سوره النحل (16) آیه 27

قرآن، سوره النحل (16) آیه 27

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 28
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 26

عربی

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ

بدون حرکات عربی

ثمّ يوم القيامة يخزيهم و يقول أين شركائي الّذين كنتم تشاقّون فيهم قال الّذين أوتوا العلم إنّ الخزي اليوم و السّوء على الكافرين

خوانش

Thumma yawma alqiyamati yukhzeehim wayaqoolu ayna shuraka-iya allatheena kuntum tushaqqoona feehim qala allatheena ootoo alAAilma inna alkhizya alyawma waalssoo-a AAala alkafireena

آیتی

آنگاه در روز قيامت رسوايشان سازد و گويد : بتاني که شريک من مي ، خوانديد و بر سر آنها با يکديگر اختلاف مي کرديد اکنون کجايند ؟ دانشمندان گويند : امروز نصيب کافران رسوايي و رنج است

خرمشاهی

سپس در روز قيامت آنان را خوار سازد و فرمايد كجا هستند شريكان من كه شما در باره آنان مناقشه مى كرديد؟ دانشوران گويند امروز خوارى و عذاب نصيب كافران است.

کاویانپور

پس از آن روز قيامت آنها را خوار و ذليل ميسازد و ميگويد: كجا هستند شريكان من كه شما درباره آنها (با مؤمنين) خصومت ميكرديد؟ (از روى تحقير و توبيخ) آن گاه اهل علم و دانش خواهند گفت: كه امروز ذلت و خوارى و عذاب، مخصوص كافران است،

انصاریان

آن گاه روز قیامت رسوایشان می کند و می گوید: [معبودانی که گمان می بردید] شریکان من [در ربوبیّت هستند] که برای آنها [با پیامبران و اهل ایمان] دشمنی و ستیز می کردید، کجایند؟ [آنان پاسخی ندارند، ولی] کسانی که به آنان دانش و بصیرت داده شده می گویند: امروز رسوایی و عذاب بر کافران است.

سراج

سپس روز رستاخيز خدا خوارشان مى‏كند و گويد كجايند شريكان من (بگمان شما) كه پيوسته ستيزه مى‏كرديد (با حق پرستان) در باره آنها گويند آنانكه دانش يافتند بى‏شك رسوائى (در موقف) در اين روز و بدى (شكنجه) بر كافران است

فولادوند

سپس روز قيامت آنان را رسوا مى‏كند و مى‏گويد: «كجايند آن شريكان من كه در باره آنها [با پيامبران‏] مخالفت مى‏كرديد؟» كسانى كه به آنان علم داده شده است مى‏گويند: «در حقيقت، امروز رسوايى و خوارى بر كافران است.»

پورجوادی

آن گاه در روز قيامت خوارشان خواهد كرد، و خواهد گفت: «شريكان من كجا هستند كه درباره آنها با يكديگر جدل مى‏كرديد.» دانشمندان گويند كه امروز ذلّت و خوارى و عذاب از آن كافران است،

حلبی

بعد از آن روز قيامت خوارشان كند و گويد: كجايند شريكان من، كه شما درباره آنها خلاف مى‏كرديد. گويند: آن كسان كه علم داده شده بودند بى‏گمان امروز خوارى و عذاب بر كافران است،

اشرفی

پس روز قيامت خوار ميكند ايشانرا و ميگويد كجايند انبازان من كه بوديد مخالفت مى‏ورزيديد در آنها گفتند آنان كه داده شدند دانش را بدرستيكه رسوائى امروز و بدى بر كافران است

خوشابر مسعود انصاري

آن گاه در روز قيامت آنان را رسوا مى‏سازد و مى‏فرمايد: آن شريكان [دروغين‏] من كه درباره [آنان‏] مناقشه مى‏كرديد، كجايند؟ اهل علم گويند: به راستى خوارى و سختى، امروز نصيب كافران است

مکارم

سپس روز قیامت خدا آنها را رسوا می‌سازد؛ و می‌گوید: «شریکانی که شما برای من ساختید، و بخاطر آنها با دیگران دشمنی می‌کردید، کجا هستید؟!» (در این هنگام،) کسانی که به آنها علم داده شده می‌گویند: «رسوایی و بدبختی، امروز بر کافران است!»

مجتبوی

سپس در روز رستاخيز رسواشان كند و گويد: كجايند آن انبازان من كه شما در باره آنها با ديگران- پيامبر و مؤمنان- ستيزه مى‏كرديد؟ كسانى كه دانش دادنشان گويند: همانا امروز رسوايى و بدى- يعنى سختى عذاب- بر كافران است

مصباح زاده

پس روز قيامت خوار ميكند ايشان را و ميگويد كجايند انبازان من كه بوديد مخالفت مى‏ورزيديد در آنها گفتند آنان كه داده شدند دانش را بدرستى كه رسوائى امروز و بدى بر كافران است

معزی

سپس روز قيامت خوارشان سازد و گويد كجايند شريكان من آنان كه بوديد ستيزه مى كرديد در ايشان گويند آنان كه داده شدند دانش را همانا خوارى در امروز و بدى است بر كافران

قمشه ای

آن گاه روز قیامت هم آنان را خوار و ذلیل خواهد کرد و آن روز خواهد گفت: کجایند شریکان من که برای طرفداری آنها خصومت و جنگ به پا می‌کردید؟ (در آن هنگام) اهل علم و دانش اظهار کنند که امروز ذلت و خواری و عذاب به کافران اختصاص دارد.

رشاد خليفه

سپس، او در روز رستاخيز، آنها را خوار مي ‌كند و مي ‌پرسد: كجا هستند شريكاني كه در كنار من قرار داده بوديد و به خاطر آنها با من مخالفت مي ‌كرديد؟ كساني كه با دانش مورد رحمت قرار گرفتند، خواهند گفت: امروز ننگ و بدبختي نصيب كافران شده است.

Literal

Then (on) the Resurrection Day He shames/scandalizes/disgraces them, and he says: «Where (are) my partners those who you were making animosity/revolting/disobe ying in (because of) them?» Those who were given the knowledge said: «That the shame/scandal/disgrace, today , and the bad/evil/harm (is) on the disbelievers.»

Al-Hilali Khan

Then, on the Day of Resurrection, He will disgrace them and will say: «Where are My (so called) partners concerning whom you used to disagree and dispute (with the believers, by defying and disobeying Allah)?» Those who have been given the knowledge (about the Torment of Allah for the disbelievers) will say: «Verily! Disgrace this Day and misery are upon the disbelievers.

Arthur John Arberry

Then on the Day of Resurrection He will degrade them, saying, ‹Where are My associates concerning which you made a breach together?› Those that were given the knowledge will say, ‹Degradation today and evil are on the unbelievers,

Asad

And then, on Resurrection Day, He will cover them [all] with ignominy, and will say: «Where, now, are those beings to whom you ascribed a share in My divinity, [and] for whose sake you cut yourselves off [from My guidance]?» [Whereupon] those who [in their lifetime] were endowed with knowiedge23 will say: «Verily, ignominy and misery [have fallen] this day upon those who have been denying the truth-

Dr. Salomo Keyzer

Ook op den dag der opstanding zal hij hen met schande bedekken en zal hij zeggen: Waar zijn mijne makkers, over welke gij getwist hebt? Zij, aan wie verstand zal zijn gegeven, zullen antwoorden: Op dezen dag zullen schande en ellende over de ongeloovigen komen.

Free Minds

Then, on the Day of Resurrection He will humiliate them, and Say: "Where are My partners whom you used to dispute regarding them?" Those who have received the knowledge said: "The humiliation today and misery is upon the rejecters."

Hamza Roberto Piccardo

Nel Giorno della Resurrezione li coprirà di abominio e dirà loro: «Dove sono i Miei associati, a favore dei quali eravate in polemica?». E quelli che avranno ricevuto la scienza diranno: «Oggi ci saranno vergogna e sventura sui miscredenti,

Hilali Khan

Then, on the Day of Resurrection, He will disgrace them and will say: "Where are My (so called) partners concerning whom you used to disagree and dispute (with the believers, by defying and disobeying Allah)?" Those who have been given the knowledge (about the Torment of Allah for the disbelievers) will say: "Verily! Disgrace this Day and misery are upon the disbelievers.

Kuliev E.

А потом, в День воскресения, Он опозорит их и скажет: «Где же Мои сотоварищи, о которых вы спорили?» Те, которым было даровано знание, скажут: «Воистину, сегодня неверующих постигнут позор и зло».

M.-N.O. Osmanov

Потом, в День воскресения, Он ввергнет их в позор и спросит: «Где те, которым вы поклонялись наряду со Мной и о которых вы спорили [с верующими] ?» Те, которым было даровано знание, скажут: «Воистину, позор и несчастие сегодня – удел неверующих,

Mohammad Habib Shakir

Then on the resurrection day He will bring them to disgrace and say: Where are the associates you gave Me, for whose sake you became hostile? Those who are given the knowledge will say: Surely the disgrace and the evil are this day upon the unbelievers:

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then on the Day of Resurrection He will disgrace them and will say: Where are My partners, for whose sake ye opposed (My guidance)? Those who have been given knowledge will say: Disgrace this day and evil are upon the disbelievers,

Palmer

Then on the resurrection day He will put them to shame, and say, ‹Where are your associates whom ye divided into parties about?› Those to whom knowledge is brought will say, ‹Verily, disgrace today, and evil are upon the misbelievers!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sonra, kıyamet günü onları rezil edecek ve diyecek: «Kendileri için kavga çıkarıp ayrılığa düştüğünüz ortaklarım nerede?» Kendilerine ilim verilmiş olanlar diyecekler ki: «Bugün rezillik ve kötülük, gerçeği inkâr edenleredir.»

Qaribullah

He will degrade them on the Day of Resurrection. He will say: ‹Where are My partners, for whose sake you opposed? ‹ And those to whom knowledge has been given will say: ‹Degradation today and evil are on the unbelievers,

QXP

On the Resurrection Day He will cover them with shame and say, «Where are My ‹partners› for whose sake you opposed My Guidance?» Men and women blessed with knowledge will say, » This Day, indeed, are the rejecters covered with shame and misery.»

Reshad Khalifa

Then, on the Day of Resurrection, He will disgrace them and ask, «Where are My partners that you had set up beside Me, and had opposed Me for their sake?» Those blessed with knowledge will say, «Today, the shame and misery have befallen the disbelievers.»

Rodwell

On the day of resurrection, too, will He shame them. He will say, «Where are the gods ye associated with me, the subjects of your disputes?» They to whom «the knowledge» hath been given will say, Verily, this day shall shame and evil fall upon the infidels.

Sale

Also on the day of resurrection He will cover them with shame; and will say, where are my companions, concerning whom ye disputed? Those unto whom knowledge shall have been given, shall answer, this day shall shame and misery fall upon the unbelievers.

Sher Ali

The on the Day of Resurrection HE will humiliate them and will say, `Where are my partners for whose sake you used to oppose My Prophets ?› Those endowed with knowledge will say, `This day humiliation and affliction will surely befall the disbelievers.›

Unknown German

Dann wird Er sie am Tage der Auferstehung zuschanden machen und sprechen: «Wo sind nun Meine «Teilhaber», um deretwillen ihr (die Propheten) bestrittet?» Die mit Erkenntnis Begabten werden sprechen: «An diesem Tage wird Schande und Unheil den Ungläubigen.»

V. Porokhova

Но потом ■ В День Воскресения (на Суд) ■ Он их бесчестием покроет ■ И скажет: «Где «сотоварищи» Мои, ■ Касательно которых ■ Вы (неустанно) спор вели?» ■ И скажут те, кому даровано познанье: ■ «Сегодня, истинно, бесчестие и зло ■ Падут (на головы) неверных –

Yakub Ibn Nugman

Соңра ахирәттә аларны төрле ґәзаб белән рисвай кылыр һәм Аллаһ аларга әйтер: «Миңа тиңдәш кылган нәрсәләрегез кайда? Үзегез ясаган сынымнар хакында Минем мөэмин бәндәләремә катылык күрсәтә идегез, ягъни сынымнарыгызны яклап мөселманнарга дошман була идегез». Белем бирелгәннәр әйтер: «Бүген ґәзаб вә рисвайлык кәферләргә».

جالندہری

پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے

طاہرالقادری

پھر وہ اُنہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا اور ارشاد فرمائے گا: میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے حق میں تم (مومنوں سے) جھگڑا کرتے تھے؟ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہیں گے: بیشک آج کافروں پر (ہر قسم کی) رسوائی اور بربادی ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.