سوره العنكبوت (29) آیه 63

قرآن، سوره العنكبوت (29) آیه 63

آیه پسین: سوره العنكبوت (29) آیه 64
آیه پیشین: سوره العنكبوت (29) آیه 62

عربی

وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الأَْرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ

بدون حرکات عربی

و لئن سألتهم من نزّل من السّماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولنّ اللّه قل الحمد للّه بل أكثرهم لا يعقلون

خوانش

Wala-in saaltahum man nazzala mina alssama-i maan faahya bihi al-arda min baAAdi mawtiha layaqoolunna Allahu quli alhamdu lillahi bal aktharuhum la yaAAqiloona

آیتی

اگر از آنها بپرسي : چه کسي از آسمان باران فرستاد و زمين مرده را بدان زنده ساخت ؟ خواهند گفت : خداي يکتا بگو : سپاس خداي راست ولي بيشترينشان در نمي يابند

خرمشاهی

و اگر از ايشان بپرسى چه كسى از آسمان آبى فرو فرستاد و بدان زمين را پس از پژمردنش زنده [و بارور] كرد، خواهند گفت خداوند; بگو سپاس خداوند را; ولى بيشترينه شان تعقل نمى كنند.

کاویانپور

و هر گاه از آنان بپرسى، چه كسى از آسمان آب باران نازل كرد و با آن زمين موات را زنده ساخت؟ قطعا خواهند گفت: خداست بگو، حمد و ستايش مخصوص خداست ولى اكثر مردم عاقلانه فكر نميكنند.

انصاریان

و اگر از آنان بپرسی: چه کسی از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله آن زمین را پس از مردگی اش زنده ساخت؟ بی تردید خواهند گفت: خدا. بگو: همه ستایش ها ویژه خداست [و مشرکان دور از حقیقت اند] ، بلکه بیشترشان تعقّل نمی کنند.

سراج

و بعزتم سوگند اگر بپرسى از مشركان كيست كه فرو فرستاد از آسمان آبى پس زنده كرد به آن زمين را از پس مردگى (و افسردگى) آن بيگمان خواهند گفت خدا بگو همه ستايشها از آن خداست بلكه بيشتر مشركان بخرد در نمى‏يابند

فولادوند

و اگر از آنان بپرسى: «چه كسى از آسمان، آبى فرو فرستاده و زمين را پس از مرگش به وسيله آن زنده گردانيده است؟» حتماً خواهند گفت: «الله.» بگو: «ستايش از آنِ خداست با اين همه، بيشترشان نمى‏انديشند.

پورجوادی

همچنين اگر از آنها بپرسى چه كسى از آسمان آب را فرو فرستاد و با آن زمين مرده را احيا كرد، خواهند گفت: «خدا.» بگو: «آرى سپاس خداى راست.» اما بيشتر آنها درنمى‏يابند.

حلبی

و اگر از ايشان بپرسى كى آب را از آسمان فرو فرستاد و زمين را بعد از مرگش زنده كرد البته بگويند خدا. بگو: [در اين صورت‏] سپاس خداى راست ليكن بيشتر ايشان در نمى‏يابند.

اشرفی

و اگر بپرسى از ايشان كه كيست كه فرو فرستد از آسمان آبى را و زنده گرداند بآن زمين را از بعد از موتش هر آينه گويند خدا بگو ستايش خدا راست بلكه اكثر شان در نمى‏يابند

خوشابر مسعود انصاري

و اگر از آنان بپرسى چه كسى از آسمان آبى را نازل كرد، آن گاه از آن زمين را پس از پژمردنش زنده [و سر سبز] ساخت، البته گويند: خداوند. بگو: ستايش خداوند راست. بلكه بيشتر آنان خرد نمى‏ورزند

مکارم

و اگر از آنان بپرسی: «چه کسی از آسمان آبی فرستاد و بوسیله آن زمین را پس از مردنش زنده کرد؟ می‌گویند: «اللّه»! بگو: «حمد و ستایش مخصوص خداست!»امّا بیشتر آنها نمی‌دانند.

مجتبوی

و اگر از آنان بپرسى: چه كسى از آسمان آبى فرستاد كه زمين را بعد از مردنش بدان زنده كرد؟ هر آينه گويند: خداى. بگو: سپاس و ستايش خداى راست- بر اعترافشان به حق-، بلكه بيشترشان خرد را كار نمى‏بندند- سخن متناقض مى‏گويند: به خالق بودن او اقرار دارند و در همان حال مخلوق را شريك او مى‏دانند-.

مصباح زاده

و اگر بپرسى از ايشان كه كيست كه فرو فرستد از آسمان آبى را و زنده گرداند بان زمين را از بعد از موتش هر آينه گويند خدا بگو ستايش خدا راست بلكه اكثرشان در نمييابند

معزی

و اگر پرسيشان كه فرستاد از آسمان آبى تا زنده كرد بدان زمين را پس از مردنش هر آينه گويند خدا بگو سپاس خداى را بلكه بيشترشان بخرد درنمى يابند

قمشه ای

و اگر از این کافران مشرک سؤال کنی که آن کیست که از آسمان باران نازل سازد تا زمین را به آن پس از (فصل خزان و) مرگ (گیاهان، باز به نسیم جانبخش بهار) زنده گرداند؟به یقین جواب دهند که آن خداست. بگو: ستایش مخصوص خدای یکتاست. آری و لیک اکثر این مردم عقل خود را به کار نگیرند (تا این حقیقت را دریابند).

رشاد خليفه

اگر از آنها سئوال كني: چه كسي از آسمان آب فرو مي ‌فرستد تا زمين مرده را زنده كند، خواهند گفت: خدا. بگو: ستايش خدا را. اكثر آنها نمي ‌فهمند.

Literal

And if (E) you asked/questioned them: «Who descended from the sky water, so He revived with it the Earth/land from after its death/lifelessness?» They will say (E): «God.» Say: «The praise/gratitude (is) to God, but/indeed most of them, they do not reason/understand .»

Al-Hilali Khan

If you were to ask them: «Who sends down water (rain) from the sky, and gives life therewith to the earth after its death?» They will surely reply: «Allah.» Say: «All the praises and thanks be to Allah!» Nay! Most of them have no sense.

Arthur John Arberry

If thou askest them, ‹Who sends down out of heaven water, and therewith revives the earth after it is dead?› they will say, ‹God.› Say: ‹Praise belongs to God.› Nay, but most of them have no understanding.

Asad

And thus it is: if thou ask them, «Who is it that sends down water from the skies, giving life thereby to the earth after it had been lifeless?» – they will surely answer, «God.» Say thou: «[Since this is so,] all praise is due to God [alone]!» But most of them will not use their reason:

Dr. Salomo Keyzer

Waarlijk, indien gij hun vraagt: Wie zendt den regen van den hemel en verkwikt daardoor de aarde, nadat die reeds dood was? zullen zij antwoorden: God. Zeg: God zij geloofd! Maar het grootste deel hunner begrijpen niet.

Free Minds

And if you ask them: "Who sends down water from the sky, thus reviving the land after its death?" They will Say: "God," Say: "Praise be to God." But most of them do not understand.

Hamza Roberto Piccardo

Se domandi loro: «Chi fa scendere l’acqua dal cielo e ridà vita alla terra che già era morta?». Certamente risponderanno: «Allah». Di›: «La lode appartiene ad Allah!». Ma la maggior parte di loro non ragiona.

Hilali Khan

If you were to ask them: "Who sends down water (rain) from the sky, and gives life therewith to the earth after its death?" They will surely reply: "Allah." Say: "All the praises and thanks be to Allah!" Nay! Most of them have no sense.

Kuliev E.

Если ты спросишь их: «Кто ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после того, как она умерла?» – они непременно скажут: «Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху!» Но большинство их не разумеет.

M.-N.O. Osmanov

А если ты их спросишь: «Кто низверг с неба воду и оживил ею землю, после того как она умерла?» – они непременно ответят: «Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху». Но большинство их не разумеет.

Mohammad Habib Shakir

And if you ask them Who is it that sends down water from the clouds, then gives life to the earth with it after its death, they will certainly say, Allah. Say: All praise is due to Allah. Nay, most of them do not understand.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if thou wert to ask them: Who causeth water to come down from the sky, and therewith reviveth the earth after its death? they verily would say: Allah. Say: Praise be to Allah! But most of them have no sense.

Palmer

And if thou shouldst ask them, ‹Who sends down from the heavens water and quickens therewith the earth in its death?› they will surely say, ‹God!› say, ‹And praise be to God!› nay, most of them have no sense.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlara, «Gökten suyu kim indirdi de onunla toprağı ölümünden sonra canlandırdı?» diye sorsan, mutlaka «Allah!» derler. De ki: «Hamt Allah’adır. Fakat onların çokları akletmiyorlar.»

Qaribullah

If you were to ask them: »Who sends down water out of the sky and thereby revives the earth after it was dead, ‹ they will reply: ‹Allah. ‹ Say: ‹Praise, belongs to Allah! ‹ No, but most of them do not understand.

QXP

And thus it is – if you ask them, «Who is it that sends down water from the height, and gives life with it to the earth, after it is has been dead?» They will surely answer, «Allah.» Say, «(Since this is so) all Praise is due to Allah alone!» But the majority of people fail to use their intellect (and realize that His Guidance can revive the living-dead and the ‹dead› nations).

Reshad Khalifa

If you ask them, «Who sends down from the sky water, to revive dead land,» they will say, «GOD.» Say, «Praise GOD.» Most of them do not understand.

Rodwell

If thou ask them who sendeth rain from heaven, and by it quickeneth the earth, after it hath been dead, they will certainly answer, «God.» SAY: Praise be to God! Yet most of them do not understand.

Sale

Verily if thou ask them, who sendeth rain from heaven, and thereby quickeneth the earth, after it hath been dead; they will answer, God. Say, God be praised! But the greater part of them do not understand.

Sher Ali

And if thou ask them, `Who sends down water from the sky and therewith gives life to the earth after its death ?› They will, surely, say, `ALLAH.› Say, `All praise belongs to ALLAH.› But most of them understand not.

Unknown German

Und wenn du sie fragst: «Wer sendet Wasser vom Himmel nieder und belebt damit die Erde nach ihrem Tod?» – dann werden sie gewißlich sagen: «Allah». Sprich: «Aller Preis gebührt Allah» Jedoch die meisten von ihnen verstehen es nicht.

V. Porokhova

А если ты их спросишь: ■ «Кто низвел с небес ■ (Благословенный) дождь, что землю воскресил, ■ Когда она уже поникла в смерти?», ■ «Аллах!» – они ответят непременно. ■ Скажи: «Да будут возданы хвалы Аллаху!» ■ Но большинство из них не разумеет.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр син күктән су иңдереп үлгән җирне кем тергезә дип мөшрикләрдән сорасаң, әлбәттә, Аллаһ дип җавап бирерләр. Мактау һәр эштә Аллаһугадыр диген! Бәлки аларның күбрәкләре хак сүзне аңламыйлар.

جالندہری

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد (کس نے) زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ خدا نے۔ کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے۔ لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے

طاہرالقادری

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا پھر اس سے زمین کو اس کی مُردنی کے بعد حیات (اور تازگی) بخشی، تو وہ ضرور کہہ دیں گے: اﷲ نے، آپ فرما دیں: ساری تعریفیں اﷲ ہی کے لئے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر (لوگ) عقل نہیں رکھتے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.