سوره الروم (30) آیه 40

قرآن، سوره الروم (30) آیه 40

آیه پسین: سوره الروم (30) آیه 41
آیه پیشین: سوره الروم (30) آیه 39

عربی

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ

بدون حرکات عربی

اللّه الّذي خلقكم ثمّ رزقكم ثمّ يميتكم ثمّ يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شي‏ء سبحانه و تعالى عمّا يشركون

خوانش

Allahu allathee khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum hal min shuraka-ikum man yafAAalu min thalikum min shay-in subhanahu wataAAala AAamma yushrikoona

آیتی

خداست آن که شما را بيافريد ، سپس روزي داد ، سپس مي ميراند ، سپس زنده مي کند آيا کساني که شريک خدا مي سازيد ، هيچ از اين کارها توانند؟ منزه است او و از هر چه برايش شريک مي آورند برتر است

خرمشاهی

خداوند كسى است كه شما را آفريد و سپس روزيتان بخشيد، سپس شما را مى ميراند، سپس زنده مى دارد; آيا از شريكانى كه قائليد هيچ كدام هست كه چيزى از اين كارها انجام دهد؟ او از آنچه شريكش مى آورند، منزه و فراتر است.

کاویانپور

خداست كه شما را آفريد و روزيتان داد. سپس شما را ميميراند، آن گاه شما را دوباره زنده ميكند. آيا از آنها كه شريكان خدا مى‏پنداريد كسى هست كه چنين كارى انجام دهد؟ منزه است خدا و برتر و والاست از آنچه شريكش ميسازند.

انصاریان

خداست که شما را آفرید، آن گاه به شما روزی داد، سپس شما را می میراند، و پس از آن شما را زنده می کند؛ آیا از معبودان شما کسی هست که چیزی از این [کارها] را انجام دهد؟ او منزّه و برتر است از اینکه به او شرک ورزند.

سراج

خداى آن كسى است كه بيافريد شما را پس روزى دهد شما را پس بميراند شما را پس زنده گرداند شما را آيا از شريكان شما (از بتانى كه شريك خدا گرفته‏ايد) كسى هست كه بكند از اين كارها هيچ چيزى منزه است خدا و برتر است از آنچه مشركان شريك او مى‏سازند

فولادوند

خدا همان كسى است كه شما را آفريد، سپس به شما روزى بخشيد، آنگاه شما را مى‏ميراند و پس از آن زنده مى‏گرداند. آيا در ميان شريكان شما كسى هست كه كارى از اين [قبيل‏] كند؟ منزه است او، و برتر است از آنچه [با وى‏] شريك مى‏گردانند.

پورجوادی

خداست آن كه شما را آفريد و روزى داد و مى‏ميراند و باز زنده مى‏كند، آيا كسانى را كه شريك خدا مى‏سازيد مى‏توانند از اين گونه كارها انجام دهند؟ منزه و برتر است از آنچه شريك او قرار مى‏دهند.

حلبی

خدا همو است كه شما را بيافريد، سپس روزيتان داد، پس از آن شما را بميراند، سپس شما را زنده كند. آيا از معبودان شما كسى است كه اينچنين كند؟ پاكى او راست و او برتر است از آنچه [براى او] شريك بگيرند.

اشرفی

خدا آنست كه آفريد شما را پس روزيتان داد پس ميميراند شما را سپس زنده ميكند شما را آيا از شريكان شما كسى هست كه بكند از آن هيچ چيز منزه و برتر است او از آنچه شرك مى‏آورند

خوشابر مسعود انصاري

خداوند كسى است كه شما را آفريد آن گاه به شما روزى داد، سپس شما را مى‏ميراند، باز زنده‏تان مى‏كند. آيا از شريكانتان كسى هست كه چيزى از اين [كارها] را انجام دهد؟ او پاك [و منزه‏] و از آنچه شرك مى‏آورند [بسى‏] والاتر است

مکارم

خداوند همان کسی است که شما را آفرید، سپس روزی داد، بعد می‌میراند، سپس زنده می‌کند؛ آیا هیچ یک از همتایانی که برای خدا قرار داده‌اید چیزی از این کارها را می‌توانند انجام دهند؟! او منزّه و برتر است از آنچه همتای او قرار می‌دهند.

مجتبوی

خداست آن كه شما را بيافريد آنگاه روزيتان داد سپس شما را بميراند و باز زنده‏تان مى‏كند. آيا هيچ يك از شريكان شما- كه با خدا انباز مى‏گيريد- چيزى از اين كارها مى‏كند؟ او پاك و منزه است و از آنچه انباز مى‏آرند برتر است.

مصباح زاده

خدا آنست كه آفريد شما را پس روزيتان داد پس ميميراند شما را سپس زنده ميكند شما را آيا از شريكان شما كسى هست كه بكند از آن هيچ چيز منزه و برتر است او از آنچه شرك مياورند

معزی

خدا است آنكه آفريد شما را پس روزيتان داد پس بميراند شما را و سپس زنده سازدتان آيا هست از شريكان شما آنكه بكند از اينها چيزى را او منزّه و برتر است از آنچه شرك مىورزند

قمشه ای

خداست آن کسی که شما را خلق کرده و روزی بخشیده سپس بمیراند و باز (در قیامت) زنده گرداند، آیا آنان را که شریک خدا دانید هیچ از این کارها توانند کرد؟خدا از آنچه به او شریک گیرند پاک و منزه‌تر و بالاتر است.

رشاد خليفه

خدا يكتايي است كه شما را آفريد. اوست كه به شما روزي مي ‌دهد. اوست كه شما را مي ‌ميراند. اوست كه شما را برمي ‌انگيزد. آيا هيچ يك از معبودان شما مي ‌توانند يكي از اين كارها را انجام دهند؟ تجليل او را. او بسيار بالاتر از اين است كه شركايي داشته باشد.

Literal

God (is) who created you, then He provided for you, then He makes you die, then He revives/makes you alive, are (there) from your partners (with God) who makes/does from that from a thing? His praise/glory and (He is) high, mighty, exalted and dignified about what they share/make partners (with Him).

Al-Hilali Khan

Allah is He Who created you, then provided food for you, then will cause you to die, then (again) He will give you life (on the Day of Resurrection). Is there any of your (socalled) partners (of Allah) that do anything of that ? Glory be to Him! And Exalted be He above all that (evil) they associate (with Him).

Arthur John Arberry

God is He that created you, then He provided for you, then He shall make you dead, then He shall give you life; is there any of your associates does aught of that? Glory be to Him! High be He exalted above that they associate!

Asad

IT IS GOD who has created you, and then has provided you with sustenance, and then will cause you to die, and then will bring you to life again. Can any of those beings or powers to whom you ascribe a share in His divinity [Lit., «any of your [God-] partners». Cf. note on 6:22.] do any of these things? Limitless is He in His glory, and sublimely exalted above anything to which men may ascribe a share in His divinity!

Dr. Salomo Keyzer

God is het die u geschapen en van voedsel voorzien heeft; daarna zal hij u doen sterven, en daarna zal hij u ten leven opwekken. Is er een uwer valsche goden, die in staat is het minste dezer dingen te doen? Geloofd zij hij en verre zij het van hem, wat zij met hem vereenigen.

Free Minds

God who created you, then He provided for you, then He puts you to death, then He brings you to life. Is there any among the partners you set up that can do any of this? Be He glorified and exalted above what they set up.

Hamza Roberto Piccardo

Allah è Colui che vi ha creati, poi vi ha nutriti, poi vi darà la morte e quindi vi darà la vita. C’è una delle vostre divinità che faccia qualcuna di queste cose? Gloria a Lui! Egli è ben più alto di ciò che Gli associano.

Hilali Khan

Allah is He Who created you, then provided food for you, then will cause you to die, then (again) He will give you life (on the Day of Resurrection). Is there any of your (socalled) partners (of Allah) that do anything of that ? Glory be to Him! And Exalted be He above all that (evil) they associate (with Him).

Kuliev E.

Аллах – Тот, Кто создал вас, а потом одарил пропитанием. Потом Он умертвит вас, а потом оживит. Есть ли среди ваших сотоварищей такой, который совершал бы нечто из этого? Пречист Он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи!

M.-N.O. Osmanov

Аллах – тот, кто создал вас, потом наделил вас [средствами к существованию]. Потом Он умертвит вас и уж затем оживит. Есть ли среди тех, кому вы поклоняетесь наряду с Ним, [такие], кто сотворил бы что-либо подобное? Пречист Он и превыше тех, кому они поклоняются наряду с Ним!

Mohammad Habib Shakir

Allah is He Who created you, then gave you sustenance, then He causes you to die, then brings you to life. Is there any of your associate-gods who does aught of it? Glory be to Him, and exalted be He above what they associate (with Him).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah is He Who created you and then sustained you, then causeth you to die, then giveth life to you again. Is there any of your (so-called) partners (of Allah) that doeth aught of that? Praised and Exalted be He above what they associate (with Him)!

Palmer

It is God who created you and then provided for you; and then will make you die, and then will quicken you again; is there any of your partners who can do aught of that? Celebrated be His praises, and exalted be He above what they associate with Him!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’tır ki sizi yaratmış, sonra rızıklandırmıştır. Sonra sizi öldürüyor, sonra diriltiyor. Peki, ortak koştuklarınızdan biri var mı, bunlardan birşeyi yapabilecek! Yücedir, arınmıştır onların ortak koştukarından O.

Qaribullah

It is Allah who has created you and given you your provision. He will cause you to die, and will then revive you. Can any of your associates do any of that? Exalted is He above what they associate.

QXP

Allah is He Who has created you and then has provided you with sustenance, and then will cause you to die, and then will bring you to life again. Are there any of your ‹partners› who can do any single one of these things? Glorious is He, and Sublimely Exalted Above the ‹partners› they associate with Him.

Reshad Khalifa

GOD is the One who created you. He is the One who provides for you. He is the One who puts you to death. He is the One who resurrects you. Can any of your idols do any of these things? Be He glorified. He is much too exalted to have any partners.

Rodwell

It is God who created you – then fed you – then will cause you to die – then will make you alive. Is there any of your companion-gods who can do aught of these things? Praise be to Him! and far be He exalted above the gods they join with Him.

Sale

It is God who hath created you, and hath provided food for you: Hereafter will He cause you to die; and after that will He raise you again to life. Is there any of your false gods, who is able to do the least of these things? Praise be unto Him; and far be He removed from what they associate with Him!

Sher Ali

It is ALLAH Who has created you, and then HE has provided for you; then HE will cause you to die, and then HE will bring you to life. Is there any of your so-called associate-gods, who can do any of these things ? Glorified be HE and exalted far above that which they associate with HIM.

Unknown German

Allah ist es, Der euch erschaffen hat, und dann hat Er euch versorgt; dann wird Er euch sterben lassen, und dann wird Er euch wieder lebendig machen. Ist etwa unter euren Göttern einer, der etwas von diesem vollbringen könnte? Gepriesen sei Er und hoch erhaben über das, was sie anbeten!

V. Porokhova

Аллах есть Тот, Кто сотворил вас ■ И дал потребное для жизни, ■ Потом Он повелит вам умереть, ■ Потом вернет вас к жизни снова. ■ Так есть ли кто-нибудь из ваших (почитаемых) кумиров, ■ Кто смог бы совершить хоть что-нибудь (подобное сему)? ■ Хвала Ему! Превыше Он того, ■ Что в сотоварищи Ему они придали.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ сезне халык кылды, соңра ризыкландырды, соңра үтерер, соңра хисап өчен тергезер, инде сезнең Аллаһуга шәрик иткән сынымнарыгыздан яки ишаннарыгыздан шул эшләрне эшләүчеләре бармы? Ул – Аллаһ аларның шәрик кылган нәрсәләреннән пакь вә бөектер.

جالندہری

خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تمہیں مارے گا۔ پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے (بنائے ہوئے) شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے۔ وہ پاک ہے اور (اس کی شان) ان کے شریکوں سے بلند ہے

طاہرالقادری

اﷲ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر اس نے تمہیں رزق بخشا پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں زندہ فرمائے گا، کیا تمہارے (خود ساختہ) شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان (کاموں) میں سے کچھ بھی کر سکے، وہ (اﷲ) پاک ہے اور ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں وہ (اس کا) شریک ٹھہراتے ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.