سوره طه (20) آیه 39

قرآن، سوره طه (20) آیه 39

آیه پسین: سوره طه (20) آیه 40
آیه پیشین: سوره طه (20) آیه 38

عربی

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَ عَدُوٌّ لَهُ وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَ لِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي

بدون حرکات عربی

أن اقذفيه في التّابوت فاقذفيه في اليمّ فليلقه اليمّ بالسّاحل يأخذه عدوّ لي و عدوّ له و ألقيت عليك محبّة منّي و لتصنع على عيني

خوانش

Ani iqthifeehi fee alttabooti faiqthifeehi fee alyammi falyulqihi alyammu bialssahili ya/khuthhu AAaduwwun lee waAAaduwwun lahu waalqaytu AAalayka mahabbatan minnee walitusnaAAa AAala AAaynee

آیتی

که او را در، صندوقي بيفکن ، صندوق را به دريا افکن ، تا دريا به ساحلش اندازد و يکي از دشمنان من و دشمنان او صندوق را برگيرد محبت خويش برتو ارزاني داشتم تا زير نظر من پرورش يابي

خرمشاهی

كه او را در صندوقى بگذار و آن را در دريا بيفكن، تا دريا او را به ساحل افكند، تا [سرانجام] دشمن من و دشمن او، او را بيابد و برگيرد; و در حقت مهربانى كردم تا زير نظر من بار آيى.

کاویانپور

تا طفل خود را در صندوقى بگذارد و در دريا (رود نيل) رها سازد و آب او را بساحل برساند تا كسى كه دشمن من و اوست او را برگيرد و از جانب خود محبوبيت تو را بر دلها افكندم تا پرورش تو تحت نظر من انجام گيرد.

انصاریان

که او را در صندوق بگذار، پس او را به دریا بینداز تا دریا او را به ساحل اندازد، تا دشمن من و دشمن او، وی را برگیرد. و محبوبیّتی از سوی خود بر تو انداختیم تا [همگان به تو علاقه و محبت ورزند و آنچه را انجام دادم برای این بود که] با مراقبت کامل من پرورش یابی [و ساخته شوی.]

سراج

كه بگذار موسى را در صندوق و بيفكن آن را در دريا (رود نيل) پس بيفكند آن صندوق را دريا بكنار تا بگيرد موسى را دشمنى كه مراست و دشمنى كه او راست و افكندم بر تو دوستى از خود را (تا مردم ترا دوست بدارند) و تا تربيت شوى بر نگهبانى من

فولادوند

كه او را در صندوقچه‏اى بگذار، سپس در دريايش افكن تا دريا [=رود نيل‏] او را به كرانه اندازد [و] دشمن من و دشمن وى، او را برگيرد. و مِهرى از خودم بر تو افكندم تا زير نظر من پرورش يابى.

پورجوادی

كه او را در صندوقى بگذار و به دريا بينداز تا دريا آن را به ساحل بيفكند و دشمن من و او صندوق را بگيرد و مهر خود را در دلت افكندم تا زير نظر من پرورش يابى.

حلبی

كه او را در صندوق بيفگن پس آن را در دريا [رود نيل‏] بينداز، تا دريا او را به ساحل افگند، [و] دشمن من و دشمن او، او را بگيرد. و از خويش بر تو محبتى افكندم تا [همه تو را دوست بگيرند] و پيش چشم من تو را نيكو بپرورند.

اشرفی

كه در افكنش در تابوت پس بيندازش در دريا پس مياندازدش دريا بكنار تا بگيردش كسيكه دشمن من و دشمن او است و انداختيم بر تو مهرى را از خود و تا تربيت شوى با توجه من

خوشابر مسعود انصاري

[با اين مضمون‏] كه آن [كودك‏] را در صندوق قرار ده، آن گاه او را در دريا بينداز تا دريا او را به ساحل افكند. تا دشمن من و او، او را برگيرد و از سوى خود محبتى [بس بزرگ‏] به تو كردم و [خواستم كه‏] زير نظر من پرورش يابى

مکارم

که: «او را در صندوقی بیفکن، و آن صندوق را به دریا بینداز، تا دریا آن را به ساحل افکند؛ و دشمن من و دشمن او، آن را برگیرد!» و من محبّتی از خودم بر تو افکندم، تا در برابر دیدگان [= علم‌] من، ساخته شوی (و پرورش یابی)!

مجتبوی

كه او را در صندوقى بِنِه و در دريا- رود نيل- افكنش پس بايد كه دريا او را به كرانه اندازد تا دشمن من و دشمن او وى را برگيرد و دوستيى از خود بر تو افكندم [تا بر تو مِهر ورزند] و تا زير نظر من ساخته و پرورده شوى

مصباح زاده

كه در افكنش در تابوت پس بيندازش در دريا پس مياندازدش دريا بكنار تا بگيردش كسى كه دشمن من و دشمن او است و انداختيم بر تو مهرى را از خود و تا تربيت شوى با توجه من

معزی

كه بيفكنش در تابوت پس بيفكنش در دريا پس بيفكندش دريا به ساحل تا گيردش دشمن من و دشمن او و افكندم بر تو مِهرى (دوستيى) را از خويش و تا ساخته شوى برابر چشمم

قمشه ای

که کودک خود را در صندوقی گذار و به دریا افکن و باید که امواج دریا کودک را به ساحل رساند تا دشمن من و آن طفل (یعنی فرعون) از دریا طفل را برگیرد؛ و من به لطف خود از تو بر دلها (ی دشمن و دوست) محبت افکندم (تا تو را دوست بدارند) و تا تربیت و پرورشت زیر نظر من انجام گیرد.

رشاد خليفه

گفتيم: او را در صندوقي بگذار، سپس او را در رودخانه بيفكن. رودخانه او را به ساحل خواهد انداخت، تا دشمن من و دشمن وي او را بگيرد. من باران محبت خود را بر تو باراندم و زير نظر خودم ساخته شدي.

Literal

That throw/hurl him in the box/chest so throw/hurl him in the body of water (sea/river/lake), so the body of water (sea/river/lake) will throw him by the shore/(river) bank/coast. An enemy for Me, and an enemy for him takes/receives him; and I threw on you love/affection from Me, and to be made on My sight/watchfulness/protection.

Al-Hilali Khan

«Saying: Put him (the child) into the Taboot (a box or a case or a chest) and put it into the river (Nile), then the river shall cast it up on the bank, and there, an enemy of Mine and an enemy of his shall take him. And I endued you with love from Me, in order that you may be brought up under My Eye,

Arthur John Arberry

«Cast him into the ark, and cast him into the river, and let the river throw him up on the shore. An enemy of Mine and his shall take him.» And I loaded on thee love from Me, and to be formed in My sight,

Asad

Place him in a chest and throw it into the river, and thereupon the river will cast him ashore, [and] one who is an enemy unto Me and an enemy unto him will adopt him.› And [thus early] I spread Mine Own love over thee -and [this] in order that thou might be formed under Mine eye.

Dr. Salomo Keyzer

Leg uwen zoon in eene kist en werp hem in zee, en de rivier zal hem op het strand werpen, en mijn vijand en zijn vijand zal hem opnemen en opvoeden. En ik schonk u van mijne liefde, opdat gij onder mijne oogen zoudt opgevoed worden.

Free Minds

"That she should cast him in the basket, and cast the basket in the sea, so the sea will place him on the shore, where an enemy of Mine and his will take him. And I placed upon you a love from Me and that you shall be raised under My eye."

Hamza Roberto Piccardo

«Mettilo in una cesta e gettala nell’acqua, così che le onde la riportino a riva ove lo raccoglierà un Mio e suo nemico». Ho posto su di te il Mio

Hilali Khan

"Saying: Put him (the child) into the Taboot (a box or a case or a chest) and put it into the river (Nile), then the river shall cast it up on the bank, and there, an enemy of Mine and an enemy of his shall take him. And I endued you with love from Me, in order that you may be brought up under My Eye,

Kuliev E.

«Положи его в сундук и пусти его по реке, и река выбросит его на берег. Его подберет Мой враг и его враг». Я одарил тебя Своей любовью, и тебя взрастили у Меня на Глазах.

M.-N.O. Osmanov

Положи его (т. е. сына) в ковчег и пусти ковчег по реке, а она выбросит его на берег. Его подберет Мой враг и его враг. Я осенил тебя, [Муса], Своим расположением, чтобы тебя взрастили под Моим присмотром.

Mohammad Habib Shakir

Saying: Put him into a chest, then cast it down into the river, then the river shall throw him on the shore; there shall take him up one who is an enemy to Me and enemy to him, and I cast down upon you love from Me, and that you might be brought up before My eyes;

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Saying: Throw him into the ark, and throw it into the river, then the river shall throw it on to the bank, and there an enemy to Me and an enemy to him shall take him. And I endued thee with love from Me that thou mightest be trained according to My will,

Palmer

«Hurl him into the ark, and hurl him into the sea; and the sea shall cast him on the shore, and an enemy of mine and of his shall take him;» – for on thee have I cast my love, that thou mayest be formed under my eye.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Onu tabuta koyup ırmağa bırak! Irmak onu sahile götürsün ki, benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki, gözümün önünde yetiştirilesin.»

Qaribullah

saying: «Put him in the box and cast it into the river. The river will cast him on to the bank, and he shall be taken up by an enemy of Mine and an enemy of his.» I lavished My Love on you, and to be formed in My Sight.

QXP

Saying, «Place him (the baby Moses) in a box, and cast the box into the river. The river will cast it on to the bank, and it will be picked up by the one who considers Me and him (Moses) as his enemy. O Moses! I prepared you for this day with love, and reared you before My Sight.

Reshad Khalifa

«Saying: `Throw him into the box, then throw him into the river. The river will throw him onto the shore, to be picked up by an enemy of Mine and an enemy of his.› I showered you with love from Me, and I had you made before My watchful eye.

Rodwell

‹Cast him into the ark: then cast him on the sea

Sale

put him into the ark, and cast him into the river, and the river shall throw him on the shore; and my enemy and his enemy shall take him and bring him up; and I bestow on thee love love from me, that thou mightest be bred up under my eye.

Sher Ali

`Put him in the ark, and place in into the river, then the river will cast it on to the shore, and there one who is an enemy to ME and also an enemy to him will take him up.› And I wrapped thee with love from ME; and this I did that thou mightest be reared before MY eye;

Unknown German

«Lege ihn in einen Kasten und wirf ihn in den Fluß, dann wird der Fluß ihn ans Ufer spülen, so daß ein Feind von Mir und ein Feind von ihm (Moses) ihn aufnehmen wird.» Und Ich hüllte dich ein in Meine Liebe; und (das tat Ich) damit du unter Meinem Auge aufgezogen würdest.

V. Porokhova

(Младенца) брось в ковчег и по морю пусти. ■ А море выбросит его на берег, ■ И вытащит его враг Мой и враг его. ■ Я на тебя простер Мою любовь, ■ Чтоб на очах Моих тебя они взрастили.

Yakub Ibn Nugman

Сине табутка салып Нил дәрьясына агызырга анаңа, вәхий иттек вә зарар тидермичә корыга чыгар, дип, Нилгә вәхий иттек, Минем дошманым вә Мусаның дошманы Фиргаун алсын өчен. Ий Муса үземнән сиңа мәхәббәт салдым ки һәркем хәтта Фиргаун сине сөйде, Минем күз алдымда тәрбия ителмәклегең өчен.

جالندہری

(وہ یہ تھا) کہ اسے (یعنی موسیٰ کو) صندوق میں رکھو پھر اس (صندوق) کو دریا میں ڈال دو تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا (اور) میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ اور (موسیٰ) میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی ہے (اس لئے کہ تم پر مہربانی کی جائے) اور اس لئے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ

طاہرالقادری

کہ تم اس (موسٰی علیہ السلام) کو صندوق میں رکھ دو پھر اس (صندوق) کو دریا میں ڈال دو پھر دریا اسے کنارے کے ساتھ آلگائے گا، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی جناب سے (خاص) محبت کا پرتَو ڈال دیا ہے (یعنی تیری صورت کو اس قدر پیاری اور من موہنی بنا دیا ہے کہ جو تجھے دیکھے گا فریفتہ ہو جائے گا)، اور (یہ اس لئے کیا) تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.