سوره العنكبوت (29) آیه 40

قرآن، سوره العنكبوت (29) آیه 40

آیه پسین: سوره العنكبوت (29) آیه 41
آیه پیشین: سوره العنكبوت (29) آیه 39

عربی

فَكُلاًّ أَخَذْنا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الأَْرْضَ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَ ما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

بدون حرکات عربی

فكلاّ أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا و منهم من أخذته الصّيحة و منهم من خسفنا به الأرض و منهم من أغرقنا و ما كان اللّه ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون

خوانش

Fakullan akhathna bithanbihi faminhum man arsalna AAalayhi hasiban waminhum man akhathat-hu alssayhatu waminhum man khasafna bihi al-arda waminhum man aghraqna wama kana Allahu liyathlimahum walakin kanoo anfusahum yathlimoona

آیتی

همه را به گناهشان فرو گرفتيم : بر بعضي بادهاي ريگ بار فرستاديم ،، بعضي را فرياد سهمناک فرو گرفت ، بعضي را در زمين فرو برديم ، بعضي را غرقه ساختيم و خدا به آنها ستم نمي کرد ، آنها خود به خويشتن ستم کرده بودند

خرمشاهی

آنگاه هر يك از آنان را به گناهش فرو گرفتيم، پس بعضى از آنان بودند كه بر آنان شنبادى فرستاديم; و بعضى از آنان بودند كه بانگ مرگبار فرو گرفتشان ; و بعضى از آنان بودند كه به زمين فرو برديمشان; و بعضى از آنان بودند كه غرقه شان كرديم و خداوند نمى خواست كه بر آ

کاویانپور

همه آنها را بكيفر گناهانشان گرفتار ساختيم. بعضى را تندباد توأم با سنگريزه فرستاديم. بعضى را صيحه آسمانى فرا گرفت و بعضى را در زمين فرو برديم و بعضى را در آب غرق كرديم. خدا هرگز به آنان ظلم نكرد، بلكه آنان به خودشان ظلم كردند.

انصاریان

پس همه را به گناهانشان گرفتیم، بر برخی از آنان توفانی سخت [که با خود ریگ و سنگ می آورد] فرستادیم، و بعضی را فریاد مرگبار گرفت، و برخی را به زمین فرو بردیم، و بعضی را غرق کردیم؛ و خدا بر آن نبود که به آنان ستم کند، ولی آنان بودند که به خودشان ستم کردند.

سراج

و هر كدام را گرفتيم بگناهش پس برخى از ايشان كسى بود كه فرستاديم بر او بادى سخت كه در او سنگريزه بود و برخى از ايشان كسى بود كه بگرفتش صيحه (بانگ آسمانى) و بعضى از ايشان كسى بود كه فرو برديم او را به زمين و برخى از ايشان كسى بود كه غرق كرديم و نبود خدا كه ستم كند بر ايشان (بدون جرم ايشان را عقوبت كند) و ليكن ايشان پيوسته بخويشتن ستم مى‏كردند

فولادوند

و هر يك [از ايشان‏] را به گناهش گرفتار [عذاب‏] كرديم: از آنان كسانى بودند كه بر [سر] ايشان بادى همراه با شن فرو فرستاديم؛ و از آنان كسانى بودند كه فرياد [مرگبار] آنها را فرو گرفت؛ و برخى از آنان را در زمين فرو برديم؛ و بعضى را غرق كرديم؛ و [اين‏] خدا نبود كه بر ايشان ستم كرد بلكه خودشان بر خود ستم مى‏كردند.

پورجوادی

ما هر كدام را به گناهش گرفتيم: بر بعضى از آنها تندبادى را روانه كرديم و بعضى را فرياد مرگبار فرو گرفت و بعضى را در زمين فرو برديم و بعضى را غرق كرديم، خداوند به آنها ستم نكرد بلكه آنها به خود ستم كردند.

حلبی

پس هر يك را به گناهش بگرفتيم: بر برخى از آنها سنگريزه [فرو] فرستاديم و برخى از آنها را صيحه [يى‏] فرا گرفت برخى از آنها را به زمين فرو برديم و بعضى از آنها را غرق كرديم و خدا بر آنها ستم نكرد و ليكن [آنها] بر خودشان ستم كردند.

اشرفی

پس همه را گرفتيم بگناهشان پس بعضى از ايشانرا فرستاديم تندباد و بعضيشانرا گرفت صداى جبرئيل و بعضى از ايشانرا فرو برديم بزمين و بعضيشانرا غرق كرديم و نبود خدا كه ستم كند ايشانرا و ليكن بودند كه بر خودشان ستم ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

آن گاه هر يك را به [سزاى‏] گناهش گرفتار كرديم، پس كسى از آنان بود كه بر او شنباد فرستاديم. و از آنان كسى بود كه بانگ مرگبار او را فرو گرفت و كسى از آنان بود كه او را در زمين فرو برديم و كسى از آنان بود كه [او را] غرقه ساختيم. و خداوند هرگز بر آن نبود كه به آنان ستم روا دارد بلكه بر خودشان ستم مى‏كردند

مکارم

ما هر یک از آنان را به گناهانشان گرفتیم، بر بعضی از آنها طوفانی از سنگریزه فرستادیم، و بعضی از آنان را صیحه آسمانی فروگرفت، و بعضی دیگر را در زمین فرو بردیم، و بعضی را غرق کردیم؛ خداوند هرگز به آنها ستم نکرد، ولی آنها خودشان بر خود ستم می‌کردند!

مجتبوی

پس همه را به گناهشان بگرفتيم. از آنان كس بود كه بر او سنگباران فرستاديم- يعنى قوم لوط- و از آنها كس بود كه او را بانگ كشنده آسمانى فروگرفت- يعنى قوم ثمود و اهل مدين-، و از آنان كس بود كه به زمين فرو برديمش- چون قارون- و از آنها كس بود كه به آب غرق كرديم- چون قوم نوح و فرعون- و خداى بر آن نبود كه بر آنان ستم كند و ليكن آنها بر خود ستم مى‏كردند.

مصباح زاده

پس همه را گرفتيم بگناهشان پس بعضى از ايشان را فرستاديم تندباد و بعضى‏شان را گرفت صداى جبرئيل و بعضى از ايشان را فرو برديم بزمين و بعضيشان را غرق كرديم و نبود خدا كه ستم كند ايشان را و ليكن بودند كه بر خودشان ستم ميكردند

معزی

پس هر كدام را گرفتيم به گناهش پس از ايشان است آنكه فرستاديم بر او سنگ ريزه و از ايشان است آنكه بگرفتش خروش و از ايشان است آنكه فروبرديمش در زمين و از ايشان است آنكه غرق كرديم و نبود خدا ستم بر ايشان كند و ليكن بودند خويشتن را ستمكاران

قمشه ای

ما هر طایفه‌ای را به کیفر گناهش مؤاخذه کردیم، بعضی را بر سرشان سنگ بلا فرو باریدیم و برخی را صیحه عذاب آسمانی در گرفت و برخی را به زلزله زمین و گروهی دیگر را به غرق دریا به هلاکت رسانیدیم، و خدا به آنان هیچ ستم نکرد لیکن آنها خود در حق خویش ستم می‌کردند.

رشاد خليفه

تمام آن كافران در نتيجه گناهانشان محکوم به فنا شدند. بعضي از آنها را با بادهاي شديد نابود كرديم، بعضي با زلزله هلاك شدند، بعضي را در زمين فرو برديم و برخي از آنها را غرق كرديم. اين خدا نيست كه به آنها ستم كرد؛ بلكه خود آنها هستند كه به نفس خويش ستم كردند.

Literal

So each/all We took/punished with his crime so from them, whom We sent on (to) him a violent wind carrying pebbles and hail/hail laden clouds, and from them whom the loud strong cry/torture raid punished/took him, and from them whom We sunk down/caved in with him the earth/Planet Earth, and from them whom We drowned/sunk, and God was not to cause injustice/oppress them, and but they were themselves causing injustice/oppression.

Al-Hilali Khan

So We punished each (of them) for his sins, of them were some on whom We sent Hasiban (a violent wind with shower of stones) (as the people of Lout (Lot)), and of them were some who were overtaken by AsSaihah (torment awful cry, etc. (as Thamood or Shuaibs people)), and of them were some whom We caused the earth to swallow (as Qaroon (Korah)), and of them were some whom We drowned (as the people of Nooh (Noah), or Firaun (Pharaoh) and his people). It was not Allah Who wronged them, but they wron

Arthur John Arberry

Each We seized for his sin; and of them against some We loosed a squall of pebbles and some were seized by the Cry, and some We made the earth to swallow, and some We drowned; God would never wrong them, but they wronged themselves.

Asad

For, every one of them, did We take to task for his sin: and so, upon some of them We let loose a deadly storm wind; and some of them were overtaken by a [sudden] blast; [Sc., «of Gods punishment»: cf. note on 11:67.] and some of them We caused to be swallowed by the earth: and some of them We caused to drown. And it was not God who wronged them, but it was they who had wronged themselves.

Dr. Salomo Keyzer

Hen allen verdelgden wij in hunne zonden. Tegen sommigen hunner zonden wij een hevigen wind, sommigen werden door een vreeselijken orkaan van den hemel verdelgd, sommigen deden wij door de aarde verzwelgen en sommigen van hen verdronken wij. Nimmer was God geneigd hen onrechtvaardig te behandelen, maar zij handelden onrechtvaardig met hunne eigene zielen.

Free Minds

We took each by his sins. Some of them We sent upon him violent winds, some of them were taken by the scream, some of them We caused the Earth to swallow, and some of them We drowned. God is not the One who wronged them; it is they who wronged themselves.

Hamza Roberto Piccardo

Ognuno colpimmo per il suo peccato: contro alcuni mandammo un ciclone, altri furono trafitti dal Grido, altri facemmo inghiottire dalla terra e altri annegammo. Allah non fece loro torto: furono essi a far torto a loro stessi.

Hilali Khan

So We punished each (of them) for his sins, of them were some on whom We sent Hasiban (a violent wind with shower of stones) (as the people of Lout (Lot)), and of them were some who were overtaken by AsSaihah (torment awful cry, etc. (as Thamood or Shuaibs people)), and of them were some whom We caused the earth to swallow (as Qaroon (Korah)), and of them were some whom We drowned (as the people of Nooh (Noah), or Firaun (Pharaoh) and his people). It was not Allah Who wronged them, but they wronged themselves.

Kuliev E.

Каждого Мы схватили за его грех. На некоторых из них Мы наслали ураган с камнями, некоторых из низ поразил чудовищный вопль, некоторых из них по Нашему велению поглотила земля, а некоторых из них Мы потопили. Аллах не был несправедлив к ним – они сами поступали несправедливо по отношению к себе.

M.-N.O. Osmanov

И каждого Мы покарали за его грех: на некоторых из них Мы обрушили каменный дождь, некоторых настиг трубный глас, иных поглотила земля [по Нашему велению], а других Мы потопили. Аллах вовсе не был жесток к ним, это они сами были жестоки к себе.

Mohammad Habib Shakir

So each We punished for his sin; of them was he on whom We sent down a violent storm, and of them was he whom the rumbling overtook, and of them was he whom We made to be swallowed up by the earth, and of them was he whom We drowned; and it did not beseem Allah that He should be unjust to them, but they were unjust to their own souls.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

So We took each one in his sin; of them was he on whom We sent a hurricane, and of them was he who was overtaken by the (Awful) Cry, and of them was he whom We caused the earth to swallow, and of them was he whom We drowned. It was not for Allah to wrong them, but they wronged themselves.

Palmer

And each of them we seized in his sin; and of them were some against whom we sent a sandstorm; and of them were some whom the noise seized; and of them were some with whom we cleaved the earth open; and of them were some we drowned: God would not have wronged them, but it was themselves they wronged.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Her birini kendi günahı ile yakaladık. Bazılarının üstüne taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Bir kısmını, o korkunç titreşimli ses yakaladı. Onlardan, yere batırdıklarımız da oldu. Bazılarını da boğduk. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi benliklerine zulmediyorlardı.

Qaribullah

Each of them We seized for his sin. On some We loosed a squall of pebbles, and others were seized by the Cry. Some We caused to be swallowed up by the earth, and some We drowned. Allah would never wrong them but they wronged themselves.

QXP

For, every one of them We took to task for his trailing behind in human virtue. And so, upon some of them We let loose a deadly storm wind; and some of them were overtaken by a sudden blast; and some of them We caused to be swallowed by the earth; and some of them We caused to drown. And it was not Allah who wronged them, but it was they who wronged themselves. (The Law of Requital never discriminates between people, whether individuals or nations).

Reshad Khalifa

All those disbelievers were doomed as a consequence of their sins. Some of them we annihilated by violent winds, some were annihilated by the quake, some we caused the earth to swallow, and some we drowned. GOD is not the One who wronged them; it is they who wronged their own souls.

Rodwell

For, every one of them did we seize in his sin. Against some of them did we send a stone-charged wind: Some of them did the terrible cry of Gabriel surprise: for some of them we cleaved the earth; and some of them we drowned. And it was not God who would deal wrongly by them, but they wronged themselves.

Sale

Every of them did We destroy in his sin. Against some of them We sent a violent wind: Some of them did a terrible noise from heaven destroy: Some of them did We cause the earth to swallow up: And some of them We drowned. Neither was God disposed to treat them unjustly; but they dealt unjustly with their own souls.

Sher Ali

So each one of them WE seized for his sin; of them were those against whom WE sent a violent sandstorm, and of them were those whom a roaring blast overtook, and of them were those whom WE caused the earth to swallow up, and of them were those whom WE drowned. And ALLAH did not wrong them, but they wronged themselves.

Unknown German

So erfaßten Wir einen jeden in seiner Sünde; es waren unter ihnen welche, gegen die Wir einen Steinhagel schickten, und welche, die eine Windsbraut ereilte, und welche, die Wir von der Erde verschlingen ließen, und welche, die Wir ertränkten. Und Allah wollte nicht ihnen Unrecht tun, sondern sich selbst haben sie Unrecht getan.

V. Porokhova

Мы всех их наказали за их грех. ■ Против одних обрушили мы шквал камней, ■ Других зловещим воплем поразили, ■ А (под ногами грешников) других ■ (Разверзли) землю Мы ■ (И повелели ей) их поглотить, ■ Других же потопили Мы. ■ Их не Аллах обрек на все эти ненастья – ■ На них их обрекли деяния их рук.

Yakub Ibn Nugman

Аларны һәммәсен үзләренең гөнаһлары сәбәпле тоттык, аларның бәгъзеләренә ташлар алып килгән җил җибәрдек (Лут кавемедер), аларның бәгъзеләрен фәрештәнең кычкыруы тотты (Мәдйән вә Сәмуд кавемнәредер), кайберсен җиргә йоттырдык (ул Карундыр) вә алардан кайберләрен суга батырдык (алар Фиргаун кавемедер), Аллаһ аларга золым итәр булмады ләкин алар явызлык белән үзләренә золым иттеләр.

جالندہری

تو ہم نے سب کو اُن کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مینھہ برسایا۔ اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آپکڑا اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا اور خدا ایسا نہ تھا کہ اُن پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے

طاہرالقادری

سو ہم نے (ان میں سے) ہر ایک کو اس کے گناہ کے باعث پکڑ لیا، اور ان میں سے وہ (طبقہ بھی) تھا جس پر ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی اوران میں سے وہ (طبقہ بھی) تھا جسے دہشت ناک آواز نے آپکڑا اور ان میں سے وہ (طبقہ بھی) تھا جسے ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے (ایک) وہ (طبقہ بھی) تھا جسے ہم نے غرق کر دیا اور ہرگز ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرے بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.