سوره الكهف (18) آیه 45

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 45

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 46
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 44

عربی

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الأَْرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ مُقْتَدِراً

بدون حرکات عربی

و اضرب لهم مثل الحياة الدّنيا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرّياح و كان اللّه على كلّ شي‏ء مقتدرا

خوانش

Waidrib lahum mathala alhayati alddunya kama-in anzalnahu mina alssama-i faikhtalata bihi nabatu al-ardi faasbaha hasheeman tathroohu alrriyahu wakana Allahu AAala kulli shay-in muqtadiran

آیتی

برايشان زندگي دنيا را مثل بزن که چون باراني است که از آسمان ببارد وبا آن گياهان گوناگون به فراواني برويد ناگاه خشک شود و باد بر هر سوپراکنده اش سازد و خدا بر هر کاري تواناست

خرمشاهی

و براى آنان داستان زندگى دنيوى را به آبى مثل بزن كه آن را از آسمان نازل كنيم و به آن گل و گياه زمين آميزد، و سرانجام خرد و خوار شود كه بادها پراكنده اش كنند، و خداوند بر هر كارى تواناست.

کاویانپور

(يا پيامبر) زندگانى (زودگذر) دنيا را براى آنان مثل بزن كه همانند آبى است كه از آسمان نازل كرديم و با آن انواع روئيدنيها از زمين سبز گرديد. سپس خشك شده و باد آنها را پراكنده ساخت و خدا بر همه چيز و بر همه كار توانايى كامل دارد

انصاریان

و زندگی دنیا را برای آنان وصف کن که [در سرعت زوال و ناپایداری] مانند آبی است که آن را از آسمان نازل کنیم، پس گیاه زمین به وسیله آن [به طور انبوه و در هم پیچیده] بروید، [و طراوت و سرسبزی شگفت انگیزی پدید آورد] آن گاه [در مدتی کوتاه] خشک و ریز ریز شود که بادها آن را به هر سو پراکنده کنند؛ و خدا بر هر کاری تواناست.

سراج

بزن براى مردم مثل زندگانى دنيا را مانند آبى كه فرود آورديم آنرا از جانب آسمان و بياميخت بوسيله آن آب گياه رسته از زمين و گشت آن گياه تازه خشك شده كه پراكنده گردد آنرا بادها و پيوسته خدا بر همه چيز تواناست

فولادوند

و براى آنان زندگى دنيا را مَثَل بزن كه مانند آبى است كه آن را از آسمان فرو فرستاديم؛ سپس گياه زمين با آن درآميخت و [چنان‏] خشك گرديد كه بادها پراكنده‏اش كردند، و خداست كه همواره بر هر چيزى تواناست.

پورجوادی

زندگى دنيا را براى آنها به آبى مثل بزن كه از آسمان بباريم و با آن گياهان به هم پيچيده از زمين برويد و ناگاه خشك شود و باد آنها را بپراكند، خداوند بر هر چيز تواناست.

حلبی

و بر ايشان زندگانى دنيا را مثل بزن! كه همانند آبى است كه آن را از آسمان فرو فرستاديم، پس گياه زمين با آن بياميخت [و بروييد]، پس [بسى بر نيامد كه‏] خشك گشت و بادها آن را پراكنده ساخت و خدا بر همه چيز تواناست.

اشرفی

و بزن براى ايشان مثل زندگانى دنيا را كه چون آبى است كه فرستاديمش از آسمان پس آميخت بآن رستنى زمين پس گرديد درهم شكسته كه پراكنده كند آنرا بادها و باشد خدا بر هر چيزى توانا

خوشابر مسعود انصاري

مثل زندگانى دنيا را براى آنان مانند آبى بيان كن كه از آسمان آن را فرو فرستاديم، آن گاه رستنى زمين به [وسيله‏] آن در هم آميخت [و انبوه شد] سرانجام درهم شكسته شد كه بادها آن را پراكنده مى‏ساختند و خداوند بر هر كارى توانمند است

مکارم

(ای پیامبر!) زندگی دنیا را برای آنان به آبی تشبیه کن که از آسمان فرو می‌فرستیم؛ و بوسیله آن، گیاهان زمین (سرسبز می‌شود و) در هم فرومیرود. امّا بعد از مدتی می‌خشکد؛ و بادها آن را به هر سو پراکنده می‌کند؛ و خداوند بر همه چیز تواناست!

مجتبوی

و براى آنان زندگانى اين جهان را مَثَل بزن كه مانند آبى است كه آن را از آسمان فروفرستاديم پس گياه زمين با آن بياميخت [و روييد] سپس [چنان‏] خشك و شكسته شد كه بادها آن را پراكنده مى‏گرداند. و خداى بر هر چيزى تواناست.

مصباح زاده

و بزن براى ايشان مثل زندگانى دنيا را كه چون آبى است كه فرستاديمش از آسمان پس آميخت بان رستنى زمين پس گرديد درهم شكسته كه پراكنده كند آنرا بادها و باشد خدا بر هر چيزى توانا

معزی

و بزن براى ايشان مثَل زندگانى دنيا را مانند آبى كه فرستاديمش از آسمان پس بياميخت با آن رستنى زمين پس گرديد خُرد كه پراكنده مى سازندش بادها و خدا است بر همه چيز توانا

قمشه ای

و برای امت، زندگانی دنیا را چنین مثل زن که ما آب بارانی از آسمان نازل کنیم و به آن آب، درختان و نباتات گوناگون زمین درهم پیچیده و خرم بروید، سپس همه درهم شکسته و خشک شود و به دست بادها زیر و زبر و پراکنده گردد، و خدا بر هر چیز اقتدار کامل دارد.

رشاد خليفه

زندگي اين دنيا را براي آنها مثال بزن؛ آن مانند آبي است كه از آسمان فرو مي فرستيم تا از زمين گياهاني برويانيم، سپس آنها به كاهي مبدل مي شوند كه با باد از بين مي روند. خدا بر تمام كارها قادر است.

Literal

And give to them the life the present’s/worldly life’s example/proverb as water, We descended it from the sky , so the land’s/Earth’s plant mixed/mingled with it, so it became/became in the morning dried and broken plants/trees, the winds/breezes scatter/spread/winnow it (the water) and God was/is on every thing capable/able/powerful .

Al-Hilali Khan

And put forward to them the example of the life of this world, it is like the water (rain) which We send down from the sky, and the vegetation of the earth mingles with it, and becomes fresh and green. But (later) it becomes dry and broken pieces, which the winds scatter. And Allah is Able to do everything.

Arthur John Arberry

And strike for them the similitude of the present life: it is as water that We send down out of heaven, and the plants of the earth mingle with it; and in the morning it is straw the winds scatter; and God is omnipotent over everything.

Asad

AND PROPOUND unto them the parable of the life of this world: [it is] like the water which We send down from the skies, and which is absorbed by the plants of the earth: but [in time] they turn into dry . stubble which the winds blow freely about. And it is God [alone] who determines all things.

Dr. Salomo Keyzer

Stel hun eene vergelijking van het tegenwoordige leven voor. Het is als water, dat wij van den hemel nederzenden; het gras der aarde is daarmede vermengd en nadat het groen en bloeiende is geweest, wordt het des ochtends tot droge stoppels, die door den wind worden verspreid; want God is in staat alle dingen te doen.

Free Minds

And give them the parable of this worldly life is like a water which We have sent down from the sky, so that the plants of the Earth mix with it and it becomes murky being moved by the wind. And God is capable of all things.

Hamza Roberto Piccardo

Proponi loro la metafora di questa vita: è simile ad un’acqua che facciamo scendere dal cielo; la vegetazione della terra si mescola ad essa, ma poi diventa secca stoppia che i venti disperdono. Allah ha potenza su tutte le cose.

Hilali Khan

And put forward to them the example of the life of this world, it is like the water (rain) which We send down from the sky, and the vegetation of the earth mingles with it, and becomes fresh and green. But (later) it becomes dry and broken pieces, which the winds scatter. And Allah is Able to do everything.

Kuliev E.

Приведи им притчу о мирской жизни. Она подобна воде, которую Мы ниспосылаем с неба. Земные растения смешиваются с ней (или благодаря ней), а потом превращаются в сухие былинки, рассеиваемые ветром. Воистину, Аллах способен на всякую вещь.

M.-N.O. Osmanov

Приведи им [притчу]: Жизнь земная подобна воде, которую Мы излили с неба, и растения земли впитали ее, а потом превратились в сухие былинки, несомые ветром. Да, властен Аллах над всем сущим!

Mohammad Habib Shakir

And set forth to them parable of the life of this world: like water which We send down from the cloud so the herbage of the earth becomes tangled on account of it, then it becomes dry broken into pieces which the winds scatter; and Allah is the holder of power over all things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And coin for them the similitude of the life of the world as water which We send down from the sky, and the vegetation of the earth mingleth with it and then becometh dry twigs that the winds scatter. Allah is able to do all things.

Palmer

Strike out for them, too, a parable of the life of this world; like water which we send down from the sky, and the vegetation of the earth is mingled therewith; – and on the morrow it is dried up, and the winds scatter it; for God is powerful over all.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Dünya hayatının şu su örneği gibi olduğunu onlara anlat: «O suyu gökten indirdik. Yerin bitkisi onunla karıştı. Derken o bitki, rüzgârların savurup döllediği parçacıklara dönüştü. Allah her şey üzerinde Muktedir’dir, gücü her şeye yeter.

Qaribullah

Give to them a parable about this present life. It is like water We have sent down from the sky with which the plants of the earth mingle, and in the morning it is straw the wind scatters. Allah is Powerful over all things.

QXP

Cite for them the example of the materialistic life of this world. It is like the water We send down from the sky, and which is absorbed by plants of the earth. But in time they turn into dry stubble or hay which the winds blow freely about. Allah is Competent and all events take place according to His Laws over which He has full control. (Total preoccupation with the material aspects of life deprives people from growing in humanity).

Reshad Khalifa

Cite for them the example of this life as water that we send down from the sky to produce plants of the earth, then they turn into hay that is blown away by the wind. GOD is able to do all things.

Rodwell

And set before them a similitude of the present life. It is as water which we send down from Heaven, and the herb of the Earth is mingled with it, and on the morrow it becometh dry stubble which the winds scatter: for God hath power over all things.

Sale

And propound to them a similitude of the present life. It is like water which We send down from heaven; and the herb of the earth is mixed therewith, and after it hath been green and flourishing, in the morning it becometh dry stubble, which the winds scatter abroad: And God is able to do all things.

Sher Ali

And set forth for them the similitude of the life of this world. It is like water which WE send down from the sky, and the vegetation of the earth is mingled with it, and then it becomes dry grass broken into pieces which the winds scatter, and ALLAH has full power over everything.

Unknown German

Gib ihnen das Gleichnis vom irdischen Leben: Es ist wie das Wasser, das Wir vom Himmel niedersenden, mit dem die Pflanzen der Erde sich sättigen, und dann werden sie dürre Spreu, die der Wind verweht. Allah hat Macht über alle Dinge.

V. Porokhova

Ты приведи им в притчу жизнь в этом мире: ■ Она – точно вода, которую Мы с неба шлем, – ■ Растительность земли ее поглотит ■ (И буйно расцветет на миг); ■ (Но вот, гляди!) Она уже иссохла ■ И превратилась в сор сухой, ■ Что распыляется (в небытие) ветрами. ■ Аллах, поистине, над всякой вещью властен!

Yakub Ibn Nugman

Кешеләргә дөнья тереклеген мисал итеп күрсәт, ул дөнья Без күктән иңдергән яңгыр суы кебидер: ул яңгыр белән җир йөзеңдәге үсемлекләр үсеп бер-берсенә кушылдылар, соңра үләннәр кибеп саргайды вә җил очырып алып китте, ягъни дөнья җилгә очкан үлән кеби, бер көнне юк булачак. Аллаһ һәрнәрсәгә көче җитә торган булды.

جالندہری

اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کردو (وہ ایسی ہے) جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا۔ تو اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی۔ پھر وہ چورا چورا ہوگئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں۔ اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

طاہرالقادری

اور آپ انہیں دنیوی زندگی کی مثال (بھی) بیان کیجئے (جو) اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان کی طرف سے اتارا تو اس کے باعث زمین کا سبزہ خوب گھنا ہوگیا پھر وہ سوکھی گھاس کا چورا بن گیا جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اﷲ ہر چیز پر کامل قدرت والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.