سوره الرعد (13) آیه 4

قرآن، سوره الرعد (13) آیه 4

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 5
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 3

عربی

وَ فِي الأَْرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الأُْكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

بدون حرکات عربی

و في الأرض قطع متجاورات و جنّات من أعناب و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان يسقى بماء واحد و نفضّل بعضها على بعض في الأكل إنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون

خوانش

Wafee al-ardi qitaAAun mutajawiratun wajannatun min aAAnabin wazarAAun wanakheelun sinwanun waghayru sinwanin yusqa bima-in wahidin wanufaddilu baAAdaha AAala baAAdin fee alokuli inna fee thalika laayatin liqawmin yaAAqiloona

آیتی

و بر روي زمين قطعه هايي است در کنار يکديگر و باغهاي انگور و کشتزارهاو، نخلهايي که دو تنه از يک ريشه رسته است يا يک تنه از يک ريشه و همه به يک آب سيراب مي شوند و در ثمره ، بعضي را بر بعض ديگر برتري نهاده ايم هر آينه در اينها براي خردمندان عبرتهاست

خرمشاهی

و در زمين كرتهايى است نزديك به هم و باغهايى از [درختان] انگور و كشته[ى گوناگون] و خرما، همانند و ناهمانند، كه همه به يك آب آبيارى مى شوند و ميوه هاى بعضى را از بعضى ديگر برتر ساخته ايم، بيگمان در اين براى خردورزان مايه هاى عبرت است.

کاویانپور

و در زمين قطعات مختلفى از باغات انگور و كشتزارها و نخلستانهاى گوناگون كنار هم وجود دارد كه از يك آب سيراب ميشوند (ولى محصول گوناگون ميدهند) از نظر مواد غذايى، بعضى را بر بعضى ديگر برترى داديم. مسلما در آن نشانه‏هايى است (از قدرت خلاقه خداى تعالى) براى جماعتى كه عاقلانه فكر ميكنند.

انصاریان

در زمین قطعه هایی مختلف و گوناگون، و باغ هایی از انگور و کشتزار و درختان خرمایی است که بر یک ریشه و غیر یک ریشه [می رویند]. ما برخی از آنان را در میوه و محصول با آنکه از یک آب سیراب می شوند بر برخی دیگر برتری می دهیم. بی تردید در این امور برای مردمی که تعقّل می کنند، نشانه هایی [بر توحید، ربوبیّت و قدرت خدا] ست.

سراج

و در زمين پاره‏هائى است پيوسته به يكديگر (پاره‏اى شايسته زراعت و برخى شوره زار) و نيز بوستانهائى از انگورها و كشتزارها و درختان خرماست كه برخى از شاخه‏ها از يك بنه برآمده و برخى ديگر از يك اصل نرسته همه سيراب مى‏شويد بيك آب برترى دهيم برخى از بوستانها را بر برخى ديگر در ميوه البته در آن (چه ذكرش برفت) نشانه هائى روشن است براى گروهى كه تعقل كنند

فولادوند

و در زمين قطعاتى است كنار هم، و باغهايى از انگور و كشتزارها و درختان خرما، چه از يك ريشه و چه از غير يك ريشه، كه با يك آب سيراب مى‏گردند، و [با اين همه‏] برخى از آنها را در ميوه [از حيث مزه و نوع و كيفيت‏] بر برخى ديگر برترى مى‏دهيم. بى گمان در اين [امر نيز] براى مردمى كه تعقّل مى‏كنند دلايل [روشنى‏] است.

پورجوادی

و در روى زمين قطعاتى كنار هم و باغهايى از انگور و مزارع و نخلها كه گاهى از يك بن مى‏رويند و گاهى از چند بن، در صورتى كه از يك آب سيراب مى‏شوند و با اينحال ثمره بعضى را بر ديگرى برترى داديم در اينها براى خردمندان عبرتهاست.

حلبی

و در زمين قطعه‏هايى كنار هم است و بوستانهايى از انگور و كشتزار و خرما بنان از يك ريشه رسته و از يك ريشه نارسته، كه به يك آب آبيارى مى‏شود. و برخى را در ثمر بر برخى ديگر افزونى مى‏دهيم.بى‏گمان در آن نشانه‏هاست براى گروهى كه انديشه مى‏كنند.

اشرفی

و در زمين حصه هاست نزديك بهم و بوستانها از انگورها و زراعت و درختان خرماى چند از يك بن و اصل رسته و غير آن آب داده ميشود بيك آب و زيادتى ميدهيم برخى از آنها را بر برخى در ثمر بدرستيكه در آن هر آينه آيتهاست گروهى را كه دريابند بعقل

خوشابر مسعود انصاري

و در زمين قطعه‏هاى [گوناگون‏] به هم پيوسته و باغهايى از درختان انگور و كشتزار وجود دارد. و [نيز] درختان خرماى هم ريشه و ناهم ريشه كه از يك آب آبيارى مى‏شوند، و در [طعم‏] ميوه‏ها برخى از آن را بر برخى [ديگر] برترى داده‏ايم. بى گمان در اين [امر] براى گروهى كه خرد مى‏ورزند نشانه‏هاست

مکارم

و در روی زمین، قطعاتی در کنار هم قرار دارد که با هم متفاوتند؛ و (نیز) باغهایی از انگور و زراعت و نخلها، (و درختان میوه گوناگون) که گاه بر یک پایه می‌رویند و گاه بر دو پایه؛ (و عجیب‌تر آنکه) همه آنها از یک آب سیراب می‌شوند! و با این حال، بعضی از آنها را از جهت میوه بر دیگری برتری می‌دهیم؛ در اینها نشانه‌هایی است برای گروهی که عقل خویش را به کار می‌گیرند!

مجتبوی

و در زمين پاره‏هايى است نزديك يكديگر، و بوستانهايى از تاكها و كشتها و خرمابنهايى روييده از يك ريشه و نه از يك ريشه كه با يك آب سيراب مى‏شوند. و برخى از آنها را در ميوه بر برخى ديگر برترى مى‏نهيم. هر آينه در اين [امور] براى گروهى كه خرد را كار بندند نشانه‏هاست.

مصباح زاده

و در زمين حصه‏هاست نزديك بهم و بوستانها از انگورها و زراعت و درختان خرماى چند از يك بن و اصل رسته و غير آن آب داده ميشود بيك آب و زيادتى ميدهيم برخى از آنها را بر برخى در ثمر بدرستى كه در آن هر آينه آيتهاست گروهى را كه دريابند بعقل

معزی

و در زمين است بخشهائى نزديك به هم و باغهائى از انگورها و كشتزار و درختان خرما رسته از يك بن و نارسته از يك بن كه آبيارى مى شود به يك آب و برترى نهيم پاره اى از آنها را بر پاره اى در خوراك همانا در اين است آيتهائى براى گروهى كه بخرد دريابند

قمشه ای

و در زمین قطعاتی مجاور و متصل است (که آثار هر قطعه مباین قطعه دیگر است) زمینی برای تاکستان و باغ انگور قابل است، و یک جا برای زراعت غلاّت، و زمینی برای نخلستان آن هم نخلهای گوناگون که همه با یک آب مشروب می‌شوند ولی ما بعضی را در نوع میوه بر بعضی برتری می‌دهیم، و این امور عاقلان را ادلّه واضحی (بر حکمت صانع) است.

رشاد خليفه

در زمين، قطعاتي مجاور هم هستند كه باغ‌هاي انگور، محصولات، درختان نخل- يك پايه و دو پايه- به عمل مي آورند. ما خوردن بعضي از آنها را بر بعضي ديگر برتري داديم، اگرچه آنها با يك آب آبياري شده‌اند. اينها مدرك‌هايي است محكم براي مردمي كه مي ‌فهمند.

Literal

And in the earth/Planet Earth (are) parts/portions (sections) neighboring each other, and treed gardens/paradises from grapes and plants/crops and palm trees› off shoots from a single root and without off shoots from a single root being given drink/irrigated with one water, and We prefer/favour some/part of it over some/part, in the food/fruits, that in that (are) evidences/signs (E) to a nation reasoning/comprehending .

Al-Hilali Khan

And in the earth are neighbouring tracts, and gardens of vines, and green crops (fields etc.), and date-palms, growing out two or three from a single stem root, or otherwise (one stem root for every palm ), watered with the same water, yet some of them We make more excellent than others to eat. Verily, in these things, there are Ayat (proofs, evidences, lessons, signs) for the people who understand.

Arthur John Arberry

And on the earth are tracts neighbouring each to each, and gardens of vines, and fields sown, and palms in pairs, and palms single, watered with one water; and some of them We prefer in produce above others. Surely in that are signs for a people who understand.

Asad

And there are on earth [many] tracts of land close by one another [and yet widely differing from one another›]; and [there are on it] vinyards, and fields of grain, and date-palms growing in clusters from one root or standing alone,9 [all] watered with the same water: and yet, some of them have We favoured above others by way of the food [which they provide for man and beast].›

Dr. Salomo Keyzer

En op de aarde zijn stukken land van verschillenden aard, ofschoon aan elkander grenzende, alsmede wijngaarden, en zaden en verschillende palmboomen uit denzelfden wortel en afzonderlijk uit verschillende stammen spruitende. Zij worden door hetzelfde water besproeid, maar wij maken sommigen uitmuntender tot voedsel dan andere. Daarin liggen zekerlijk teekens voor hen die nadenken.

Free Minds

And on Earth are neighbouring pieces of land with gardens of grape and plants and palm trees, some of which may be twin sharing the same root, or single, even though they are being watered with the same water source; and We make preference for some of them over others in what they consume. In that are signs for a people who comprehend.

Hamza Roberto Piccardo

Sulla terra ci sono porzioni vicine le une alle altre, vigneti, campi di grano e palmeti a ciuffo o separati che la stessa acqua irriga. Agli uni diamo però preminenza di frutti sugli altri. In ciò vi sono segni per coloro che capiscono.

Hilali Khan

And in the earth are neighbouring tracts, and gardens of vines, and green crops (fields etc.), and date-palms, growing out two or three from a single stem root, or otherwise (one stem root for every palm ), watered with the same water, yet some of them We make more excellent than others to eat. Verily, in these things, there are Ayat (proofs, evidences, lessons, signs) for the people who understand.

Kuliev E.

На земле есть сопредельные участки, виноградные сады, посевы, пальмы, растущие из одного корня или из разных корней. Их орошают одной водой, но одни из них Мы создаем более вкусными, чем другие. Воистину, в этом – знамения для людей разумеющих.

M.-N.O. Osmanov

На земле есть участки сопредельные, виноградники, нивы, пальмы, растущие и из одного корня, и из разных [корней], и орошают их одной и той же водой. [Но] одни [плоды] Мы создаем более вкусными, чем другие. Воистину, во [всем] этом – знамения для разумных людей.

Mohammad Habib Shakir

And in the earth there are tracts side by side and gardens of grapes and corn and palm trees having one root and (others) having distinct roots– they are watered with one water, and We make some of them excel others in fruit; most surely there are signs in this for a people who understand.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And in the Earth are neighbouring tracts, vineyards and ploughed lands, and date-palms, like and unlike, which are watered with one water. And we have made some of them to excel others in fruit. Lo! herein verily are portents for people who have sense.

Palmer

And on the earth are neighbouring portions, and gardens of grapes and corn and palms growing together (from one root) and not growing together; they are watered with one water, yet we distinguish one over the other as food;- verily, in that are signs unto a people who have sense.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yeryüzünde birbirine sırt vermiş komşu kıtalar, üzümlerden bahçeler, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, bir tek suyla sulanırlar. Biz bunların, yemişlerde bir kısmını diğer bir kısmına üstün kıldık. Bütün bunlarda aklını çalıştıran bir topluluk için elbette ki ibretler vardır.

Qaribullah

And in the land, there are adjoining plots, gardens of vines, sown fields and palmtrees in pairs and single that are watered with one water, yet We make some excel others in produce. Surely, in that are signs for a nation who understand.

QXP

And, on earth are many lots and tracts of land in proximity, yet widely differing from one another in composition and quality. On it, there are vineyards, and fields of grain, date and palm-trees, growing in clusters or standing alone. All of them are watered by the same water and yet, We have made some of them excel others in fruit. Verily, in all this there are Messages for people who use sense.

Reshad Khalifa

On earth, there are adjacent lots that produce orchards of grapes, crops, palm trees – dioecious and non-dioecious. Although they are irrigated with the same water, we prefer some of them over others in eating. These are solid proofs for people who understand.

Rodwell

And on the earth hard by each other are its various portions: gardens of grapes and corn, and palm trees single or clustered. Though watered by the same water, yet some make we more excellent as food than other: Verily in all this are signs for those who understand.

Sale

And in the earth are tracts of land of different natures, though bordering on each other; and also vineyards, and seeds, and palm-trees springing several from the same root, and singly from distinct roots. They are watered with the same water, yet We render some of them more excellent than others to eat. Herein are surely signs unto people who understand.

Sher Ali

And in the earth are diverse tracks, adjoining one another, and gardens of vines, and corn-fields, and date-palms, growing together from one root and others not so growing, they are all watered with the same water, yet WE make some of them excel others in fruit. Therein are Signs for a people who use their understanding.

Unknown German

Und auf der Erde sind dicht beieinander (verschiedene) Landstriche und Rebengärten und Kornfelder und Dattelpalmen, aus einer Wurzel zusammen erwachsend und andere nicht so erwachsend; mit dem nämlichen Wasser sind sie getränkt, dennoch lassen Wir die einen von ihnen die andern übertreffen an Frucht. Hierin sind wahrlich Zeichen für ein verstehendes Volk.

V. Porokhova

Соседствуют на сей земле ■ (Столь непохожие) угодья: ■ Сады из виноградных лоз, ■ Засеянные пашни ■ И пальмы, что растут из одного иль нескольких корней, ■ Напоены одной водою. ■ И сообразно вкусу Мы одни из них ■ Перед другими возвышаем ■ (Для потребления вам) в пищу. ■ В этом, поистине, знамения для тех, ■ Кто обладает разуменьем.

Yakub Ibn Nugman

Җир шары төрле кисәкләрдән тора, мәсәлән: бер өлеше су, бер өлеше игенлек, бер өлеше тау – урманлык вә бер өлеше комлык-сазлык, Аллаһ шулай төзегән вә җимеш бакчалары, игенләр, икешәрләп вә ялгыз үскән хөрмә агачлары – барчасы бер су белән сугарылалар, ашауда тәме белән берсен икенчесеннән артык кылырбыз. Гакылларын эшләткән кешеләр өчен бу нәрсәләрне яратуда Аллаһуның берлегенә, әлбәттә, дәлилләр бар.

جالندہری

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں۔ ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت۔ بعض کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتیں (باوجود یہ کہ) پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے۔ اور ہم بعض میوؤں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں۔ اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں

طاہرالقادری

اور زمین میں (مختلف قسم کے) قطعات ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، جھنڈدار اور بغیر جھنڈ کے، ان (سب) کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور (اس کے باوجود) ہم ذائقہ میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشتے ہیں، بیشک اس میں عقل مندوں کے لئے (بڑی) نشانیاں ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.