne of His Almightiness He assumed Supreme Control of the entire Universe. He committed the sun and the moon to be of service, each running to an appointed term. He keeps Order in the Universe and He explains His Messages in detail, so that you may be sure of meeting with your Lord. (Studying the Book of Nature will bring mankind closer to their Lord).

Reshad Khalifa

GOD is the One who raised the heavens without pillars that you can see, then assumed all authority. He committed the sun and the moon, each running (in its orbit) for a predetermined period. He controls all things, and explains the revelations, that you may attain certainty about meeting your Lord.

Rodwell

It is God who hath reared the Heavens without pillars thou canst behold; then mounted his throne, and imposed laws on the sun and moon: each travelleth to its appointed goal. He ordereth all things. He maketh his signs clear, that ye may have firm faith in a meeting with your Lord.

Sale

It is God who hath raised the heavens without visible pillars; and then ascended his throne, and compelled the sun and the moon to perform their services: Every of the heavenly bodies runneth an appointed course. He ordereth all things. He sheweth his signs distinctly, that ye may be assured ye must meet your Lord at the last day.

Sher Ali

ALLAH is HE Who raised up the heavens without any pillars that you can see. Then HE settled HIMSELF on the Throne. And HE pressed the sun and the moon into your service; each planet pursues its course until an appointed term. HE regulates all affairs and HE clearly explains the Signs that you may have firm belief in the meeting with your Lord.

Unknown German

Allah ist es, Der die Himmel erhöht hat ohne Stützpfeiler, die ihr sehen könnt. Dann setzte Er Sich auf den Thron. Und Er zwang Sonne und Mond in Dienstbarkeit; jedes läuft seine Bahn zum vorgezeichneten Ziel. Er ordnet alle Dinge. Er macht die Zeichen deutlich klar, auf daß ihr an die Begegnung mit eurem Herrn fest glauben möchtet.

V. Porokhova

Аллах есть Тот, ■ Кто небеса воздвиг без видимых опор ■ И после утвердил Трон (Вседержавья), ■ Поставил под Свою управу Солнце и Луну, ■ И до назначенного срока ■ Они свой совершают бег. ■ Он правит всем Своим твореньем ■ И устанавливает ясные знаменья, ■ Чтоб вы уверились во встрече с вашим Властелином.

Yakub Ibn Nugman

Үзегез дә күрәсез, бер нинди терәксез күкләрне күтәрүче зат Аллаһ, соңра ґәрешкә касд кылды һәм кояш вә айны үзенә буйсындырды, Аллаһ билгеләгән вакыткача йөрерләр. Барча эш белән үзе җитәкчелек итәр, вә һәр дәлилне Коръән белән бәян кылыр, шаять, ахирәттә Раббыгыз хозурына барып басачагыгызга ышанырсыз!

جالندہری

خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو (اتنے) اونچے بنائے۔ پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ ہر ایک ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے۔ وہی (دنیا کے) کاموں کا انتظام کرتا ہے (اس طرح) وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو

طاہرالقادری

اور اﷲ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے (خلا میں) بلند فرمایا (جیسا کہ) تم دیکھ رہے ہو پھر (پوری کائنات پر محیط اپنے) تختِ اقتدار پر متمکن ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو نظام کا پابند بنا دیا، ہر ایک اپنی مقررہ میعاد (میں مسافت مکمل کرنے) کے لئے (اپنے اپنے مدار میں) چلتا ہے۔ وہی (ساری کائنات کے) پورے نظام کی تدبیر فرماتا ہے، (سب) نشانیوں (یا قوانینِ فطرت) کو تفصیلاً واضح فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کر لو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.