سوره ابراهيم (14) آیه 32

قرآن، سوره ابراهيم (14) آیه 32

آیه پسین: سوره ابراهيم (14) آیه 33
آیه پیشین: سوره ابراهيم (14) آیه 31

عربی

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الأَْنْهارَ

بدون حرکات عربی

اللّه الّذي خلق السّماوات و الأرض و أنزل من السّماء ماء فأخرج به من الثّمرات رزقا لكم و سخّر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره و سخّر لكم الأنهار

خوانش

Allahu allathee khalaqa alssamawati waal-arda waanzala mina alssama-i maan faakhraja bihi mina alththamarati rizqan lakum wasakhkhara lakumu alfulka litajriya fee albahri bi-amrihi wasakhkhara lakumu al-anhara

آیتی

خداست که آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان باران نازل کرد و بدان باران براي روزي شما ميوه ها رويانيد و کشتيها را رام شما کرد تا به فرمان او در دريا روان شوند و رودها را مسخر شما ساخت

خرمشاهی

خداوند كسى است كه آسمانها و زمين را آفريده است و از آسمان آبى فرو باريده آنگاه بدان [انواع] ميوه ها براى روزى شما برآورده است; و براى شما كشتيها را رام ساخته كه به فرمان او در دريا روان شوند و رودباران را نيز براى شما رام كرده است.

کاویانپور

خداست كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان آب باران نازل كرد و با آن انواع محصولات براى روزى شما (از زمين) خارج ساخت و كشتى‏ها را در تسخير شما قرار داد تا به اذن او در درياها حركت كنند و رودها را در اختيار شما قرار داد.

انصاریان

خداست که آسمان ها و زمین را آفرید، و از آسمان آبی نازل کرد، و برای شما به وسیله آن از محصولات و میوه های گوناگون روزی بیرون آورد، و کِشتی ها را مسخّر شما قرار داد تا به فرمان او در دریا روان شوند، و نیز نهرها را مسخّر شما کرد.

سراج

خداست آنكه آفريد آسمانها و زمين را و فرود آورد از آسمان آبى (باران) را پس برون آورد به آن آب از انواع ميوه‏ها در حاليكه آن ميوه‏ها روزى شماست و مسخر گردانيد براى (بهره بردارى) شما كشتى‏ها تا بروند در دريا بفرمان او و رام كرد براى شما جويهاى آب را

فولادوند

خداست كه آسمانها و زمين را آفريد، و از آسمان آبى فرستاد، و به وسيله آن از ميوه‏ها براى شما روزى بيرون آورد، و كشتى را براى شما رام گردانيد تا به فرمان او در دريا روان شود، و رودها را براى شما مسخّر كرد.

پورجوادی

خداوندى كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان آبى فرو فرستاد و با آن ميوه‏ها را براى روزيتان بروياند و كشتى‏ها را به اختيارتان آورد تا به فرمان او بر دريا حركت كند و رودها را برايتان مسخر گرداند.

حلبی

خدا كسى است كه آسمانها و زمين را بيافريد و از آسمان، آبى فرود آورد، و بدان، ميوه‏ها بيرون آورد براى روزى شما. و كشتى‏ها را مسخّر كرد تا به فرمان او در دريا روان شوند و رودها را مسخّر شما كرد.

اشرفی

خدا است كه آفريد آسمانها و زمين را و فرو فرستاد از آسمان آب را پس بيرون آورد بآن از ميوه جات روزى از براى شما و رام كرد براى شما كشتى را تا روان گردد در دريا بامرش و رام كرد براى شما نهرها را

خوشابر مسعود انصاري

خداوند كسى است كه آسمانها و زمين را آفريده است و از آسمان آبى فرو فرستاده است، آن گاه با آن براى شما روزى‏اى از [اقسام‏] ميوه‏ها برآورده و كشتى را برايتان رام ساخته است تا به حكم او در دريا روان باشد. و جويباران را براى شما مسخّر گرداند

مکارم

خداوند همان کسی است که آسمانها و زمین را آفرید؛ و از آسمان، آبی نازل کرد؛ و با آن، میوه‌ها(ی مختلف) را برای روزی شما (از زمین) بیرون آورد؛ و کشتی‌ها را مسخّر شما گردانید، تا بر صفحه دریا به فرمان او حرکت کنند؛ و نهرها را (نیز) مسخّر شما نمود؛

مجتبوی

خداست آن كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان آبى فرو فرستاد پس به آن آب از ميوه‏ها براى شما روزى بيرون آورد و كشتيها را رام شما كرد تا به فرمان او در دريا روان شوند و رودها را رام شما كرد

مصباح زاده

خدا است كه آفريد آسمانها و زمين را و فرو فرستاد از آسمان آب را پس بيرون آورد بان از ميوه روزى از براى شما و رام كرد براى شما كشتى را تا روان گردد در دريا بامرش و رام كرد براى شما نهرها را

معزی

خدا است آنكه آفريد آسمانها و زمين را و فرستاد از آسمان آبى پس برون آورد بدان از ميوه ها روزيى براى شما و رام كرد براى شما كشتى را تا روان شود در دريا به فرمان او و رام كرد براى شما جويها را

قمشه ای

خداست آن که آسمانها و زمین را آفرید و باران را از آسمان فرو بارید تا بدان انواع ثمرات و حبوبات را برای روزی شما برآورد، و کشتی‌ها را مسخر شما کرد تا به امر او به روی آب دریا روان شود و نهرها را (به روی زمین) به اختیار شما جاری گردانید.

رشاد خليفه

خداست كه آسمان‌ها و زمين را خلق كرد و او از آسمان آب فرو مي ‌فرستد تا انواع ميوه‌ها را براي تغذيه شما فراهم سازد. او كشتي ‌ها را به امر خويش در دريا در خدمت شما قرار داده است. او رودخانه‌ها را نيز در خدمت شما نهاده است.

Literal

God is who created the skies/space and the earth/Planet Earth, and He descended from the sky water so He brought out with it from the fruits a provision for you, and He manipulated for you the ships to flow/pass/orbit in the sea/river/ocean with His order/command, and He manipulated for you the rivers/waterways.

Al-Hilali Khan

Allah is He Who has created the heavens and the earth and sends down water (rain) from the sky, and thereby brought forth fruits as provision for you; and He has made the ships to be of service to you, that they may sail through the sea by His Command; and He has made rivers (also) to be of service to you.

Arthur John Arberry

It is God who created the heavens and the earth, and sent down out of heaven water wherewith He brought forth fruits to be your sustenance. And He subjected to you the ships to run upon the sea at His commandment; and He subjected to you the rivers

Asad

[And remember that] it is God who has created the heavens and the earth, and who sends down water from the sky and therpby brings forth [all manner] of fruits for your sustenance; and who has made ships subservient to. you, so that they may sail through the sea at His behest; and has made the rivers subservient [to His laws, so that they be of use] to you;

Dr. Salomo Keyzer

God is het die de hemelen en de aarde heeft geschapen en het water van den hemel doet nederdalen, door middel van hetwelk hij vruchten voor uw onderhoud voortbrengt; en door zijn bevel noodzaakt hij de schepen voor uwen dienst op zee te zeilen; ook dwingt hij de rivieren u cijnsbaar te zijn:

Free Minds

God is the One who created the heavens and the Earth, and He sent down water from the sky and brought out fruits as provisions for you, and He committed for you the ships to run in the sea by His command, and He committed for you the rivers.

Hamza Roberto Piccardo

Allah è Colui che ha creato i cieli e la terra, e che fa scendere l’acqua dal cielo e, suo tramite, suscita frutti per il vostro sostentamento. Vi ha messo a disposizione le navi che scivolano sul mare per volontà Sua, e vi ha meso a disposizione i fiumi.

Hilali Khan

Allah is He Who has created the heavens and the earth and sends down water (rain) from the sky, and thereby brought forth fruits as provision for you; and He has made the ships to be of service to you, that they may sail through the sea by His Command; and He has made rivers (also) to be of service to you.

Kuliev E.

Аллах – Тот, Кто создал небеса и землю, ниспослал с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по Его воле, подчинил вам реки,

M.-N.O. Osmanov

Аллах – тот, кто создал небеса и землю, ниспослал с неба дождь и взрастил [влагою] его плоды вам в удел, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по Его воле, подчинил вам реки,

Mohammad Habib Shakir

Allah is He Who created the heavens and the earth and sent down water from the clouds, then brought forth with it fruits as a sustenance for you, and He has made the ships subservient to you, that they might run their course in the sea by His command, and He has made the rivers subservient to you.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah is He Who created the heavens and the earth, and causeth water to descend from the sky, thereby producing fruits as food for you, and maketh the ships to be of service unto you, that they may run upon the sea at His command, and hath made of service unto you the rivers;

Palmer

God it is who created the heavens and the earth; and sent down from the sky water, and brought forth therewith fruits as a provision for you; and subjected to you the ships, to float therein upon the sea at His bidding; and subjected for you the rivers;

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah odur ki, gökleri ve yeri yarattı. Gökten bir su indirdi de onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkardı. Emriyle denizde akıp gitmeleri için gemileri hizmetinize verdi. Irmakları da emrinize verdi.

Qaribullah

it is Allah who created the heavens and the earth, and sends down water from the heaven with which He brings forth fruits for your provision. He has subjected to you ships which, by His command, run upon the sea. He has subjected to you rivers,

QXP

(Think about the Source of your wealth and provision). Allah it is Who has created the heavens and the earth, and sends down water from the sky, thereby producing fruit and vegetation as provision for you. And He makes ships and boats to be of service to you that they sail in the sea by His Command, and has made of service to you the rivers.

Reshad Khalifa

GOD is the One who created the heavens and the earth, and He sends down from the sky water to produce all kinds of fruit for your sustenance. He has committed the ships to serve you on the sea in accordance with His command. He has committed the rivers as well to serve you.

Rodwell

It is God who hath created the Heavens and the Earth, and sendeth down water from the Heaven, and so bringeth forth the fruits for your food: And He hath subjected to you the ships, so that by His command, they pass through the sea; and He hath subjected the rivers to you:

Sale

It is God who hath created the heavens and the earth; and causeth water to descend from heaven, and by means thereof produceth fruits for your sustenance: And by his command He obligeth the ships to sail in the sea for your service; and He also forceth the rivers to supply your uses:

Sher Ali

ALLAH is HE Who created the heavens and the earth and caused water to come down from the clouds, and brought forth therewith fruits for your sustenance, and HE has subjected to you the ships that they may sail through the sea by HIS command, and the rivers too has HE subjected to you.

Unknown German

Allah ist es, Der die Himmel und die Erde erschuf und Wasser niederregnen ließ von den Wolken und damit Früchte hervorbrachte zu eurem Unterhalt, und Er hat euch die Schiffe dienstbar gemacht, daß sie das Meer durchsegeln nach Seinem Gebot, und Er hat euch die Flüsse dienstbar gemacht.

V. Porokhova

Аллах есть Тот, ■ Кто небеса и землю сотворил, ■ С небес на землю воду льет ■ И ею в пищу вам плоды выводит; ■ На службу вам поставил корабли, ■ Чтобы велением Его ■ Они моря пересекали; ■ И реки вашим нуждам подчинил.

Yakub Ibn Nugman

Җир вә күкләрне халык кылучы кодрәтле Аллаһ вә Ул, күктән яңгыр иңдереп, сезгә ризык булсын өчен төрле җимешләр үстерде, вә Ул диңгезләрдә Аллаһ әмере белән йөри торган корабларны сезгә ирекле кылды, вә сезгә елгаларны ирекле кылды.

جالندہری

خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مینہ برسایا پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کئے۔ اور کشتیوں (اور جہازوں) کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا (اور سمندر) میں اس کے حکم سے چلیں۔ اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا

طاہرالقادری

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا پھر اس پانی کے ذریعہ سے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا کئے، اور اس نے تمہارے لئے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں اور اس نے تمہارے لئے دریاؤں کو (بھی) مسخر کر دیا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.