سوره الكهف (18) آیه 29

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 29

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 30
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 28

عربی

وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاً

بدون حرکات عربی

و قل الحقّ من ربّكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إنّا أعتدنا للظّالمين نارا أحاط بهم سرادقها و إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشّراب و ساءت مرتفقا

خوانش

Waquli alhaqqu min rabbikum faman shaa falyu/min waman shaa falyakfur inna aAAtadna lilththalimeena naran ahata bihim suradiquha wa-in yastagheethoo yughathoo bima-in kaalmuhli yashwee alwujooha bi/sa alshsharabu wasaat murtafaqan

آیتی

بگو : اين سخن حق از جانب پروردگار شماست هر که بخواهد ايمان بياوردو، هر که بخواهد کافر شود ما براي کافران آتشي که دود آن همه را در برمي گيرد ، آماده کرده ايم و چون به استغاثه آب خواهند از آبي چون مس گداخته که از حرارتش چهره ها کباب مي شود بخورانندشان ، چه آب بدي و چه آرامگاهي بد

خرمشاهی

و بگو [اين] حق از سوى پروردگارتان است; پس هر كس كه خواهد ايمان بياورد; و هر كس كه خواهد كفر ورزد; [و بدانند كه] ما براى ستمكاران [مشرك] آتشى فراهم آورده ايم كه سراپرده هاى آن آنان را فرا خواهد گرفت; و چون به استغاثه آبى طلب كنند، به ايشان آبى چون فلز گداخ

کاویانپور

بگو، قرآن از جانب پروردگار شماست. هر كه ميخواهد ايمان بياورد و هر كه ميخواهد منكر آن شود. البته ما براى ستمكاران آتشى آماده كرده‏ايم كه همچون سرا پرده‏اى آنان را احاطه خواهد كرد و اگر فرياد رسى بخواهند، با آبى جوشان همچون مس گداخته بفريادشان ميرسند بطورى كه (گوشت و پوست) صورتشان را بسوزاند. نوشيدنى بسيار بد و منزلگاه بدترى در انتظار آنهاست.

انصاریان

و بگو: [سخن] حق [که قرآن است] فقط از سوی پروردگار شماست؛ پس هر که خواست ایمان بیاورد، و هر که خواست کافر شود، به یقین ما برای ستمکاران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده هایش بر آنان احاطه دارد، و اگر [از شدت تشنگی] استغاثه کنند با آبی چون مس گداخته که چهره ها را بریان می کند [به استغاثه آنان] جواب گویند، بد آشامیدنی و بد جایگاهی است.

سراج

و بگو حق از پروردگار شماست هر كه خواهد بگرود و هر كه خواهد كافر شود كه ما آماده كرده‏ايم براى ستمكاران آتشى كه فرو گيرد ايشان را سرا پرده آن و اگر فريادرسى خواهند به فريادشان رسند به آبى چون آهن گداخته بريان كند چهره‏ها را بد آشاميدنى است و آتش بد تكيه گاهيست

فولادوند

و بگو: «حق از پروردگارتان [رسيده‏] است. پس هر كه بخواهد بگرود و هر كه بخواهد انكار كند، كه ما براى ستمگران آتشى آماده كرده‏ايم كه سراپرده‏هايش آنان را در بر مى‏گيرد، و اگر فريادرسى جويند، به آبى چون مس گداخته كه چهره‏ها را بريان مى‏كند يارى مى‏شوند. وه! چه بد شرابى و چه زشت جايگاهى است.»

پورجوادی

بگو: «اين حق است از سوى پروردگارتان، هر كه خواست ايمان بياورد و هر كه خواست كافر شود.» ما براى ستمكاران آتشى آماده كرديم كه سراپرده‏اش آنها را از هر طرف احاطه كرده است و اگر فريادرسى خواهند، آبى همچون فلز گداخته كه صورتها را بريان كند براى آنها مى‏آورند، چه نوشيدنى بدى است و چه بد تكيه گاهى.

حلبی

و بگو: حق از جانب پروردگار شماست پس هر كس بخواهد ايمان آرد و هر كس بخواهد، ناباور شود. بى‏گمان ما براى ستمكاران آتشى آماده كرده‏ايم [كه همچون‏] سرا پرده ايشان را احاطه كرده باشد اگر فرياد خواهند، با آبى به فريادشان رسيده شود چون مس گداخته، كه رويها را بريان كند بد شرابى است و بد آرامگاهى!

اشرفی

و بگو حق از پروردگار شما است پس هر كه خواهد پس بگرود و هر كه خواهد پس كافر شود بدرستيكه ما آماده كرده‏ايم براى ستمكاران آتشى را كه احاطه كرده بآنها سرا پرده آن و اگر فرياد رسى جويند فرياد رسيده شوند بذبى چون فلز گداخته كه بريان ميكند رويها را بد است آن آشاميدنى و بد است از جهت تكيه گاه

خوشابر مسعود انصاري

و بگو: حقّ از [سوى‏] پروردگارتان است، پس هر كس كه بخواهد ايمان بياورد و هر كس كه بخواهد كافر شود. به راستى كه ما براى ستمكاران آتشى را كه سراپرده‏هايش آنان را فرا گيرد، فراهم ديده‏ايم. و اگر فرياد خواهند با آبى همانند مس گداخته كه چهره‏ها را بريان كند به دادشان رسند. بد شرابى است و [جهنّم‏] بد آرامگاهى است

مکارم

بگو: «این حقّ است از سوی پروردگارتان! هر کس می‌خواهد ایمان بیاورد (و این حقیقت را پذیرا شود)، و هر کس میخواهد کافر گردد!» ما برای ستمگران آتشی آماده کردیم که سراپرده‌اش آنان را از هر سو احاطه کرده است! و اگر تقاضای آب کنند، آبی برای آنان میاورند که همچون فلز گداخته صورتها را بریان می‌کند! چه بد نوشیدنی، و چه بد محل اجتماعی است!

مجتبوی

و بگو: سخن راست و درست از پروردگار شماست، پس هر كه بخواهد ايمان بياورد و هر كه بخواهد كافر شود همانا براى ستمكاران آتشى آماده كرده‏ايم كه سراپرده‏هايش آنها را فراگيرد، و اگر فريادرسى خواهند آنان را به آبى چون مس گداخته فرياد رسند كه چهره‏ها را بريان كند بد آشاميدنى و بد آسايشگاهى است.

مصباح زاده

و بگو حق از پروردگار شما است پس هر كه خواهد پس بگرود و هر كه خواهد پس كافر شود بدرستى كه ما آماده كرده‏ايم براى ستمكاران آتشى را كه احاطه كرده بانها سراپرده آن و اگر فريادرسى جويند فرياد رسيده شوند بآبى چون فلز گداخته كه بريان ميكند رويها را بد است آن آشاميدنى و بد است از جهت تكيه گاه

معزی

و بگو حقّ از پروردگار شما است پس هر كه خواهد ايمان آورد و هر كه خواهد كافر شود همانا آماده كرديم براى ستمكاران آتشى كه فراگرفته است بديشان سراپرده آن و اگر فرياد كنند فريادرسى شوند به آبى چون آهن گداخته بريان كند چهره ها را چه زشت نوشابه است و چه زشت آسايشگاهى

قمشه ای

و بگو: دین حق همان است که از جانب پروردگار شما آمد، پس هر که می‌خواهد ایمان آرد و هر که می‌خواهد کافر شود، ما برای کافران ستمکار آتشی مهیا ساخته‌ایم که شعله‌های آن مانند خیمه‌های بزرگ گرد آنها احاطه کند و اگر (از شدت عطش) شربت آبی درخواست کنند آبی مانند مس گداخته سوزان به آنها دهند که رویها را بسوزاند و آن آب بسیار بد شربتی و آن دوزخ بسیار بد آسایشگاهی است.

رشاد خليفه

اعلام كن: اين حقيقتي است از جانب پروردگارتان، سپس بگذار هر كه مي خواهد، ايمان آورد و هر كس مي خواهد، كافر شود. ما براي ستمكاران آتشي آماده كرده ايم كه كاملاً آنها را در بر خواهد گرفت. هرگاه فرياد كمك برآورند، مايعي به آنها داده خواهد شد كه مانند اسيدي غليظ صورت ها را مي سوزاند. چه نوشيدني بدي! چه سرانجام شومي!

Literal

And say: «The truth (is) from your Lord, so who willed/wanted, so he should believe, and who willed/wanted, so he should disbelieve, that We have prepared/made ready to the unjust/oppressive a fire, its elevated surrounding ash/smoke encircled/enveloped with them, and if they seek/ask for help (rain) they be helped/aided/rained upon with water as the dead’s pus/refined oil , (it) roasts/grills the faces/fronts, how bad (is) the drink? And it was a bad/evil/harmful convenience/benefit .»

Al-Hilali Khan

And say: «The truth is from your Lord.» Then whosoever wills, let him believe, and whosoever wills, let him disbelieve. Verily, We have prepared for the Zalimoon (polytheists and wrong-doers, etc.), a Fire whose walls will be surrounding them (disbelievers in the Oneness of Allah). And if they ask for help (relief, water, etc.) they will be granted water like boiling oil, that will scald their faces. Terrible the drink, and an evil Murtafaqa (dwelling, resting place, etc.)!

Arthur John Arberry

Say: ‹The truth is from your Lord; so let whosoever will believe, and let whosoever will disbelieve.› Surely We have prepared for the evildoers a fire, whose pavilion encompasses them; if they call for succour, they will be succoured with water like molten copper, that shall scald their faces — how evil a potion, and how evil a resting-place!

Asad

And say: «The truth [has now come] from your Sustainer: let, then, him who wills, believe in it, and let him who wills, reject it.» Verily, for all who sin against themselves [by rejecting Our truth]» We have readied a fire whose billowing folds will encompass them from all sides;› and if they beg for water, they will be given water [hot] like molten lead, which will scald their faces: how dreadful a drink, and how evil a place to rest!

Dr. Salomo Keyzer

En zeg: De waarheid is van uwen Heer; laat dus ieder, naar hij wil, gelooven of ongeloovig zijn. Waarlijk, wij hebben den onrechtvaardige het hellevuur bereid, waarvan de rook en de vlam hem als eene tent zullen omringen. En als zij hulp verlangen, zal men hun water geven, gloeiend als gesmolten metaal, waardoor hunne aangezichten zullen verbrand worden. Welk eene ellendige vergelding, en welk een onzalig verblijf!

Free Minds

And Say: "The truth is from your Lord, so let whomever desires believe, and whomever desires reject." We have prepared for the wicked a Fire whose walls will be surrounding them. And if they cry out, they are given a water like boiling oil which burns their faces. What a miserable place!

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «La verità [proviene] dal vostro Signore: creda chi vuole e chi vuole neghi». In verità abbiamo preparato per gli ingiusti un fuoco le cui fiamme li circonderanno, e quando imploreranno da bere, saranno abbeverati da un’acqua simile a metallo fuso che ustionerà i loro volti. Che terribile bevanda, che atroce dimora!

Hilali Khan

And say: "The truth is from your Lord." Then whosoever wills, let him believe, and whosoever wills, let him disbelieve. Verily, We have prepared for the Zalimoon (polytheists and wrong-doers, etc.), a Fire whose walls will be surrounding them (disbelievers in the Oneness of Allah). And if they ask for help (relief, water, etc.) they will be granted water like boiling oil, that will scald their faces. Terrible the drink, and an evil Murtafaqa (dwelling, resting place, etc.)!

Kuliev E.

Скажи: «Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует». Мы приготовили для беззаконников Огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу (или осадку масла), которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель!

M.-N.O. Osmanov

Скажи [, Мухаммад]: «Истина [, с которой я пришел к вам], – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто [не] хочет, пусть не верует». Воистину, Мы уготовили для грешников адский огонь, который покроет их [, словно] шатер. Если же они будут взывать о помощи, принесут им воды, подобной расплавленному металлу, которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверное убежище!

Mohammad Habib Shakir

And say: The truth is from your Lord, so let him who please believe, and let him who please disbelieve; surely We have prepared for the iniquitous a fire, the curtains of which shall encompass them about; and if they cry for water, they shall be given water like molten brass which will scald their faces; evil the drink and ill the resting-place.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: (It is) the truth from the Lord of you (all). Then whosoever will, let him believe, and whosoever will, let him disbelieve. Lo! We have prepared for disbelievers Fire. Its tent encloseth them. If they ask for showers, they will be showered with water like to molten lead which burneth the faces. Calamitous the drink and ill the resting-place!

Palmer

But say, ‹The truth is from your Lord, so let him who will, believe; and let him who will, disbelieve.› Verily, we have prepared for the evildoers a fire, sheets of which shall encompass them; and if they cry for help, they shall be helped with water like molten brass, which shall roast their faces: – an ill drink and an evil couch!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ve de ki: «Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin.» Biz, zalimler için öyle bir ateş hazırladık ki, çadırı/duvarı/dumanı onları çepeçevre kuşatmıştır. Eğer yardım dileseler, erimiş maden gibi yüzleri pişiren bir su ile yardımlarına koşulur. O ne kötü içecek, o ne kötü sığınak/dayanak!

Qaribullah

Say: ‹This is the truth from your Lord. Let whosoever will, believe, and whosoever will, disbelieve it. ‹ For the harmdoers, We have prepared a Fire, the pavilion of which encompasses them. When they cry out for relief, they shall be showered with water as hot as molten copper, which will scald their faces; how evil a drink, and how evil a restingplace!

QXP

Proclaim, «This is the Truth from your Lord. Whoever accepts it, let him accept it, and whoever rejects it, let him reject it.» Verily, for all those who wrong their own «Self» We have readied billowing folds of fire to surround them. When they beg for water, they will be given their burning hot deeds that backfire on their faces, a drink of distress they gave others. (9:34-35). How dreadful a drink, and how terrible a resting place!

Reshad Khalifa

Proclaim: «This is the truth from your Lord,» then whoever wills let him believe, and whoever wills let him disbelieve. We have prepared for the transgressors a fire that will completely surround them. When they scream for help, they will be given a liquid like concentrated acid that scalds the faces. What a miserable drink! What a miserable destiny!

Rodwell

And SAY: the truth is from your Lord: let him then who will, believe; and let him who will, be an infidel. But for the offenders we have got ready the fire whose smoke shall enwrap them: and if they implore help, helped shall they be with water like molten brass which shall scald their Wretched the drink! and an unhappy couch!

Sale

And say, the truth is from your Lord; wherefore let him who will, believe, and let him who will, be incredulous. We have surely prepared for the unjust hell fire, the flame and smoke wereof shall surround them like a pavilion: And if they beg relief, they shall be relieved with water like molten brass, which shall scald their faces; O how miserable a potion, and how unhappy a couch!

Sher Ali

And say, `It is the truth from your Lord; wherefore let him who will, believe, and let him, who will, disbelieve.› Verily, WE have prepared for the wrongdoers a fire whose flaming canopy shall enclose them. And if they cry for help, they will be helped with water like molten lead which would scale their faces. How dreadful the drink and how evil the resting place !

Unknown German

Und sprich: «Die Wahrheit ist es von eurem Herrn: darum laß den gläubig sein, der will, und den ungläubig sein, der will.» Siehe, Wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, dessen Zelt sie umschließen wird. Wenn sie dann um Hilfe schreien, so wird ihnen geholfen werden mit Wasser gleich geschmolzenem Blei, das die Gesichter verbrennt. Wie schrecklich ist der Trank, und wie schlimm ist das (Feuer) als Lagerstatt!

V. Porokhova

Скажи: «Исходит Истина от Бога твоего: ■ Кто хочет, тот уверует (в Него), ■ Кто хочет, тот останется неверным». ■ Мы для неверных уготовили Огонь, ■ Что их пылающим шатром окружит; ■ А если возмолят о помощи они, ■ Помогут им водой, ■ Что будет, как расплавленный металл, ■ Обваривать их лица, – ■ Какое мерзкое питье! ■ Как непристойно место упокоя!

Yakub Ibn Nugman

Янә әйт: «Ий кешеләр! Ошбу Коръән Раббыгыздан килгән хак сүзләрдер, туры юл вә гадел хөкемнәрдер, теләгән кеше Коръән белән гамәл кылып мөэмин булсын вә теләгән кеше Коръән белән гамәл кылмасын да кәфер булсын! Коръән белән гамәл кылмыйча үзләренә золым иткән имансызларга Без ут хәзерләдек, аларны утның ялкыны вә төтене чолгап алыр, әгәр эчәселәре килеп интексәләр, эчерелер аларга кайнарлыкта эрегән бакыр кеби сасы эрен суы, ул су бик каты кайнарлыктан, эчкәндә йөзләрен көйдерер, ул нинди кабахәт эчемлектер вә ул урын нинди кабахәт урындыр.

جالندہری

اور کہہ دو کہ (لوگو) یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ ہم نے ظالموں کے لئے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی۔ اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی (جو) پگھلے ہوئے تانبے کی طرح (گرم ہوگا اور جو) مونہوں کو بھون ڈالے گا (ان کے پینے کا) پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری

طاہرالقادری

اور فرما دیجئے کہ (یہ) حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کردے، بیشک ہم نے ظالموں کے لئے (دوزخ کی) آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ (پیاس اور تکلیف کے باعث) فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا جو ان کے چہروں کو بھون دے گا، کتنا برا مشروب ہے، اور کتنی بری آرام گاہ ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.