سوره القصص (28) آیه 77

قرآن، سوره القصص (28) آیه 77

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 78
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 76

عربی

وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآْخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الأَْرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

بدون حرکات عربی

و ابتغ فيما آتاك اللّه الدّار الآخرة و لا تنس نصيبك من الدّنيا و أحسن كما أحسن اللّه إليك و لا تبغ الفساد في الأرض إنّ اللّه لا يحبّ المفسدين

خوانش

Waibtaghi feema ataka Allahu alddara al-akhirata wala tansa naseebaka mina alddunya waahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghi alfasada fee al-ardi inna Allaha la yuhibbu almufsideena

آیتی

در آنچه خدايت ارزاني داشته ، سراي آخرت را بجوي و بهره خويش را از دنيا فراموش مکن و همچنان که خدا به تو نيکي کرده نيکي کن و در زمين ازپي فساد مرو که خدا فسادکنندگان را دوست ندارد

خرمشاهی

و در آنچه خداوند بر تو بخشيده است، سراى آخرت را بجوى و [در عين حال] بهره ات را از دنيا هم فراموش مكن; و از آنجا كه خداوند به تو نيكى كرده است، نيكى كن، و در اين سرزمين فتنه و فساد مجوى كه خداوند تبهكاران را دوست ندارد.

کاویانپور

با مال و ثروتى كه خدا براى تو عطا كرده آخرت خود را تأمين كن و بهره و نصيب خود را از مال دنيا (كه جز كفنى نخواهد بود) فراموش مكن به مردم نيكى كن بدانسان كه خدا به تو نيكى و احسان كرده است. زينهار در روى زمين فتنه و فساد بر پا مكن كه خدا مردم مفسد را هرگز دوست نميدارد.

انصاریان

در آنچه خدا به تو عطا کرده است سرای آخرت را بجوی، و سهم خود را از دنیا فراموش مکن، و نیکی کن همان گونه که خدا به تو نیکی کرده است، و در زمین خواهان فساد مباش، بی تردید خدا مفسدان را دوست ندارد.

سراج

و بجوى (و بدست آر) در آنچه عطا كرده است را خداى سراى ديگر را و فراموش مكن بهره خود را از دنيا و نيكوئى كن (با بندگان خدا) همانگونه كه نيكوئى كرده است خدا بتو و مجوى تباهكارى را در زمين زيرا خدا دوست ندارد تبهكاران را

فولادوند

و با آنچه خدايت داده سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنيا فراموش مكن، و همچنانكه خدا به تو نيكى كرده نيكى كن و در زمين فساد مجوى كه خدا فسادگران را دوست نمى‏دارد.

پورجوادی

در آنچه خدا به تو داده سراى آخرت را جستجو كن و بهره‏ات را از دنيا از ياد مبر و همانگونه كه خدا به تو نيكى كرده است نيكى كن و هرگز در زمين فساد مكن كه خدا مفسدان را دوست ندارد.»

حلبی

و بجوى در آنچه خدا تو را [از نعمت‏] داده است، سراى آخرت را، و فراموش مكن بهره خويش را از دنيا و نيكويى كن هم چنان كه نيكويى كرد خدا بتو، و مجوى فساد را در زمين بيگمان خدا فساد كنندگان را دوست ندارد.

اشرفی

و بجوى در آنچه داده است خدا سراى آخرت و فراموش نكن بهره‏ات را از دنيا و احسان كن همچنانكه احسان كرده خدا بر تو و نه جوى فساد را در زمين بدرستيكه خدا دوست ندارد فساد كنندگانرا

خوشابر مسعود انصاري

و در آنچه خداوند به تو داده است [اصلاح‏] سراى آخرت را بجوى و بهره‏ات از دنيا را [نيز] فراموش مكن و چنان كه خداوند به تو نيكى كرده است نيكى كن و در زمين در پى فساد مباش. كه خداوند فساد پيشگان را دوست نمى‏دارد

مکارم

و در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را بطلب؛ و بهره‌ات را از دنیا فراموش مکن؛ و همان‌گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن؛ و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد!

مجتبوی

و در آنچه خدا به تو داده است سراى واپسين را بجوى و بهره خويش را از دنيا فراموش مكن و نيكى- بخشش- كن چنانكه خدا به تو نيكى كرده، و در زمين تباهكارى مجوى، كه خدا تباهكاران را دوست ندارد.

مصباح زاده

و بجوى در آنچه داده است خدا سراى آخرت و فراموش نكن بهره‏ات را از دنيا و احسان كن همچنانكه احسان كرده خدا بر تو و نه جوى فساد را در زمين بدرستى كه خدا دوست ندارد فساد كنندگان را

معزی

و بجوى در آنچه خدا به تو داده است خانه آخرت را و فراموش مكن بهره خويش را از دنيا و نكوئى كن چنانكه نكوئى كرد به تو خدا و نجوى تباهى را در زمين همانا خدا دوست ندارد تبهكاران را

قمشه ای

و به هر چیزی که خدا به تو عطا کرده بکوش تا (ثواب و سعادت) دار آخرت تحصیل کنی و لیکن بهره‌ات را هم از (لذّات و نعم حلال) دنیا فراموش مکن و (تا توانی به خلق) نیکی کن چنانکه خدا به تو نیکویی و احسان کرده و هرگز در روی زمین فتنه و فساد برمینگیز، که خدا مفسدان را ابدا دوست نمی‌دارد.

رشاد خليفه

از روزي ‌هايي كه خدا به تو عطا كرده است، براي به دست آوردن سراي آخرت استفاده كن، بدون آنكه سهم خود را در اين دنيا فراموش كني. انفاق كن، همان طور كه خدا نسبت به تو انفاق كرده است. در زمين به فساد ادامه نده. خدا فاسدان را دوست ندارد.

Literal

And wish/desire in what God gave you, the home/house (of) the end (other life), and do not forget your share/fortune in the present world, and do good deeds (give charity) as/like God did good to you, and do not wish/desire the corruption in the land/Planet Earth, that (E) God does not love/like the corrupting/disordering .

Al-Hilali Khan

But seek, with that (wealth) which Allah has bestowed on you, the home of the Hereafter, and forget not your portion of legal enjoyment in this world, and do good as Allah has been good to you, and seek not mischief in the land. Verily, Allah likes not the Mufsidoon (those who commit great crimes and sins, oppressors, tyrants, mischief-makers, corrupts).

Arthur John Arberry

but seek, amidst that which God has given thee, the Last Abode, and forget not thy portion of the present world; and do good, as God has been good to thee.› And seek not to work corruption in the earth; surely God loves not the workers of corruption.›

Asad

Seek instead, by means of what God has granted thee, [the good of] the life to come, [I.e., by spending in charity and on good causes.] without forgetting, withal, thine own [rightful] share in this world; [Lit., «and do not forget…», etc.: a call to generosity and, at the same time, to moderation (cf. 2:143 – «We have willed you to be a community of the middle way»). and do good [unto others] as God has done good unto thee; and seek not to spread corruption on earth: for, verily, God does not love the spreaders of corruption!»

Dr. Salomo Keyzer

Maar tracht door de welvaart, welke God u gegeven heeft, de toekomstige verblijfplaats van het paradijs te verkrijgen. Vergeet uw aandeel niet in deze wereld, maar wees goed omtrent anderen zoo als God goed omtrent u was, en tracht niet snood op aarde te handelen; want God bemint de snoodaards niet.

Free Minds

"And seek with the provisions bestowed upon you by God the abode of the Hereafter, and do not forget your share in this world, and do good as God has done good to you. And do not seek corruption in the land. God does not like the corruptors."

Hamza Roberto Piccardo

Cerca, con i beni che Allah ti ha concesso, la Dimora Ultima. Non trascurare i tuoi doveri in questo mondo, sii benefico come Allah lo è stato con te e non corrompere la terra. Allah non ama i corruttori».

Hilali Khan

But seek, with that (wealth) which Allah has bestowed on you, the home of the Hereafter, and forget not your portion of legal enjoyment in this world, and do good as Allah has been good to you, and seek not mischief in the land. Verily, Allah likes not the Mufsidoon (those who commit great crimes and sins, oppressors, tyrants, mischief-makers, corrupts).

Kuliev E.

Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире! Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие».

M.-N.O. Osmanov

А при помощи того, что Аллах даровал тебе, стремись обрести обитель будущей жизни. Не пренебрегай и долей твоей в этом мире, твори добро, подобно тому как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись к бесчинству на земле, ибо Аллах не любит бесчинствующих».

Mohammad Habib Shakir

And seek by means of what Allah has given you the future abode, and do not neglect your portion of this world, and do good (to others) as Allah has done good to you, and do not seek to make mischief in the land, surely Allah does not love the mischief-makers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

But seek the abode of the Hereafter in that which Allah hath given thee and neglect not thy portion of the world, and be thou kind even as Allah hath been kind to thee, and seek not corruption in the earth; lo! Allah loveth not corrupters,

Palmer

but crave, through what God has given thee, the future abode; and forget not thy portion in this world, and do good, as God has done good to thee; and seek not evil doing in the earth; verily, God loves not the evildoers!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Allah’ın sana verdikleri içinde âhiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana güzel davrandığı gibi sen de güzel davran/Allah’ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de lütufta bulun. Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez.»

Qaribullah

But seek, in that which Allah has given you to attain the Everlasting residence. Do not forget your share in this world. Do good, as Allah has been good to you, and do not corrupt in the land, Allah does not love those who corrupt.

QXP

«But seek with the wealth Allah has bestowed upon you, the Home of the Hereafter. And do not forget your portion in this world. Be kind to people, as Allah has been kind to you. Do not create corruption and disorder in the land (such that the poor becomes poorer). Allah does not love the corrupters.»

Reshad Khalifa

«Use the provisions bestowed upon you by GOD to seek the abode of the Hereafter, without neglecting your share in this world. Be charitable, as GOD has been charitable towards you. Do not keep on corrupting the earth. GOD does not love the corruptors.»

Rodwell

But seek, by means of what God hath given thee, to attain the future Mansion; and neglect not thy part in this world, but be bounteous to others as God hath been bounteous to thee, and seek not to commit excesses on the earth; for God loveth not those who commit excesses:»

Sale

But seek to attain, by means of the wealth which God hath given thee, the future mansion of paradise. And forget not thy portion in this world; but be thou bounteous unto others, as God hath been bounteous unto thee: And seek not to act corruptly in the earth; for God loveth not the corrupt doers.

Sher Ali

`And seek, in that which ALLAH has given thee, the Home of the Hereafter; and neglect not thy lot in this world; and do good to others as ALLAH has done good to thee; And seek not to create mischief in the land. Verily, ALLAH loves not those who create mischief;›

Unknown German

Sondern suche in dem, was Allah dir gegeben, die Wohnstatt des Jenseits, und vernachlässige deinen Teil an der Welt nicht; und tue Gutes, wie Allah dir Gutes getan hat; und begehre nicht Unheil auf Erden, denn Allah liebt die Unheilstifter nicht.»

V. Porokhova

А с помощью того, что даровал тебе Аллах, ■ Стремись к обители последней (жизни) ■ И своей доли в этой жизни не забудь – ■ Добротвори к другим в такой же мере, ■ В какой Аллах добротворил к тебе, ■ И не стремись на сей земле нечестие посеять, – ■ Аллах, поистине, не любит тех, ■ Кто сеет (на земле) нечестие и смуту».

Yakub Ibn Nugman

Бәлки Аллаһ биргән малны Аллаһ юлына биреп ахирәтне кәсеп ит, дөньядан үз өлешеңне онытма, ахирәтен, өчен гамәл кыл, Аллаһ сиңа ихсан кылып мал биргән кеби син дә мохтаҗ кешеләргә малыңнан бир, җир өстендә явызлык белән фәсәдлек кыйлып йөрмә, тәхкыйк Аллаһ фәсәдчеләрне сөймидер.»

جالندہری

اور جو (مال) تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے (ویسی) تم بھی (لوگوں سے) بھلائی کرو۔ اور ملک میں طالب فساد نہ ہو۔ کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا

طاہرالقادری

اور تو اس (دولت) میں سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے (بھی) اپنا حصہ نہ بھول اور تو (لوگوں سے ویسا ہی) احسان کر جیسا احسان اللہ نے تجھ سے فرمایا ہے اور ملک میں (ظلم، ارتکاز اور استحصال کی صورت میں) فساد انگیزی (کی راہیں) تلاش نہ کر، بیشک اللہ فساد بپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.