سوره القصص (28) آیه 7

قرآن، سوره القصص (28) آیه 7

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 8
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 6

عربی

وَ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَ لا تَخافِي وَ لا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

بدون حرکات عربی

و أوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليمّ و لا تخافي و لا تحزني إنّا رادّوه إليك و جاعلوه من المرسلين

خوانش

Waawhayna ila ommi moosa an ardiAAeehi fa-itha khifti AAalayhi faalqeehi fee alyammi wala takhafee wala tahzanee inna raddoohu ilayki wajaAAiloohu mina almursaleena

آیتی

و به مادر موسي وحي کرديم که : شيرش بده و اگر بر او بيمناک شدي به دريايش بينداز و مترس و غمگين مشو ، او را به تو باز مي گردانيم و در شمار پيامبرانش مي آوريم

خرمشاهی

و به مادر موسى الهام كرديم كه او را شير بده، و چون بر او بيمناك شدى، او را [در جعبه اى] به دريا بيفكن، و مترس و غم مخور، [چرا كه] ما برگرداننده او به سوى تو و گرداننده او از پيامبران هستيم.

کاویانپور

به مادر موسى وحى كرديم كه طفلت را شير بده و اگر نگران او هستى او را (داخل صندوقى) در دريا (رود عظيم نيل) بينداز و هيچ نترس و ابدا غمگين مباش كه ما او را براى تو باز ميگردانيم و او را از پيامبران مرسل قرار خواهيم داد.

انصاریان

و به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر بده، پس هنگامی که [از سوی فرعونیان] بر او بترسی به دریایش انداز، و مترس و غمگین مباش که ما حتماً او را به تو باز می گردانیم، و او را از پیامبران قرار می دهیم.

سراج

و الهام كرديم بمادر موسى كه شير ده وى را و چون بترسى بر او (كه مردم بر حال او آگاه گردند) پس بيفكن او را در دريا و بيم مدار و غمگين مباش زيرا ما برگرداننده‏ايم او را به سوى تو و گرداننده‏ايم او را از فرستادگان

فولادوند

و به مادر موسى وحى كرديم كه: «او را شير ده، و چون بر او بيمناك شدى او را در نيل بينداز، و مترس و اندوه مدار كه ما او را به تو بازمى‏گردانيم و از [زمره‏] پيمبرانش قرار مى‏دهيم.»

پورجوادی

به مادر موسى وحى كرديم كه او را شير بده، و چون بر جانش بيمناك شدى او را به دريا بينداز، نترس و اندوهگين مشو كه ما او را به تو باز مى‏گردانيم و در سلك پيامبرانش مى‏آوريم.

حلبی

و وحى كرديم به سوى مادر موسى كه او را شير ده. و اگر بر او ترسيدى او را در دريا انداز و مترس و اندوه مدار، بيگمان ما او را به سوى تو باز گردانيم و او را از پيامبران قرار دهيم.

اشرفی

و وحى كرديم به مادر موسى كه شير ده او را پس چون بترسى بر او پس بيندازش در دريا و مترس و اندوه مخور بدرستيكه ما باز مى‏گردانيمش بتو و قرار ميدهيم او را از از مرسلان

خوشابر مسعود انصاري

و به مادر موسى الهام كرديم كه به او شير بده. پس چون بر او بيمناك شدى، او را به دريا بينداز و مترس و اندوه مخور، به يقين ما او را به نزد تو باز خواهيم آورد و او را از رسالت يافتگان خواهيم گرداند

مکارم

ما به مادر موسی الهام کردیم که: «او را شیر ده؛ و هنگامی که بر او ترسیدی، وی را در دریا(ی نیل) بیفکن؛ و نترس و غمگین مباش، که ما او را به تو بازمی‌گردانیم، و او را از رسولان قرار می‌دهیم!»

مجتبوی

و به مادر موسى وحى كرديم كه او را شير ده، و چون بر او بيمناك شدى به دريايش بيفكن و نترس و اندوه مدار، كه ما او را به تو باز مى‏گردانيم و از پيامبرانش مى‏سازيم.

مصباح زاده

و وحى كرديم به مادر موسى كه شير ده او را پس چون بترسى بر او پس بيندازش در دريا و مترس و اندوه مخور بدرستى كه ما باز ميگردانيمش بتو و قرار ميدهيم او را از از مرسلان

معزی

و وحى كرديم بسوى مادر موسى كه شيرش ده تا گاهى كه بيمناك شدى بر او بيفكنش در دريا و نترس و نه اندوهگين باش كه ما برگرداننده ايم او را بسوى تو و گرداننده ايم او را از پيمبران

قمشه ای

و به مادر موسی وحی کردیم که طفلک را شیر ده و چون (از آسیب فرعونیان) بر او ترسان شوی به دریایش افکن و دیگر هرگز مترس و محزون مباش که ما او را به تو باز آوریم و هم از پیغمبران مرسلش گردانیم.

رشاد خليفه

ما به مادر موسي وحي كرديم: به او شير بده و هر‌گاه جان او را در خطر ديدي، بدون ترس يا اندوهي او را به رودخانه بينداز. ما او را به تو باز‌خواهيم گرداند و او را يكي از رسولان قرار خواهيم داد.

Literal

And We inspired/transmitted to Moses› mother: «That breast feed him, so if you feared on (for) him, so throw him in the body of water and do not fear, and do not be sad/grieving, that We are returning him to you, and making him from the messengers.»

Al-Hilali Khan

And We inspired the mother of Moosa (Moses), (saying): «Suckle him (Moosa (Moses)), but when you fear for him, then cast him into the river and fear not, nor grieve. Verily! We shall bring him back to you, and shall make him one of (Our) Messengers.»

Arthur John Arberry

So We revealed to Moses› mother, ‹Suckle him, then, when thou fearest for him, cast him into the sea, and do not fear, neither sorrow, for We shall return him to thee, and shall appoint him one of the Envoys.›

Asad

And so, [when he was born,] We inspired [thus] the mother of Moses: Suckle him [for a time], and then, when thou hast cause to fear for him, cast him into the river, [Sc., «and he will be saved»: cf. 20:39.] and have no fear and do not grieve – for We shall restore him to thee, and shall make him one of Our message-bearers!»

Dr. Salomo Keyzer

En wij leidden de moeder van Mozes door openbaring, zeggende: Zoog hem, en indien gij voor hem vreest werp hem in de rivier; vrees dan niet meer en wees niet bedroefd; want wij zullen hem u teruggeven en zullen hem tot een onzer gezanten aanwijzen.

Free Minds

And We inspired to Moses› mother: "Suckle him, and when you become fearful for him, then cast him off in the sea, and do not fear nor grieve. We will return him to you and We will make him of the messengers."

Hamza Roberto Piccardo

Rivelammo alla madre di Mosè: «Allattalo e, quando temerai per lui, gettalo nel fiume e non temere e non essere afflitta: Noi te lo restituiremo e faremo di lui uno degli Inviati».

Hilali Khan

And We inspired the mother of Moosa (Moses), (saying): "Suckle him (Moosa (Moses)), but when you fear for him, then cast him into the river and fear not, nor grieve. Verily! We shall bring him back to you, and shall make him one of (Our) Messengers."

Kuliev E.

Мы внушили матери Мусы (Моисея): «Корми его грудью. Когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не печалься, ибо Мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников».

M.-N.O. Osmanov

Через откровение Мы внушили матери Мусы: «Корми его грудью. Когда же станешь за него опасаться, брось его в реку. Не бойся и не скорби (из-за этого): воистину, Мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников».

Mohammad Habib Shakir

And We revealed to Musa’s mothers, saying: Give him suck, then when you fear for him, cast him into the river and do not fear nor grieve; surely We wi!l bring him back to you and make him one of the messengers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And We inspired the mother of Moses, saying: Suckle him and, when thou fearest for him, then cast him into the river and fear not nor grieve. Lo! We shall bring him back unto thee and shall make him (one) of Our messengers.

Palmer

And we inspired the mother of Moses, ‹Suckle him; and when thou art afraid for him then throw him into the river, and fear not and grieve not; verily, we are going to restore him to thee, and to make him of the apostles!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Mûsa’nın annesine şunu vahyettik: «Emzir onu! Onun aleyhinde bir korku hissedince de nehire bırakıver onu. Korkma, üzülme! Kuşkun olmasın ki, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu resullerden biri yapacağız.»

Qaribullah

We revealed this to Moses› mother: ‹Suckle him, but when you fear for him cast him into the water. Neither fear, nor sorrow because We shall restore him to you and make him among the Messengers. ‹

QXP

We inspired the mother of Moses, «Nourish him and when you worry for his life, then (place him in a box and) cast him into the river, and have no fear nor grieve. We shall bring him back to you and make him one of Our Messengers.»

Reshad Khalifa

We inspired Moses› mother: «Nurse him, and when you fear for his life, throw him into the river without fear or grief. We will return him to you, and will make him one of the messengers.»

Rodwell

And we said by revelation to the mother of Moses, «Give him suck; and if thou fearest for him, launch him on the sea; and fear not, neither fret; for we will restore him to thee, and make him one of the apostles.»

Sale

And We directed the mother of Moses by revelation, saying, give him suck: And if thou fearest for him, cast him into the river; and fear not, neither be afflicted; for We will restore him unto thee, and will appoint him one of our Apostles.

Sher Ali

And WE directed the mother of Moses by revelation, `Suckle him; and when thou fearest for him, then cast him into the river and fear not, nor grieve; for WE shall restore him to thee, and shall make him one of the Messengers.›

Unknown German

Da offenbarten Wir der Mutter von Moses: «Säuge ihn; und wenn du für ihn fürchtest, so wirf ihn in den Fluß und fürchte dich nicht und betrübe dich nicht; denn Wir werden ihn dir wiedergeben und ihn zu einem der Gesandten machen.»

V. Porokhova

И вот Мы матери (младенца) Мусы ■ Внушением (Свое веление) открыли: ■ «Корми младенца своего! ■ Когда же за него ты убоишься, ■ Брось его в море и не бойся. ■ Пусть не мрачит тебя печаль – ■ Мы возвратим его тебе ■ И сделаем посланником (Своим к его народу)».

Yakub Ibn Nugman

Мусаның анасына балаң Мусаны имез, әгәр үтерүләреннән курыксаң, Мусаны Нил дәрьясына сал, батар дип курыкма, һәм кулыңнан китүенә кайгырмагыл, Без аны сиңа кайтарачакбыз вә аны пәйгамбәрләрдән кылачакбыз. Анасы Мусаны өч ай имезде, аннары куркып сандыкка салып, Нил дәрьясына ташлады.

جالندہری

اور ہم نے موسٰی کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا۔ ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور (پھر) اُسے پیغمبر بنا دیں گے

طاہرالقادری

اور ہم نے موسٰی (علیہ السلام) کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر (قتل کردیئے جانے کا) اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا اور نہ تم (اس صورتِ حال سے) خوفزدہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا، بیشک ہم انہیں تمہاری طرف واپس لوٹانے والے ہیں اور انہیں رسولوں میں(شامل) کرنے والے ہیں۔،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.