سوره ابراهيم (14) آیه 31

قرآن، سوره ابراهيم (14) آیه 31

آیه پسین: سوره ابراهيم (14) آیه 32
آیه پیشین: سوره ابراهيم (14) آیه 30

عربی

قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خِلالٌ

بدون حرکات عربی

قل لعبادي الّذين آمنوا يقيموا الصّلاة و ينفقوا ممّا رزقناهم سرّا و علانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه و لا خلال

خوانش

Qul liAAibadiya allatheena amanoo yuqeemoo alssalata wayunfiqoo mimma razaqnahum sirran waAAalaniyatan min qabli an ya/tiya yawmun la bayAAun feehi wala khilalun

آیتی

به بندگان من که ايمان آورده اند بگو تا نماز بگزارند و از آنچه ، روزيشان داده ايم نهان و آشکارا انفاق کنند ، پيش از آنکه روزي فرا رسد که در آن نه خريد و فروختي باشد و نه هيچ دوستيي به کار آيد

خرمشاهی

بگو به آن بندگانم كه ايمان آورده اند تا نماز را برپا دارند و پيش از آمدن روزى كه در آن نه خريد و فروشى هست و نه دوستى، از آنچه روزيشان كرده ايم، پنهان و آشكارا ببخشند.

کاویانپور

به آن بندگان من كه ايمان آورده‏اند، بگو، نماز را بر پا دارند و از آنچه روزيشان داده‏ايم در نهان و آشكار انفاق كنند. پيش از آنكه روزى برسد كه در آن روز، نه داد و ستدى بكار آيد و نه دوستى و رفاقتى.

انصاریان

به بندگان مؤمنم بگو: نماز را بر پا دارند، و از آنچه روزی آنان کرده ایم، پنهان و آشکار، انفاق کنند، پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی است و نه پیوند دوستی و رفاقت.

سراج

بگو به بندگان من كه گرويده‏اند بپاى دارند نماز را و انفاق كنند از آنچه روزى داده‏ايم بديشان نهان و آشكارا پيش از آنكه بيايد روزى كه نباشد سوداگرى در آن (كه تبهكار بدان جبران بدكارى خود كند) و نه دوستى

فولادوند

به آن بندگانم كه ايمان آورده‏اند بگو: «نماز را بر پا دارند و از آنچه به ايشان روزى داده‏ايم، پنهان و آشكارا انفاق كنند، پيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى باشد و نه دوستيى.»

پورجوادی

به بندگان مؤمن من بگو نماز را برپا دارند و از آنچه روزيشان داده‏ايم پنهان و آشكار انفاق كنند، پيش از آن كه روزى فرا رسد كه در آن نه خريد و فروش است و نه دوستى.

حلبی

بگو به بندگان من كه ايمان آوردند: نماز را بپاى دارند و از آنچه روزيشان داده‏ايم، پنهان و آشكار انفاق كنند، پيش از آنكه روزى بيايد كه در آن نه بيعى باشد و نه دوستيى.

اشرفی

بگو مر بندگان مرا آنان كه گرويدند كه برپاى دارند نماز را و انفاق كنند از آنچه روزى داديمشان نهان و آشكارا پيش از آنكه بيايد روزى كه نباشد بيعى در آن و نه دوستى

خوشابر مسعود انصاري

به بندگان مؤمنم بگو: نماز بر پاى دارند و از آنچه به آنان روزى داده‏ايم، پيش از آنكه روزى فرارسد كه نه بيعى در آن است و نه دوستى‏اى، پنهان و پيدا انفاق كنند

مکارم

به بندگان من که ایمان آورده‌اند بگو نماز را برپا دارند؛ و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم، پنهان و آشکار، انفاق کنند؛ پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه در آن خرید و فروش است، و نه دوستی! (نه با مال می‌توانند از کیفر خدا رهایی یابند، و نه با پیوندهای مادی!)

مجتبوی

به بندگان من كه ايمان آورده‏اند بگو: نماز را برپا دارند و از آنچه روزيشان كرده‏ايم نهان و آشكارا انفاق كنند پيش از آنكه روزى بيايد كه در آن نه خريد و فروختى باشد و نه دوستيى [كه در غير راه خدا باشد].

مصباح زاده

بگو مر بندگان مرا آنان كه گرويدند كه بر پاى دارند نماز را و انفاق كنند از آنچه روزى داديمشان نهان و آشكارا پيش از آنكه بيايد روزى كه نباشد بيعى در آن و نه دوستى

معزی

بگو به بندگان من آنان كه ايمان آوردند بپاى دارند نماز را و بدهند از آنچه روزيشان داديم نهان و آشكارا پيش از آنكه بيايد روزى كه نيست سوداگريى در آن و نه دوستيى

قمشه ای

به آن بندگان من که ایمان آوردند بگو نماز به پا دارند و از آنچه روزی آنها کردیم در نهان و آشکار انفاق کنند پیش از آنکه بیاید روزی که نه چیزی توان خرید و نه دوستی کسی (جز خدا) به کار آید.

رشاد خليفه

به بندگان من كه ايمان آوردند، سفارش كن كه نمازها (ارتباط با خدا) را به جا آورند و از روزي ‌هايي كه به آنها داديم، در نهان و آشكار انفاق نمايند، پيش از آنكه روزي بيايد كه نه معامله‌اي صورت گيرد و نه ارفاقي به خاطر خويشاوندي شود.

Literal

Say to My worshippers/slaves those who believed: «They (should) keep up the prayers and spend from what We provided for them secretly and publicly from before that a day comes, (where there is) no selling/trading in it and nor differences in opinions/friendships .

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW) to Ibadee (My slaves) who have believed, that they should perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and spend in charity out of the sustenance We have given them, secretly and openly, before the coming of a Day on which there will be neither mutual bargaining nor befriending.

Arthur John Arberry

Say to My servants who believe, that they perform the prayer, and expend of that We have provided them, secretly and in public, before a day comes wherein shall be neither bargaining nor befriending.

Asad

[And] tell [those of] My servants who have attained to faith that they should be constant in prayer and spend [in Our way], secretly and openly, out of what We provide for them as sustenance,» ere there come a Day when there will be no bargaining, and no mutual befriending.›

Dr. Salomo Keyzer

Zeg tot mijne dienaren die geloofd hebben, dat zij volhardend in het gebed moeten zijn, en dat zij aalmoezen moeten schenken van hetgeen wij hun hebben gegeven, zoowel in het geheim, als in het openbaar; alvorens de dag komt, waarop noch koop noch verkoop, noch vriendschap zal bestaan.

Free Minds

Say to My servants who believe, that they should hold the contact-method, and spend from what provisions We granted them secretly and publicly, before a Day comes when there is no trade therein, nor will there be any friends.

Hamza Roberto Piccardo

Di› ai Miei servi credenti che assolvano l’orazione e diano in pubblico e in privato [parte] dei beni che abbiamo loro concesso, prima che giunga in Giorno in cui non ci sarà più né commercio né amicizia.

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW) to Ibadee (My slaves) who have believed, that they should perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and spend in charity out of the sustenance We have given them, secretly and openly, before the coming of a Day on which there will be neither mutual bargaining nor befriending.

Kuliev E.

Скажи тем из Моих рабов, которые уверовали, чтобы они совершали намаз и расходовали явно и тайно из того, чем Мы их наделили, пока не наступит день, когда не будет ни торга, ни дружбы.

M.-N.O. Osmanov

Скажи тем из Моих рабов, которые уверовали, чтобы они совершали обряд молитвы и тратили явно и тайно из того, что Мы даровали им в удел, пока не наступит день, когда не будет ни взаимного торга, ни дружбы.

Mohammad Habib Shakir

Say to My servants who believe that they should keep up prayer and spend out of what We have given them secretly and openly before the coming of the day in which there shall be no bartering nor mutual befriending.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Tell My bondmen who believe to establish worship and spend of that which We have given them, secretly and publicly, before a day cometh wherein there will be neither traffick nor befriending.

Palmer

Say to my servants who believe, that they be steadfast in prayer and expend in alms of what we have bestowed upon them in secret and in public, before there comes the day when there shall be no buying and no friendship.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İnanan kullarıma söyle: Namazı/duayı yerine getirsinler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan, hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun olmadığı o gün gelmeden önce, gizli ve açık infak etsinler.

Qaribullah

Tell My worshippers, those who believe, who establish the prayer, and spend of what We have given them in private and in public, before the coming of that Day in which there is neither bargaining, nor the taking of friends,

QXP

(O Prophet) «Tell My servants to establish and consolidate the Divine System and spend of the provision We have given them, on others, secretly and publicly, before a Day comes wherein there shall be no trading of deeds nor friendship be of avail.» (2:254).

Reshad Khalifa

Exhort My servants who believed to observe the Contact Prayers (Salat), and to give (to charity) from our provisions to them, secretly and publicly, before a day comes where there is neither trade, nor nepotism.

Rodwell

Speak to my servants who have believed, that they observe prayer, and give alms of that with which we have supplied them, both privately and openly, ere the day come when there shall be neither traffic nor friendship.

Sale

Speak unto my servants who have believed, that they be assiduous at prayer, and give alms out of that which We have bestowed on them, both privately and in public; before the day cometh, wherein there shall be no buying nor selling, neither any friendship.

Sher Ali

Say to My servants who believe that they should observe Prayer, and spend out of what WE have given them, secretly and openly, before there comes a day where there will be neither bargaining nor friendship.

Unknown German

Sprich zu Meinen Dienern, die gläubig sind, daß sie das Gebet verrichten und spenden von dem, was Wir ihnen gegeben habell, im verborgenen und öffentlich, bevor ein Tag kommt, an dem weder Handel noch Freundschaft sein wird.

V. Porokhova

Скажи Моим благочестивым слугам, ■ Чтобы они молитву совершали, ■ Творили милостыню втайне и открыто ■ Из благ, что Мы им даровали, ■ Покуда не настанет День, ■ В который нет ни торга, ни услуг друзей.

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м, минем иман китергән бәндәләремә әйт: «Дусчык вә алыш-биреш итү эше булмый торган кыямәт көне килүдән элек намазларын укысынлар вә Без биргән малдан күрсәтеп һәм яшерен садакалар бирсенләр!»

جالندہری

(اے پیغمبر) میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ (اعمال کا) سودا ہوگا اور نہ دوستی (کام آئے گی) ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے درپردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں

طاہرالقادری

آپ میرے مومن بندوں سے فرما دیں کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ (ہماری راہ میں) خرچ کرتے رہیں اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی (دنیاوی) دوستی (کام آئے گی)،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.