سوره النحل (16) آیه 94

قرآن، سوره النحل (16) آیه 94

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 95
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 93

عربی

وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ

بدون حرکات عربی

و لا تتّخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزلّ قدم بعد ثبوتها و تذوقوا السّوء بما صددتم عن سبيل اللّه و لكم عذاب عظيم

خوانش

Wala tattakhithoo aymanakum dakhalan baynakum fatazilla qadamun baAAda thubootiha watathooqoo alssoo-a bima sadadtum AAan sabeeli Allahi walakum AAathabun AAatheemun

آیتی

سوگندهاي خود را وسيله فريب يکديگر مسازيد تا قدمي را که استوار، ساخته ايد بلغزد و به سبب اعراض از راه خدا به بدي افتيد و به عذابي بزرگ گرفتار آييد

خرمشاهی

و سوگندهايتان را دستاويز دغلى در بين خودتان قرار مدهيد كه لغزش قدمى، پس از استوارى اش پيش آيد، و به خاطر آنكه از راه خدا باز داشتيد، عذاب بچشيد و برايتان عذابى سهمگين [در پيش] است.

کاویانپور

زينهار عهد و قسمهاى خود را براى فريب بين خودتان وسيله قرار ندهيد تا گامهاى ثابت شما (در اثر دروغ و نقض عهد) بلغزد و از اينكه مانع راه خدا شديد، سختيها بكشيد و بعذابى بزرگ گرفتار آئيد.

انصاریان

و سوگندهایتان را میان خود مایه خیانت و فساد قرار ندهید که در نتیجه، قدمی پس از استواریش بلغزد؛ و به سبب آنکه مردم را از راه خدا بازداشتید [در این دنیا] سختی و ناگواری بچشید، و برای شما [در آخرت] عذابی بزرگ باشد.

سراج

و زنهار مگيريد سوگندهاى خود را وسيله نيرنگى ميان خويش تا بلغزد (از طريقه حق) قدمى پس از استواريش و بچشيد عذاب دنيا را به كيفر آنكه منع كرده‏ايد (مردم را) از راه خدا و براى شما (در آخرت) شكنجه بزرگ است

فولادوند

و زنهار، سوگندهاى خود را دستاويز تقلّب ميان خود قرار مدهيد، تا گامى بعد از استواريش بلغزد، و شما به [سزاى‏] آنكه [مردم را] از راه خدا باز داشته‏ايد دچار شكنجه شويد و براى شما عذابى بزرگ باشد.

پورجوادی

سوگندهاى خود را دستاويز فريب قرار ندهيد كه گامهاى ثابت متزلزل شود و به خاطر بازداشتن از راه خدا بدى آن را بچشيد و به عذاب عظيمى گرفتار شويد.

حلبی

و سوگندان خودتان را [دست افزار] خيانتى در ميان خودتان مگيريد تا [مبادا] گامى پس از استوارى آن بلغزد [هلاك گردد] و شما شكنجه [دوزخ‏] را به سبب آنچه [مردم را] از راه خدا باز مى‏داشتيد بچشيد، و شما را عذابى بزرگ باشد.

اشرفی

و فرا نگيريد سوگندهاتان را مفسده ميانتان پس بلغزد قدمى بعد از ثباتش و بچشيد اندوه را بآنچه بازداشتيد از راه خدا و از براى شما عذابى است بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

و سوگندهايتان را در ميان خود [مايه‏] فريب قرار ندهيد كه آن گاه گامى پس از استوارى‏اش [از جاى‏] بلغزد. و به سبب باز داشتنتان از راه خدا [طعم‏] عذاب را بچشيد و شما را عذابى بزرگ [در پيش‏] است

مکارم

سوگندهایتان را وسیله تقلّب و خیانت در میان خود قرار ندهید، مبادا گامی بعد از ثابت‌گشتن (بر ایمان) متزلزل شود؛ و به خاطر بازداشتن (مردم) از راه خدا، آثار سوء آن را بچشید! و برای شما، عذاب عظیمی خواهد بود!

مجتبوی

و سوگندهاى خويش را [دستاويز] فريب و خيانت ميان خودتان مسازيد تا مبادا گامى پس از استوارشدنش بلغزد- پيمانها شكسته شود-، و به سزاى آنكه از راه خدا- يعنى وفاى به پيمان- باز ايستاده و رويگردان شده‏ايد بدى- كيفر پيمان‏شكنى- را بچشيد و شما را عذابى بزرگ باشد.

مصباح زاده

و فرا نگيريد سوگندهاتان را مفسده ميانتان پس بلغزد قدمى بعد از ثباتش و بچشيد اندوه را بانچه باز داشتيد از راه خدا و از براى شما عذابى است بزرگ

معزی

و نگيريد سوگندهاى خود را نيرنگى ميان خود تا بلغزد قدمى پس از استواريش و بچشيد زشتى را بدانچه بازداشتيد از راه خدا و براى شما است عذابى بزرگ

قمشه ای

و عهد و سوگندهای خود را برای فریب یکدیگر به کار مبرید تا آن که ثابت قدم است نیز (به فریب و سوگند دروغ) بلغزد و از این که راه خدا را (بر خلق) بستید همه به سختی مبتلا شوید و به عذابی بزرگ گرفتار گردید.

رشاد خليفه

از سوگندها در ميان خود سوء استفاده نكنيد، مبادا پس از آنكه ثابت قدم شديد به عقب بازگرديد و سپس به فلاكت افتيد. چنين است نتيجه بازداشتن از راه خدا (با بودن نمونه اي بد)؛ شما سزاوار عذابي هولناك مي شويد.

Literal

And do not take your rights/oaths (as) deceit/blemishes between you, so (a) foot/foothold in goodness and knowledge slips/falls/sins after its steadfastness/stability/strength , and you taste/experience the bad/evil/harm because (of) what you prevented/obstructed from God’s way/path , and for you (is) a great torture.

Al-Hilali Khan

And make not your oaths, a means of deception among yourselves, lest a foot may slip after being firmly planted, and you may have to taste the evil (punishment in this world) of having hindered (men) from the Path of Allah (i.e. Belief in the Oneness of Allah and His Messenger, Muhammad SAW), and yours will be a great torment (i.e. the Fire of Hell in the Hereafter).

Arthur John Arberry

Take not your oaths as mere mutual deceit, lest any foot should slip after it has stood firm, and you should taste evil, for that you barred from the way of God, and lest there should await you a mighty chastisement.

Asad

And do not use your oaths as a means of deceiving one another-or else [your] foot will slip after having been firm, and then you will have to taste the evil [consequences]`2

Dr. Salomo Keyzer

Bedien u niet van uwe eeden als van een middel om te bedriegen, opdat uw voet, die thans vaststaat, niet uitglijde en opdat gij de straf niet moogt ondervinden, omdat gij u van den weg tot God hebt afgewend, en gij eene gestrenge straf in het volgende leven zoudt lijden.

Free Minds

And do not use your oaths as a means of deception between you, that a foot will falter after it had been firm, and you will taste the evil of turning away from the path of God, and you will have a great retribution.

Hamza Roberto Piccardo

Non fate dei vostri giuramenti mezzi di reciproco inganno, ché altrimenti scivolerebbero i vostri piedi dopo che erano stati saldi e proverete la sventura per aver allontanato [le genti] dal sentiero di Allah. Subirete un castigo terribile.

Hilali Khan

And make not your oaths, a means of deception among yourselves, lest a foot may slip after being firmly planted, and you may have to taste the evil (punishment in this world) of having hindered (men) from the Path of Allah (i.e. Belief in the Oneness of Allah and His Messenger, Muhammad SAW), and yours will be a great torment (i.e. the Fire of Hell in the Hereafter).

Kuliev E.

Не обращайте свои клятвы в средство обмана, чтобы ваша стопа не поскользнулась после того, как она твердо стояла, а не то вы вкусите зло за то, что сбивали других с пути Аллаха, и вам будут уготованы великие мучения.

M.-N.O. Osmanov

Не обращайте свои клятвы в средство взаимного обмана, чтобы ваши ноги не поскользнулись после того, как они [стояли] незыблемо, а не то вы вкусите зло за то, что сбивали [людей] с пути Аллаха, и вам будет уготовано великое наказание.

Mohammad Habib Shakir

And do not make your oaths a means of deceit between you, lest a foot should slip after its stability and you should taste evil because you turned away from Allah’s way and grievous punishment be your (lot).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Make not your oaths a deceit between you, lest a foot should slip after being firmly planted and ye should taste evil forasmuch as ye debarred (men) from the way of Allah, and yours should be an awful doom.

Palmer

Take not therefore your oaths for mutual intrigue, lest a foot slip after being planted firmly, and ye taste of evil for that ye turned folks off the path of God, and for you there be mighty woe!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yeminlerinizi aranızda hile ve aldatma aracı yapmayın; aksi halde, ayak sağlam bastıktan sonra kayar ve Allah yolundan alıkoyduğunuz için acıyı tadarsınız. Üstelik büyük bir azaba da uğrarsınız.

Qaribullah

Do not take oaths to deceive each other, lest your foot should slip after its firmness, lest you should taste evil, for you barred others from the Path of Allah, and lest a mighty punishment awaits you.

QXP

Do not abuse the oaths among you. When you make pledges with people or sign treaties with other nations, be not deceitful. If you did that, you would be hindering people from the Path of Allah. And, you will lose the confidence of people and nations. Your feet will slip after being firmly planted and you will suffer a heavy punishment.

Reshad Khalifa

Do not abuse the oaths among you, lest you slide back after having a strong foothold, then you incur misery. Such is the consequence of repelling from the path of GOD (by setting a bad example); you incur a terrible retribution.

Rodwell

Therefore take not your oaths with mutual fraud, lest your foot slip after it hath been firmly fixed, and ye taste of evil because ye have turned others aside from the way of God, and great be your punishment.

Sale

Therefore take not your oaths between you deceitfully, lest your foot slip, after it hath been stedfastly fixed, and ye taste evil in this life, for that ye have turned aside from the way of God; and ye suffer a grievous punishment in the life to come.

Sher Ali

And make not your oaths a means of deceit between you; or you foot will slip after it has been firmly established and you will taste evil because by acting thus you have turned people away from the path of ALLAH, and you will have a severe punishment.

Unknown German

Und machet nicht eure Eide zu einem Mittel des Betrugs untereinander; sonst wird (euer) Fuß ausgleiten, nachdem er fest aufgetreten, und ihr werdet Übel kosten dafür, daß ihr abwendig gemacht habt von Allahs Weg, und euch wird eine strenge Strafe.

V. Porokhova

И не используйте вы клятв своих ■ Как (средство) вероломного обмана, ■ Чтоб, поскользнувшись, ваши ноги ■ (Не опрокинули с пути вас) ■ После того, как они твердо встали на него; ■ Чтоб не вкусить вам зло за то, ■ Что совратили вы (людей) с пути Аллаха. ■ И вам – великое (за это) наказанье.

Yakub Ibn Nugman

Антларыгызны хәйлә белән кылмагыз, әгәр хыянәт юл белән ант итсәгез, аякларыгыз хакка беркетелгәннән соң аннан таяр, Аллаһ юлыннан тыелганыгыз, ягъни Аның юлыннан чыкканыгыз өчен каты ґәзаблар татырсыз, Аллаһ исеме илә ант итеп шул антны үтәү дә Аллаһ юлыдыр, әгәр антларыгызда тормасагыз ахирәттә сезгә каты ґәзаб булыр.

جالندہری

اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ (لوگوں کے) قدم جم چکنے کے بعد لڑ کھڑا جائیں اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے۔ اور بڑا سخت عذاب ملے

طاہرالقادری

اور تم اپنی قَسموں کو آپس میں فریب کاری کا ذریعہ نہ بنایا کرو ورنہ قدم (اسلام پر) جم جانے کے بعد لڑکھڑا جائے گا اور تم اس وجہ سے کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے برے انجام کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لئے زبردست عذاب ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.