سوره النمل (27) آیه 61

قرآن، سوره النمل (27) آیه 61

آیه پسین: سوره النمل (27) آیه 62
آیه پیشین: سوره النمل (27) آیه 60

عربی

أَمَّنْ جَعَلَ الأَْرْضَ قَراراً وَ جَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً وَ جَعَلَ لَها رَواسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

أمّن جعل الأرض قرارا و جعل خلالها أنهارا و جعل لها رواسي و جعل بين البحرين حاجزا أ إله مع اللّه بل أكثرهم لا يعلمون

خوانش

Amman jaAAala al-arda qararan wajaAAala khilalaha anharan wajaAAala laha rawasiya wajaAAala bayna albahrayni hajizan a-ilahun maAAa Allahi bal aktharuhum la yaAAlamoona

آیتی

يا آن که زمين را آرامگاه ساخت و در آن رودها پديد آورد و کوهها ، و، ميان دو دريا مانعي قرار داد آيا با وجود الله خداي ديگري هست ؟ نه بيشترينشان نمي دانند

خرمشاهی

يا كيست كه زمين را قرارگاه ساخت و در ميان آن جويبارها پديد آورد و براى آنان كوه هاى استوار آفريد و بين دو دريا برزخى قرار داد; آيا در جنب خداوند خدايى هست، حقا كه بيشترينه آنان نمى دانند.

کاویانپور

آيا چه كسى زمين را قرارگاه شما گردانيد؟ و در آن نهرها جارى كرد و كوه‏هاى بلند در آن برقرار ساخت؟ و ميان دو درياى (تلخ و شيرين) عوامل بازدارنده قرار داد؟ آيا خداى ديگرى با خدا هست؟ هرگز، ليكن اكثر مردم بر اين حقايق آگاه نيستند.

انصاریان

[آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند] یا آنکه زمین را [برای موجوداتش] آرام و قرارگاه ساخت و در شکاف هایش نهرهایی پدید آورد، و برای آن کوه هایی استوار قرار داد [تا زیر پای اهلش نلرزد] ، و میان دو دریا [ی شیرین و شور] مانع و حایلی قرار داد [که با هم مخلوط نشوند]؛ آیا با خدا معبودی دیگر هست [که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد] ؟! [نه، نیست] بلکه بیشترشان اهل معرفت و دانش نیستند.

سراج

بلكه آنكه گردانيد زمين را قرارگاه و پديد آورد ميان زمين جويهاى آب و قرار داد براى زمين كوه‏هاى ثوابت و قرار داد ميان دو دريا مانعى (از بتان بهتر است) آيا معبودى با خدا هست بلكه بيشتر ايشان نمى‏دانند

فولادوند

[آيا شريكانى كه مى‏پندارند بهتر است‏] يا آن كس كه زمين را قرارگاهى ساخت و در آن رودها پديد آورد و براى آن، كوه‏ها را [مانند لنگر] قرار داد، و ميان دو دريا برزخى گذاشت؟ آيا معبودى با خداست؟ [نه،] بلكه بيشترشان نمى‏دانند.

پورجوادی

يا خدايى كه زمين را به قرار آورد و در آن نهرها روان ساخت و كوه‏هاى پا بر جا برافراشت و ميان دو دريا مانعى قرار داد، معبودى به همراه دارد؟- آرى بيشتر آنها نمى‏دانند.

حلبی

يا آنكه زمين را آرامگاه كرد، و ميان آن جوى‏ها قرار داد و براى آن [كوه‏هاى‏] استوار ساخت و ميان دو درياى [شيرين و شور] حاجزى قرار داد، آيا معبود [ديگرى‏] با خدا هست؟ [نه‏] بلكه بيشتر ايشان نمى‏دانند.

اشرفی

آيا آنكه گردانيد زمين را مستقر و قرارداد در ميانش نهرها و گردانيد براى آن كوه‏هاى ثابت و قرار داد ميان دو دريا حائلى آيا الهى است با خدا بلكه اكثر ايشان نميدانند

خوشابر مسعود انصاري

نه بلكه [سؤال اين است‏] چه كسى زمين را قرارگاه گردانده و در لابه‏لايش جويبارانى قرار داده و برايش كوه‏ها پديد آورده و بين دو دريا حجابى آفريده است؟ آيا با خداوند معبودى [ديگر] هست؟ بلكه بيشترشان نمى‏دانند

مکارم

یا کسی که زمین را مستقرّ و آرام قرار داد، و میان آن نهرهایی روان ساخت، و برای آن کوه‌های ثابت و پابرجا ایجاد کرد، و میان دو دریا مانعی قرار داد (تا با هم مخلوط نشوند؛ با این حال) آیا معبودی با خداست؟! نه، بلکه بیشتر آنان نمی‌دانند (و جاهلند)!

مجتبوی

يا آن كه زمين را آرامگاه- يا: آرام- قرار داد و در ميان آنها جويها روان كرد و براى آن لنگرها- كوه‏ها- ساخت و ميان دو دريا بندى نهاد- تا به يكديگر نياميزند- [بهتر است يا آنچه انباز مى‏گيرند]؟ آيا با خداى يكتا خدايى هست؟ بلكه بيشترشان نمى‏دانند.

مصباح زاده

آيا آنكه گردانيد زمين را مستقر و قرار داد در ميانش نهرها و گردانيد براى آن كوه‏هاى ثابت و قرار داد ميان دو دريا حائلى آيا الهى است با خدا بلكه اكثر ايشان نميدانند

معزی

يا آنكه گردانيد زمين را آرامشگاهى و گردانيد ميان آن جويهائى و گردانيد براى آنها لنگرهايى و گردانيد ميان دو دريا فاصلى (ديوارى) آيا خدائى است با خدا بلكه بيشترشان نمى دانند

قمشه ای

یا آن کس که زمین را آرامگاه (شما) قرار داد و در آن نهرهای آب جاری کرد و در آن کوهها بر افراشت و میان دو دریا (به قطعه‌ای از زمین) حایل گردانید (یا دو دریای شور و شیرین را بی‌فاصله، منع از اختلاط آب آنها کرد) ؟آیا با وجود خدای یکتا خدایی هست؟ (هرگز نیست) بلکه اکثر مردم (بر این حقیقت) آگاه نیستند.

رشاد خليفه

کيست آن که زمين را قابل سکونت قرار داد و موجب شد که رودها در آن جاري شوند، کوه ها را در آن جاي داد و ميان دو آب حايلي آفريد؟ آيا خداي ديگري با خدا هست؟ درواقع، اکثرشان نمي دانند.

Literal

Or Who made/created the earth/Planet Earth (as) a settlement/establishment , and made/created in between and around it rivers/waterways, and made/created for it anchors/mountains , and made/created between the two large bodies of water/seas a barrier/hindrance , is a god with God? But most of them do not know.

Al-Hilali Khan

Is not He (better than your gods) Who has made the earth as a fixed abode, and has placed rivers in its midst, and has placed firm mountains therein, and has set a barrier between the two seas (of salt and sweet water).Is there any ilah (god) with Allah? Nay, but most of them know not.

Arthur John Arberry

He who made the earth a fixed place and set amidst it rivers and appointed for it firm mountains and placed a partition between the two seas. Is there a god with God? Nay, but the most of them have no knowledge.

Asad

Nay – who is it that has made the earth a fitting abode [Lit., «place of rest» (qarar). But see also 77:25-26 and the corresponding note.] [for living things], and has caused running waters [to flow] in its midst, and has set upon it mountains firm, and has placed a barrier between the two great bodies of water? [See 25:53 and the corresponding notes.] Could there be any divine power besides God? Nay, most of those [who think so] do not know [what they are saying]!

Dr. Salomo Keyzer

Is niet hij waardiger te worden aangebeden, die de aarde heeft opgericht en rivieren in haar midden heeft doen vloeien, en onbeweegbare bergen daarop heeft geplaatst en eene afscheiding tusschen de twee zeen heeft gesteld. Of is er eene andere god, die gelijk is aan den eenigen God? Maar het grootste gedeelte van hen overdenkt niet.

Free Minds

The One who made the Earth a habitat, and He made in it rivers and He made for it stabilizers, and He made between the two seas a barrier. Is there a god with God? No. But most of them do not know.

Hamza Roberto Piccardo

Non è Lui che ha fatto della terra uno stabile rifugio, Che vi fatto scorrere i fiumi, vi ha posto immobili montagne e stabilito una barriera tra le due acque. Vi è forse un’altra divinità assieme ad Allah? No, la maggior parte di loro non sanno.

Hilali Khan

Is not He (better than your gods) Who has made the earth as a fixed abode, and has placed rivers in its midst, and has placed firm mountains therein, and has set a barrier between the two seas (of salt and sweet water).Is there any ilah (god) with Allah? Nay, but most of them know not.

Kuliev E.

Кто сделал землю жилищем, проложил по ее расщелинам реки, воздвиг на ней незыблемые горы и установил преграду между морями? Есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но большинство их не знает этого.

M.-N.O. Osmanov

[Скажи: «Они лучше] или Тот, кто сделал землю жилищем, провел по ней реки, воздвиг неколебимые горы и установил преграду между водами пресными и солеными? Есть ли какой-либо [другой] бог наряду с Аллахом?» Но большая часть их не ведает об этом.

Mohammad Habib Shakir

Or, Who made the earth a restingplace, and made in it rivers, and raised on it mountains and placed between the two seas a barrier. Is there a god with Allah? Nay! most of them do not know!

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Is not He (best) Who made the earth a fixed abode, and placed rivers in the folds thereof, and placed firm hills therein, and hath set a barrier between the two seas? Is there any Allah beside Allah? Nay, but most of them know not!

Palmer

He who made the earth, settled, and placed amongst it rivers; and placed upon it firm mountains; and placed between the two seas a barrier; is there a god with God? nay, but most of them know not!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yoksa yeri bir karargâh yapıp şurasına-burasına nehirler serpiştiren, üzerine dayanaklı dağlar konduran ve iki deniz arasına bir engel yerleştiren mi hayırlı? İlah mı var Allah’ın yanında!? Hayır! Ama onların çokları ilimden nasipsizliği sürdürüyorlar.

Qaribullah

Who has established the earth a fixed place and set therein rivers; and set for it firm mountains and placed a barrier between the two seas, is there a god with Allah? No, most of them are without knowledge.

QXP

Nay, who is it that has made the earth habitable, and caused rivers to run through it, and has set upon it firm mountains, and has set a barrier between two great bodies of water – any god beside Allah? (25:53). Nay, most of them do not use their knowledge.

Reshad Khalifa

Who is the One who made the earth habitable, caused rivers to run through it, placed on it mountains, and created a barrier between the two waters? Is it another god with GOD? Indeed, most of them do not know.

Rodwell

Is not He, who hath set the earth so firm, and hath made rivers in its midst, and hath placed mountains upon it, and put a barrier between the two seas? What! a god with God? Yet the greater part of them have no knowledge!

Sale

Is not He more worthy to be adored, who hath established the earth, and hath caused rivers to flow through the midst thereof, and placed thereon immovable mountains, and set a bar between the two seas? Is there any other god equal with the true God? Yet the greater part of them know it not.

Sher Ali

Or, Who made the earth a place of rest, and placed rivers in its midst, and placed upon it firm mountains, and put a barrier between the two waters ? Is there a god with ALLAH ? Nay, most of them know not.

Unknown German

Wer hat denn die Erde zu einer Ruhestatt gemacht und Flüsse durch ihre Mitte geführt und feste Berge auf ihr errichtet und eine Schranke zwischen die beiden Meere gesetzt? Ist wohl ein Gott neben Allah? Nein, die meisten von ihnen wissen es nicht.

V. Porokhova

Тот ли, Кто сделал землю твердой, ■ Пригодною для проживания на ней ■ И проложил в ней русла рек, ■ Устроил горные твердыни, ■ Прочно стоящие в недвижности своей; ■ Между (солеными) морями ■ И (пресною водою) рек ■ Установил (незримую) преграду, – ■ Или с Аллахом наравне есть бог другой? ■ О нет! Не знает большинство из них ■ (Господней правды)!

Yakub Ibn Nugman

Җирне селкенми торган итеп яраткан Аллаһ хәерлеме, дәхи җир өстендә күп елгалар кыйлды, һәм җир өстенә бөек таулар кылды, һәм диңгездә ике төрле су арасына пәрдә кылды, бер-берсенә аралашмаслар. Әйә Аллаһудан башка тагын бер Илаһә бармы? Бәлки мөшрикләр Аллаһуның бер генә икәнен белмиләр.

جالندہری

بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لئے پہاڑ بنائے اور (کس نے) دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی (یہ سب کچھ خدا نے بنایا) تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں) بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے

طاہرالقادری

بلکہ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لئے بھاری پہاڑ بنائے۔ اور (کھاری اور شیریں) دو سمندروں کے درمیان آڑ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی (اور بھی) معبود ہے؟ بلکہ ان (کفار) میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.