سوره لقمان (31) آیه 34

قرآن، سوره لقمان (31) آیه 34

آیه پسین: سوره السجدة (32) آیه 1
آیه پیشین: سوره لقمان (31) آیه 33

عربی

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الأَْرْحامِ وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

بدون حرکات عربی

إنّ اللّه عنده علم السّاعة و ينزّل الغيث و يعلم ما في الأرحام و ما تدري نفس ما ذا تكسب غدا و ما تدري نفس بأيّ أرض تموت إنّ اللّه عليم خبير

خوانش

Inna Allaha AAindahu AAilmu alssaAAati wayunazzilu alghaytha wayaAAlamu ma fee al-arhami wama tadree nafsun matha taksibu ghadan wama tadree nafsun bi-ayyi ardin tamootu inna Allaha AAaleemun khabeerun

آیتی

خداست که مي داند که قيامت چه وقت مي آيد اوست که باران مي باراندو از آنچه در رحمهاست آگاه است و هيچ کس نمي داند که فردا چه چيز به دست خواهد آورد و کسي نمي داند که در کدام زمين خواهد مرد خدا داناو آگاه است

خرمشاهی

بيگمان آگاهى از قيامت خاص خداوند است; و باران را نيز او نازل مى كند; و مى داند كه در رحمها چيست; و هيچ كس نمى داند كه فردا چه به دست مى آورد; و هيچ كس نمى داند كه در كدامين سرزمين مى ميرد; بيگمان خداوند داناى آگاه است.

کاویانپور

در حقيقت علم (ساعت و زمان وقوع) قيامت تنها نزد خداست و (ميداند چه موقع و در كجا و براى چه) باران ميفرستد و آنچه در رحم مادران است ميداند و كسى نميداند كه فردا چه خواهد كرد و هيچكس نميداند كه در كدام سرزمين خواهد مرد. مسلما خدا (بر هر چيزى) دانا و (بر هر كارى و بر تمام اسرار كائنات) كاملا آگاه است. (اين پنج مورد را غير از خدا كسى نميداند).

انصاریان

یقیناً خداست که دانش قیامت فقط نزد اوست، و [تنها او] باران را نازل می کند، و [اوضاع و احوال] آنچه را در رحم هاست می داند؛ و هیچ کس نمی داند فردا چه چیزی [از خیر و شر] به دست می آورد، و هیچ کس نمی داند در چه سرزمینی می میرد؛ بی تردید خدا دانا و آگاه است.

سراج

و البته خداى نزد اوست دانستن قيام رستاخيز و فرود آورد خدا باران را و مى‏داند آنچه در رحمهاست (از پسر و دختر) و نمى‏داند هيچ كسى چه چيز فراهم مى‏آورد فردا و نمى‏داند هيچ كسى به كدام زمين مى‏ميرد (حوادث و ماجراى آينده بر آدمى پوشيده است) البته خدا دانا و آگاه است

فولادوند

در حقيقت، خداست كه علم [به‏] قيامت نزد اوست، و باران را فرو مى‏فرستد، و آنچه را كه در رحمهاست مى‏داند و كسى نمى‏داند فردا چه به دست مى‏آورد، و كسى نمى‏داند در كدامين سرزمين مى‏ميرد. در حقيقت، خداست [كه‏] داناى آگاه است.

پورجوادی

خدا از وقت قيامت با خبر است و او باران را نازل مى‏كند و آنچه را در رحمهاست مى‏داند و كسى نمى‏داند فردا چه به دست مى‏آورد و هيچ كس نمى‏داند در كدام ديار مى‏ميرد، به طور يقين خداوند داناى آگاه است.

حلبی

بى گمان علم به رستاخيز از آن خداست. و او باران را فرو مى‏فرستد و آنچه در رحمهاست مى‏داند و كسى نمى‏داند كه فردا چه كار خواهد كرد، و كسى نمى‏داند كه در كدام زمين خواهد مرد. بى گمان خدا داناى آگاه است.

اشرفی

بدرستيكه خدا نزد اوست علم قيامت و فرو مى‏فرستد بارانرا و ميداند آنچه را كه در رحمهاست و نميداند هيچ كس كه چه چيز بدست آورد فردا و نميداند هيچ كس كه بكدام سرزمين ميميرد بدرستيكه خدا دانا و آگاهست

خوشابر مسعود انصاري

به راستى دانش [زمان و چگونگى‏] روز قيامت به نزد خداوند است. و باران را فرو مى‏فرستد و آنچه را در رحمهاست مى‏داند. و هيچ كس نمى‏داند فردا چه به دست مى‏آورد. و هيچ كسى نمى‏داند كه در كدام سرزمين مى‏ميرد، بى گمان خداوند دانا [و] آگاه است .

مکارم

آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست، و اوست که باران را نازل می‌کند، و آنچه را که در رحم‌ها(ی مادران) است می‌داند، و هیچ کس نمی‌داند فردا چه به دست می‌آورد، و هیچ کس نمی‌داند در چه سرزمینی می‌میرد؟ خداوند عالم و آگاه است!

مجتبوی

همانا خداست كه دانش هنگام رستاخيز نزد اوست، و باران را فرو فرستد- داند كه باران كى فرستد- و آنچه در زهدانهاست مى‏داند و هيچ كس نمى‏داند كه فردا چه خواهد كرد، و كسى نمى‏داند به كدام زمين خواهد مرد همانا خدا دانا و آگاه است.

مصباح زاده

بدرستى كه خدا نزد اوست علم قيامت و فرو ميفرستد بارانرا و ميداند آنچه را كه در رحمهاست و نميداند هيچ كس كه چه چيز بدست آورد فردا و نميداند هيچ كس كه بكدام سرزمين ميميرد بدرستى كه خدا دانا و آگاهست

معزی

همانا خدا نزد او است علم ساعت و فرود آورد باران را و داند آنچه را در زهدانها است و نداند كسى چه چيز فراهم مى آورد فردا و نداند كسى به كدام زمين مى ميرد همانا خدا است داناى آگاه

قمشه ای

همانا علم ساعت (قیامت) نزد خداست و او باران را فرو بارد و او آنچه (از نر و ماده و زشت و زیبا) که در رحمهای آبستن است می‌داند و هیچ کس نمی‌داند که فردا (از سود و زیان) چه خواهد کرد و هیچ کس نمی‌داند که به کدام سرزمین مرگش فرا می‌رسد (و به خاک می‌رود) ، که تنها خدا دانا و آگاه است.

رشاد خليفه

علم آن ساعت (پايان دنيا) نزد خداست. اوست كه باران را فرو مي ‌فرستد و او آنچه در رحم‌هاست، مي ‌داند. هيچ نفسي نمي ‌داند كه فردا چه اتفاقي برايش خواهد افتاد و هيچ كس نمي ‌داند كه در كدام سرزمين خواهد مرد. خداست داناي مطلق، آگاه.

Literal

That truly God at him (is) the Hour’s/Resurrection’s knowledge, and He descends the rain, and He knows what (is) in the wombs/uteruses , and no self knows what it earns/acquires tomorrow (in the) future, and no self knows with/at which land/ground/Earth it dies, that truly God (is) knowledgeable, expert/experienced.295

Al-Hilali Khan

Verily, Allah! With Him (Alone) is the knowledge of the Hour, He sends down the rain, and knows that which is in the wombs. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Verily, Allah is AllKnower, AllAware (of things).

Arthur John Arberry

Surely God — He has knowledge of the Hour; He sends down the rain; He knows what is in the wombs. No soul knows what it shall earn tomorrow, and no soul knows in what land it shall die. Surely God is All-knowing, All-aware.

Asad

Verily, with God alone rests the knowledge of when the Last Hour will come: and He [it is who] sends down rain; and He [alone] knows what is in the wombs: [This relates not merely to the problem of the sex of the as yet unborn embryo, but also to the question of whether it will be born at all, and if so, what its natural endowments and its character will be, as well as what role it will be able to play in life: and life itself is symbolized by the preceding mention of rain, and the end of all life in this world, by the mention of the Last Hour.] whereas no one knows what he will reap tomorrow, and no one knows in what land he will die, Verily. God [alone] is all-knowing, all-aware.

Dr. Salomo Keyzer

Waarlijk, de kennis van het uur des oordeels is bij God, en hij doet den regen op zijn eigen, bepaalden tijd nederdalen, en hij weet, wat zich in den schoot der vrouwen bevindt. Geene ziel weet, wat zij morgen zal winnen en geene ziel weet in welk land zij zal sterven; maar God is wijs en volkomen bekend met alle dingen.

Free Minds

With God is the knowledge regarding the Hour. And He sends down the rain, and He knows what is inside the wombs. No soul knows what it may gain tomorrow, nor does any soul know in which land it will die. God is Knowledgeable, Expert.

Hamza Roberto Piccardo

In verità la scienza dell’Ora è presso Allah, Colui che fa scendere la pioggia e conosce quello che c’è negli uteri. Nessuno conosce ciò che guadagnerà l’indomani e nessuno conosce la terra in cui morrà. In verità Allah è il Sapiente, il Ben informato.

Hilali Khan

Verily, Allah! With Him (Alone) is the knowledge of the Hour, He sends down the rain, and knows that which is in the wombs. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Verily, Allah is AllKnower, AllAware (of things).

Kuliev E.

Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, только Аллах знает, когда наступит Судный час. Он ниспосылает дождь, знает, [каков плод] в утробах. Ни один человек не знает, что случится с ним завтра; ни один человек не знает, на какой земле он умрет. Воистину, Аллах – знающий, ведающий.

Mohammad Habib Shakir

Surely Allah is He with Whom is the knowledge of the hour, and He sends down the rain and He knows what is in the wombs; and no one knows what he shall earn on the morrow; and no one knows in what land he shall die; surely Allah is Knowing, Aware.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! Allah! With Him is knowledge of the Hour. He sendeth down the rain, and knoweth that which is in the wombs. No soul knoweth what it will earn to-morrow, and no soul knoweth in what land it will die. Lo! Allah is Knower, Aware.

Palmer

Verily, God, with Him is the knowledge of the Hour; and He sends down the rain; and He knows what is in the wombs; and no soul knows what it is that it shall earn to-morrow; and no soul knows in what land it shall die; verily, God is knowing, well aware!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O kıyamet saatine ilişkin bilgi Allah katındadır. Yağmuru O yağdırır. O, rahimlerde olanı da bilir. Hiçbir benlik yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Allah Alîm’dir, Habîr’dir.

Qaribullah

Allah, He alone has knowledge of the Hour. He sends down the rain and He knows what is in the wombs. No soul knows what he will earn tomorrow; and no soul knows in what land it will die. Surely, Allah is the Knower, the Aware.

QXP

Verily, with Allah alone rests the knowledge of the Hour; He it is Who sends down rain; and He Alone knows what is in the wombs. No one knows what he will reap tomorrow, and no one knows in what land he will die. Verily, Allah alone is Knower, Aware. (Hour = The Great Revolution + Resurrection ; Rain = Resurgence of humanity ; What is in the wombs = Of what character the offspring will turn out to be ; Reap tomorrow = What will happen to him tomorrow ; Land = Circumstance).

Reshad Khalifa

With GOD is the knowledge about the Hour (end of the world). He is the One who sends down the rain, and He knows the contents of the womb. No soul knows what will happen to it tomorrow, and no one knows in which land he or she will die. GOD is Omniscient, Cognizant.

Rodwell

Aye! God! – with Him is the knowledge of the Hour: and He sendeth down the rain – and He knoweth what is in the wombs – but no soul knoweth what it shall have gotten on the morrow: neither knoweth any soul in what land it shall die. But God is knowing, informed of all.

Sale

Verily the knowledge of the hour of judgement is with God: And He causeth the rain to descend, at his own appointed time; and He knoweth what is in the wombs of females. No soul knoweth what it shall gain on the morrow; neither doth any soul know in what land it shall die: But God is knowing and fully acquainted with all things.

Sher Ali

Verily, with ALLAH alone is the knowledge of the Hour. And HE sends down the rain, and HE knows what is in the wombs. And no soul knows what it will earn tomorrow, and no soul knows in what land it will die. Surely, ALLAH is All-Knowing, All-Aware.

Unknown German

Wahrlich, bei Allah allein ist die Kenntnis der «Stunde». Er sendet den Regen nieder, und Er weiß, was in den Mutterschößen ist. Niemand weiß, was er sich morgen eintragen wird, und niemand weiß, in welchem Lande er sterben wird. Wahrlich, Allah ist allwissend, allkundig.

V. Porokhova

Лишь у Аллаха – знание о Часе, ■ Лишь Он дожди вам с неба льет, ■ Ему лишь одному известно, ■ Что хоронят утробы (самок); ■ И ни одна душа не знает, ■ Что завтра возыметь ей предстоит ■ И на какой земле ей смерть предстанет, – ■ Аллах, поистине, всеведущ – (Он) знает (обо всем)!

Yakub Ibn Nugman

Әлбәттә, кыямәтнең кайчан булачагын белү Аллаһ хозурындадыр, Ул теләгән вакытта яңгыр иңдерер, вә Ул хатыннарның карыннарындагы балаларның ирме, кызмы икәнен белер. Вә һичбер кеше кайда үләчәген белмәс, вә һичбер кеше иртәгә нәрсә эшләячәген белмәс, Аллаһ һәрнәрсәне белүче вә һәр нәрсәдән хәбәрдардыр.

جالندہری

خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مینھہ برساتا ہے۔ اور وہی (حاملہ کے) پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے (کہ نر ہے یا مادہ) اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا۔ اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اُسے موت آئے گی بیشک خدا ہی جاننے والا (اور) خبردار ہے

طاہرالقادری

بیشک اﷲ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش اتارتا ہے، اور جو کچھ رحموں میں ہے وہ جانتا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا (عمل) کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کِس سرزمین پر مرے گا، بیشک اﷲ خوب جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے (یعنی علیم بالذّات ہے اور خبیر للغیر ہے، اَز خود ہر شے کا علم رکھتا ہے اور جسے پسند فرمائے باخبر بھی کر دیتا ہے)،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.