سوره الرعد (13) آیه 5

قرآن، سوره الرعد (13) آیه 5

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 6
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 4

عربی

وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَ إِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ الأَْغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ

بدون حرکات عربی

و إن تعجب فعجب قولهم أ إذا كنّا ترابا أ إنّا لفي خلق جديد أولئك الّذين كفروا بربّهم و أولئك الأغلال في أعناقهم و أولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون

خوانش

Wa-in taAAjab faAAajabun qawluhum a-itha kunna turaban a-inna lafee khalqin jadeedin ola-ika allatheena kafaroo birabbihim waola-ika al-aghlalu fee aAAnaqihim waola-ika ashabu alnnari hum feeha khalidoona

آیتی

اگر تو در شگفت مي آيي ، شگفت سخن ايشان است که آيا آن هنگام که خاک شويم از نو ما را بيافرينند ؟ اينان به پروردگارشان ايمان ندارند ، بر گردنهاشان غلها باشد و اهل جهنمند و در آن جاودانه اند

خرمشاهی

و اگر عجب كنى، سخن ايشان عجيب[تر] است [كه مى گويند] آيا آنگاه كه خاك شديم، آيا به آفرينش تازه اى درمى آييم؟ اينان كسانى اند كه به پروردگارشان كفر ورزيده اند و هم اينانند كه [در قيامت و در دوزخ] در گردنهايشان غل و بندهاست; و اينان دوزخى اند و جاودانه در آن

کاویانپور

(يا پيامبر) اگر از اعمال كافران تعجب ميكنى، عجيب تر از آن، سخنان آنهاست، كه ميگويند: هنگامى كه ما (مرديم و) خاك شديم، آيا دوباره زنده خواهيم شد؟ آنان كسانى هستند كه بر پروردگارشان كافر شدند و همانها هستند كه (روز قيامت) زنجيرهاى سنگين در گردن دارند و آنان اهل آتشند و در آن هميشگى خواهند بود.

انصاریان

اگر بخواهی تعجب کنی، پس تعجب از گفتار منکران لجوج است که [بدون توجه به قدرت خدا که آنان را از خاک پدید آورد، می گویند]: آیا ما هنگامی که [پس از مردن] خاک شدیم، به راستی در آفرینش جدیدی خواهیم بود؟! اینانند که به پروردگارشان کافر شدند، و اینانند که در گردنشان بندها و زنجیرها [ی گمراهی در دنیا و عذاب در آخرت] است، و اینان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند.

سراج

و اگر عجب مى‏دارى (از كافران) شگفت‏انگيز است گفتارشان كه آيا آنگه كه باشيم خاك آيا ما خواهيم بود در آفرينشى نوين آن گروه آنانند كه كافر شدند به پروردگار خود و آن گروه غلها (ى آتشين) در گردنهاى ايشان است (و علامت كفار در دوزخ اين باشد) و آن گروه ملازمان آتشند ايشان در آنجا هميشه مى‏مانند

فولادوند

و اگر عجب دارى، عجب از سخن آنان [=كافران‏] است كه: «آيا وقتى خاك شديم، به راستى در آفرينش جديدى خواهيم بود؟» اينان همان كسانند كه به پروردگارشان كفر ورزيده‏اند و در گردنهايشان زنجيرهاست، و آنان همدم آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.

پورجوادی

اگر تعجب كنى از گفتار كسانى تعجب كن كه مى‏گويند: «آيا هنگامى كه خاك شديم، به خلقت جديدى باز مى‏گرديم؟» آنها كسانى هستند كه به پروردگارشان كافر شده‏اند و بر گردنشان زنجيرهايى است، آنان اهل جهنمند و جاودانه در آن خواهند ماند.

حلبی

و اگر شگفت دارى، شگفت [تر از همه‏] سخن [دسته‏اى از] ايشان است كه [منكر معادند و گويند]: چون ما خاك شديم آيا در آفرينش جديدى باشيم؟ آن گروه، كسانى هستند كه به پروردگارشان كفر ورزيدند و آن گروه، دوزخيانند [و] در آن ماندگارند.

اشرفی

و اگر عجب ميدارى پس عجبست گفتارشان كه آيا چون باشيم خاك آيا بدرستيكه ما هر آينه در آفرينش تازه‏ايم آنگروه آنانند كه كافر شدند بپروردگارشان و آنگروه باشد غلها در گردنشان و آنها اهل آتشند ايشان در آن جاودانيانند

خوشابر مسعود انصاري

و اگر از [ناگرويدن كافران‏] به شگفت مى‏آيى، [بدانكه اين‏] سخن آنان شگفت‏آور است كه: آيا چون خاك شويم، آيا ما [دوباره‏] به هيأت آفرينشى نوين در مى‏آييم. اينان كسانى‏اند كه به پروردگارشان كفر ورزيدند و هم اينانند كه بندها در گردنهايشان خواهد بود. و اينان دوزخى‏اند، آنان در آنجا جاودانه‏اند

مکارم

و اگر (از چیزی) تعجب می‌کنی، عجیب گفتار آنهاست که می‌گویند: «آیا هنگامی که ما خاک شدیم، (بار دیگر زنده می‌شویم و) به خلقت جدیدی بازمی‌گردیم؟!» آنها کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شده‌اند؛ و آنان غل و زنجیرها در گردنشان است؛ و آنها اهل دوزخند، و جاودانه در آن خواهند ماند!

مجتبوی

و اگر شگفتى نمايى، شگفت است گفتار آنان كه: آيا هنگامى كه خاك شويم، براستى در آفرينشى نو در آييم؟ اينانند كه به پروردگار خويش كافر شدند، و اينان در گردنهاشان زنجيرهاست، و اينان دوزخيانند كه در آن جاويدانند.

مصباح زاده

و اگر عجب ميدارى پس عجبست گفتارشان كه آيا چون باشيم خاك آيا بدرستى كه ما هر آينه در آفرينش تازه‏ايم آنگروه آنانند كه كافر شدند بپروردگارشان و آنگروه باشد غلها در گردنشان و آنها اهل آتشند ايشان در آن جاودانيانند

معزی

و اگر شگفت مانى پس شگفت است گفتار ايشان كه آيا گاهى كه خاك شويم آيا به راستى مائيم در آفرينشى نوين آنانند كه كفر ورزيدند به پروردگار خود و آنانند كه زنجيرها به گردنهاى ايشان است و آنانند ياران آتش ايشانند در آن جاودانان

قمشه ای

و اگر تو را جای تعجب (به کار منکران) است عجب قول منکران معاد است که می‌گویند: آیا ما چون خاک شدیم باز از نو خلق خواهیم شد؟اینان هستند که به خدای خود کافر شدند و هم اینان زنجیرها (ی قهر و عذاب) بر گردن دارند و هم اینان اصحاب دوزخند و در آن همیشه معذبند.

رشاد خليفه

اگر قرار است تعجب كني، تعجب واقعي گفتار آنهاست كه: آيا پس از آنكه به خاك تبديل شديم، دوباره از نو خلق مي ‌شويم؟ اينان هستند كساني كه به پروردگارشان كافر شده‌اند. اينان هستند كساني كه سزاوارند كه بر گردن‌هايشان غل و زنجير نهاده شود. اينان هستند كساني كه سزاوار دوزخ شده‌اند، جايي كه تا ابد در آن ماندگارند.

Literal

And if you be astonished, so their saying/opinion and belief (is a) wonderment/astonishment/ surprise: «Is it that if we were dust/earth are we (to be) in (E) (a) new creation ?» Those are those who disbelieved with their Lord, and those, the leather or iron collars or handcuffs (will be) in their necks, and those are the fire’s owners/company/friends, they are in it immortally/eternally .

Al-Hilali Khan

And if you (O Muhammad SAW) wonder (at these polytheists who deny your message of Islamic Monotheism and have taken besides Allah others for worship who can neither harm nor benefit), then wondrous is their saying: «When we are dust, shall we indeed then be (raised) in a new creation?» They are those who disbelieve in their Lord! They are those who will have iron chains tying their hands to their necks. They will be dwellers of the Fire to abide therein.

Arthur John Arberry

If thou wouldst wonder, surely wonderful is their saying, ‹What, when we are dust shall we indeed then be raised up again in new creation?› Those are they that disbelieve in their Lord; those — on their necks are fetters; those shall be the inhabitants of the Fire, therein dwelling forever.

Asad

BUT IF thou art amazed [at the marvels of God’s metonymical sense of this word, «above» all that exists). To my mind, it is the second of these three meanings of samawat to which the ‹above verse refers: namely, to the spatial universe in which all aggregations of matter – be they planets, stars, nebulae or galaxies – are, as it were, «suspended» in space within a system of unceasing motion determined by centrifugal forces and mutual, gravitational attraction. AR-RA› D SORAH creation], amazing, too, is their saying, «What! After we have become dust, shall we indeed be [restored to life] in a new act .of creation?» It is they who [thus show that they] are bent on denying their Sustainer; ‹Z and it is they who carry the shackles [of their own making] around their necks;» and it is they who are destined for the fire, therein to abide.

Dr. Salomo Keyzer

Indien gij u verwondert, dat de ongeloovigen de opstanding loochenen, dan moet gij u zekerlijk verwonderen als zij zeggen: Nadat wij tot niet zijn veranderd, zullen wij dan tot een nieuw schepsel worden gevormd? Zij zijn het die niet in hunnen Heer gelooven; zij zullen banden om hunne halzen hebben, en deze zullen de bewoners der hel zijn; daar zullen zij eeuwig verblijven.

Free Minds

And if you are surprised, then what is more surprising is their saying: "Can it be that when we are dust, we will be created anew!" These are the ones who rejected their Lord, and they will have chains around their necks, and they are the dwellers of the Fire, in it they will abide.

Hamza Roberto Piccardo

Se ti stupisci, è davvero stupefacente il loro dire: «Quando saremo polvere, davvero passeremo una nuova creazione?». Sono quelli che rinnegano il loro Signore e che avranno al collo catene. Sono i compagni del Fuoco in cui rimaranno in perpetuo.

Hilali Khan

And if you (O Muhammad SAW) wonder (at these polytheists who deny your message of Islamic Monotheism and have taken besides Allah others for worship who can neither harm nor benefit), then wondrous is their saying: "When we are dust, shall we indeed then be (raised) in a new creation?" They are those who disbelieve in their Lord! They are those who will have iron chains tying their hands to their necks. They will be dwellers of the Fire to abide therein.

Kuliev E.

Если ты удивляешься, то удивляйся их словам: «Неужели после того, как мы станем прахом, мы возродимся в новом творении?» Они – те, которые не уверовали в своего Господа. Они – те, у кого на шеях оковы. Они – обитатели Огня, которые пребудут в нем вечно.

M.-N.O. Osmanov

Если ты удивлен [тем, что многобожники поклоняются тому, что не вредит и не помогает, и считают богами других кроме Меня], то ведь еще удивительнее их слова: «Неужели после того, когда мы превратимся во прах, мы будем вновь сотворены?» Они – те, которые не уверовали в Господа своего, а на шеях у них цепи, они будут обитателями адского огня и пребудут в нем вечно.

Mohammad Habib Shakir

And if you would wonder, then wondrous is their saying: What! when we are dust, shall we then certainly be in a new creation? These are they who disbelieve in their Lord, and these have chains on their necks, and they are the inmates of the fire; in it they shall abide.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if thou wonderest, then wondrous is their saying: When we are dust, are we then forsooth (to be raised) in a new creation? Such are they who disbelieve in their Lord; such have carcans on their necks; such are rightful owners of the Fire, they will abide therein.

Palmer

And if thou shouldst wonder, wondrous is their speech: ‹What! when we have become dust, shall we really then be created anew?› These are they who disbelieve in their Lord, and these are they with fetters round their necks, and these are the fellows of the Fire; they shall dwell therein for aye!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Eğer şaşıyorsan, esas şaşılacak olan onların şu sözüdür: «Biz toprak olunca mı ve gerçekten mi yeni bir yaratılış içinde bulunacağız?» Bunlar Rablerini inkâr edenlerdir. Ve bunlar boyunlarına bukağılar vurulanlardır. Bunlar ateşe dost olanların ta kendileridir; orada uzun süre kalacaklardır.

Qaribullah

If you would wonder, then wondrous is their saying: ‹When we are dust, shall we be raised to life again, a new creation? ‹ Such are those who disbelieve in their Lord. Their necks shall be fettered. They shall be the inhabitants of the Fire, in it they shall live for ever.

QXP

If you wonder, then wondrous is their saying, «What! After we have become dust, shall we indeed be restored to life in a new act of creation?» It is they who are bent upon denying their Sustainer. As a result, it is they who carry the shackles of their own making around their necks. And it is they who are destined for the Fire, therein to abide.

Reshad Khalifa

If you ever wonder, the real wonder is their saying: «After we turn into dust, do we get recreated anew?» These are the ones who have disbelieved in their Lord. These are the ones who have incurred shackles around their necks. These are the ones who have incurred Hell, wherein they abide forever.

Rodwell

If ever thou dost marvel, marvellous surely is their saying, «What! when we have become dust, shall we be restored in a new creation?» These are they who in their Lord believe not: these! the collars shall be on their necks; and these shall be inmates of the fire, to abide therein for aye.

Sale

If thou dost wonder at the infidels denying the resurrection, surely wonderful is their saying, after We shall have been reduced to dust, shall We be restored in a new creature? These are they who believe not in their Lord; these shall have collars on their necks, and these shall be the inhabitants of hell fire: Therein shall they abide for ever.

Sher Ali

And if thou shouldst wonder at their saying, `What ! when we have become dust, shall we then be in a state of new creation,› then wondrous indeed is what they say. These it is who disbelieve in their Lord; and these it is who shall have shackles round their necks, and they shall be the inmates of the Fire, wherein they shall abide.

Unknown German

Wenn du dich wunderst, so ist wunderbar fürwahr ihre Rede: «Wie! wenn wir zu Staub geworden sind, sollen wir dann in einer Neuschöpfung sein?» Diese sind es, die ihrem Herrn den Glauben versagen, und diese sind es, die Fesseln um ihren Hals haben werden, und sie werden die Bewohner des Feuers sein, darin müssen sie bleiben.

V. Porokhova

Если тебя дивит (отсутствие в них веры), ■ То (еще больше) удивляют их слова: ■ «Когда мы обратимся в прах, ■ Неужто в обновленном виде ■ Мы будем вновь воссозданы?» ■ И это – те, кто не уверовал (в Аллаха), – ■ У них на шеях (тяжкий груз) цепей, ■ Они все – обитатели Огня, ■ И в нем им оставаться вечно.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр син аларның кыямәт көненә ышанмауларына гаҗәпләнсәң, бигрәк тә аларның: «Без череп туфрак булганнан соң яңадан терелербезме? Әлбәттә, терелмибез!» – дигән сүзләре гаҗәп. Алар үзләренең Раббыларына ышанмаучы кешеләр вә алар ахирәттә муенларында богаулар булачак кешеләрдер һәм алар җәһәннәм утында яначак кешеләрдер, алар җәһәннәм утында мәңге калырлар.

جالندہری

اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم (مر کر) مٹی ہو جائیں گے تو کیا ازسرنو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں۔ اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں (جلتے) رہیں گے

طاہرالقادری

اور اگر آپ (کفار کے انکار پر) تعجب کریں تو ان کا (یہ) کہنا عجیب (تر) ہے کہ کیا جب ہم (مر کر) خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم اَز سرِ نو تخلیق کئے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور انہی لوگوں کی گردنوں میں طوق (پڑے) ہوں گے اور یہی لوگ اہلِ جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.