سوره النحل (16) آیه 28

قرآن، سوره النحل (16) آیه 28

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 29
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 27

عربی

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

بدون حرکات عربی

الّذين تتوفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السّلم ما كنّا نعمل من سوء بلى إنّ اللّه عليم بما كنتم تعملون

خوانش

Allatheena tatawaffahumu almala-ikatu thalimee anfusihim faalqawoo alssalama ma kunna naAAmalu min soo-in bala inna Allaha AAaleemun bima kuntum taAAmaloona

آیتی

کساني هستند که بر خود ستم روا داشته اند ، چون فرشتگان جانشان را بستانند ، سر تسليم فرود آرند و گويند : ما هيچ کار بدي نمي کرديم آري ، خدااز کارهايي که مي کرديد آگاه است

خرمشاهی

همان كسانى كه فرشتگان جانشان را مى گيرند و آنان بر خود ستم روا داشته اند، از در تسليم درآيند [و گويند] ما هيچ بد و بيراهى نكرده ايم; آرى بيگمان خداوند به آنچه كرده ايد، داناست.

کاویانپور

كسانى كه بر خود ستم روا داشتند (زير بار ظلم طاغوتيان قرار گرفته و سكوت اختيار كردند) هنگامى كه فرشتگان جانشان را ميگيرند، به التماس افتاده و ميگويند: ما هرگز كار بدى انجام نداديم. آرى يقينا خدا به آنچه انجام ميداديد، دانا و آگاه است.

انصاریان

همانان که فرشتگان جانشان را در حالی که ستمکار بر خود بوده اند، می گیرند؛ پس [در آن موقعیت] از در تسلیم در آیند [و گویند:] ما هیچ کار بدی انجام نمی دادیم. [به آنان گویند: یقیناً انجام می دادید] ومسلماً خدا به آنچه همواره انجام می دادید، داناست.

سراج

آنان كه مى‏گيرند جانشان را فرشتگان در حاليكه ستمكارند بر خويشتن پس بيفكنند زشتى را (از در تسليم در آيند) كه ما نمى‏كرديم هيچ بدى (فرشتگان گويند) آرى (عمل بد كرديد) بيشك خدا داناست به آنچه پيوسته مى‏كرديد

فولادوند

همانان كه فرشتگان جانشان را مى‏گيرند در حالى كه بر خود ستمكار بوده‏اند. پس، از درِ تسليم درمى‏آيند [و مى‏گويند:] «ما هيچ كار بدى نمى‏كرديم.» آرى، خدا به آنچه مى‏كرديد داناست.

پورجوادی

آنان كه به خود ستم روا داشته‏اند در مقابل فرشتگانى كه جانشان را مى‏گيرند سر تسليم فرود مى‏آورند كه ما كار بدى نمى‏كرديم، آرى مسلما خدا به كردارتان آگاه است:

حلبی

آن كسان كه فرشتگان جانشان مى‏گيرند، در حالى كه [آنها] ستم كنندگان بر خودشان باشند، پس گردن مى‏نهند [و مى‏گويند]: ما هرگز كار بدى نكرديم. آرى بى‏گمان خدا داناست بدانچه مى‏كرديد.

اشرفی

آنان كه قبض روح ميكندشان فرشتگان ظلم كنندگان بر خودهاشان پس در انداختند صلح را نبوديم بكنيم هيچ بدى آرى بدرستيكه خدا دانا است بآنچه بوديد ميكرديد

خوشابر مسعود انصاري

كسانى كه فرشتگان در حالى جانشان را ستاندند كه بر خويشتن ستمكار بودند. پس [آن كافران پيام‏] آشتى در ميان آورند [با اين مضمون‏] كه: ما هيچ [كار] بدى را انجام نمى‏داديم. آرى. به راستى كه خداوند به آنچه مى‏كرديد داناست

مکارم

همانها که فرشتگان (مرگ) روحشان را می‌گیرند در حالی که به خود ظلم کرده بودند! در این موقع آنها تسلیم می‌شوند (و بدروغ می‌گویند:) ما کار بدی انجام نمی‌دادیم! آری، خداوند به آنچه انجام می‌دادید عالم است!

مجتبوی

آنان كه فرشتگان جانشان را مى‏گيرند در حالى كه [به كفر و شرك و كردار بد] بر خويش ستمكار بوده‏اند، پس سر تسليم فرود آرند [و گويند] كه ما هيچ كار بدى نمى‏كرديم. آرى، خدا به آنچه مى‏كرديد داناست.

مصباح زاده

آنان كه قبض روح ميكندشان فرشتگان ظلم كنندگان بر خودهاشان پس در انداختند صلح را نبوديم بكنيم هيچ بدى آرى بدرستى كه خدا دانا است بانچه بوديد مى‏كرديد

معزی

آنان كه دريابندشان فرشتگان ستمگران بر خويشتن پس بيفكندند آشتى را كه ما نكرديم بديى نه چنين است بلكه خدا دانا است بدانچه بوديد مى كرديد

قمشه ای

آنها که فرشتگان در حالی جانشان را می‌گیرند که (در دنیا) به نفس خود ستم کردند، در آن حال مرگ (اجبارا) سر تسلیم پیش دارند (و گویند) که ما ابدا کار بد نمی‌کردیم؛ چرا، خدا به هر چه می‌کردید آگاه است.

رشاد خليفه

فرشتگان آنها را در حال ستم به نفس خويش به مرگ درمي ‌آورند. آن زماني است كه آنها سرانجام تسليم مي ‌شوند و مي گويند: ما هيچ كار بدي انجام نداديم. آري؛ البته. خدا از آنچه كرده‌ايد، كاملاً آگاه است.

Literal

Those who the angels make them die, (while) unjust/oppressive (to) themselves, so they threw the submission/surrender (and said): «We were not making/doing/working from the bad/evil/harm/corruption.» Yes/certainly that God (is) knowledgeable with what you were making/doing/working.

Al-Hilali Khan

«Those whose lives the angels take while they are doing wrong to themselves (by disbelief and by associating partners in worship with Allah and by committing all kinds of crimes and evil deeds).» Then, they will make (false) submission (saying): «We used not to do any evil.» (The angels will reply): «Yes! Truly, Allah is All-Knower of what you used to do.

Arthur John Arberry

whom the angels take while still they are wronging themselves.› Then they will offer surrender: ‹We were doing nothing evil. ‹Nay; but surety God has knowledge of the things you did.

Asad

those whom the angels have gathered in death while they were still sinning against themselves!» Then will they [who are thus arraigned] proffer their submission, [saying:] «We did not [mean to] do any evil!» [But they will be answered:] «Yea, verily, God has full knowledge of all that you were doing!n

Dr. Salomo Keyzer

Zij welken de engelen des doods bij het sterven zullen afwachten omdat zij onrechtvaardig met hunne zielen gehandeld hebben, zullen in het oogenblik des doods aanbieden, zich te onderwerpen, zeggende: Wij hebben geen kwaad bedreven. Maar de engelen zullen antwoorden: Ja, waarlijk, God kent wat gij hebt bedreven.

Free Minds

Those whom the Angels take while they had wronged their souls: "Amnesty, we did not do any evil!" "Alas, God is aware of what you had done."

Hamza Roberto Piccardo

[quelli] che gli angeli [della morte] coglieranno ancora ingiusti verso sé stessi». Allora faranno atto di sottomissione

Hilali Khan

"Those whose lives the angels take while they are doing wrong to themselves (by disbelief and by associating partners in worship with Allah and by committing all kinds of crimes and evil deeds)." Then, they will make (false) submission (saying): "We used not to do any evil." (The angels will reply): "Yes! Truly, Allah is All-Knower of what you used to do.

Kuliev E.

Те, кого ангелы умертвили, когда они грешили во вред себе, проявят показную покорность и скажут: «Мы не совершили никакого зла». Им ответят: «О нет! Воистину, Аллаху известно о том, что вы совершали.

M.-N.O. Osmanov

тех, которых ангелы упокоивают грешниками». Они же проявят покорность [и скажут]: «Мы не намеревались грешить».[Им ответят]: «Как бы не так! Воистину, Аллах ведает о том, что вытворили.

Mohammad Habib Shakir

Those whom the angels cause to die while they are unjust to themselves. Then would they offer submission: We used not to do any evil. Aye! surely Allah knows what you did.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Whom the angels cause to die while they are wronging themselves. Then will they make full submission (saying): We used not to do any wrong. Nay! Surely Allah is Knower of what ye used to do.

Palmer

Those whom the angels took away were wronging themselves; then they offered peace: ‹We have done no evil.› – ‹Yea! verily, God knows what ye did.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Öz benliklerine zulmedip durdukları bir sırada, meleklerin vefat ettirdikleri kişiler şöyle diyerek teslim bayrağını çekerler: «Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk.» İş hiç de öyle değil. Allah, sizin yapmakta olduklarınızı çok iyi bilmektedir.

Qaribullah

whom the angels take while they were still harming themselves. ‹ Then they will offer submission, saying: ‹We have done no evil! ‹ No, surely Allah knows what you have done.

QXP

Namely, those whose lives the angels take while they were doing wrong to their own «Self». They finally would offer submission and say, «We did not mean to do wrong.» «Yes indeed! Allah is Knower of all you were doing!»

Reshad Khalifa

The angels put them to death in a state of wronging their souls. That is when they finally submit, and say, «We did not do anything wrong!» Yes indeed. GOD is fully aware of everything you have done.

Rodwell

The sinners against their own souls whom the angels shall cause to die will proffer the submission, «No evil have we done.» Nay! God knoweth what ye have wrought:

Sale

They whom the angels shall cause to die, having dealt unjustly with their own souls, shall offer to make their peace in the article of death, saying, we have done no evil. But the angels shall reply, yea; verily God well knoweth that which ye have wrought:

Sher Ali

Those on whom the angels cause to die while they are wronging their souls, will offer submission pleading, `We use not to do any evil.› It will be said to them, `Nay, surely, ALLAH knows well what you used to do,

Unknown German

Denen, die die Engel sterben lassen, indes sie wider sich selbst sündigen und dann also die Unterwerfunganbieten: «Wir pflegten ja nichts Böses zu tun.» Nein, fürwahr, Allah weiß wohl, was ihr zu tun pflegtet.

V. Porokhova

На тех, которых ангелы берут на упокой, ■ Когда осквернены их души ■ (Грехами) собственных деяний (на земле). ■ Тогда они покорность явят, (говоря): ■ «Мы зла (намеренно) не совершали!» ■ «Но нет! – (ответом будет им). – ■ Аллаху, истинно, известно ■ (Все то), что совершили вы.

Yakub Ibn Nugman

Коръән белән гамәл кылмыйча үзләренә золым кылган имансызларның җанын алган вакытта алар ґәзаб фәрештәләренә әйтерләр: «Хәзер ышандык, ислам динен кабул иттек, без начар эш кылганыбыз юк», – дип. Ґәзаб фәрештәләре әйтерләр: «Бәли явызлыкны кылдыгыз, Аллаһуга вә расүлгә итагать итмәдегез һәм Коръән белән гамәл кылмадыгыз, бөтен эшегез Аллаһуга каршы булды, Аллаһ, әлбәттә, сезнең кылган явыз эшләрегезне белә».

جالندہری

(ان کا حال یہ ہے کہ) جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں (اور یہ) اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے (ہوتے ہیں) تو مطیع ومنقاد ہوجاتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے خدا اسے خوب جانتا ہے

طاہرالقادری

جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر (بدستور) ظلم کئے جا رہے ہوں، سو وہ (روزِ قیامت) اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار کریں گے (اور کہیں گے:) ہم (دنیا میں) کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے، کیوں نہیں بیشک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.