سوره الروم (30) آیه 54

قرآن، سوره الروم (30) آیه 54

آیه پسین: سوره الروم (30) آیه 55
آیه پیشین: سوره الروم (30) آیه 53

عربی

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَ شَيْبَةً يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

بدون حرکات عربی

اللّه الّذي خلقكم من ضعف ثمّ جعل من بعد ضعف قوّة ثمّ جعل من بعد قوّة ضعفا و شيبة يخلق ما يشاء و هو العليم القدير

خوانش

Allahu allathee khalaqakum min daAAfin thumma jaAAala min baAAdi daAAfin quwwatan thumma jaAAala min baAAdi quwwatin daAAfan washaybatan yakhluqu ma yashao wahuwa alAAaleemu alqadeeru

آیتی

خداست که شما را ناتوان بيافريد ، و پس از ناتواني نيرومند ساخت ،، آنگاه پس از نيرومندي ناتواني و پيري آورد هر چه بخواهد مي آفريند و اودانا و تواناست

خرمشاهی

خداوند كسى است كه شما را از حالت ناتوانى آفريد، سپس بعد از آن ناتوانى، توانايى پديد آورد، سپس [دوباره] پس از توانايى، ناتوانى و پيرى قرار دهد; هر آنچه خواهد مى آفريند و او داناى تواناست.

کاویانپور

خداست كه شما را (طفلى) ناتوان خلق كرد. پس از ناتوانى، نيروى جوانى بخشيد پس از نيرومندى، سستى و پيرى قرار داد. خدا هر چه بخواهد، مى‏آفريند و او داناى تواناست.

انصاریان

خداست که شما را از ناتوانی آفرید، سپس بعد از ناتوانی قدرت و نیرو داد، آن گاه بعد از نیرومندی و توانایی، ناتوانی و پیری قرار داد؛ هرچه بخواهد می آفریند و او دانا و تواناست.

سراج

خداى آنست كه آفريد شما را از چيزى سست (نطفه) سپس قرار داد از پس سستى (كودكى) توانائى (جوانى) سپس قرار داد از پس توانائى سستى و پيرى خدا مى‏آفريند آنچه را كه خواهد و او دانا (به همه چيز) و توانا (بهر كار) است

فولادوند

خداست آن كس كه شما را ابتدا ناتوان آفريد، آنگاه پس از ناتوانى قوّت بخشيد، سپس بعد از قوّت، ناتوانى و پيرى داد. هر چه بخواهد مى‏آفريند و هموست داناى توانا.

پورجوادی

خداست كه آفريده‏هاى ضعيف چون شما را آفريد و پس از ناتوانى نيرو بخشيد و پس از نيرومندى ناتوانى و پيرى را قرار داد، هر چه بخواهد مى‏آفريند و او داناى تواناست.

حلبی

خدا همو است كه شما را از چيزى سست آفريد، و از پس ناتوانى، [براى شما] توانايى داد. پس از آن توانايى ناتوانى و پيرى قرار داد. او هر چه را بخواهد مى‏آفريند و او داناى تواناست.

اشرفی

خدا آنست كه آفريد شما را از ناتوانى پس گردانيد از پس ناتوانى توانائى پس گردانيد از پس توانائى ناتوانى و پيرى مى‏آفريند آنچه را كه ميخواهد و اوست داناى توانا

خوشابر مسعود انصاري

خداوند كسى است كه [در آغاز] شما را از ناتوانى آفريد، سپس بعد از ناتوانى، توانايى مقرر نمود، باز پس از توانايى ناتوانى و پيرى قرار داد. هر آنچه بخواهد، مى‏آفريند. و او داناى تواناست

مکارم

خدا همان کسی است که شما را آفرید در حالی که ضعیف بودید؛ سپس بعد از ناتوانی ، قوّت بخشید و باز بعد از قوّت، ضعف و پیری قرار داد؛ او هر چه بخواهد می‌آفریند، و دانا و تواناست.

مجتبوی

خداست آن كه شما را از سستى- در سستى و ناتوانى- بيافريد سپس از پس سستى و ناتوانى نيرو و توان داد، آنگاه پس از نيرومندى سستى و پيرى پديد كرد، هر چه خواهد مى‏آفريند و اوست دانا و توانا.

مصباح زاده

خدا آنست كه آفريد شما را از ناتوانى پس گردانيد از پس ناتوانى توانائى پس گردانيد از پس توانائى ناتوانى و پيرى ميافريند آنچه را كه ميخواهد و اوست داناى توانا

معزی

خدا است آنكه آفريد شما را از سستى پس قرار داد پس از سستى توانائى پس قرار داد پس از نيرومندى سستى و پيرى را مى آفرد هر چه خواهد و او است داناى توانا

قمشه ای

خدا آن کسی است که شما را در ابتدا از جسم ضعیف (نطفه) بیافرید آن گاه پس از ضعف و ناتوانی (کودکی) توانا کرد و باز از توانایی (و قوای جوانی) به ضعف و سستی و پیری بر گردانید، که او هر چه بخواهد و مشیّتش تعلق گیرد می‌آفریند، و او دانا و تواناست.

رشاد خليفه

خداست كه شما را ضعيف آفريد، سپس بعد از ضعف به شما قدرت عطا كرد، سپس بعد از قدرت، ضعف و موي سپيد را جايگزين نمود. او هرچه بخواهد، مي ‌آفريند. اوست داناي مطلق، قادر مطلق.

Literal

God (is) who created you from weakness then He created/put from after weakness power/strength, then He created/put from after power/strength weakness, and white or gray (old aged), He creates what He wills/wants, and He is the knowledgeable, the capable/able .

Al-Hilali Khan

Allah is He Who created you in (a state of) weakness, then gave you strength after weakness, then after strength gave (you) weakness and grey hair. He creates what He wills. And it is He Who is the AllKnowing, the AllPowerful (i.e. Able to do all things).

Arthur John Arberry

God is He that created you of weakness, then He appointed after weakness strength, then after strength He appointed weakness and grey hairs; He creates what He will, and He is the All-knowing, the All-powerful.

Asad

IT IS GOD who creates you [all in a states of weakness, and then, after weakness, ordains strength [for you], and then, after [a period of] strength, ordains [old-age] weakness and grey hair. [In the original, this sentence is formulated in the past tense («has created you» and «has ordained»), stressing the recurrent character of man’s life-phases. In translation, this recurrence can be suitably expressed by using the present tense.] He creates what He wills; and He alone is all-knowing, infinite in His power.

Dr. Salomo Keyzer

Het is God die u vol zwakheid heeft geschapen, en u, na de zwakte, kracht heeft gegeven: maar na de kracht zal hij u wederom tot zwakte terugbrengen en tot grijze haren. Hij schept wat hem behaagt, en hij is de Wijze, de Machtige.

Free Minds

God is the One Who created you from weakness, then He made strength after the weakness, then He makes after the strength a weakness and grey hair. He creates what He wills and He is the Knowledgeable, the Able.

Hamza Roberto Piccardo

Allah è Colui che vi ha creati deboli e quindi dopo la debolezza vi ha dato la forza e dopo la forza vi riduce alla debolezza e alla vecchiaia. Egli crea quello che vuole, Egli è il Sapiente, il Potente.

Hilali Khan

Allah is He Who created you in (a state of) weakness, then gave you strength after weakness, then after strength gave (you) weakness and grey hair. He creates what He wills. And it is He Who is the AllKnowing, the AllPowerful (i.e. Able to do all things).

Kuliev E.

Аллах – Тот, Кто создает вас из слабости (создает вас из капли или создает вас слабыми). После слабости Он одаряет вас силой, а потом заменяет силу на слабость и седину. Он творит, что пожелает, ибо Он – Знающий, Всемогущий.

M.-N.O. Osmanov

Аллах – тот, кто сотворил вас немощными, потом он сделал вас сильными, а после этого – [вновь] слабыми и старыми. Он творит, как того пожелает, ибо Он – знающий, всемогущий.

Mohammad Habib Shakir

Allah is He Who created you from a state of weakness then He gave strength after weakness, then ordained weakness and hoary hair after strength; He creates what He pleases, and He is the Knowing, the Powerful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah is He Who shaped you out of weakness, then appointed after weakness strength, then, after strength, appointed weakness and grey hair. He createth what He will. He is the Knower, the Mighty.

Palmer

God it is who created you of weakness, then made for you after weakness strength; then made for you after strength, weakness and grey hairs: He creates what He pleases, for He is the knowing, the powerful!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah O’dur ki, sizi bir güçsüzlükten yarattı. Sonra o güçsüzlüğün arkasından bir kuvvet oluşturdu. Sonra o kuvvetin arkasından bir güçsüzlük ve ihtiyarlığa vücut verdi. Dilediğini yaratır. Alîm’dir O, Kadîr’dir.

Qaribullah

Allah creates you weak; after weakness He gives you strength and after strength weakness and gray hairs. He creates whatever He will. He is the Knower, the Capable.

QXP

It is Allah who creates you weak (as infants), then gives you after the weak state strength, then substitutes after the strength weakness and gray hair. All this happens according to His Laws of Creation. And He is the Knower, the Able.

Reshad Khalifa

GOD is the One who created you weak, then granted you after the weakness strength, then substituted after the strength weakness and gray hair. He creates whatever He wills. He is the Omniscient, the Omnipotent.

Rodwell

It is God who hath created you in weakness, then after weakness hath given you strength: then after strength, weakness and grey hairs: He createth what He will; and He is the Wise, the Powerful.

Sale

It is God who created you in weakness, and after weakness hath given you strength; and after strength, he will again reduce you to weakness, and grey hairs: He createth that which He pleaseth; and He is the wise, the powerful.

Sher Ali

ALLAH is HE Who created you in a state of weakness, and after weakness gave you strength; then, after strength, caused weakness and old age. HE creates what HE pleases. HE is the All-Knowing, the All-Powerful.

Unknown German

Allah ist es, Der euch in Schwäche erschaffen hat, und nach der Schwäche gab Er Stärke. Dann wiederum, nach der Stärke, gab Er Schwäche und graues Haar. Er schafft, was Er will. Und Er ist der Allwissende, der Allmächtige.

V. Porokhova

Аллах есть Тот, ■ Кто немощным (в младенчестве) творит вас, ■ А вслед за немощью дает вам силу (зрелых лет), ■ Но вслед за силой вновь дает вам немощь ■ И сединою (голову белит). ■ Творит Он все, что пожелает, – ■ Он знающ и могущ!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ сезне халык кылды вә зәгыйфь итеп дөньяга китерде, соңра зәгыйфьлегегездән соң куәтле итте, соңра куәт соңында картлык вә зәгыйфьлекне бирде, Аллаһ үзе теләгәнчә халык кылыр, Ул белүче вә кадирдер.

جالندہری

خدا ہی تو ہے جس نے تم کو (ابتدا میں) کمزور حالت میں پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے

طاہرالقادری

اﷲ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور چیز (یعنی نطفہ) سے پیدا فرمایا پھر اس نے کمزوری کے بعد قوتِ (شباب) پیدا کیا، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.