سوره طه (20) آیه 97

قرآن، سوره طه (20) آیه 97

آیه پسین: سوره طه (20) آیه 98
آیه پیشین: سوره طه (20) آیه 96

عربی

قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَ انْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً

بدون حرکات عربی

قال فاذهب فإنّ لك في الحياة أن تقول لا مساس و إنّ لك موعدا لن تخلفه و انظر إلى إلهك الّذي ظلت عليه عاكفا لنحرّقنّه ثمّ لننسفنّه في اليمّ نسفا

خوانش

Qala faithhab fa-inna laka fee alhayati an taqoola la misasa wa-inna laka mawAAidan lan tukhlafahu waonthur ila ilahika allathee thalta AAalayhi AAakifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fee alyammi nasfan

آیتی

گفت : برو ، در زندگي اين دنيا چنان شوي که پيوسته بگويي : به من نزديک مشو و نيز تو را وعده اي است که از آن رها نشوي و اينک به خدايت که پيوسته عبادتش مي کردي بنگر که مي سوزانيمش و به دريايش مي افشانيم

خرمشاهی

گفت پس برو و بدان كه جزاى تو اين است كه در زندگى بگويى به من نزديك مشويد، و براى تو موعدى است كه در آن با تو خلاف نشود، و به «خدايت» كه در خدمتش معتكف بودى بنگر كه مى سوزانيمش، سپس آن را بر دريا مى افشانيم.

کاویانپور

موسى گفت: دور شو، در زندگى دنيا ترا همين بس كه (بدردى گرفتار شوى كه مردم از تو متنفر گردند و) بگويى با من تماس نگيريد و در آخرت عذابى بس شديد براى تو مقرر است كه آن را خلافى نيست. اكنون به معبودى كه پابند آن بودى تماشا كن كه چگونه آن را ميسوزانيم و به دريا ميريزيم.

انصاریان

[موسی] گفت: پس [از میان مردم] برو، یقیناً کیفر تو [به خاطر دور انداختن آثار رسالت و ساختن گوساله] در زندگی این است که [دچار بیماری مُسری ویژه ای شوی تا هر کس نزدیکت آید بگویی:] به من دست نزنید؛ و تو را وعده گاهی [از عذاب بسیار سخت قیامت] است که هرگز نسبت به تو از آن تخلف نخواهد شد، و [اکنون] به معبودت که همواره ملازمش بودی نگاه کن که حتماً آن را در آتش بسوزانیم، سپس سوخته اش را در دریا می پاشیم.

سراج

گفت پس (از ميان ما) برو كه ترا در زندگانى اين است كه گوئى (بهر كه نزد تو آيد) هيچ تماس نيست و ترا وعده ايست (براى عذاب) كه هرگز آنرا با تو خلاف نكنند و بنگر به معبود خودت كه پيوسته بر پرستش آن مقيم بودى بخدا سوگند بسوزانم آنرا پس پراكنده سازيم (خاكستر) آن را در دريا پراكنده ساختنى

فولادوند

گفت: «پس برو كه بهره تو در زندگى اين باشد كه [به هر كه نزديك تو آمد] بگويى: [به من‏] دست مزنيد و تو را موعدى خواهد بود كه هرگز از آن تخلف نخواهى كرد، و [اينك‏] به آن خدايى كه پيوسته ملازمش بودى بنگر، آن را قطعاً مى‏سوزانيم و خاكسترش مى‏كنيم [و] در دريا فرو مى‏پاشيم.»

پورجوادی

گفت: «برو! تا زنده‏اى بايد بگويى «به من نزديك نشويد»، به يقين هرگز از وعده‏اى كه دارى تخلف نخواهد شد، معبودت را كه پيوسته آن را عبادت مى‏كردى بنگر كه چگونه آن را به آتش مى‏كشم و بر دريا مى‏افشانم.»

حلبی

[موسى‏] گفت: پس برو و بى‏گمان تو را در زندگانى [دنيا سزا] اين باشد كه [به مرضى سخت گرفتار شوى و] بگويى: پيرامون من مگرديد. و تو را [در دوزخ‏] وعده گاهى است كه در آن خلاف نشود. و بنگر به سوى معبود خويش كه بر آن مقيم بودى، البته آن را بسوزانيم، سپس آن را در دريا پراگنده كنيم پراگنده كردنى!

اشرفی

گفت پس برو بدرستيكه ترا در زندگانى اينكه بگوئى روا نيست مس كردن من و بدرستيكه تر است وعده كه خلاف كرده نشوى آنرا و بنگر بالهت كه گشتى تمام روز بر آن مقيم پرستش هر آينه ميسوزانيم آنرا پس هر آينه ميافشانيمش در دريا افشاندنى

خوشابر مسعود انصاري

گفت: پس برو. بى گمان در زندگانى دنيا [اين كيفر را] دارى كه خواهى گفت: [به من‏] دست نزنيد و به راستى وعده‏اى [ديگر] دارى كه هرگز در حقّ تو خلاف [آن رفتار] نشود و به آن معبودت بنگر كه بر [پرستش‏] آن قرين شده بودى. آن را خواهيم سوزاند، آن گاه در دريا پخش و پراكنده‏اش سازيم

مکارم

(موسی) گفت: «برو، که بهره تو در زندگی دنیا این است که (هر کس با تو نزدیک شود) بگوئی «با من تماس نگیر!» و تو میعادی (از عذاب خدا) داری، که هرگز تخلّف نخواهد شد! (اکنون) بنگر به این معبودت که پیوسته آن را پرستش می‌کردی! و ببین ما آن را نخست می‌سوزانیم؛ سپس ذرّات آن را به دریا می‌پاشیم!

مجتبوی

گفت: پس برو- دور شو- كه تو را در زندگى- تا زنده باشى- اين است كه بگويى: «به من دست نزنيد». و تو را وعده‏گاهى است كه هرگز آن را با تو خلاف نكنند، و [اينك‏] به خدايت كه پيوسته بر آن مقيم بودى بنگر كه آن را بسوزانيم- يا به سوهان بساييم- سپس يكسره در دريا پراكنده‏اش سازيم.

مصباح زاده

گفت پس برو بدرستى كه ترا در زندگانى اينكه بگوئى روا نيست مس كردن من و بدرستى كه تراست وعده كه خلاف كرده نشوى آنرا و بنگر بالهت كه گشتى تمام روز بر آن مقيم پرستش هر آينه ميسوزانيم آنرا پس هر آينه ميافشانيمش در دريا افشاندنى

معزی

گفت برو كه تو را است در زندگى آنكه گوئى نيست سودنى (دست به من سوده نگرد) و همانا تو را وعده گاهى است كه خلف كرده نشوى و بنگر بسوى خدايت آنكه پيوسته بر آن معتكفى كه بسوزانيمش البتّه و سپس بپراكنيمش در دريا پراكندنى،

قمشه ای

موسی گفت: از میان ما برو که تو در زندگانی دنیا (به مرضی معذب خواهی شد که همه از تو متنفر شوند و) دایم گویی کسی مرا نزدیک نشود، و (در آخرت) هم وعده‌گاهی (در دوزخ) داری که با تو تخلف نخواهد شد، و اکنون این خدایت را که بر پرستش و خدمتش ایستادی بنگر که آن را در آتش می‌سوزانیم و خاکسترش را به آب دریا می‌دهیم.

رشاد خليفه

او گفت: پس برو و در طول زندگيت، حتي نزديك هم نشو. تو (براي قضاوت نهايي خود) وقت معيني داري كه هرگز نمي ‌تواني رهايي يابي. به خداي خود كه پرستش مي ‌كردي، نگاه كن؛ ما آن را مي ‌سوزانيم و به دريا مي ‌افكنيم، تا براي هميشه پايين بماند.

Literal

He said: «So go/go away , so then for you in the life that you say: ‹No touch/desperate need .’And that for you (is) an appointment you will never/not break it, and look/see to your God whom you continue/remain on him devoting/dedicating , we will burn him (E), then we will uproot and disperse/destroy him (E) in the body of water uprooting and dispersing/destruction .»

Al-Hilali Khan

Moosa (Moses) said: «Then go away! And verily, your (punishment) in this life will be that you will say: «Touch me not (i.e.you will live alone exiled away from mankind); and verily (for a future torment), you have a promise that will not fail. And look at your ilah (god), to which you have been devoted. We will certainly burn it, and scatter its particles in the sea.»

Arthur John Arberry

‹Depart!› said Moses. ‹It shall be thine all this life to cry «Untouchable!» And thereafter a tryst awaits thee thou canst not fail to keep Behold thy god, to whom all the day thou wast cleaving! We will surely burn it and scatter its ashes into the sea.

Asad

Said [Moses]; «Begone, then! And, behold, it shall be thy lot to say throughout [thy] life, `Touch me not!'» But, verily, [in the life to come] thou shalt be faced with a destiny from which there will be no escape!» And [now] look at this deity of thine to whose worship thou hast become so devoted: we shall most certainly burn it, and then scatter [whatever remains of] it far and wide over the sea!

Dr. Salomo Keyzer

Mozes zeide: Verwijder u; uwe straf in dit leven zal zijn, dat gij hen welke gij ontmoet, zult zeggen: Raak mij niet aan! en gij zijt met vreeselijker pijnen in het volgende leven bedreigd, welke gij nimmer zult ontkomen. Werp thans uw oog op uwen god, dien gij met zooveel onderwerping hebt aangebeden; waarlijk wij zullen dien verbranden, tot stof verkeeren en in de zee werpen.

Free Minds

He said: "Then be gone, for you will have it in this life to Say: "I am not to be touched" And you will have an appointed time which you will not forsake. And look to your god that you remained devoted to, we will burn him, then we will destroy him in the sea completely."

Hamza Roberto Piccardo

«Vattene – disse [Mosè] – Per [tutta] la vita dovrai avvertire: «Non toccatemi». Sei destinato ad un incontro cui non potrai mancare! Guarda il dio che hai adorato assiduamente: lo bruceremo e disperderemo [le ceneri] nel mare.

Hilali Khan

Moosa (Moses) said: "Then go away! And verily, your (punishment) in this life will be that you will say: "Touch me not (i.e.you will live alone exiled away from mankind); and verily (for a future torment), you have a promise that will not fail. And look at your ilah (god), to which you have been devoted. We will certainly burn it, and scatter its particles in the sea."

Kuliev E.

Он сказал: «Ступай! В этой жизни тебе придется говорить: «Я не касаюсь вас, а вы не касайтесь меня!» А затем наступит срок, которого тебе не удастся избежать. Смотри же на своего бога, которому ты предавался. Мы сожгем его и развеем его по морю.

M.-N.O. Osmanov

[Муса] сказал: «Прочь отсюда! Тебе придется в этой жизни кричать: «Не касайтесь [меня]», а [в будущей жизни] тебя ждет неотвратимое наказание. Смотри же на своего бога, которому ты поклонялся: мы непременно сожжем его и развеем пепел по морю.

Mohammad Habib Shakir

He said: Begone then, surely for you it will be in this life to say, Touch (me) not; and surely there is a threat for you, which shall not be made to fail to you, and look at your god to whose worship you kept (so long); we will certainly burn it, then we will certainly scatter it a (wide) scattering in the sea.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

(Moses) said: Then go! and lo! in this life it is for thee to say: Touch me not! and lo! there is for thee a tryst thou canst not break. Now look upon thy god of which thou hast remained a votary. Verily we will burn it and will scatter its dust over the sea.

Palmer

Said he, ‹Then get thee gone; verily, it shall be thine in life to say, «Touch me not!» and, verily, for thee there is a threat which thou shalt surely never alter. But look at thy god to which thou wert just now devout; we will surely burn it, and then we will scatter it in scattered pieces in the sea.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Mûsa dedi: «Defol, çünkü sen, hayatın boyunca ‹Bana dokunmayın!› diyeceksin! Ve senin için asla kurtulamayacağın bir hesap zamanı da var. O başını bekleyip durduğun tanrına bir bak! Onu kesinlikle yakacağız, sonra da un-ufak edip denize dökeceğiz.»

Qaribullah

‹Begone! Your lot in this life is to cry: «untouchable!» ‹ said he (Moses). ‹An appointment awaits you that you cannot fail to keep. Look at your god which you clung to indeed we will burn it and scatter its ashes upon the sea. ‹

QXP

Moses said, «Go away then, for good! In this life it is for you to say, «Touch me not!» And moreover you have a promise that will not fail. (People will consider and treat you as untouchable as before, and the suffering of the Hereafter is inescapable). Now, look at your god to whom you were so devoted. Verily, We will burn it and scatter its ashes far and wide over the sea.» (Moses wanted his people to behold the powerlessness of the false deities and their potential to divide humanity).

Reshad Khalifa

He said, «Then go, and, throughout your life, do not even come close. You have an appointed time (for your final judgment) that you can never evade. Look at your god that you used to worship; we will burn it and throw it into the sea, to stay down there forever.»

Rodwell

He said, «Begone then: verily thy doom even in this life shall be to say, ‹Touch me not.› And there is a threat against thee, which thou shalt not escape hereafter. Now look at thy god to which thou hast continued so devoted: we will surely burn it and reduce it to ashes, which we will cast into the sea.

Sale

Moses said, get thee gone; for thy punishment in this life shall be, that thou shalt say unto those who shall meet thee, touch me not; and a treat is denounced against thee of more terrible pains, in the life to come, which thou shalt by no means escape. And behold now thy god, to whose worship thou hast continued assiduously devoted: Verily we will burn it; and we will reduce it to powder, and scatter it in the sea.

Sher Ali

Moses said, `Begone then ! It shall be thine all this life to say to everyone, `Touch me not,› and there is a promise of punishment for thee which shall not fail to be fulfilled about thee. Now, look at thy god of which thou hast become a devoted worshiper. WE will certainly burn it and then WE will scatter its ashes into the sea;

Unknown German

(Moses) sprach: «Geh denn hin! Du sollst (dein) ganzes Leben lang sprechen müssen: «Berührt (mich) nicht»; und dann ist da eine Androhung (von Strafe) für dich, der du nicht entgehen wirst. So schaue nun auf deinen «Gott», dessen ergebener Anbeter du geworden bist. Wir werden ihn ganz gewiß verbrennen und ihn darauf ins Meer streuen.»

V. Porokhova

(И Муса) молвил: ■ «Уходи! Отныне твоя (кара) в этой жизни – ■ Что будешь ты (все время) говорить: ■ «Ко мне не прикасайтесь: (я – ваш искуситель)!» ■ А что обещано тебе (для вечной жизни), ■ В назначенный свершится срок. ■ Взгляни на бога твоего, ■ Которому ты поклонялся, – ■ Его сожжем мы и развеем в море прахом.

Yakub Ibn Nugman

Муса Самиригә әйтте: «Бар, арабыздан кит, ләкин һичкемгә катнаша алмассың һәм сиңа һичкем килә алмас, дөньядагы ґәзабың өстенә ахирәттә дә сиңа газап вәгъдә ителгән ки, аннан котыла алмассың. Ий Самири, кара минем Илаһәм дигән бозавыңны утта яндырабыз, соңра көлен күккә очырабыз! (Муса Самирине ком сахрәсенә куып җибәрә, шунда зәхмәтләнеп йөреп һәлак була.)

جالندہری

(موسیٰ نے) کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ (سزا) ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لئے ایک اور وعدہ ہے (یعنی عذاب کا) جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود (کی پوجا) پر تو (قائم و) معتکف تھا اس کو دیکھ۔ ہم اسے جلادیں گے پھر اس (کی راکھ) کو اُڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے

طاہرالقادری

(موسٰی علیہ السلام نے) فرمایا: پس تو (یہاں سے نکل کر) چلا جا چنانچہ تیرے لئے (ساری) زندگی میں یہ (سزا) ہے کہ تو (ہر کسی کو یہی) کہتا رہے: (مجھے) نہ چھونا (مجھے نہ چھونا)، اور بیشک تیرے لئے ایک اور وعدۂ (عذاب) بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی، اور تو اپنے اس (من گھڑت) معبود کی طرف دیکھ جس (کی پوجا) پر تو جم کر بیٹھا رہا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے پھر ہم اس (کی راکھ) کو ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.