سوره الإسراء (17) آیه 69

قرآن، سوره الإسراء (17) آیه 69

آیه پسین: سوره الإسراء (17) آیه 70
آیه پیشین: سوره الإسراء (17) آیه 68

عربی

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أُخْرى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً

بدون حرکات عربی

أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الرّيح فيغرقكم بما كفرتم ثمّ لا تجدوا لكم علينا به تبيعا

خوانش

Am amintum an yuAAeedakum feehi taratan okhra fayursila AAalaykum qasifan mina alrreehi fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidoo lakum AAalayna bihi tabeeAAan

آیتی

يا ايمني داريد از اينکه بار ديگر شما را به دريا بازگرداند و طوفاني ، سهمناک و کشتي شکن بفرستد و به خاطر کفراني که ورزيده ايد غرقتان سازد و کسي که ما را از کارمان بازخواست کند نيابيد ؟

خرمشاهی

يا آيا ايمنيد از اينكه بار ديگر شما را به آن [دري] باز گرداند و بر سر شما تندبادى كشتى شكن بفرستد و شما را به سزاى كفر و كفرانتان غرقه سازد، آنگاه در اين امر براى خويش در برابر ما خونخواهى نيابيد.

کاویانپور

يا در امان هستيد از اينكه بار ديگر شما را به دريا باز گرداند و تندبادى خرد كننده بر شما بفرستد تا شما را بكيفر ناسپاسى، غرق كند آن گاه از قهر و غضب ما، دادرسى براى خود نخواهيد يافت.

انصاریان

یا ایمن هستید از اینکه بار دیگر شما را به دریا برگرداند، پس توفانی سخت که با خود ریگ و سنگ می آورد بر شما فرستد و به سبب اینکه ناسپاسی کردید غرقتان کند؟ آن گاه در برابر کار ما برای خود پی گیر و دفاع کننده ای نخواهید یافت.

سراج

آيا ايمن شديد از اينكه خدا باز گرداند شما را بدريا بارى ديگر و بفرستد بر شما بادى كه كشتى را شكند و به آب فرو برد شما را به سبب كفرانتان و نيابيد براى خود بر عليه ما بواسطه آن غرق كردن انتقام كشى

فولادوند

يا [مگر] ايمن شديد از اينكه بار ديگر شما را در آن [دريا] باز گرداند و تندبادى شكننده بر شما بفرستد و به سزاى آنكه كفر ورزيديد غرقتان كند؛ آنگاه براى خود در برابر ما كسى را نيابيد كه آن را دنبال كند؟

پورجوادی

يا ايمن شده‏ايد كه بار ديگر شما را به دريا بازگرداند و به كيفر انكارتان تندباد كوبنده‏اى بر شما بفرستد و غرقتان كند و خونخواهى پيدا نكنيد.

حلبی

يا ايمن شديد از اينكه بار ديگر [خدا] شما را [به دريا] در آورد، پس بادى شكننده بر شما بفرستد و شما را به سبب آنچه كفر ورزيديد، غرق كند آن گاه براى خودتان بر [ضدّ] ما ياورى نيابيد.

اشرفی

آيا ايمن شديد كه باز گرداند شما را در آن بار ديگر پس فرستد بر شما درهم شكننده از باد پس غرق كند شما را بسبب آنچه كافر شديد پس نيابيد براى خود بر ما بآن از پى آينده

خوشابر مسعود انصاري

آيا از آنكه بارى ديگر شما را به آن بازگرداند آن گاه تند بادى بر شما فرستد، سپس به [سزاى‏] آنكه كفر ورزيدند، شما را غرقه سازد، ايمن شده‏ايد؟ آن گاه در اين امر در برابر ما باز خواست كننده‏اى [براى خود] نيابيد

مکارم

یا اینکه ایمن هستید که بار دیگر شما را به دریا بازگرداند، و تندباد کوبنده‌ای بر شما بفرستد، و شما را بخاطر کفرتان غرق کند، سپس دادخواه و خونخواهی در برابر ما پیدا نکنید؟!

مجتبوی

يا ايمن شديد از اينكه بار ديگر شما را در آن دريا باز گرداند، پس باد سخت درهم‏شكننده بر شما فرستد تا شما را به سزاى آنكه كافر و منكر شديد- يا ناسپاسى كرديد، كه شما را بار نخست رهانيد- غرق گرداند، آنگاه براى خويش در برابر ما به آن غرقه كردن پى جويى- بازخواست كننده يا كين‏ستانى- نياييد؟

مصباح زاده

آيا ايمن شديد كه باز گرداند شما را در آن بار ديگر پس فرستد بر شما در هم شكننده از باد پس غرق كند شما را بسبب آنچه كافر شديد پس نيابيد براى خود بر ما بآن از پى آينده

معزی

يا ايمن شديد كه بازگرداند شما را در آن بار ديگرى پس بفرستد بر شما خردكننده اى (و شكننده اى) از باد تا غرق كند شما را بدانچه ناسپاسى كرديد سپس نيابيد براى خويش بر ما بدان خونخواه و نه ياورى را

قمشه ای

یا مگر از آن ایمنید که بار دیگر خدا شما را به اراده خود به دریا برگرداند و تندبادی بفرستد تا همه را به کیفر کفر به دریا غرق سازد؟آن‌گاه کسی را از (قهر) ما بدان غرقه کردن دادخواه و فریادرس خود نیابید؟!

رشاد خليفه

آيا تضمين كرده ايد كه او بار ديگر شما را به دريا باز نخواهد گرداند و توفاني بر شما نخواهد فرستاد كه شما را به خاطر كفرتان غرق كند؟ هنگامي كه اين اتفاق رخ دهد، ديگر فرصتي به شما نخواهيم داد.

Literal

Or (did) you become safe/secure that (E) He returns/repeats you in it once/another again? So He sends on you a severe wind that breaks every thing in its path from the wind, so He drowns/sinks you because (of) what you disbelieved, then you do not find on Us with it a victorior/follower.

Al-Hilali Khan

Or do you feel secure that He will not send you back a second time to sea and send against you a hurricane of wind and drown you because of your disbelief, then you will not find any avenger therein against Us?

Arthur John Arberry

Or do you feel secure that He will not send you back into it a second time, and loose against you a hurricane of wind and drown you for your thanklessness, then you will find no prosecutor for you against Us?

Asad

Or can you, perchance, feel sure that He will not make you put back to sea 12 once again, and then let loose upon you a raging tempest and cause you to drown in requital of your ingratitude – whereupon you would find none to uphold you against Us?

Dr. Salomo Keyzer

Of zijt gij zeker, dat hij u niet nog eens, ten tweeden male, tot de zee zal terugbrengen; dat hij geen hevigen wind tegen u zal zenden en dat hij u niet zal doen verdrinken, omdat gij ondankbaar zijt geweest? Maar dan zult gij niemand vinden, die u in dat ongeluk tegen ons kan verdedigen.

Free Minds

Or are you confident that He would not send you back again in it, then He would send against you a violent wind and cause you to drown for your rejection? Then you will not find a second chance with Us.

Hamza Roberto Piccardo

O siete forse certi che non vi conduca un’altra volta [sul mare], mandicontro di voi un ciclone e vi faccia annegare per la vostra miscredenza senza che possiate trovare chi vi difenda contro di Noi?

Hilali Khan

Or do you feel secure that He will not send you back a second time to sea and send against you a hurricane of wind and drown you because of your disbelief, then you will not find any avenger therein against Us?

Kuliev E.

Или же вы уверены в том, что Он не вернет вас в море еще раз, чтобы наслать на вас ураганный ветер и потопить вас за неверие? Ведь тогда никто не станет мстить Нам за вас!

M.-N.O. Osmanov

Или вы уверены в том, что Он не вернет вас в море вторично, что не нашлет на вас губительный смерч и не потопит за неверие? [Если случится это,] то ведь вы не найдете против Нас заступника.

Mohammad Habib Shakir

Or, do you feel secure that He will (not) take you back into it another time, then send on you a fierce gale and thus drown you on account of your ungratefulness? Then you shall not find any aider against Us in the matter.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Or feel ye secure that He will not return you to that (plight) a second time, and send against you a hurricane of wind and drown you for your thanklessness, and then ye will not find therein that ye have any avenger against Us?

Palmer

Or are ye sure that He will not send you back therein another time, and send against you a violent wind, and drown you for your misbelief? then ye will find for yourselves no protector against us.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yoksa sizi bir kez daha oraya gönderip üstünüze kırıp geçiren bir fırtına salarak, inkâr ettiğinizden dolayı sizi boğmayacağından emin misiniz? Sizin adınıza, bizden bunun öcünü alacak birini de bulamazsınız.

Qaribullah

Or, do you feel secure that He will not send you back into it a second time, and send against you a violent tempest and drown you because of disbelief? Then you shall find no prosecutor (to help) you against Us.

QXP

Or can you feel sure that He will not return you to that plight a second time, and then let loose upon you a raging tempest and cause you to drown in requital for your ingratitude? And then, you will find none to help you against Our Laws. (Life is too short and too unpredictable to postpone for tomorrow the good you can do today).

Reshad Khalifa

Have you guaranteed that He will not return you to the sea another time, then send upon you a storm that drowns you because of your disbelief? Once this happens, we will not give you another chance.

Rodwell

Or are ye sure that he will not cause you to put back to sea a second time, and send against you a storm blast, and drown you, for that ye have been thankless? Then shall ye find no helper against us therein.

Sale

Or are ye secure that He will not cause you again to commit your selves to the sea another time, and send against you a tempestuous wind, and drown you; for that ye have been ungrateful? Then shall ye find none to defend you against Us, in that distress.

Sher Ali

Or, do you feel secure that HE will not send you back therein a second time, and then send against you a storm-blast, and drown you because of your disbelief ? You will then find therein no helper for yourselves against US.

Unknown German

Oder fühlt ihr euch sicher davor, daß Er euch nicht noch ein zweites Mal dorthin zurückschickt und einen Sturmwind gegen euch entsendet und euch ertrinken läßt für euren Unglauben? Ihr werdet dann darauf keinen Helfer finden für euch wider Uns.

V. Porokhova

Иль вы не опасаетесь, что Он ■ Еще раз возвратит вас (в море) ■ И ниспошлет на вас смертельный шторм, ■ Что вас погубит, потому что вы невЕрны? ■ И уж тогда вам против Нас ■ Помощника себе не отыскать.

Yakub Ibn Nugman

Яки сезне икенче мәртәбә диңгезгә кайтаруыннан имин буласызмы? Икенче мәртәбә диңгездә булганыгызда өстегезгә каты җил җибәреп, үзегезне суга батырыр кәфер булганыгыз өчен, батырганыбыздан соң Безне шелтә итүчене тапмассыз.

جالندہری

یا (اس سے) بےخوف ہو کر تم دوسری دفعہ دریا میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے۔ پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لئے کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ

طاہرالقادری

یا تم اس بات سے بے خوف ہوگئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس (سمندر) میں پلٹا کر لے جائے اور تم پر کشتیاں توڑ دینے والی آندھی بھیج دے پھر تمہیں اس کفر کے باعث جو تم کرتے تھے (سمندر میں) غرق کر دے پھر تم اپنے لئے اس (ڈبونے) پر ہم سے مؤاخذہ کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.