سوره الإسراء (17) آیه 47

قرآن، سوره الإسراء (17) آیه 47

آیه پسین: سوره الإسراء (17) آیه 48
آیه پیشین: سوره الإسراء (17) آیه 46

عربی

نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ نَجْوى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً

بدون حرکات عربی

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك و إذ هم نجوى إذ يقول الظّالمون إن تتّبعون إلاّ رجلا مسحورا

خوانش

Nahnu aAAlamu bima yastamiAAoona bihi ith yastamiAAoona ilayka wa-ith hum najwa ith yaqoolu alththalimoona in tattabiAAoona illa rajulan mashooran

آیتی

ما بهتر مي دانيم که چون به تو گوش مي دهند ، چرا گوش مي دهند ، يا وقتي که با هم نجوا مي کنند ، چه مي گويند کافران مي گويند : شما در پي مرد جادو شده اي به راه افتاده ايد

خرمشاهی

آنگاه كه به تو گوش مى سپارند، ما به آنچه گوش مى دهند آگاهتريم; و نيز هنگامى كه راز مى گويند، زمانى كه ستمكاران [مشرك] گويند كه شما جز از مردى جادوزده پيروى نمى كنيد.

کاویانپور

ما به آنچه كافران گوش ميدهند آگاهتريم. هنگامى كه بسخنان تو گوش ميدهند و زمانى كه با هم نجوا و درگوشى حرف ميزنند و وقتى كه ظالمترين آنها (وليد بن مغيره) ميگويد: كه شما جز شخص جادوگرى را پيروى نميكنيد.

انصاریان

هنگامی که [وقت قرآن خواندنت] به تو گوش می دهند، ما به هدفی که برای آن گوش می دهند داناتریم، و نیز هنگامی که رازگویی می کنند [به کارشان آگاه تریم] آن زمان که [آن] ستم گران [به یکدیگر] می گویند: شما [اگر از او پیروی کنید] جز از مردی جادو شده پیروی نمی کنید.

سراج

باشند ما داناتريم بآن منظورى كه گوش فرامى‏دارند بجهت آن (و قرآن را مى‏شنوند) آنگه كه گوش فرامى‏دارد بسوى تو و آنگه كه ايشان راز گويند وقتى كه مى‏گويند ستمكاران كه شما پيروى نمى‏كنيد مگر مردى جادو شده (عقل زايل شده)

فولادوند

هنگامى كه به سوى تو گوش فرا مى‏دارند ما بهتر مى‏دانيم به چه [منظور] گوش مى‏دهند، و [نيز] آنگاه كه به نجوا مى‏پردازند؛ وقتى كه ستمگران گويند: «جز مردى افسون‏شده را پيروى نمى‏كنيد.»

پورجوادی

ما مى‏دانيم آنها به چه منظور به سخنانت گوش مى‏دهند و هنگامى كه نجوى مى‏كنند، ستمگران مى‏گويند شما از مرد جادو زده‏اى پيروى مى‏كنيد،

حلبی

ما داناتريم بدانچه كافران آن را بشنوند، آن گاه كه به تو گوش فرا مى‏دهند و آن گاه كه آنها رازگويان باشند. آن گاه ستمكاران گويند: پيروى نمى‏كنيد مگر مرد جادو شده‏اى را.

اشرفی

ما داناتريم بآنچه گوش ميدارند بآن هنگاميكه گوش ميدارند بسوى تو و آنگاه كه ايشانند دراز گوئى آنگاه كه ميگويند ستمكاران پيروى نمى كنيد مگر مردى سحر شده را

خوشابر مسعود انصاري

ما داناتريم به شيوه‏اى كه با آن به تو گوش فرا مى‏دهند [و] هنگامى كه آنان به راز مى‏نشينند، وقتى كه [اين‏] ستمكاران مى‏گويند: جز از مردى جادو زده پيروى نمى‏كنيد

مکارم

هنگامی که به سخنان تو گوش فرامی‌دهند، ما بهتر می‌دانیم برای چه گوش فرا می‌دهند؛ (و همچنین) در آن هنگام که با هم نجوا می‌کنند؛ آنگاه که ستمگران می‌گویند: «شما جز از انسانی که افسون شده، پیروی نمی‌کنید!»

مجتبوی

ما داناتريم بدانچه [كافران‏]، آنگاه كه به تو گوش مى‏سپارند، چرا گوش مى‏سپارند و هنگامى كه با هم راز مى‏گويند آن دم كه ستمكاران [به ديگران‏] گويند: شما جز مردى جادوزده را پيروى نمى‏كنيد.

مصباح زاده

ما داناتريم بانچه گوش ميدارند بان هنگامى كه گوش ميدارند بسوى تو و آنگاه كه ايشانند در رازگوئى آنگاه كه ميگويند ستمكاران پيروى نمى كنيد مگر مردى سحر شده را

معزی

ما داناتريم بدانچه گوش مى دهند بدان هنگامى كه گوش مى دهند به تو و هنگامى كه سخن به گوش همديگر مى گويند هنگامى كه گويند ستمگران پيروى نمى كنيد جز مردى جادو شده را

قمشه ای

ما به خیالات باطلی که وقت شنیدن گفتار تو در دل خود می‌کنند (از خود آنها) آگاه‌تریم و آن‌گاه که به رازگویی می‌پردازند و آن مردم ستمکار گویند که شما جز شخصی مفتون و سحرزده را پیروی نمی‌کنید.

رشاد خليفه

ما کاملاً مي دانيم كه چه مي شنوند، هنگامي كه به تو گوش مي دهند و آنگاه كه پنهاني توطئه مي كنند- كافران مي گويند: شما از مردي ديوانه پيروي مي كنيد.

Literal

We (are) more knowledgeable with what they hear/listen with it, when they hear/listen to you, and when they are confidentially talking/secretly conversing, when the unjust/oppressive say: «That (E) you follow except a bewitched/enchanted man.»

Al-Hilali Khan

We know best of what they listen to, when they listen to you. And when they take secret counsel, behold, the Zalimoon (polytheists and wrong-doers, etc.) say: «You follow none but a bewitched man.»

Arthur John Arberry

We know very well how they listen when they listen to thee, and when they conspire, when the evildoers say, ‹You are only following a man bewitched!›

Asad

We are fully aware of what they are listening for when they listen to thee:17 for when they are secluded among themselves, lo! these wrongdoers say [unto one another], «If you were to follow [Muhammad, you would follow] only a man bewitched!»

Dr. Salomo Keyzer

Wij weten wel met welk doel zij hooren, als zij naar u luisteren, als zij in het geheim onder elkander spreken, en als eindelijk de boozen tot elkander zeggen: Gij volgt slechts een betooverden man.

Free Minds

We are fully aware of what they are listening to, for they are listening to you but while they are in council the wicked Say: "You are but following a man bewitched!"

Hamza Roberto Piccardo

Sappiamo molto bene cosa ascoltano, quando ti ascoltano, e anche quando sono in segreti conciliaboli e dicono gli empi: » Voi non seguite altri che un uomo stregato».

Hilali Khan

We know best of what they listen to, when they listen to you. And when they take secret counsel, behold, the Zalimoon (polytheists and wrong-doers, etc.) say: "You follow none but a bewitched man."

Kuliev E.

Мы лучше знаем, что именно они слушают, когда слушают тебя. А когда они совещаются втайне, то беззаконники говорят: «Вы следуете всего лишь за околдованным человеком».

M.-N.O. Osmanov

Мы лучше знаем, каковы помыслы [неверных], когда они слушают тебя, когда ведут потаенные беседы и когда нечестивцы говорят [верующим]: «Вы следуете лишь за человеком, поддавшимся чарам».

Mohammad Habib Shakir

We know best what they listen to when they listen to you, and when they take counsel secretly, when the unjust say: You follow only a man deprived of reason.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

We are Best Aware of what they wish to hear when they give ear to thee and when they take secret counsel, when the evil-doers say: Ye follow but a man bewitched.

Palmer

We know best for what they listen when they listen to thee; and when they whisper apart – when the wrongdoers say, ‹Ye only follow a man enchanted.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onların seni dinlerken, neye kulak verdiklerini biz daha iyi biliriz. Aralarında fısıldaşırlarken de şöyle konuşur o zalimler: «Büyülenmiş bir adamdan başkasının ardı sıra gitmiyorsunuz!»

Qaribullah

When they listen to you, We know very well how they listen. When they conspire, when the evildoers declare: ‹You are only following a man who is bewitched! ‹

QXP

We are best Aware of what they wish to hear when they listen to you. Then they hold secret meetings and these wrongdoers say, «You only follow a man who is under the influence of magic.» (It is unfortunate that under the influence of fabricated traditions, most of the Muslims even today believe that a Jewish magician successfully cast a spell of ‹magic› on the exalted Prophet! Such traditions and ahadith that clash with the Qur’an, were obviously contrived by non-Muslims in the guise of ‹Imams›).

Reshad Khalifa

We are fully aware of what they hear, when they listen to you, and when they conspire secretly – the disbelievers say, «You are following a crazy man.»

Rodwell

We well know why they hearken, when they hearken unto thee, and when they whisper apart; when the wicked say, «Ye follow no other than a man enchanted.»

Sale

We well know with what design they hearken, when they hearken unto thee, and when they privately discourse together: When the ungodly say, ye follow no other than a mad-man.

Sher Ali

WE knowest best what they listen for, when they listen to thee, and when they confer in private, when the wrongdoers say, `You follow none but a man who is a victim of deception.›

Unknown German

Wir wissen es am besten, worauf sie horchen, wenn sie dir zuhören, und wenn sie sich insgeheim bereden, dieweil die Frevler sprechen: «Ihr folgt nur einem der Sinne beraubten Manne.»

V. Porokhova

Мы знаем лучше, каково (намерение) их, ■ Когда они (приходят) тебя слушать, ■ Когда в беседах тайных (говорят между собой), – ■ А говорят неправедные так: ■ «Вы следуете лишь тому, ■ Кто (неземными) чарами (опутан)».

Yakub Ibn Nugman

Без, аларның Коръәнне ни өчен тыңлаганнарын бик яхшы беләбез, алар Коръәнне тыңлыйлар, аннары синең хакта бозык ният белән сөйләшәләр һәм ул залимнәр мөселманнарга әйтәләр: «Ий сез мөселманнар, сихерләнгән Мухәммәдкә иярәсез», – дип.

جالندہری

یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں (یعنی) جب ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے

طاہرالقادری

ہم خوب جانتے ہیں یہ جس مقصد کے لئے دھیان سے سنتے ہیں جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں جب یہ ظالم لوگ (مسلمانوں سے) کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے (یعنی اس پر جادو کردیا گیا ہے تو ہم یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں)،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.