سوره الكهف (18) آیه 110

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 110

آیه پسین: سوره مريم (19) آیه 1
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 109

عربی

قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً

بدون حرکات عربی

قل إنّما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنّما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربّه أحدا

خوانش

Qul innama ana basharun mithlukum yooha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarjoo liqaa rabbihi falyaAAmal AAamalan salihan wala yushrik biAAibadati rabbihi ahadan

آیتی

بگو : من انساني هستم همانند شما به من وحي مي شود هر آينه خداي شماخدايي است يکتا هر کس ديدار پروردگار خويش را اميد مي بندد ، بايدکرداري شايسته داشته باشد و در پرستش پروردگارش هيچ کس را شريک نسازد

خرمشاهی

بگو من بشرى همانند شما هستم، با اين تفاوت [كه] به من وحى مى شود كه خداى شما خداى يگانه است; حال هر آنكس كه اميد در لقاى پروردگارش بسته است، بايد كار نيكو پيشه كند و در پرستش پروردگارش كسى را شريك نياورد.

کاویانپور

بگو، من هم مثل شما انسانم (تنها فرقى كه با شما دارم اينست) كه به من وحى ميرسد. خداى شما خداى واحد است. هر كس به روز لقاء پروردگارش اميد دارد، بايد اعمال صالح انجام دهد و هيچگاه كسى را در پرستش پروردگارش شريك قرار ندهد

انصاریان

بگو: جز این نیست که من هم بشری مانند شمایم که به من وحی می شود که معبود شما فقط خدای یکتاست؛ پس کسی که دیدار [پاداش و مقام قرب] پروردگارش را امید دارد، پس باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نکند.

سراج

بگو فقط من آدمى هستم مانند شما كه وحى مى‏شود به من فقط معبود شما معبودى يكتاست هر كه اميد مى‏دارد ديدار (پاداش) پروردگار خود را بايد بكند كردار نيكو و شريك نكند در پرستش پروردگار خود هيچ كس را

فولادوند

بگو: «من هم مِثل شما بشرى هستم و[لى‏] به من وحى مى‏شود كه خداى شما خدايى يگانه است. پس هر كس به لقاى پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد، و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك نسازد.»

پورجوادی

بگو: «من نيز بشرى هستم مانند شما كه به من وحى مى‏رسد و معبود شما يگانه است، هر كس به ملاقات پروردگارش اميدوار باشد، بايد عمل صالح انجام دهد و كسى را در عبادت پروردگارش شريك نكند.»

حلبی

بگو: جز اين نيست كه من بشرى همانند شما هستم كه بر من وحى مى‏شود. جز اين نيست كه معبود شما، معبودى يگانه است. پس هر كس كه ديدار پروردگارش را اميد دارد بايد كار شايسته كند و در پرستش پروردگارش كسى را انباز نگيرد.

اشرفی

بگو جز اين نيست كه من انسانم مانند شما كه وحى فرستاده ميشود بمن كه نيست خداى شما مگر خداى يكتا پس كسى كه باشد كه اميد دارد ملاقات پروردگارش را پس بايد بكند كار شايسته و شريك نسازد بپرستش پروردگارش احدى

خوشابر مسعود انصاري

بگو: من فقط بشرى مانند شما هستم كه به من وحى مى‏شود كه معبودتان، معبودى يكتاست. پس كسى كه به لقاى پروردگارش اميدوار است بايد كه كار پسنديده‏اى انجام دهد و در پرستش پروردگارش كسى را شريك نياورد

مکارم

بگو: «من فقط بشری هستم مثل شما؛ (امتیازم این است که) به من وحی می‌شود که تنها معبودتان معبود یگانه است؛ پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کاری شایسته انجام دهد، و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند!

مجتبوی

بگو: همانا من آدميى هستم همچون شما كه به من وحى مى‏شود كه خداى شما خداى يگانه است. پس هر كه اميد ديدار پروردگار خويش دارد بايد كار نيك و شايسته كند و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك نسازد.

مصباح زاده

بگو جز اين نيست كه من انسانم مانند شما كه وحى فرستاده ميشود بمن كه نيست خداى شما مگر خداى يكتا پس كسى كه باشد كه اميد دارد ملاقات پروردگارش را پس بايد بكند كار شايسته و شريك نسازد بپرستش پروردگارش احدى

معزی

بگو جز اين نيست كه من بشرى هستم مانند شما وحى مى شود به سويم كه خداى شما است خداوند يكتا پس آنكه اميد دارد ملاقات پروردگار خويش را بايد بكند كردارى شايسته و شريك نگرداند به پرستش پروردگار خويش كسى را

قمشه ای

بگو: جز این نیست که من مانند شما بشری هستم (دعوی احاطه به جهان‌های نامتناهی و کلیه کلمات الهی نکنم، تنها فرق من با شما این است) که به من وحی می‌رسد که خدای شما خدای یکتاست، پس هر کس به لقای (رحمت) پروردگارش امیدوار است باید نیکوکار شود و هرگز در پرستش خدایش احدی را با او شریک نگرداند.

رشاد خليفه

بگو: من جز بشري مانند شما نيستم، به من وحي شده است كه خداي شما خداي واحد است. كساني كه به ملاقات پروردگارشان اميدوار هستند، بايد پرهيزكارانه عمل كنند و هرگز خداي ديگري را در كنار پروردگار خود پرستش نكنند.

Literal

Say: «Truly I am (a) human equal/alike to you, (it) is being inspired/transmitted to me that your God (is) one God, so who was hoping/expecting his Lord’s meeting, so he makes/does (E) correct/righteous deeds deed , and he does not share/make partners with worshipping his Lord anyone.» 207

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): «I am only a man like you. It has been inspired to me that your Ilah (God) is One Ilah (God i.e. Allah). So whoever hopes for the Meeting with his Lord, let him work righteousness and associate none as a partner in the worship of his Lord.»

Arthur John Arberry

Say: ‹I am only a mortal the like of you; it is revealed to me that your God is One God. So let him, who hopes for the encounter with his Lord, work righteousness, and not associate with his Lord’s service anyone.

Asad

Say [O Prophet]: «I am but a mortal man like all of you. It has been revealed unto me that your God is the One and Only God. Hence, whoever looks forward [with hope and awe] to meeting his Sustainer [on Judgment Day], let him do righteous deeds, and let him not ascribe unto anyone or anything a share in the worship due to his Sustainer!»

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: waarlijk, ik ben slechts een mensch zoo als gij zijt. Het is mij geopenbaard, dat uw Heer een eenige God is; laat dus hem, die voor zijn Heer wil verschijnen, rechtvaardig handelen, en laat hem in de aanbidding van zijn Heer geen ander met hem vereenigen.

Free Minds

Say: "I am but a human being like you, being inspired that your god is One god. So whoever looks forward to meeting his Lord, then let him do good works and not set up any partner in the service of his Lord."

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Non sono altro che un uomo come voi. Mi è stato rivelato che il vostro Dio è un Dio Unico. Chi spera di incontrare il suo Signore compia il bene e nell’adorazione non associ alcuno al suo Signore».

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): "I am only a man like you. It has been inspired to me that your Ilah (God) is One Ilah (God i.e. Allah). So whoever hopes for the Meeting with his Lord, let him work righteousness and associate none as a partner in the worship of his Lord."

Kuliev E.

Скажи: «Воистину, я – такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш Бог – Бог Единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом».

M.-N.O. Osmanov

Скажи: «Воистину, я – такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение, что ваш бог – Бог единый. Тот, кто надеется предстать перед своим Господом [в благоволении], пусть вершит праведные дела и не поклоняется наряду со своим Господом никому более».

Mohammad Habib Shakir

Say: I am only a mortal like you; it is revealed to me that your god is one Allah, therefore whoever hopes to meet his Lord, he should do good deeds, and not join any one in the service of his Lord.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: I am only a mortal like you. My Lord inspireth in me that your Allah is only One Allah. And whoever hopeth for the meeting with his Lord, let him do righteous work, and make none sharer of the worship due unto his Lord.

Palmer

Say, ‹I am only a mortal like yourselves; I am inspired that your God is only one God. Then let him who hopes to meet his Lord act righteous acts, and join none in the service of his Lord.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki: «Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak, tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahyediliyor. O halde, Rabbine kavuşmayı uman, hayra ve barışa yönelik iş yapsın ve Rabbine ibadette hiç kimseyi O’na ortak koşmasın.»

Qaribullah

Say: ‹I am only a human like you, revealed to me is that your God is One God. Let him who hopes for the encounter with his Lord do good work, and not associate anyone with the worship of his Lord. ‹

QXP

Say (O Prophet), «I am but a mortal man like all of you. It is revealed to me that your God is the One and Only God. Hence, whoever looks forward to meeting His Sustainer, let him do works that help others, and let him admit no one as partner in the service of his Sustainer. «

Reshad Khalifa

Say, «I am no more than a human like you, being inspired that your god is one god. Those who hope to meet their Lord shall work righteousness, and never worship any other god beside his Lord.»

Rodwell

SAY: In sooth I am only a man like you. It hath been revealed to me that your God is one only God: let him then who hopeth to meet his Lord work a righteous work: nor let him give any other creature a share in the worship of his Lord.

Sale

Say, verily I am only a man as ye are. It is revealed unto me that your God is one only God: Let him therefore who hopeth to meet his Lord, work a righteous work; and let him not make any other to partake in the worship of his Lord.

Sher Ali

Say, I am but a man like yourselves; but it is revealed to me that your God is One God. So let him who hopes to meet his Lord, do good deeds, and let him join no one in the worship of his Lord.

Unknown German

Sprich: «Ich bin nur ein Mensch wie ihr, doch mir ist es offenbart worden, daß euer Gott ein Einiger Gott ist. Möge denn der, der auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, gute Werke tun und keinen andern einbeziehen in den Dienst an seinem Herrn.»

V. Porokhova

Скажи: «Всего лишь человек я, вам подобный. ■ И мне открылось, ■ Что ваш Бог – Единый Бог (для всех). ■ А кто надежды возлагает на встречу с Господом своим, ■ Пусть добрые дела творит ■ И в почитании Его ■ Других божеств не призывает».

Yakub Ibn Nugman

Әйт: «Мин сезнең кеби бер инсанмын, миңа Аллаһудан вәхий булды сезнең Илаһәгез – барча вөҗудкә бер генә Илаһә дип. Әгәр берәү Раббысына яхшы хәлдә юлыкмакны теләсә, ул кеше яхшы эшләрне эшләсен, изге гамәлләрне кылсын, әмма Раббысына гына тиешле булган гыйбрәтенә һичкемне шәрик-тиңдәш кылмасын!»

جالندہری

کہہ دو کہ میں تمہاری کا ایک بشر ہوں۔ (البتہ) میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود (وہی) ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیئے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے

طاہرالقادری

فرما دیجئے: میں تو صرف (بخلقتِ ظاہری) بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں (اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے! ذرا غور کرو) میری طرف وحی کی جاتی ہے (بھلا تم میں یہ نوری استعداد کہاں ہے کہ تم پر کلامِ الٰہی اتر سکے) وہ یہ کہ تمہارا معبود، معبودِ یکتا ہی ہے پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.