سوره لقمان (31) آیه 29

قرآن، سوره لقمان (31) آیه 29

آیه پسین: سوره لقمان (31) آیه 30
آیه پیشین: سوره لقمان (31) آیه 28

عربی

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

بدون حرکات عربی

أ لم تر أنّ اللّه يولج اللّيل في النّهار و يولج النّهار في اللّيل و سخّر الشّمس و القمر كلّ يجري إلى أجل مسمّى و أنّ اللّه بما تعملون خبير

خوانش

Alam tara anna Allaha yooliju allayla fee alnnahari wayooliju alnnahara fee allayli wasakhkhara alshshamsa waalqamara kullun yajree ila ajalin musamman waanna Allaha bima taAAmaloona khabeerun

آیتی

آيا نديده اي که خدا از شب مي کاهد و به روز مي افزايد و از روز مي ، کاهد و به شب مي افزايد و آفتاب و ماه را رام خود ساخت که هر يک تا زماني معين در حرکت است ؟ و خدا به کارهايي که مي کنيد آگاه است

خرمشاهی

آيا ننگريسته اى كه خداوند از شب مى كاهد و بر روز مى افزايد و از روز مى كاهد و بر شب مى افزايد و خورشيد و ماه را رام كرده است كه هر يك تا سرآمدى معين روان است; و خداوند به آنچه مى كنيد آگاه است.

کاویانپور

مگر نميبينيد كه خدا شب را بروز و روز را به شب در مى‏آورد؟ و خورشيد و ماه تحت فرمانند و هر يك تا وقت معينى (در مدار خود) در حركتند. مسلما خدا از آنچه انجام ميدهيد بخوبى آگاه است.

انصاریان

آیا ندانسته ای که خدا شب را در روز فرو می برد و روز را در شب فرو می برد، و خورشید و ماه را مسخّر و رام کرده است که هر کدام تا مدتی معین روانند؛ و یقیناً خدا به آنچه انجام می دهید، آگاه است.

سراج

آيا نديدى آنكه خدا در مى‏آورد ساعات شب را در روز (شب را كوتاه مى‏كند) و در مى‏آورد ساعات روز را در شب و رام كرد خورشيد و ماه را هر يك از اين نيرين مى‏رود در فلك خود تا مدتى نامبرده شده و آنكه خدا بكارهائى كه مى‏كنيد آگاهست

فولادوند

آيا نديده‏اى كه خدا شب را در روز درمى‏آورد، و روز را [نيز] در شب درمى‏آورد، و آفتاب و ماه را تسخير كرده است [كه‏] هر يك تا وقت معلومى روانند و [نيز] خدا به آنچه مى‏كنيد آگاه است؟

پورجوادی

آيا نديدى كه خدا شب را به روز و روز را به شب مى‏آورد و خورشيد و ماه را در اختيار دارد كه هر يك تا زمانى معين در حركت است، و خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است.

حلبی

آيا نمى‏بينى كه خدا شب را در روز در مى‏آورد، و روز را در شب در مى‏آورد، و آفتاب و ماه را مسخر گردانيده [و] همه تا مدتى معين روان مى‏شوند، و خدا بدانچه مى‏كنيد آگاه است.

اشرفی

آيا نه بينى كه خدا داخل گرداند شب را در روز و داخل گرداند روز را در شب و مسخر گردانيده آفتاب و ماه را هر يك ميرود تا مدتى معين و بدرستيكه خدا بآنچه ميكنيد آگاه است

خوشابر مسعود انصاري

آيا نديده‏اى كه خداوند از شب مى‏كاهد و بر روز مى‏افزايد و از روز مى‏كاهد و بر شب مى‏افزايد؟ و خورشيد و ماه را رام كرده است. هر يك تا مدتى مقرر روان است و آنكه خداوند از آنچه مى‏كنيد با خبر است

مکارم

آیا ندیدی که خداوند شب را در روز، و روز را در شب داخل می‌کند، و خورشید و ماه را مسخّر ساخته و هر کدام تا سرآمد یعنی به حرکت خود ادامه می‌دهند؟! خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.

مجتبوی

آيا نديده‏اى كه خدا شب را در روز در مى‏آورد و روز را در شب- اشاره است به كوتاه و بلند شدن شب و روز، يا رفتن روز و آمدن شب و به عكس-، و خورشيد و ماه را رام ساخت كه هر يك تا سرآمدى نامبرده- معين- روان است؟ و خدا بدانچه مى‏كنيد آگاه است.

مصباح زاده

آيا نه بينى كه خدا داخل گرداند شب را در روز و داخل گرداند روز را در شب و مسخر گردانيده آفتاب و ماه را هر يك ميرود تا مدتى معين و بدرستى كه خدا بانچه ميكنيد آگاه است

معزی

آيا نبينى خدا فرو مى برد شب را در روز و فرو مى برد روز را در شب و رام كرد مهر و ماه را هر كدام روان است بسوى سرآمدى نامبرده و آنكه خدا است به آنچه مى كنيد آگاه

قمشه ای

آیا (ای رسول) ندیدی (و ای مردم به حسّ مشاهده نمی‌کنید) که خدا شب را در روز و روز را در شب داخل کند و خورشید و ماه را مسخّر ساخته که هر یک تا وقت معیّنی (و به نظم ثابت مخصوصی) گردش کنند؟و (نمی‌دانید که) خدا به هر چه می‌کنید آگاه است؟

رشاد خليفه

آيا درك نمي ‌كني كه خدا شب را به روز و روز را به شب درمي ‌آورد و خورشيد و ماه را در خدمت شما قرار داده است تا هر كدام براي مدتي معين در مدار خود در گردش باشند و اينكه خدا از تمام اعمال شما كاملاً آگاه است؟

Literal

Do you not see that (E) God makes the night to enter/penetrate in the daytime, and He makes the daytime to enter/penetrate in the night, and He manipulated/subjugated the sun and the moon, each flows/orbits to a named/identified term/time and that (E) God (is) with what you made/do expert/experienced ?

Al-Hilali Khan

See you not (O Muhammad SAW) that Allah merges the night into the day (i.e. the decrease in the hours of the night are added in the hours of the day), and merges the day into the night (i.e. the decrease in the hours of day are added in the hours of night), and has subjected the sun and the moon, each running its course for a term appointed; and that Allah is AllAware of what you do.

Arthur John Arberry

Hast thou not seen how that God makes the night to enter into the day and makes the day to enter into the night. and He has subjected the sun and the moon, each of them running to a stated term, and that God is aware of what you do?

Asad

Art thou not aware that it is God who makes the night grow longer by shortening the day, and makes the day grow longer by shortening the night, and that He has made the sun and the moon subservient [to His laws], each running its course for a term set [by Him] [See note on 13:2.] – and that God is fully aware of all that you do?

Dr. Salomo Keyzer

Ziet gij niet, dat God den dag door den nacht doet vervangen, en den dag aan den nacht doet opvolgen, en de zon en de maan dwingt u te dienen? Ieder dezer lichten legt zijne baan gedurende een bepaald tijdvak af, en God is wel bekend met hetgeen gij doet.

Free Minds

Have you not seen that God merges the night into the day and merges the day into the night, and that He has committed the sun and the moon, each running to a predetermined term; and that God is expert of everything you do?

Hamza Roberto Piccardo

Non hai visto come Allah ha fatto sì che la notte compenetri il giorno e il giorno compenetri la notte? E [come] ha sottomesso il sole e la luna, ciascuno dei quali procede [nel suo corso] fino a un termine stabilito?

Hilali Khan

See you not (O Muhammad SAW) that Allah merges the night into the day (i.e. the decrease in the hours of the night are added in the hours of the day), and merges the day into the night (i.e. the decrease in the hours of day are added in the hours of night), and has subjected the sun and the moon, each running its course for a term appointed; and that Allah is AllAware of what you do.

Kuliev E.

Разве ты не видишь, что Аллах удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня, и подчинил солнце и луну, которые движутся к назначенному сроку, и что Аллаху ведомо о том, что вы совершаете?

M.-N.O. Osmanov

Разве ты не знаешь, что Аллах укорачивает ночь, удлиняя день, и укорачивает день, удлиняя ночь; [что] Он подчинил Своей власти солнце и луну, которые движутся по установленному [Им] порядку; что Аллах осведомлен о том, что вы творите?

Mohammad Habib Shakir

Do you not see that Allah makes the night to enter into the day, and He makes the day to enter into the night, and He has made the sun and the moon subservient (to you); each pursues its course till an appointed time; and that Allah is Aware of what you do?

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Hast thou not seen how Allah causeth the night to pass into the day and causeth the day to pass into the night, and hath subdued the sun and the moon (to do their work), each running unto an appointed term; and that Allah is Informed of what ye do?

Palmer

Dost thou not see that God joins on the night to the day, and joins on the day to the night, and has subjected the sun and the moon, – each of them runs on unto an appointed time? and that God of what ye do is well aware?

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Görmedin mi, Allah geceyi gündüzün içine sokuyor, gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneş’i ve Ay’ı bir emre boyun eğdirmiş. Hepsi belirlenmiş bir süreye doğru akıp gidiyor. Kuşkusuz, Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.

Qaribullah

Do you not see how Allah causes the night to enter into the day, and the day enter into the night and has subjected the sun and the moon, each running to a named term? Allah is Aware of what you do.

QXP

Do you not see that it is Allah Who makes the night grow longer by shortening the day, and makes the day longer by shortening the night? And that He has subjected the sun and the moon to His Laws, each running along its course for an appointed term? (13:2). Isn’t He Aware of all you do?

Reshad Khalifa

Do you not realize that GOD merges the night into the day and merges the day into the night, and that He has committed the sun and the moon in your service, each running in its orbit for a specific life span, and that GOD is fully Cognizant of everything you do?

Rodwell

Seest thou not that God causeth the night to come in upon the day, and the day to come in upon the night? and that he hath subjected the sun and the moon to laws by which each speedeth along to an appointed goal? and that God therefore is acquainted with that which ye do?

Sale

Dost thou not see that God causeth the night to succeed the day, and causeth the day to succeed the night, and compelleth the sun and the moon to serve you? Each of those luminaries hasteneth in its course to a determined period: And God is well-acquainted with that which ye do.

Sher Ali

Seest thou not that ALLAH makes the night pass into the day and makes the day pass into the night, and HE has pressed the sun and the moon into service; each pursuing its course till an appointed term, and that ALLAH is Well-Aware of what you do.

Unknown German

Hast du denn nicht gesehen, daß Allah die Nacht in den Tag übergehen läßt und den Tag übergehen läßt in die Nacht und daß Er die Sonne und den Mond dienstbar gemacht, so daß jedes seine Bahn läuft zu einem bestimmten Ziel, und daß Allah wohl kundig ist dessen, was ihr tut?

V. Porokhova

Неужто ты не видишь, как Аллах ■ В (свет) Дня вливает (темень) Ночи ■ И в (темень) Ночи вводит День; ■ Как подчинил Он (Своему веленью) ■ Движенье Солнца и Луны, ■ И всяк из них путь держит к своему пределу ■ Во срок, что Им определен, ■ И то, что ведомо Ему ■ Все то, что (явно или тайно) вы творите?

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ кичне көндезгә кертер, вә көндезне кичкә кертер, вә кояш белән айны үзенә буйсындырды, аларның барчасы йөрерләр билгеләнгән көнгә чаклы, Аллаһ сез эшләгән эшләрне белүчедер.

جالندہری

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور (وہی) دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اُسی نے سورج اور چاند کو (تمہارے) زیر فرمان کر رکھا ہے۔ ہر ایک ایک وقتِ مقرر تک چل رہا ہے اور یہ کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے

طاہرالقادری

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اﷲ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور (اسی نے) سورج اور چاند کو مسخّر کر رکھا ہے، ہر کوئی ایک مقرّر میعاد تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اﷲ ان (تمام) کاموں سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.