سوره الروم (30) آیه 21

قرآن، سوره الروم (30) آیه 21

آیه پسین: سوره الروم (30) آیه 22
آیه پیشین: سوره الروم (30) آیه 20

عربی

وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

بدون حرکات عربی

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودّة و رحمة إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون

خوانش

Wamin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunoo ilayha wajaAAala baynakum mawaddatan warahmatan inna fee thalika laayatin liqawmin yatafakkaroona

آیتی

و از نشانه هاي قدرت اوست که برايتان از جنس خودتان همسراني آفريد تا به ايشان آرامش يابيد ، و ميان شما دوستي و مهرباني نهاد در اين عبرتهايي است براي مردمي که تفکر مي کنند

خرمشاهی

و از جمله آيات او اين است كه براى شما از نوع خودتان، همسرانى آفريد كه با آنان آرام گيريد، و در ميان شما دوستى و مهربانى افكند; بيگمان در اين امر براى انديشهوران مايه هاى عبرت است.

کاویانپور

و از آيات قدرت اوست كه براى شما آدميان از نوع خودتان همسرانى آفريد تا در كنار او آرامش يابيد و ميان شما الفت و مهربانى برقرار ساخت. مسلما در آن نشانه‏هائيست براى جماعتى كه بهتر فكر ميكنند.

انصاریان

و از نشانه های [قدرت و ربوبیت] او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی قرار داد؛ یقیناً در این [کار شگفت انگیز] نشانه هایی است برای مردمی که می اندیشند،

سراج

و از جمله نشانه‏هاى خدا آنست كه آفريد براى خاطر شما از جنس خودتان جفتهائى (همسرانى) تا آرام گيريد بديشان و پديد آورد ميان شما دوستى و مهربانى البته در اين (كه ذكرش برفت) نشانه‏هائى است براى گروهى كه انديشه مى‏كنند

فولادوند

و از نشانه‏هاى او اينكه از [نوع‏] خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدانها آرام گيريد، و ميانتان دوستى و رحمت نهاد. آرى، در اين [نعمت‏] براى مردمى كه مى‏انديشند قطعاً نشانه‏هايى است.

پورجوادی

از نشانه‏هاى قدرت اوست كه همسرانى از جنس خودتان برايتان آفريد تا به آنها آرام گيريد و در ميانتان دوستى و مهربانى به وجود آورد، به راستى كه اين عبرتى است براى آنان كه مى‏انديشند.

حلبی

و از آيات اوست كه: براى شما از خودتان جفتانى آفريد تا با ايشان بياراميد، و ميان شما دوستى و مهربانى قرار دارد، بيگمان در آن، آياتى است براى گروهى كه انديشه كنند.

اشرفی

و از آيت‏هاى اوست كه آفريده براى شما از خودتان همسرانى تا آرام گيريد با آنها و قرار داد ميان شما دوستى و رحمت بدرستيكه در آن هر آينه آيتهاست گروهى را كه فكر ميكنند

خوشابر مسعود انصاري

و از نشانه‏هايش آن است كه برايتان از [جنس‏] خودتان همسرانى آفريد تا به آنها آرام گيريد و بين شما دوستى و مهربانى مقرر داشت. بى گمان در اين [كار] براى گروهى كه مى‏انديشند مايه‏هاى عبرتى است

مکارم

و از نشانه‌های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکّر می‌کنند!

مجتبوی

و از نشانه‏هاى او اين است كه براى شما از [جنس‏] خودتان همسرانى بيافريد تا بديشان آرام گيريد و ميان شما دوستى و مهربانى نهاد هر آينه در اين كار براى مردمى كه بينديشند نشانه‏ها و عبرتهاست.

مصباح زاده

و از آيت‏هاى اوست كه آفريده براى شما از خودتان همسرانى تا آرام گيريد با آنها و قرار داد ميان شما دوستى و رحمت بدرستى كه در آن هر آينه آيتهاست گروهى را كه فكر ميكنند

معزی

و از آيتهاى او آن است كه آفريد براى شما از خودتان جفتهائى تا بياراميد بدانان و نهاد در ميان شما دوستى و مهرى را همانا در اين است آيتهائى براى گروهى كه انديشه كنند

قمشه ای

و باز یکی از آیات (لطف) او آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار فرمود. در این امر نیز برای مردم بافکرت ادله‌ای (از علم و حکمت حق) آشکار است.

رشاد خليفه

يكي از مدرك‌هاي او اين است كه براي شما از ميان خودتان همسراني آفريد تا در كنار يكديگر خرسندي و آسايش داشته باشيد و او در قلب‌هاي شما نسبت به همسرانتان عشق و محبت قرار داد. در اين، مدرکي است كافي براي مردمي كه مي ‌انديشند.

Literal

And from His evidences/signs that (E) He created for you from yourselves spouses to be tranquil/secure to it, and He made/created between you love/affection/friendship and mercy, that (E) in that (are) evidences/signs (E) to a nation thinking.

Al-Hilali Khan

And among His Signs is this, that He created for you wives from among yourselves, that you may find repose in them, and He has put between you affection and mercy. Verily, in that are indeed signs for a people who reflect.

Arthur John Arberry

And of His signs is that He created for you, of yourselves, spouses, that you might repose in them, and He has set between you love and mercy. Surely in that are signs for a people who consider.

Asad

And among His wonders is this: He creates for you mates out of your own kind. [Lit., «from among yourselves» (see 4:1).] so that you might incline towards them, and He engenders love and tenderness between you: in this, behold, there are messages indeed for people who think!

Dr. Salomo Keyzer

En een ander zijner teekenen is, dat hij u vrouwen uit u zelven heeft geschapen, opdat gij met haar zoudt samenwonen, en hij heeft liefde en teederheid tusschen u geplaatst. Waarlijk, hierin zijn teekenen voor hen die begrijpen.

Free Minds

And from His signs is that He created for you mates from yourselves that you may reside with them, and He placed between you affection and mercy. In that are signs for a people who reflect.

Hamza Roberto Piccardo

Fa parte dei Suoi segni l’aver creato da voi, per voi, delle spose, affinché riposiate presso di loro, e ha stabilito tra voi amore e tenerezza. Ecco davvero dei segni per coloro che riflettono.

Hilali Khan

And among His Signs is this, that He created for you wives from among yourselves, that you may find repose in them, and He has put between you affection and mercy. Verily, in that are indeed signs for a people who reflect.

Kuliev E.

Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих.

M.-N.O. Osmanov

[Другое] из знамений Его – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили успокоение в них, и учредил любовь и [взаимную] благосклонность между вами. Воистину, во всем этом – ясные знамения для людей, которые размышляют.

Mohammad Habib Shakir

And one of His signs is that He created mates for you from yourselves that you may find rest in them, and He put between you love and compassion; most surely there are signs in this for a people who reflect.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And of His signs is this: He created for you helpmeets from yourselves that ye might find rest in them, and He ordained between you love and mercy. Lo! herein indeed are portents for folk who reflect.

Palmer

And of His signs is this, that He hath created for you of yourselves wives with whom ye may cohabit; He has made between you affection and pity. Verily, in that are signs unto a people who reflect.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onun ayetlerinden biri de sizin için, kendilerine ısınasınız ve aranızda sevgi ve rahmet koysun diye nefislerinizden eşler yaratmasıdır. Bunda, iyice düşünen bir toplum için elbette ayetler vardır.

Qaribullah

And of His signs is that He created for you wives from among yourselves, that you might reside with them, and has put kindness and mercy between you. Surely, there are signs in this for those who think.

QXP

And among His Signs is this: He created for you mates from yourselves, so that you might find comfort in them. And He ordained between you love and kindness. In this, behold, are Signs for people who think. (AZWAJ = Husband + Wife, that are mates to, and complement each other towards fulfillment of each other’s personality).

Reshad Khalifa

Among His proofs is that He created for you spouses from among yourselves, in order to have tranquility and contentment with each other, and He placed in your hearts love and care towards your spouses. In this, there are sufficient proofs for people who think.

Rodwell

And one of his signs it is, that He hath created wives for you of your own species, that ye may dwell with them, and hath put love and tenderness between you. Herein truly are signs for those who reflect.

Sale

And of his signs another is, that He hath created for you, out of your selves, wives, that ye may cohabit with them; and hath put love and compassion between you: Verily herein are signs unto people who consider.

Sher Ali

And of HIS Signs is that HE has created wives for you from among yourselves that you may find peace of mind in them, and HE has put love and tenderness between you. In that, surely, are Signs for a people who reflect.

Unknown German

Und unter Seinen Zeichen ist dies, daß Er Gattinnen für euch schuf aus euch selber, auf daß ihr Frieden in ihnen fändet, und Er hat Liebe und Zärtlichkeit zwischen euch gesetzt. Hierin sind wahrlich Zeichen für ein Volk, das nachdenkt.

V. Porokhova

И из Его знамений – то, что Он для вас ■ Из вас самих супруг вам сотворил, ■ Чтоб жить вам вместе (и растить потомство); ■ Взрастил меж вами милость и любовь, – ■ В этом, поистине, знамение для тех, ■ Кто предается размышленьям.

Yakub Ibn Nugman

Дәхи Аллаһуның кодрәтенә дәлилләрдәндер сезнең өчен Аллаһуның үзегездән хатыннар яратмаклыгы, чөнки Һава Адәмнең кабыргасыннан халык ителде, ул хатыннар белән өлфәтләнеп бергә яшәвегез өчен, дәхи ир белән хатын арасында дуслык һәм мәрхәмәтлек кылды, әлбәттә, Аллаһуның бу эшләрендә фикерли белгән кешеләр өчен гыйбрәт бардыр.

جالندہری

اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ اُس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ اُن کی طرف (مائل ہوکر) آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی جو لوگ غور کرتے ہیں اُن کے لئے ان باتوں میں (بہت سی) نشانیاں ہیں

طاہرالقادری

اور یہ (بھی) اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کئے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، بیشک اس (نظامِ تخلیق) میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں،

1 نظر برای “سوره الروم (30) آیه 21

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.